Prijsuitreiking Energiemarkt beslissing bezuiniging Zorgen over peuterspeelzaalwerk H Deze Week Gazelle Definitieve wielaard IMEUBELEN KIJKEN? r il GRAAG TOT [IJENS! tet)®erience Nu megavoordelr op CV-ketels F b BURGERS EEMSKERK Gratis controle en reparatie fietslicht OPRUIMING 2OO4 verhuizen? noort van Aanrijding Nu in de boekhandel Babbeltruc en diefstal Onder invloed Boodschappen- bus voor senioren Omgevallen De specialist voor u! sr I O OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN WOENSDAG 27 OKTOBER 2004 J 41 ■1LLL L Installatietechniek elektra cv as uitbouw verbouwingen water ANS sanitair dakwerken reparaties Sport A.S. ZONDAG ZIJN WIJ Gl VAN 12.00 TOT 17.00 HOOGENBOEZEM}! SHOW GAZELLE 2005 vanaf 2 november NU: J www.erkendeverhuizer.com In onze showrooms vindt u klassieke-, moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! 57e JAARGANG nr. 2924 www.neeleman.comi Kom in oktober op vr»jdagj^ia|érdag naar Neelema| Coenecoop 85c I Waddinxveen In de winkel staan de KERSTPAKKETTEN klaar. Uiteraard kunt u ook zelf uw pakket samenstellen ■LOPLAGE RUN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN J W- van k j I De Nieuwe Bijbel- vertaling pagina7. paginal?. Wethouder Dijksterhuis reikte woensdag de prijzen uit van de prijsvraag op de Energiemarkt. (Foto: Liesbeth van der Vis) WOONCULTUUR Installatiebedrijf voor: Dorpstraat 33 -Waddinxveen - Telefoon (0182) 63 08 99 Kerkweg-Oost 169, Waddinxveen 4 Samenwerking Woonpartners Midden-Hol- land en de Waddinxveense Bewonerscommissie Dreef gaan samen werken aan een betere woonsituatie in het wooncomplex Havikhoek. Lees verder op WSE trekt de stijgende lijn niet door. Lees verder op pagina 23. Da's lekker meubelen. waren de woorden van wethou der Lont. Een verhoging van de ozb als laatste optie is niet uitge sloten. gemeenteraadsvergadering van 27 oktober een helder besluit te nemen t.a.v. de no titie 'Meer kansen op mee doen' zodat het bestuur van de Stichting Waddinxveense Peuterspeelzalen geen onom keerbare besluiten behoeft te nemen. Beide punten zullen woens dagavond in de gemeente raadsvergadering behandeld worden. PARTICULIERE VERHUIZINGEN INBOEDEL- EN ARCHIEFOPSLAG EMIGRATIE VERPAKKINGEN KANTOOR- EN PROJECTVERHUIZINGEN VERHUUR VERHUISMATERIAAL Bel voor gratis offerte Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 50 66 Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 46 33 Kanaaldijk 32 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 64 97 44 WADDINXVEEN - Het Plat form Kinderopvang Wad dinxveen, waarin nagenoeg alle instellingen voor kinder opvang in Waddinxveen zit ting hebben, maakt zich gro te zorgen over het peuterspeelzaalwerk in Wad dinxveen. Landelijke onder zoeken tonen aan dat kinde ren die een peuterspeelzaal hebben bezocht, minder kans hebben op een achterstand in WADDINXVEEN - In het kader van de campagne 'Licht aan! Daar kan je mee thuis komen' is er weer een gratis controle en reparatie van de fietsverlichting met de plaatselijke rijwielhan- de-laren, 3VO afdeling Waddinxveen en de politie een gratis fietsverlichtings- actie op zaterdag 30 okto ber van 08.30 tot 13.00 uur bij: Wielaard voor de fiets, Dorpsstraat 22-28, Versluis Tweewielers, Beethoven laan 72 en Tweewielers Henk van den Bor, Zuidka- de 52. De reparatie is geheel gra tis. Alleen eventuele beno digde onderdelen en mate rialen zal worden berekend. Het betreft uitsluitend fiet sen (dus geen bromfietsen). De komende tijd zal de po litie weer extra gaan con troleren op onverlicht fiet sen. Een bekeuring is duurder dan het repareren van het fietslicht! Als het voor- of achterlicht hetniet doet, is de boete 15,- euro. Wanneer voor- en achter licht het niet doen, is de boete 25,- euro. Voor geen refelctie op de achterkant, trappers of op de wielen is de boete 25,- euro. Bij de plaatselijke rijwielhandela ren liggen folders en kaar ten voor een prijsvraag over deze aktie. Voor alge mene informatie: www.daarkunjemeethuis- komen.nl. energie en muzieksleutelhan- ger uitgereikt. De jeugdige prijswinnaars zijn: Pieter en Erik-Jan de Wit, Ellen Kemper, Bjorn Capteijn en Alana en Evan Bosman. Bij de volwasse nen viel de prijs op: familie Ro denburg, A. van der Made, W, van der Eijk en W.F. de Boer. Bezoekers van de energiemarkt konden deelnemen aan de prijs- GAZELLE SELECT CENTER Dorpstraat 22-28 Waddinxveen Telefoon (0182) 61 20 09 Eigen reparatie-inrichting 1^ Bovag-service en -garantie het basisonderwijs. In de no titie 'Meer kansen op mee doen', schetst het college van B en W een drietal senario's voor de toekomst van de peuterspeelzalen in Wad dinxveen. In een van die sce nario's stelt het college voor, twee peuterspeelzalen te sluiten. Het Platform is van mening dat alleen senario twee, waarin het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk in Wad dinxveen de benodigde be leidsmatige en financiële verankering krijgt, recht doet aan de belangrijke functie van het gesubsidieerde peu terspeelzaalwerk in Wad dinxveen. Het Platform heeft daarom in een brief aan de politieke partijen in Waddinxveen ge vraagd besluitvorming niet langer uit te stellen en in de van noort-poldervaart verhuizingen Coenecoop 449 Waddinxveen Boskoop: 0172-21 31 92 P JÈfi Gouda: 0182 51 25 34 Woerden: 0348-41 11 00 E-mail: verhuizen@vannoort.nl vraag. Ze moesten antwoord geven op vragen over energie besparing. Deze antwoorden waren veelal te vinden op de stands van bedrijven en organi saties. De prijsvraag leverde in totaal 30 inzendingen op. Er was ook een kinderprijsvraag. Bij deze prijsvraag moesten vragen over het klimaat beant woord worden. VAN BERKESTEIJN WADDINXVEEN - Een ne gentienjarige vrouw uit Waddinxveen is donderdag ochtend met haar bromfiets tegen een verkeerspaal ge reden. De verkeerspaal was als snelheidsremmer op de Peuleyen geplaatst. De vrouw klaagde over haar rug en nek en is voor onder zoek overgebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. De voorgestelde bezuinigingen hebben een hoop stof doen op waaien in Waddinxveen. Voor veel stichtingen en verenigingen is de gemeentesubsidie meer dan noodzakelijk om te kunnen blijven bestaan. De gemeente wilde de bezuini ging van een kleine 3 miljoen eu ro juist in de uitgaven zoeken, zodat de ozb (onroerend zaakbe lasting) niet omhoog zal gaan. Maar enkele weken geleden kondigde wethouder Lont op nieuw enkele financiële tegen vallers aan, waaronder de wvg en het onderhoud van groen, water en wegen waarvoor meer geld nodig is. In tegenstelling tot de behandeling van Kiezen en Kabelen, waarbij er enquêtes on der de burgers zijn verspreid en de raadsleden kruisjeslijsten in vulden om een bepaalde waarde aan een product toe te kennen, zal deze bezuiging 'van enkele miljoenen' meer 'top-down' zijn WADDINXVEEN - Een zeven tienjarige snorfietsbestuurder is zaterdagnacht door de politie aangehouden omdat hij bij de Dreef op de weg reed in plaats van op het fietspad. De bestuur der had een alcoholpromilage van 740 ug/1 (limiet 220 ug/1). Tevens bleek de bestuurder geen bromfietscertificaat te hebben. Tegen de man wordt proces-ver- baal opgemaakt. Waddinxveen op reis Deze week het laatste ver haal uit de twaalfdelige se rie; een interview met Peter Kromhout, voorzitter van de Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinx veen. Lees verder op Uneto-Vni I WADDINXVEEN - In de novembervergadering van 2003 stelde de gemeenteraad vast dat er structureel 1,8 miljoen bezuinigd moet worden om de begroting van 2005 en verder sluitend te kunnen maken. In de raadsvergadering van mei werd de bezui niging opgeschroefd naar 2,8 tot 2,9 miljoen euro (een vermeer dering door de nieuw verwachte tegenvallers). Na het vaststellen van het bezuinigingsvoorstel Kiezen en Kabelen volgde er nog een mondelinge en een schriftelijke inspraak. Woensdagavond zal er tijdens de gemeenteraadsvergadering een definitief be sluit worden genomen in de voorgestelde bezuinigingen. WADDINXVEEN - Senioren uit Waddinxveen-Zuid kunnen op vrijdagmorgen 29 oktober aan staande boodschappen doen bij een supermarkt elders in Wad dinxveen. Die ochtend is er een 'boodschappenbus' beschikbaar waarmee de ouderenadviseur al le deelnemende senioren thuis ophaalt en naar de supermarkt brengt. Daar staat de koffie klaar. Vervolgens kunnen zij hun boodschappen doen. Voor wie dat wenst is er begeleiding be schikbaar. Senioren die belangstelling heb ben kunnen zich aanmelden bij de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk, telefoonnummer 0182-631932. Dankzij een subsi die van het Ouderenfonds is het vervoer van en naar de super markt gratis. De 'Boodschappen dienst' is een project van de ou derenadviseur van de S.W.W., het 'Wijk- en Buurtbeheer Zuid' en de 'Brede School Zuid'. De politie trof maandag op het Jan van Bijnenpad een invalidenwagen aan, die door onbekenden op zijn kant was gelegd. De surveil lance heeft het voertuig weer op zijn wielen kunnen zetten en de eigenaar in kennis gesteld. WADDINXVEEN - Een bewoon ster van de Potgieterstraat heeft aangifte gedaan van diefstal en poging oplichting door middel van een babbeltruc. Donderdag 14 oktober omstreeks 14.30 uur werd de vrouw telefonisch bena derd door een man die zich voordeed als medewerker van een bank. De man kondigde de komst van een andere medewer ker aan vanwege problemen met de rekening. Korte tijd later kwam de medewerker aan de deur waarna de man zich de wo ning insprak. Vervolgens pro beerde hij de bankpas en pinco de van de vrouw te ontfutselen. Een tweede 'medewerker' belde vervolgens aan waardoor de vrouw de kamer verliet. De vrouw is echter niet op het ver haal van de mannen ingegaan waarna zij de woning verlieten. De vrouw miste later echter een geldbedrag uit haar portemon nee dat kennelijk in het ogenblik dat zij de tweede man binnenliet was weggenomen. De politie ad viseert bewoners niet op derge lijke praktijken in te gaan en wijst erop dat dit niet de werk wijze is van banken. WADDINXVEEN - Wethouder Dijksterhuis heeft woensdag op het gemeentehuis diverse prij zen uitgereikt aan inwoners van de gemeente Waddinxveen. De prijzen worden uitgereikt naar aanleiding van de prijs vraag op de Energiemarkt van 1-8 september jongstleden. De bedrijven Huvec, Drowa en de ZHG stelden de prijzen be- V WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 63 24 41 schikbaar. De winnaars van de prijsvraag kregen één van de volgende prijzen: Drowa vloeri- solatie, Huvec spouwmuuriso- latie, een kortingsbon voor dubbelglas bij de ZHG en spaarlampen voor het hele huis. Aan de winnaars van de kinderprijsvraag worden een vlieger, bouwdoos op zonne- energie, lampradio op zonne- STUNTTWEN: inüündEgVm woensdag: 10.00*1^03 u dondeïdeg en vrijdag: W.00-1MB u zatefdag 10.03*100 u ui bel vpoi een afspraak (05) 28 80 6138 Woensdagavond is er nog wel spreekrecht voor burgers, maar tot op heden heeft zich nog nie mand aangemeld. Naar ver wachting zal 'Kiezen en Kabe len' in zijn geheel behandeld worden, maar het laatste woord daarover ligt bij de raad. De be zuinigingen die hier uit vloeien zullen namelijk al komend jaar doorgevoerd worden. De extra bij gekomen bezuinigingen zul len eind dit jaar worden vastge steld. Deze gelden echter niet al voor komend jaar. De extra bezuini gingen zullen pas vanaf 2006 doorgevoerd worden. De raadsvergadering is op woensdag 27 oktober om 20.00 uur in de raadszaal van het ge meentehuis. add inx veer Dorpstraat 39 Waddinxveen (0182)61 22 98 www burger-waddinxveen.nl 29,50/€ 33,50 Standaardeditie

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1