Het Rechthuis is oud - Deel 1 Waddinxveen op reis denHertog 'Unicef is er voor de kinderen' Zwemseizoen van start Zendingsmarkt Moerkapelle -d m v sta Colofon M ante I zorg- café Wies in de bieb Lezing orgaan donatie Van 8 tot en met 25 september op alle producten r r MEDISCHE DIENSTEN •X KERKDIENSTEN y Jbistorisch Waddinxveen y venhuizen. Ieder weekeinde spreek uur volgens afspraak, voor spoed gevallen tel. 0180-631451 of 06- 11163246, voor minder dringende vragen: vragen@dierenkliniekze- venhuizen.nl. ffl m V WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 7 WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2004 Voor meer informatie over Unicef: www.unicef.nl. Voor meer productinformatie: Margreet Barendsen, tel. 0182-614841. uur '4 Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 15.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. Bezorging Telefoon: 0900-708 09 00 (10 eurocent per minuut) Foto's van Liesbeth van der Vis vindt u op www.liesbethvandervis.nl Het Weekblad pakt de koffers en reist mee met de verhalen van Waddinxveners en waddinxveense organisaties. Want ook al is het niet direct zichtbaar: Waddinx veen is wereldiuijd! Diverse Wad dinxveense organisaties (en plaat selijke afdelingen van landelijke organisaties) zetten zich, vaak op vrijwillige basis, in om een steen tje bij te dragen aan deze wereld. Deze week deel 6: Margreet Ba- rendsen van Unicef, afdeling Waddinxveen. Voorheen deed de afdeling Waddinxveen van Unicef ook veel promotiewerk. Door de da ling in het aantal vrijwilligers, is dat werk minder geworden. Nu Advertenties Telefoon 0172-211731 E-mail: verkoopboskoop@ rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag 11.00 uur worden opgegeven, IM'ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax: 0172-212168 ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur geen opgave ont vangen "Zolang de voorraad strekt, geldt niet voor - bestellingen. Vraag naar onze voorwaarden." Tuinplantencentrum Z Zijde 167, Boskoop - Tel. (0172) 21 25 00 - E-mail: jandenhertog@jandenhertog.nl proberen ze om in de Wereld winkel, waar een speciale kast is voor de Unicefproducten, de vragen van bezoekers te beant woorden. Vijftig procent van de productopbrengst gaat naar de projecten van Unicef, de overige vijftig procent is voor de onkos ten van bijvoorbeeld de kaarten (het product waar het allemaal mee begon) en organisatie. Van alle giften gaat tachtig procent naar de projecten. In het kort de werkzaamheden van Unicef op landelijk gebied. Maar ook lokaal zetten ontzet- is gewenst. Dit kan bij de fam. Broer, 079-5932813 of achterin de kerk. Kosten 5,00 p/p. Verder is er een 2e handsboeken- en een curiosahoekje. Er worden verse oliebollen ge- Er worden rondjes van ca. 400 meter gelopen nabij de kerk. Koffie, thee of wat fris met een heerlijk stuk cake of appelpunt staat klaar vanaf 9.30 uur in De Rank. De zendingsmarkt duurt tot 15.00 uur. Heeft u nog oude boeken of cd's? Deze kunt u in leveren bij de Fam. Boeser, Hol- levoeterlaan 28. Indien u wilt dat ze opgehaald worden bel gerust 079-5931360 of 5932813. WADDINXVEEN - Op woensdag 22 september gaat voor de stich ting ZwemRevalidatie en Recre atie Waddinxveen in het Gou- webad "De Sniep" het nieuwe seizoen wederom van start. Onder leiding is er elke woens dagavond van 18.00 tot 19.00 uur zwemmen voor baby's en peuters van 0 tot 5 jaar. Het doel van het peuterzwemmen is het kind op een speelse wijze vertrouwd te maken met het water. Om dit te bereiken worden de ouders bege leid door een groepsleid(st)er. Ge handicapten en revaliderenden Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, komt op voor de rechten van alle kinderen, wereldwijd. Unicef wijst rege ringen op hun verantwoorde lijkheden en is ook zelf actief op bijvoorbeeld het gebied van ge zondheidszorg, voeding en on derwijs. Unicef wordt op 11 de cember 1946 in eerste instantie opgericht 'voor de hulpbehoe vende kinderen in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Unicef zorgt voor melk en ander eten, dekens en is ook actief in de ge zondheidszorg. Vanaf 1953 gaat Unicef wereldwijd opereren en wordt het een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, gericht op hulp aan moeder en kind. In de jaren zestig wordt de hulp van Unicef structureler en omvat nu ook gezin, plaatselijke gemeenschap en maatschappij. Er komt bovendien meer na druk op onderwijs. En Unicef start met het adviseren van re geringen zodat beleid gemaakt kan worden waarin het kind centraal staat. Bij het passeren van niet eens zulk groot kaliber verkeer, een vrachtwagen of autobus, trilde Inmiddels werkt Unicef vanuit 37 landen over heel de wereld. Unicef probeert ook kinderen te motiveren om de kinderen in ar me landen te helpen door bij voorbeeld de Unicefloop ('Help een handje met je voeten') die in veel plaatsen wordt georgani seerd. Op dit moment loopt de campagne: Help mee in de strijd tegen kindersterfte. In deze campagne gaat het vooral om de speciale vaccinaties die kin deren nodig hebben om niet ziek te worden. Unicef is er voor de kinderen. Maar Unicef is be gonnen met de kinderen die nu volwassen zijn. gesteld 10.000,00 bij te dragen aan dit adoptieproject van de GZB. De zendingsmarkt begint met een uitgebreid luxe ontbijt. Iedereen die hier aan deel wil nemen wordt hierbij van harte „Unicef heeft jarenlang gewerkt om kinderarbeid uit de wereld te krijgen," vertelt de vrijwilligster. „Ze zijn er nu achter dat dat niet lukt. Soms is het nodig dat kin deren werken, anders heeft het gezin niet voldoende geld om rond te komen. Unicef probeert nu om naast de fabrieken scho len te bouwen en te zorgen dat kinderen buiten de werkuren on derwijs kunnen volgen. Scholing geeft ze een betere toekomst." Het Rechthuis -hoek Kerk- weg/Dorpsstraat- is oud, voor Waddinxveen: zeer oud. "Hoe oud is dit huis nu feitelijk, Apolonia?" vroeg buurman Binnenkade aan Ploon, mijn hospita. "Zeker zo oud als Me- thusalem", antwoordde Ploon bijbelvast en snedig, "want het beeft en het lekt." Ze had gelijk. Unicef stelt enkele voorwaarden aan een land alvorens er een project wordt opgezet. Zo moet de regering van het land mede werking leveren en zelf ook een behoorlijke bijdrage betalen. In het land ter plekke werken men sen van Unicef, maar tegelijker tijd wordt de plaatselijke bevol king ook opgeleid om hetzelfde werk te kunnen doen. Dat het werk van Unicef zijn vruchten afwerpt is een feit. Sinds 1960 is de gemiddelde kindersterfte van 216 naar 83 per 2000 kinde ren gedaald. In 1960 ging 48 procent van de kinderen naar school, in 2000 is het percentage gestegen naar 82 procent. Bo vendien hebben de afgelopen tien jaar een miljard mensen toegang gekregen tot water. prijkt bij particulieren aan wand, mevrouw Heijboer-Wam- ders ondertekent haar werk kort weg met enkel haar voornaam Wies hal van de kerk nog enkele de monstraties gegeven van oude ambachten 's Middags wordt er een sponsorloop gehouden. Sponsorformulieren zijn ver krijgbaar bij de fam. Kraal, Bre- deweg 32 te Moerkapelle of ach terin het kerkgebouw. De loop is voor jong en oud. Op 20 november 1989 wordt het Verdrag voor de Rechten van het Kind vrijwel unaniem aan genomen door de VN-lidstaten. Alleen Somalië en de Verenigde Staten ondertekenen het Ver drag niet, hr het Verdrag staan alle rechten van kinderen, zoals het recht op te groeien bij fami lie, recht op bescherming tegen kinderarbeid en recht op een veilig en gezond leven. Aan de basis van het werk van Unicef ligt dit verdrag ten grondslag. van herfstbakken. Het is er alle maal te vinden. Zelf gemaakte Tokkelroom (advocaat) en kaar ten. De wijnkluis, zoek de juiste sleutel, is op deze dag natuurlijk niet weg te denken! Een echte haringkraam met ter plaatse schoongemaakte vis en vers ge bakken lekkerbekken. Groenten, fruit en pinda's u vindt het alle maal op het plein rondom de kerk en misschien nog wel veel meer. En voor de kinderen is er natuurlijk ook van alles te bele ven, van grabbelton, schminken, snoep tot ponyrijden en een springkussen. Er worden in de Alle auteursrechten en databank rechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. graag mijn tijd (en geld) aan Unicef. Ik heb er alle vertrou wen in." Voor Margreet Barendsen is het dit jaar het vijfentwintigste jaar dat ze zich inzet voor Unicef. „Ik. kocht zelf altijd al Unicef producten en ben eigenlijk van zelf in de verkoop van de pro ducten gerold. Unicef spreekt mij aan. Unicef is er voor de kin deren. Bovendien gaat er veel geld daadwerkelijk naar de pro jecten. Dat is niet bij alle hulpor ganisaties het geval. Ik geef 'De Rank', Coenecoopcollege zondag 10.00 uur ds. M.A. Bos 18.30 uur ds. C. de Jong Ontmoetingskerk, Groensvoorde zondag 9.30 uur pastor G.J. Marti ni en ds. J.P. Korting, Reeuwijk 17.00 uur gezamenlijke viering, Coenecoopcollege REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzin nige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 19 september 10.00 uur ds. A.S. Lenselink, Alblasserdam OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woensdag 8 september 19.45 ds. J.G. van Tilburg zondag 9.30 en 17.00 uur lees dienst woensdag 15 september 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg het huis op z'n grondvesten en wel zo hevig dat de kopjes op de tafel stonden te dansen op hun schoteltjes en bij echt zwaar transport kon je je zelfs op het in tiemste plekje in het kleinste ka mertje van het huis niet dan met moeite 'staande' houden. De Waddinxveense grond kan dei nen als de zee.... Ook aangaande het lekken had Ploon gelijk. Het dak van het Rechthuis ver toonde kieren en gaten, zodat je bij een stevige stortbui het water hoorde spatten in de op zolder geplaatste kommen en ketels. Zittend in de woonkamer op één-hoog gaf het de indruk dat er boven de balken zoldering een ritmisch muziekstuk werd afgewerkt; elke pan of melkko ker had zo z'n eigen klank en het breedgelegde zeil voegde er een doffe ondertoon aan toe. Voorts was het hele huis scheef. Een knikker bij de kamerdeur neer gelegd rolde in razende vaart naar het balkon, dat eens bij een verbouwing was aangebracht uur ds. Y.R. Bijl, MOERKAPELLE - Op initiatief van de Hervormde Zendings- commissie wordt op aanstaande zaterdag een zendingsmarkt ge houden in en rondom de Neder landse Hervormde Kerk te Moerkapelle. Deze markt valt samen met de Landelijke Monu mentendag. De kerk en toren staan open voor bezichtiging. Tijdens uw bezichtiging kunt u luisteren naar leerlingen van on- uitgenodigd. Vooraf inschrijven ze organist Peter Verweij. Zij zul len op het orgel en andere ins trumenten muzikale intermezzo's verzorgen. Het doel van de ache is geld in te CD tafel, zamelen voor de fam. Biersteker. Zij werken als zendingswerkers bakken. De overbekende, heerlij ke slaatjes ontbreken niet. Bloe men, boeketten, planten, opmaken boven de winkelingang van het benedenhuis. Oeroud dus, dat Rechthuis. Maar hoe oud? "Ik heb wel eens gehoord van 1632", zei Buurman, die aldus werd betiteld, omdat hij jaren lang als kleermaker-barbier in de Dorpstraat naast manufacturier Van Heezik had gewoond en Plonia was een Van Heezik. Wat dan ook weinigen wisten, wist Ploon: aan de achterkant van het huis van buurman Binnenkade was een tegel ingemetseld met de tekst: 'In duizend angsten' 1863-1912. Altijd als ze dat ge heim prijs gaf, onderdrukte ze met moeite een mysterieuze vro lijkheid... tend veel vrijwilligers zich in om Unicef te helpen. Zo ook in Waddinxveen. Margreet Ba- rendsen is, naast de collectie die in de Wereldwinkel te koop is, het verkooppunt van Unicef in Waddinxveen. Zij heeft de pro ducten, zoals speelgoed, kaar ten, agenda's en boeken, uit de catalogus die Unicef enkele ke ren per jaar uitbrengt, in huis. „De mensen kunnen via de cata logus de producten per post be stellen. Daar betalen ze behoor lijk hoge portokosten voor. Als je bij vrijwilligers de producten koopt, bespaar je op de porto kosten. Dat bedrag kan je dan weer extra besteden, bij ons bij voorbeeld," lacht ze. GOUDA/REGIO - Het Steun punt Mantelzorg organiseert op vrijdag 17 september a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur een mantel- zorgcafé. Mensen die zorgen voor een naaste met een ziekte of handicap, hebben hier de moge lijkheid om elkaar te ontmoeten. Mantelzorgers kunnen zo hun verhaal bij elkaar kwijt, elkaar steun geven en kunnen er even uit zijn in een gezellige omge ving. De koffie is gratis. Het doel van deze bijeenkomst is het bieden van een plek aan mantelzorgers waar zij elkaar ondersteuning kunnen bieden, waarbij lotgenotenervaringen en informatie uitgewisseld kunnen worden, onder begeleiding van een deskundige. De bijeenkom sten worden iedere derde vrij dag van de maand gehouden en vinden plaats in café Résistance, bij het Verzetsmuseum in Gouda, Turfmarkt 30. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. Voor vragen of meer informatie kimt u op werkdagen van 9.00- 12.30 uur contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg via te lefoonnummer 0182 - 547920. Voor grabs registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kunt u bellen 0186- 601199. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente gegevens op www.die- rencentrale.nl Redactie Noortje van Dorp 0172-420512 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmer king te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. Huisarts en apotheek voor alle in woners van de regio Midden-Hol- land. Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur 's middags tot 08.00 uur 's och tends, tijdens het weekeinde en feestdagen: HuisArtsenPost Mid- den-Holland (HAP) Jan v Beau- montstraat 4 (bij de Jozef-locatie), Gouda, tel. 0182-322488 (alleen na telefonische afspraak) Voor spoedmedicatie buiten kan toortijden: van 17.30 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestda gen: Dienst Apotheek Midden-Hol- land (DAM), Ronsseweg 138 (tegen over de Bleuland-locatie), Gouda, tel. 0182-698820, www.dam-mh.nl. Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Wad dinxveen, tel. 0182-613112. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoed gevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade-Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182-632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas', mevrouw W.W.M. Smits en J.B. Cramer, Prins Bemhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, tel. 0182-610462 of 0182-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Ze- Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn MOERKAPELLE - De afde ling Moerkapelle van Vrou wen van Nu opent woensdag 15 september het seizoen met o.a. een lezing door Ronny Arkesteijn. Zij is regiocoördinator van de Nierstichting en is tevens be last met een functie in het ka der van de voorlichting rond orgaandonatie. Op deze avond worden ook de cursussen gepresenteerd, alsmede de excursies en de creatieve koffieochtenden. Het is een informatieve avond voor leden en niet-le- den. De avond wordt gehou den in Dorpshuis Op Moer, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. in het noorden van Peru. De zen- dingscommissie van de Her- men, boeketten, vormde gemeente heeft als doel struiken, bomen en Ontmoetingskerk, Groensvoorde zaterdag 19.00 uur geen opgave ontvangen zondag 11.15 uur geen opgave ontvangen GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. CJ. Smelik, Gouda 16.30 uur ds. C. Bijl, Rijnsburg JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespreking RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecombi neerd gehouden met de Rafaelge- meenschap Gouda, in het school gebouw de Goudse Waarden aan de Catslaan 100 te Gouda. BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur spreker: de heer J. Verkerk DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 19 september 11.00 uur, Jan Delhaas MOERKAPELLE Ned. Herv. Gemeente (in hersteld verband) Dorpshuis 'Op Moer', Raadhuis straat Zondag 10.30 Moordrecht 18.30 uur ds. J. vd Ketterij, Zwarte- broek NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 17.00 uur ds. D. Dekker, Oudewa- ter De Hoeksteen, Esdoomlaan zondag 9.30 uur ds. W. van Gor sel, Bergambacht 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. J. de Jong 17.00 uur ds. P. Vermaat, Scheve- I ningen De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. M.C. Baten burg 17.00 uur ds. J. de Jong Ned. Herv. Gemeente (in hersteld verband), gebouw Staringlaan zondag 8.30 u. ds. IJ.R. Bijl, Moordrecht 18.30 uur ds. IJ.R. Bijl, Moordrecht PROTESTANTSE KERK NEDER LAND Protestantse gemeente i.w. Immanuëlkerk, Prinses Beatrix- laan zondag 9.30 uur ds. C. de Jong 17.00 uur gezamenlijke viering Coenecoopcolleg Vermist - Kater, ZWART, witte buik, sok ken, staartpunt en streep tus sen ogen, Staringstraat ZE VENHUIZEN - Kater, ZWART, witte bef, sok ken en snuit, voelbare knik in staarteind, klein, halsband grijs, Heemraadweg WAD DINXVEEN - PARKIET, BLAUW, tam, Wik- keveld WADDINXVEEN Gevonden - Kater, ROOD, witte buik, bef en voorpoten, band rood, Mozart- laan HAZERSWOUDE RIJN DIJK - Poes, ROOD, zonder wit, klein van stuk, is gechipt WAD DINXVEEN - Kat, ROOD, met witte afteke ningen, Jan Lievenslaan HA ZERSWOUDE DORP - Kater, ROOD, witte staartpunt BOSKOOP - Kater, ROOD, witte bef, voeten en wit rond neus, Bloemen- daalseweg WADDINXVEEN - Poes, PERS, ZWART, met witte aftekeningen, Omg. Nijver heidscentrum ZEVENHUIZEN - Kat, CYPERS, witte bef, poten voor, sokken achter en wit op neus, halsband zwart met witte kattepootjes bel, Zijde BO SKOOP - Kater, CYPERS, witte bef, po ten en neus, Rijndijk HAZERS WOUDE RIJNDIJK WADDINXVEEN - Wies He- ijboer-Wamders exposeert van 7 september tot 5 oktober haar werk in de openbare bibliotheek. In 1994 is zij begonnen met aquarelleren. Door aan een schil- dervakantie deel te nemen raak te ze enthousiast om dit moeilij ke medium eigen te maken. Via de Zeven Muzen kwam ze bij Arja Tuitel terecht en heeft daar verschillende jaren lessen ge volgd. Daarna een seizoen bij Aleid Abels gevolgd, en diverse workshops van o/a Ingrid Bo venkerk en Cees Mudde. De eer ste jaren maakte ze uitsluitend aquarel, veelal stillevens van bloemen. In 2003 volgt ze nog een inten sieve tekencursus gegeven door Maranne Snoek naar de metho de van Betty Edwards, om zo haar tekentechniek te verbete ren. Op de expositie toont zij werken in pastel want soft krijt is een medium dat makkelijk toepasbaar is en snel resultaat (incl. vrijzwemmers) zijn welkom geeft. En daarom een geschikt van 18.00 tot 20.00 uur. Het water materiaal om als opstapje te die- is die dag extra verwarmd. Ook nen naar werken in olieverf dit seizoen is door vrijwilligers waar ze nu mee bezig is. een programma opgezet om alle Werk in opdracht neemt ze ook groepen in staat te stellen in het aan. Al menig werk van haar water te revalideren en te recreë- prijkt bij particulieren aan de ren. Aanmeldingen voor baby en peuterzwemmen via Pauline Droge, telefoonnummer (0182) 619339. Gehandicapten/minder- validen en revaliderenden graag aanmelden 's avonds na 6 uur via Ria Gerts telefoonnummer (0182) 616356 Dini Geers telefoonnum mer (0182) 616728 STICHTING KWADRAAD, ALGE MEEN MAATSCHAPPELIJK WERK. Bezoek en postadres: Stationstraat 12,2741HS Waddinxveen. Tel. 0182- 623040. Na 10.00 uur wordt u auto matisch doorverbonden met de Vierstroom Zorglijn. VIERSTROOM JEUGDGEZOND HEIDSZORG. 0-4 JAAR Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30 uur. Stationstraat 12, Waddinxveen. (www.vierstroom.nl) VERSLAVINGSZORG MIDDEN- HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Al-anon/Alateen is een zelfhulp groep voor kinderen, vrienden en familie van alcoholisten. Voor meer informatie: Joke 0182-612765 of Ma rieke 0182-503773. Voor problemen met alcoholge bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Peperstraat 56, Postbus 30, 2800 AA Gouda. Tel. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). sïi-4 o yd u_—

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 7