Portefeuilles Monumentendag goed bezocht college BenW aangepast SUPERMOTARD 2004 Deze Week denHertog Zijde 167, Boskoop - Tel. (0172) 21 25 00 - E-mail: jandenhertog@jandenhertog.nl Vlasman Van Went kandidaat Hoogheemraadschap Veiligheid kinderen op scherp Vrijwilligers verzekerd ^neeleman Mo torsportspek takel GLASBEEK Auto in brand Waddinxveen op reis Braderie in Boskoop GSV beter Zondag 26 september Echt gaaf werk. dan jong Waddinxveen Hooibalen vatten vlam Bromfietser gewond Open weekend Het Paardendal Industrieterrein Molenwetering Alphen aan den Rijn Entree GRATIS Van 8 tot en meL 25 september op alle producten "Zolang de voorraad strekt, geldt niet voor 57e JAARGANG nr. 2918 OPLAGE 15.Jüü EaEMPLmREN JOTAALOPLAGE RIJN EN^QUWE WEEK 186.000 EXEMPLAREN WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2004 4 I J Calluna Langbloeiende struikheide. 0 I0.S cm. Per stuk 1.49 Door Brigitte Bosman 5 AUTOSCHADE B.V. europaTuin Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v. Neeleman warmte EXPERIENCE 2004 Uw nieuwe cv-ketel was nog nooit zo voordelig! installatietechniek p. ïïl addinxveen Bezoekers aan de Remonstrantse kerk genoten van de klanken tijdens het Open Podum. Foto: Liesbeth van der Vis voor deze Open Monumenten- o. www.europatuin.nl DEE HOM li LlL'I! r* 1 Het Weekblad pakt de koffers en reist mee met de verhalen van Waddinxve- ners en waddinxveense or ganisaties. Want ook al is het niet direct zichtbaar: Waddinxveen is wereld wijd! Deze week wordt stil gestaan bij de vriend schapsband met Pelhrimov. Lees verder op pagina 9 Projectwethouder Voor een drietal projecten wordt het fenomeen "project-wethou- der" ingevoerd. Het gaat om de woonwijk Triangel, het nieuwe derdag 9 september werden in totaal 27 processen verbaal op gemaakt. De actie duurt nog tot vrijdag 1 oktober en zal verder worden uitgebreid naar controle rondom 22 basisscholen. De politie zal naast bovenge noemde overtredingen ook let ten op andere verkeersovertre dingen zoals snelheid, negeren Noordkade 24 2741 EV Waddinxveen Telefoon 0182- 61 25 88 www.glasbeek.nl WADDINXVEEN - Afgelopen zaterdag openden in heel Ne derland monumenten weer hun deuren voor het publiek. Een groot aantal rijksmonumenten en andere beeldbepalende ker ken, molens, kastelen en derge lijke waren vrij toegankelijk. In'Waddinxveen was de aan dacht gevestigd op de Brugkerk en Remonstrantse Kerk. Samen met de voormalige Tabaksfa briek Dobbelman, het voorma lig Gemeentehuis en de Hef- brug over de Gouwe vormen zij de monumenten van het dorp. De Sint Victorkerk bleef deze keer, na vele jaren, voor het pu bliek gesloten in verband met een geplande trouwerij. De Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade is één der oudste in Nederland en dateert uit onge veer 1615. De Open Monumen- Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van CIOOO Passage 208, Waddinxveen. o alle seizoenen green bestellingen. Vraag naar onze voorwaarden." Tuinplantencentrum Z door de lichte hoge ramen heet te het publiek welkom en droeg bij aan ZEVENHUIZEN - Aan de Noor delijke Dwarsweg in Zevenhui zen zijn afgelopen vrijdagmid dag een aantal hooibalen in brand gevlogen, die van een op legger van een tractor waren ge vallen. De 27-jarige bestuurder van de tractor moest op de Noordelijke Dwarsweg hard remmen voor een tegenligger, toen er een aantal hooibalen van zijn oplegger afvielen. De hooi balen vielen op de uitlaat van de tractor waardoor ze brand vatte. De brandweer had de brand snel onder controle waarna het sein brandmeester worden gegeven. Door de brandende hooibalen heeft de politie de Dorpsstraat vanaf de Zuideinde afgesloten voor verkeer. Aanstaande vrijdag en za terdag wordt traditioneel de Braderie in Boskoop ge houden. Meer over de Boskoopse braderie leest u op pagina 15 „Het loopt de hele ochtend al door", reageerde Kees Neven, archivaris van de kerk, tevre den. Hij richt elk jaar een ande re tentoonstelling in over de kerk. „Dit jaar over de diaconie, omdat deze al 375 jaar bestaat." De diaconie is in 1629 opge richt. De Brugkerk zelf, een offi cieel rijksmonument, stamt uit 1838. Het orgel, uit 1807, heeft een hoofd- en een bovenwerk en is enkele jaren gelden geres taureerd. Ook de prachtige kan sel en de drie kronen, waarvan de middelste nog origineel is, maakten een bezoek de moeite waard. De tentoonstelling over voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener- waard gehouden. Op de kandidatenlijst van Hoogheemraadschap van Schie land staat Yvonne van Went-Riet- Het kerkje droeg bij aan de sfeer. De prachtige monumen tale bouw kwam de akoestiek zeer ten goede. 'Wie niet lief- WADDINXVEEN - Afgelopen zaterdagnacht brandde een auto aan de Troelstrahoeve volledig uit. Bewoners hoorden een knal waarna men vlammen uit de au to zag komen. Een buurtbewo ner wist te voorkomen dat ook de woning vlam vatte door de auto onder de luifel van de gara ge vandaan te halen. Buurtbe woners wisten met water en poeder te brand te blussen. De brandweer heeft de brand nage blust. De politie vermoedt brandstichting en stelt een nader onderzoek in. GRATIS geavanceerde digitale klokttiermostaat GRATIS 10 jaar garantie op alle ketelonderdeien GRATIS één of twee luxe badjassen GRATIS twee luxe badlakens GRATIS Douglas cadeaubon van 30,00 of 60,00 WIN 350,00 trekking januari 2005 Uw voordeel bedraagt minimaal 450,00 Burgemeester Roijers zal zich met name richten op de wettelij- ke burgemeesterstaken. Dit bete kent dat naast de algemeen be stuurlijke zaken, publiekszaken, openbare orde en veiligheid, ook de intergemeentelijke samen werking, inclusief de Z5 samen werking tot zijn taken behoort. Daarnaast is hij beschikbaar voor ondersteuning van andere portefeuilles. Voorheen verte genwoordigde de burgemeester de gemeente onder meer in het Project Gouwe Wiericke West en in het Bestuurlijk Regieteam Reeuwijk ten aanzien van de herinrichting landelijk gebied. Aangezien deze onderwerpen betrekking hebben op zijn porte feuille, zal wethouder Dijkster- huis naar beide colleges worden afgevaardigd. slissing van het bestuur finan cieel nadelige gevolgen heeft, kan iedere bestuurder voor de hele schade worden aangespro ken. Er moet daarom goed worden gezorgd voor vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap. Een goede ver zekering kan daar aan bijdragen. Tijdens de informatiebijeen komst is het de bedoeling dat de vertegenwoordiger van de ge meente en de verzekeringsagent van Centraal Beheer Achmea het reeds aangeboden verzekerings pakket toelichten en de vragen van de vertegenwoordigers van het vrijwilligerswerk beant woorden. Voor meer informatie u contact opnemen met Janinka de Beer (0182) 631932, janinka@stww.nl GOUDA. ACHTERWILLENSEWEG 31,0182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN. RIETVELD 36A, 0348-415667, VRIJDAG KOOPAVOND WADDINXVEEN/BOSKOOP - In het kader van de actie "Wij gaan weer naar school" heeft het politieteam Waddinxveen - Bo skoop afgelopen dagen bij elf basisscholen gecontroleerd op het veilig vervoeren van kinde ren en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Tussen woensdag 1 september en don- GSV en Waddinxveen be- gonnen de competitie in de vijfde klasse met een neder laag. De Waddinxveners gingen met 0-3 ten onder tegen Nicolaas Boys en GSV verloor onverdiend met 2-1 bij Gouderak. Een week later stonden GSV en Waddinxveen voor een rechtstreeks streekduel te genover elkaar. Het beter voetballende GSV pakte drie punten (2-0) en hoopt zich dit seizoen verder te onderscheiden. Een verslag van de wed strijd van de week leest u op pagina 23 ment nog lang niet ten einde. De Hervormde Brugkerk ademde deze dag weer een to taal andere sfeer uit. Mensen die gewoon de kerk eens van binnen wilden bewonderen, lie pen in en uit. Af en toe werd er orgel gespeeld. Er werd gepraat en gekeken. In één van de kerkbanken zat Coenecoop 87a 2741 PHWadd:nxveer! T0182 64 00 90 Einfo@neeleman.com I www.neeleman.com AL Oy |A Ag I H S T A L L A T I T t C H N I K WADDINXVEEN - Met de benoeming van de heer H.C.J. Roijers tot waarnemend burgemeester van Waddinxveen is het college van burgemeester en wethouders weer compleet. De mutatie in de samenstelling van het college geeft aanleiding tot enige aan passing van de portefeuilleverdeling. WADDINXVEEN - Een 20-jarige bromfietser uit Waddinxveen brak afgelopen maandag zijn arm bij een aanrijding met een automobiliste uit Capelle aan den IJssel. De bromfietser ver- WADDINXVEEN - Op woens dag 22 september wordt in Kre- ater aan de Kerkstraat 13, een in formatiebijeenkomst georganiseerd inzake een verze keringspakket voor vrijwilligers. De stimuleringsgroep Vrijwilli gerswerk Waddinxveen heeft sa men met de gemeente en verze keringsmaatschappij Centraal Beheer Achmea voor vrijwilli gers een verzekeringspakket sa mengesteld. Uit onderzoek is ge bleken dat door organisaties meestal een basisverzekering is afgesloten. Het bevat onder meer een ongevallenverzekering en een bestuurdersaansprake- lijkheids verzekering. Bestuur ders van organisaties dragen sa men verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd zijn zij hoof delijk aansprakelijk. Als een be- WADDINXVEEN - Aanstaand weekend organiseerd manege Het Paardendal aan de Noord kade 108 een open weekend. Ge durende het gehele weekend zullen tal van activiteiten op de manege plaatsvinden. Bovendien wordt een hydrauli sche lift officieel in gebruik ge nomen. De lift heeft de vorm van een opstaptafel, waardoor ge handicapte ruiters plaats kun nen nemen op een paard. De aanschaf van de lift is mede tot stand gekomen door een ge meentelijke bijdrage van vijfdui zend euro in het kader van het budget 'Burgerinitiatieven'. De verordening Burgerinitiatie ven Waddinxveen 2004 biedt in dividuele inwoners van Wad dinxveen de gelegenheid om éénmalig subsidie aan te vragen voor een project. Dit jaar dient dit initiatief bij voorkeur te pas sen binnen het thema van het Europees Jaar van Opvoeding door sport 2004. De gemeente heeft voor 2004 ten behoeve van dergelijke burgerinitiatieven een bedrag van 50.000 beschikbaar gesteld. Bel voor een vrijblijvende offerte, 0182-640090, de warmte EXPERIENCE acties zijn beschikbaar voor 100 toestellen en duurt tot 31 november '04 Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.neelema^.CQfH CAS WATU C.V. (UCTBA ZON-tAEACK rood verkeerslicht, stilstaan met een voertuig waardoor hinder ontstaat voor andere weggebrui kers, geen voorrang verlenen bij leende op de rotonde in de He- een voetgangersoversteekplaats negouwerweg nabij de carpool en stilstaan met een voertuig plaats geen voorrang aan de binnen vijf meter vanaf een voet- automobiliste. Het slachtoffer gangersoversteekplaats. werd overgebracht naar het Bekeuringen voor genoemde Groene Hart Ziekenhuis, verkeersovertredingen variëren van 45 tot 125 euro. tendag werd in deze kerk opge- programma was op dat mo- luisterd door een Open Podi um, een muzikaal programma voor de gehele dag. Te beluiste ren waren onder andere twee jeugdige pianistes, die een quatre mains speelden. Het pu bliek was er stil van. Onder het genot van een kopje koffie of thee met gebak luisterde menig bezoeker naar de muzikale klanken van het Open Podium. Janny Kuiper, op visite bij haar broer die in Waddinxveen woont. „Ik was altijd al be nieuwd naar deze kerk", vertel de ze. „Vooral het orgel is heel heeft, heeft God niet gekend; bijzonder." Zelf komt ze uit want God is liefde'. De levens- Amsterdam, waar ook vele ker- grote tekst op de binnenmuur ken te bewonderen waren. Plot- de diaconie had Neven speciaal van de Remonstrantse Kerk seling klonken de luide tonen raakte de juiste snaar. De zon van het Wilhelmus uit het orgel dag opgesteld, en intussen druppelden nieu we belangstellenden de kerk de lichte, opgewekte binnen. Janny ging een kijkje stemming in de kerk. En het nemen bij de tentoonstelling. hoofdwinkelcentrum en het cen traal sportpark. Belangrijk argu ment voor invoering van het projectwethouderschap is de in tegrale verantwoordelijkheid van de desbetreffende bestuur der voor het geheel van het pro ject. Hoewel de verplaatsing van Be Fair een aanleiding is om te komen tot een centraal sport park is dit gegeven niet domi nant voor de toedeling aan de portefeuille. Realisering van dit sportpark betekent voor Wad dinxveense begrippen een me- ga-operatie, met diverse neven effecten. Niettemin is de portefeuille sport en sportac commodaties hierin leidend. Om die reden wordt is mevrouw Gerts aangewezen als project wethouder. Wethouder Barth is projectwet houder voor de ontwikkeling en realisering van het nieuwe win kelcentrum. De portefeuille ver keer en vervoer, evenals de Rijn Gouwe Lijn is ondergebracht bij wethouder Dijksterhuis. WADDINXVEEN - Binnenkort en wateroverlast te voorkomen," worden de bestuursverkiezingen zo meent zij. Als raadslid in Wad dinxveen vindt van Went dat de integrale afweging tussen verste delijking (woningen, kassen, be- het drijven, wegen en waterberging beter moet en ook beter kan. Schieland heeft een belangrijke veld, als enige kandidaat in Wad- taak jn Waddinxveen gezien de dinxveen voor de categorie ontwikkelingen van onder meer Ingezetenen. Zij is van mening de wijk Triangel en de Zuidplas- dat een nieuw bestuur nieuwe polder. Voor van Went was dat kansen biedt voor Schieland. een belangrijke reden om zich „Vooral in deze waterrijke regio is kandidaat te stellen voor het een goede en veilige woon- en Hoogheemraadschap van Schie- leefomgeving erg belangrijk voor land. „Verdroging en de veilig- de burgers. Daarom is waterop- heid van de veendijken moeten vang noodzakelijk om verdroging meer aandacht krijgen," vindt zij. Ook in Waddinxveen is afgelopen zomer een veendijk gaan lekken, zo heeft zij geconstateerd. „Vorig jaar en deze zomer hebben wij kunnen ervaren hoe belang rijk waterschappen zijn, in droge en in natte periodes. Daarom zou iedereen gebruik moeten maken van het stemrecht eind septem ber, voor een nieuw bestuur en nieuwe kansen." 7ee V;' i O o z z ïf z

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1