VOO/- Van Eldonk Antiek of prullaria? stedenbouw- kundige van nieuw centrum Deze Week EUKENj Platform Gehandicapten start project Toegankelijkheid gebouwen Alcoholcontrole Heemskerk €i,80 <0 Aanrijding Van Eijk derde bij Bouwtimmeren «irnrr Veiligheids- wijzer 2004 - 2005 U wast al vanaf Toi Toi prijs op Eenakter festival Showroomkeukens inclusief apparatuur tot 70% korting. Superzachte BEHANDELING ^oor uw autp|| De specialist voor u! TELEVISIE EN VIDEO (Foto: Hans Scholtes) ZEVENHUIZEN - Het Regio- TAK iZ: V wwmwii wwmiFi len van de diverse onderdelen. Door het behalen van deze 3e plaats behoort Gerben tot de al lerhoogste top van jeugdige tim merlieden. Vondelpark] e Een regnachtige opening van het vernieuwde Vondel- parkje aan de Nicolaas Beet- slaan. Lees verder op pagina C4. (RVHT) van politie Hollands Midden heeft in de nacht van In totaal zijn er 352 blaastesten afgenomen. Vijf bestuurders hadden te veel gedronken (méér dan 220 ug/1). Een 31-jarige man uit Nieuwer- kerk a/d IJssel blies het hoogste ademalcoholgehalte, namelijk 375 ug/1. 24 UUR SERVICEDIENST ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 Rieten stoeltje met Gaultheria Ook bestelwagens Breder en hoger dan normale wasstraten 270 hoog X 2Z0 breed WASH ITC ERÏ 6 wasprogramma's Wethouder Barth (centrumont- wikkeling) roemde Van Eldonk voor zijn ontwerpaanpak. „Van Eldonk stond stil bij de communi catie met belanghebbenden. Wat dat betreft zit het bureau precies op dezelfde lijn als de gemeente. Hij wil iets maken wat draagvlak heeft/' aldus de wethouder. De selectiecommissie heeft vooraf gaande aan de beslissing ook nog een bezoek gebracht aan het cen trumgebied in Nootdorp, een eer der project van het architectenbu reau. „Van Eldonk weet hoe hij binnen de perken van een locatie iets kan bouwen wat goed func tioneert. We hebben daar de men sen zien lopen, en het werkt," ver telt Barth. „We hebben niks aan een stedenbouwkundige die met zijn hoofd in de wolken loopt." om zijn plan op te stellen. „Iedereen die aan het centrum werkt, krijgt de tijd die hij nodig heeft. Maar niet meer. REGIO - De Waddinxveense to neelvereniging Toi Toi heeft op het Goudse Eenakterfestival de extra wisselprijs gewonnen. De prijs werd uitgereikt door Jack van Dijk, toneelschrijver en re gisseur. Het stuk 'Gloria', ge schreven door een vierdejaars studente van de Utrechtse Hoge school voor de Kunsten, is geba seerd op een krantenbericht over een comateuze vrouw die zwan ger bleek te zijn van haar verple ger. In het stuk speelde drie nieuwe leden van Toi Toi mee. Gloria is ook te zien op het Ee nakterfestival in Kreater op 8 en 9 oktober. WADDINXVEEN - Van 4 t/m 8 oktober 2004 vindt de Week van de Toegankelijkheid plaats, een jaarlijks terugkerend evenement. In die week wordt landelijk aan dacht gevraagd voor de belem meringen die mensen met een li chamelijke beperking ondervinden bij het deelnemen aan het maatschappelijke ver keer. Rolstoelgebruikers bijvoo - beeld kunnen sommige gebou wen zelfs niet binnen ijden. Het Platform Gehandicapten Wad dinxveen zal in deze actieweek op woensdagmiddag 6 oktober starten met een project 'Toegan kelijkheid van gebouwen'. De Openbar- Bibliotheek en het Ge meentehuis zullen als eerste worden 'gekeurd'. Het doel van het project is slechtzienden, rolstoelgebrui- te van grootvader en -moeder. Ie mand in het publiek heeft num mer 44, dus moet ze nog wel even geduld hebben. In haar tas zit een Delftsblauwe klok met twee vazen. Rob Opscholtens gaat intussen gewoon verder met taxeren. „Soms moet ik dingen opzoeken, soms weet ik het direct. Dan heb ik geluk", zegt hij tussendoor. „Deze vaas is niets waard helaas, je moet er gewoon van houden. Dit wel. Er staat niets op, maar dat gro ve aardewerk." Hij pakt voor zichtig ‘de donkerbruine tabak spot en haalt behoedzaam de deksel eraf. „Ach jammer Hij is gebroken. Dan is hij niets waard." Teleurstelling bij het publiek. Steeds meer mensen komen de tent binnen of sluiten aan in de rij voor een nummer tje. „Vandaag willen we vooral Merklin zien en Dinky Toys", vertelt de presentator. De volgende vaas komt op ta fel. „Vindt iemand dit mooi? Of niet? Er staat jeugd achterin, die kijkt ook mee, maar vinden het niet mooi." Opscholtens moet lachen, maar kijkt er toch seri eus naar. Hij geeft uitgebreide uitleg over de techniek waar- Omleidingsweg Vrijdag tekenden vijf part ners (waaronder de Provin cie Zuid Holland, wethou der Lont van Waddinxveen en burgemeester Westen dorp van Zevenhuizen/Moerkapelle) de overeenkomst voor de re alisatie van de nieuwe om leidingsweg N219. Lees verder op pagina C4. zen. Rob Opscholtens kijkt eerst naar de achterkant. Schilderijen op triplex zijn altijd van na 1900. Dit schilderij is op doek met olieverf geschilderd. „De waarde is pakweg 100 euro. De lijst maakt niet uit, die heeft geen waarde. Wel gewoon heel leuk om te hebben." Met de glaasjes van deze deelnemer kan Rob niets. De vaas blijkt het klapstuk te zijn. Zo'n 11 jaar ge leden kocht mevrouw 3 vazen voor 250 gulden. Ze zag er wel wat cijfertjes onderop staan, maar weet niet wat het bete kent. „Deze vazen zijn de laat ste stuiptrekkingen van de fa briek. Dit is wel een hele echte, ondanks dat een deel van de versieringen plakplaatjes zijn", licht Rob Opscholtens geduldig toe. „Monaca wil zeggen de naam van het servies." Bij el kaar blijken de vazen wel zo'n 500 euro waard te zijn. De bel klingelt. Deze deelname scoort! De mevrouw gaat glunderend en met een rijk gevoel naar huis. De vazen gaan weer in het beschermende krantenpapier. Er volgt een mevrouw met een tabakspot, een vaas en een schaaltje. Alles uit de erfenis WADDINXVEEN - Een dertigja rige automobilist uit Waddinx veen reed op vorige week dins dag op de Kanaaldijk in op een voor hem gestopte auto be stuurd door een 78-jarige man uit Waddinxveen. De man uit Waddinxveen stopte voor het oranje licht van een verkeers licht. Daar rekende de 30-jarige man waarschijnlijk niet op of zag dit te laat en reed hem aan. De 78-jarige man is met nekletsel overgebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis. REGIO - De politie Hollands Mid den, de regionale Brandweer Hol- lands-Midden, de GGD'en Zuid- Holland Noord en Midden Holland en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) brengen de Vei- ligheidswijzer 2004 - 2005 uit. Het boekwerkje informeert over as pecten van veiligheid, bereikbaar heid en taken van de verschillen de samenwerkende diensten. De uitgave wordt in een oplage van 280.000 exemplaren vanaf maan dag 27 september tot vrijdag 1 ok tober huis-aan-huis verspreid on der alle inwoners van de regio Hollands Midden. Inwoners die bij hun brievenbus hebben aange geven geen ongeadresseerd recla medrukwerk te willen ontvan gen, herkenbaar aan de ja/nee en nee/nee stickers, ontvangen de Veiligheidswijzer niet. Na 4 okto ber kunnen zij deze alsnog aan vragen bij Politie Hollands Mid den, tav. Bureau communicatie, postbus 4240,2350 CE Leiderdorp of per e-mail: info@hollands-mid- den.politie.nl. mee deze vaas gemaakt is. Er wordt een boek bijgehaald, het publiek kijkt mee. De deel neemster in kwestie laat weten dat ze de vaas zelf eigenlijk niet mooi vindt. Intussen bestudeert Rob de vaas zorgvuldig. „Houdt u het maar op 1925. In deze staat is de vaas 150 euro. Hij is leuk hoor.” Rob kan het niet laten om er nog meer over op te zoeken en te vertellen. Vanmiddag mag de mevrouw in kwestie terugkomen met twee andere die ze nog thuis heeft staan. De volgende eigendommen ko men op tafel. En zo gaat het nog lang door. Deelnemers staan in een rij te wachten op hun beurt. De koffie is gratis en toeschou wers kunnen op hun gemak plaatsnemen. Ze worden heel wat wijzer tijdens deze Kunst Kitschbeurs. Rob Opscholtens blijft vol verve historische fei ten vertellen over alle bezittin gen die hem voorgezet worden. Hoe rijk is Waddinxveen? Ont nuchtering of beloning? De Kunst Kitschbeurs maakt voor menig inwoner het ver schil duidelijk tussen antiek en prullaria. De gemeenteraad zal in de okto bervergadering de Nota van Uit gangspunten vaststellen. Voor die tijd zullen omwonenden, belang hebbenden en geïnteresseerden ook nog hun zegje kunnen doen over deze nota. Er komt een alge mene informatieavond, een bij eenkomst voor het burgerpanel, het Coenecoop College, omwo nenden en ondernemers en er wordt een informatiebrief huis- aan-huis verspreid. „We gaan door met werken in de etalage," aldus de wethouder. Het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan zullen uit eindelijk ongeveer gelijktijdig af gerond worden. Ondertussen vindt er al een architectenselectie plaats. Het is niet vanzelfspre kend dat stedenbouwkundige Van Eldonk ook de architect zal worden van het winkelcentrum. „Mijn voorkeur gaat uit naar meerdere architecten. Een archi tect zal toch zijn handtekening zetten met zijn ontwerp. Het win kelcentrum moet geen eiland worden in Waddinxveen. Ik zou graag meer architectonische handtekeningen zien," aldus wet houder Barth. Voor het project is de medewer king verkregen van het gemeen tebestuur. Er zal bij het keuren van de objecten worden samen gewerkt met de Vrouwen Advies Commissie en een aantal vrijwil ligers met een lichamelijke be perking. Landelijk hebben onge veer honderd platforms van WADDINXVEEN - Jos van Eldonk, partner van het Amsterdam se bureau Soeters Van Eldonk Ponec architecten, is door een se lectiecommissie aangewezen om een stedenbouwkundig plan voor de nieuwe centrumlocatie (Sportpark Burgemeester War- naar) op te stellen. De selectiecommissie, bestaande uit een ver tegenwoordiging van projectontwikkelaar William Properties en de gemeente Waddinxveen, koos unaniem voor de architect. Soe ters Van Eldonk Ponec architecten is een bureau met ruime erva ring met de ontwikkeling van centrumgebieden. ijfog- Uneto-Vni gehandicapten en chronisch zie ken al toegezegd aan het project Toegankelijkheid mee te werken. Inlichtingen: Platform Gehandi capten Waddinxveen, tel. 0182- 619615. De fietsmarkt.nl Door Brigitte Bosman WADDINXVEEN - Zaterdag vanaf 11 uur stromen de nieuwsgierigen toe. „Wat zou het waard zijn?" hoor je ze den ken. „Zijn we na vandaag in één klap hartstikke rijk?" In de groenwit gestreepte tent in de Passage te Waddinxveen kan een ieder de Kunst Kitsch beurs bezoeken. Achter de tafel zit taxateur Rob Opscholtens, alom bekend van het televisiep rogramma Tussen Kunst en Kitsch. Hij bekijkt zojuist drie groene glazen, afkomstig uit een collectie van deelnemer 20. „U moet rekenen op zo'n 25 eu ro per stuk. Behalve deze, want die is kapot. Ik kan u niet veel verder helpen, want er staat geen merkje in." De glazen blij ken helaas niet heel oud, onder andere door de afgeslepen bob bel aan de onderkant van de voet. „U hoeft nog niet met een bodyguard naar huis, maar zes keer 25 euro is toch een leuk be drag", zegt Opscholtens. De deelnemers mogen maxi maal drie voorwerpen meene men. Een dame heeft haar zol der afgestruind en komt met een klein stilleven met rode ro- kers, slechthorenden enz. betere informatie te geven over de mo gelijkheid openbare gebouwen en vrijetijdsvoorzieningen te be treden en er gebruik van te ma ken. Teams van mensen met en zonder handicap zullen in de ko pende tijd gebouwen gaan be zoeken en beoordelen op hun toegankelijkheid en gebruiks vriendelijkheid. Te denken valt aan het aanwezig zijn van een parkeerplaats voor gehandicap ten, toegankelijkheid van begane grond en verdiepingen, een aan- grpast toilet, voorzieningen voor slechtzienden en slechtho renden enzovoorts. De aanwezigheid van die voor- zienmgen wordt uitgedrukt in pictogrammen (symbolen) die in de gemeentegids van Waddinx veen zullen worden vermeld bij WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2004 Waddinxveen op reis Een gesprek met het echt paar Van Dooijeweert over hun werk in Peru. Lees verder op pagina C3. onder andere de diverse gebou wen die erin vermeld staan. Lan delijk is een website (www.toe- gankehjknederland.nl) in ontwikkeling, waarop de uit komsten van de keuringen die diverse platforms uit het land hebben uitgevoerd vermeld zul len worden. Op deze manier kunnen gehandicapten in deze database zien of een gebouw dat zij in een andere gemeente wil len be/oeke toegankelijk is. 57e JAARGANG nr. 2920 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN J TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Waddinxveners konden afgelopen zaterdag hun 'kunst' (of prullaria?) laten taxeren tijdens de Kunst Kitschmarkt in de Pas sage. WADDINXVEEN - Tijdens de 4- daagse Nederlandse Bouwkam- pioenschappen in Veldhoven (20 De stedenbouwkundige heeft t/m 23 september) heeft Gerben maar weinig tijd van Eijk, werknemer van het Sa menwerkingsverband Parktij- kopleiding Bouw Gouwe en Rijnstreek uit Waddinxveen, de Binnen twee a drie maanden krij- 3e prijs behaald in het onderdeel gen we al wat te zien. Dan is het Bouwtimmeren. Gerben, wonen- stedenbouwkundig plan natuur de in Ouderkerk a/d Ijssel, lijk nog niet afgerond. Gedachten moest zijn kennis laten zien door beginnen dan vorm te krijgen," het maken van een bijzonder aldus Barth. moeilijke kapconstructie. In zijn voorbereiding is Gerben ge traind door instructeurs van het Samenwerkingsverband en daar heeft vooral het onderdeel 'uit slagen maken' veel aandacht ge- naai Verkeershandhavingsteam kregen, het moeilijkste onder deel bij deze wedstrijden omdat deze uitslagen de vormen bepa- zaterdag 25 op zondag 26 sep tember een alcoholcontrole ge houden, onder andere op de Kerklaan en de Schielandweg. I»l L 5 Installatiebedrijf voor: Meer dan 200 fietsen op voorraad www.europatuin.nl <4* elektra lala.-! HAUELAAN 12,2391 PT HAZER5W0UDE (ITC-TERREIN) CV uitbouw [verbouwingen I reparaties Installatietechniek water sanitair dakwerken GOUDA.ACHTERW1LLENSEWEG 31.0182-581337. DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN. RIETVELD 36A. 0348-415667 VRIJDAG KOOPAVOND Kijk ook op www.defietsmarkt.nl 0180-638919 Geopend zaterdag van 10 uur tot 16 uur Bredeweg 118E - Zevenhuizen direct naast de uitrit 10 Waddinxveen op de AI2 Omdat u op de centen bent... KeukenConcurrent organiseert donderdag, vrijdag en zaterdag een verkoop van showroomkeukens inclusief apparatuur Aanleiding hier voor is dat er plaats gemaakt moet worden voor de nieuwe modellen. Hierdoor moeten de showroomkeukens verkocht worden met kortingen oplopend tot maar liefst 70%. Er zijn zelfs modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD de showroom moeten verlaten. De verkoop is alleen bestemd voor PARTICULIEREN. U vindt KeukenConcurrent in: Leiderdorp: Meubelplein 10 Woerden: Straat van Gibraltar 4 Bel voor onze overige vestigingen en openingstijden 0800-0233535 of kijk op www.keukenconcurrent.nl Dorpstraat 33 Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 08 99 Grote faillissementspartij nieuwe Shimano Nexus 7 fietsen!! Winkelprijs 499,- Nu 300,- Verkoop van nieuwe fietsen uit faillissementen en restpartijen addinxvee Kom “koe”keloeren in De Koejerie op zaterdag 2 oktober a.s. diverse Dierendaqaanbiedinqen en een leuke verrassing voor de kids! darifé: Trendy baby-, kinder- en jeugd-1 mode Outlet Store: Bekende kledingmerken: I o.a. Replay, Calvin Klein, Ralph Lauren, Miss Sixty Von Dutch Unieke sieraden mode-accessoires K-BeauS: Gifts for everyone nieuwe rage: de artkoeien van de Cow Parade De Koejerie. Kerkweg-Oost 173 2741 HC Waddinxveen, (0182) 630504 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.30-17.30 uur donderdagavond 19.00-21.00 uur zaterdag 09.30-17.00 uur o. o Z O f- o Q

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1