Waddinxveense Fame In de kou gezet! Inhaalslag gebruiks vergunning verloopt niet voorspoedig -*■ J J 4 Ad De Groene Actie Victorkerk (£***^b D66 wil geen OZB verhoging www.groenecomputershop.nl a V wF Computershop Polleke Kinderbingo IIIJII h[r Open Kunst- en Kerstmarkt Klaverjas- avond Kinder disco Mercy Ships DAGTOCHTEN KERSTMARKT DUITSLAND BELGIË Peutermuziek Groot assortiment 2e hands computers Betaalbare nieuwe computers Specialist in laptops ^OERKOOP Reisburo Estee /A service met een Aanbiedingen: Culturele LEZERS SCHRIJVEN WADDINXVEEN - „Een drasti- Düsseldorf/Duitsland: I I december 2004 I i Waar heb je anders ogen en oren voor’ Gebruikte 8 nieuwe Wijnegem/België: 4 december 2004 voor volgend jaar is het terug dringen van het aantal automati sche meldingen. Om dit te reali- Zowel voor de stereolief- hebber als voor de filmfan, heeft B&W/Rotel een goed uitgebalanceerd pakket beschikbaar. In onze nieuwe showroom hebben wij meerdere systemen luisterklaar staan. Kom gerust langs en overtuig uzelf van de kwaliteit. Wij adviseren u een eigen CD/DVD mee te nemen. ken of roken. Een andere oor zaak is de beschadiging van het Er en- WADDINXVEEN - De Victor Activiteiten Commissie (VAC) staat vrijdag 12 november op de weekmarkt. Met deze jaarlijks terugkerende activiteit hoopt de VAC weer de nodige euro's binnen te halen die uiteraard geheel ten goede komen van onderhoud/restau ratie van de bijna 125 jaar oude Sint Victorkerk. De VAC heeft een gevarieerd assortiment in de WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 WADDINXVEEN - De Ontmoe- tingskerk heeft op zondag 14 no vember een Trektochtdienst. Deze dienst zal in het teken staan van Mercy Ships. Voorganger in deze dienst is Bram de Blouw, hij is één van de vele vrijwilligers van Mer cy Ships en heeft met zijn gezin al een aantal verre reizen gemaakt. In de dienst zal een video worden getoond over Mercy Ships. Mercy Ships brengt jaarlijks hoop en ge nezing aan vele tienduizenden mensen die geen toekomst meer hebben en niet meer durven te dromen. De schepen voorzien in operaties, tandheelkundige hulp, medische voorzieningen, kleding, bouwmaterialen en ondersteu ning bij ontwikkelingsprojecten. Het thema van de dienst is: Doet hij 't of doet hij 't niet. Dit thema wordt verder uitgewerkt aan de hand van het bijbelverhaal van Jo- na. In de dienst zal veel worden gezongen, de muziek wordt ver zorgd door een combo. Ook voor kinderen is er van alles te zien en te beleven. De Trektochtdienst begint om 16.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde te Wad- een uur. Na afloop van de dienst is er wat te eten en te drinken en kunt WADDINXVEEN - Docent Ma rie Alice van Zutphen start op vrijdag 19 november weer met nieuwe cursussen Muziek op Schoot en Peutermuziek. Ouders die graag met hun baby of peu ter zingen maar de liedjes niet (meer) kennen of graag nieuwe liedjes willen leren, zullen aan deze cursus veel plezier beleven. Noten kunnen lezen of zelf een muziekinstrument kunnen be spelen is niet nodig, iedereen kan meedoen. Het is een cursus van 8 weken (t/m 28 januari 2005). De cursus is bedoeld voor kinderen vanaf 4 maanden tot 4 jaar. Aan de hand van de aan meldingen worden de groepen op leeftijd ingedeeld. De lessen vinden plaats in Kreater, Kerk straat 13 te Waddinxveen. Info en aanmeldingen: 0182-614422 of info@kreater.nl. Deze organisatie doet nuttig werk voor mensen die het minder goed hebben dan wij, was een argu mentatie om een andere groep zijn subsidie wel te laten behou den. Kunnen we hier nog spreken van gelijke behandeling en wat Zeer onverwacht heeft de ge meenteraad tijdens haar vergade ring van woensdag 30 oktober be sloten de waarderingssubsidie voor de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking Waddinx veen met ingang van 2005 te stop pen. Een rampzalig besluit, niet alleen voor onze groep. Terwijl de gemeente zegt dat ze het vrijwilli gerswerk wil stimuleren, wordt hiermee de nu al bijna dertigjari ge inzet van onze enthousiaste groep miskend en in ieder geval ontmoedigd. Natuurlijk gaat het hierbij niet om ons belang, maar om het belang dat wij voorstaan en dat kennelijk niet bij alle ge meenteraadsleden bekend is. onvoldoende onderhoud. In de ze laatste categorie ziet de brandweer de mogelijkheid om grote verschillen in de wereld. Daaraan gekoppeld geven wij ze de mogelijkheid om er ook wer kelijk iets aan te doen. Jaarlijks or ganiseren wij daarom een spon sorloop waarin zij zich letterlijk en figuurlijk warm lopen. Warm lopen voor een zaak die de ge meente dreigt af te koelen tot het absolute nulpunt. Door ons toe doen is er inmiddels in Addis Abeba ook al twee keer een spon sorloop georganiseerd voor en door de kinderen uit de sloppen wijken zelf. De foto's die we el kaar stuurden getuigen van een groot succes en hebben in vele kranten gestaan. Ook stimuleren wij de contacten tussen de kinde ren van Waddinxveense en Ethio pische scholen. Onze projectpartners rekenen op een continuering en exploitatie van de projecten (opleiding van Het aantal automatische brand meldingen is licht gedaald. In 2002 was het aantal meldingen 130. Vorige jaar kwamen er 112 jongen. Dat mocht pertinent niet meldingen binnen, 86 keer werd er door de brandweer daadwer kelijk uitgerukt. Eén van de seren wil de brandweer meer voorlichting geven, brandmeld- installaties certificeren en be trokken personen verplichten een opleiding voor het beheer van een brandmeldinstallatie te laten volgen. Bovenaan de top 5 van de ge bouwen waarvan een melding voor een automatisch branda larm is binnengekomen, staat De Bruggen. Eén van de oorzaken daarvoor was een bewoner van het gezinsvervangend tehuis die uit baldadigheid veel handmel- sche OZB verhoging is voor D66 onacceptabel," aldus Zoodsma, fractievoorzitter van D66. Dit P.S.: Wij nodigen iedereen uit op speeld. Het is niet verplicht onze openbare avond op 18 no vember in het gebouw Waddinx veen Wereldwijd, Prins Maurit- slaan 55 (aanvang 19.45 uur). Nieuwe Haven 185 i 2801 CW Gouda Tel. (0182) - 58 29 30 3Dinsdag t/m zaterdag, donderdag koopavond Namens de Kerngroep Ontwik kelingssamenwerking Wad dinxveen, Peter Kromhout, voorzitter. WADDINXVEEN - Autoclub De Gouwe Rijders heeft op donder dag 11 november weer een tradi tionele klaverjasavond in Hotel De Unie. Inschrijven kan vanaf 19.45 uur. Het klaverjassen be gint uiterlijk om 20.15 uur. Elke avond worden er vier ronden ge- om lid te zijn van de vereniging om aan het klaverjassen deel te ne men. Elke avond zijn er leuke prijzen te winnen. WADDINXVEEN - De Remonst rantse kerk houdt op vrijdag 19 en zaterdag 20 november een kunst- en kerstmarkt aan de Zuidkade 59. Op de markt zijn vooral veel exclusieve, originele en kunstzinnige gifts te vinden zoals: handgemaakte sieraden van Ellen de Graaff, zilverwerk en shawls van Pohl Gand, landgoed- producten, zoals jams e.d. van het landgoed Mariënwaerdt uit Beesd, kerstdecoraties van Mieke Hominge, koffie-- en theeproduc- ten van Simon Levelt, keramiek en sieraden van mevrouw Bleijen- berg, kaarten en aquarellen van Neel van Oosten, keramiek scha len van Nelleke Beek, zijden bloe men en decoraties van Jeanette de Rooij, glas en decoraties van Van Berkensteijn, fotowerk en kaarten van Leny den Draak en kaarten van Unicef. Maar er is ook een lo terij van een aquarel, een boeken markt en een wijnproeverij. Speciaal voor de kleintjes is er een kindertafel waar zij hun eigen koekjes mogen versieren. Onder hand kunnen de ouders genieten Van een wijntje of een kopje koffie of thee met eigengemaakte taart of koek. En uiteraard ontbreken ook de oliebollen niet. De kerstmarkt is geopend vrijdag 19 november van 15.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 20 november van 10.00 tot 17.00 uur. openingstijden: WADDINX VEEN - De leer lingen van Mas- keraadje, de jeugdgroep van toneelgroep Maskerade, kon den afgelopen weekend hun to neelkunsten ver tonen. Het stuk Mudato, van de Boskoopse regis seur Margot Bouwman, wordt ook wel de Waddinx veense Fame ge noemd. Het to neelstuk beschrijft de be levenissen van een groep jonge mensen die zich een moeizame weg naar de ar tistieke top gaan banen. waarde aan de uitkomsten van dit onderzoek. De veroorzaker betaalt, dat wil zeggen wanneer er een tekort is op de bedrijfs voering, dienen binnen de be drijfsvoering oplossingen te worden gevonden voor die te korten. Instellingen, verenigin gen en burgers moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het college van B&W zal een voor stel moeten voorleggen die meer bedraagt dan de eerder genoem de 2 miljoen euro zodat er door de gemeenteraad gekozen kan worden uit verschillende alter natieven". Het nogmaals ver minderen van de formatie of een vacaturestop moet niet worden uitgesloten. „De gemeente is op dit moment maatregelen aan het invoeren op een breed terrein van personeel en organisatie. De gemeente streeft naar een klei nere en doelmatige organisatie die meer gericht is op de aanstu ring van grote projecten", aldus Zoodsma. D66 vindt dat alleen van een OZB verhogingen spra ke kan zijn wanneer de dienst verlening aan de burgers wordt verbeterd en daarbij het niveau van dienstverlening wordt ver hoogd. kan deze argumentatie anders be tekenen dan dat dat voor ons werk niet het geval is? Met ande re woorden: zijn de gemeente raadsleden die dit zeggen wel op de hoogte van ons werk als zij zulke belangrijke beslissingen ne men? Toch waren zij altijd van harte welkom op onze openbare avonden, waarop wij bereikte doelen bespraken en onze nieuwe plannen uiteenzetten: Waar eerst niets was, staan nu in het bergland van Tigray (Ethio pië) schooltjes voor kinderen die anders van onderwijs verstoken zouden zijn. In Addis Abeba zijn huisjes, openbare keukens, latri nes en een gedeeltelijk wijkcen trum tot stand gekomen, dit alles met Waddinxveens geld en onze inzet Ieder jaar bezoeken wij de basisscholen en proberen ook de kinderen bewust te maken van de MET 40 GRATIS PARKEERPLAATSEN Een tweede oorzaak van het wat trage verloop van de inhaalslag is de wijziging in de Model- Bouwverordening. Door de wij ziging van het Bouwbesluit en de Bouwverordening mogen er (onder voorwaarden) grotere brandcompartimenten (een ge deelte van een gebouw wat voor de brandweer beheersbaar is als er brand uitbreekt) gebouwd worden dan voorheen. De grote re brandcompartimenten heb ben tot gevolg dat een gebruiks vergunning verplicht is. Deze wijziging is niet meegenomen in de vorige inventarisatie van het aantal gebruiksvergunningen Ook de afgifte van de gebruiks vergunning voor scholen heeft vertraging opgelopen omdat de bouwkundige aanpassingen meer tijd in beslag namen. Daar naast dienden ook alle scholen voorzien te worden van een ont- ruimingsinstallatie. Naar ver wachtingen kunnen de ge bruiksvergunningen voor de scholen in het eerste kwartaal worden afgegeven. WADDINXVEEN - De inhaalslag van de afgifte van de ge bruiksvergunning verloopt nog steeds niet voorspoedig. De oor zaak hiervan is onder andere de tijd die nodig is om de brand veiligheidsvoorzieningen te realiseren. In totaal zijn er 44 gebruiksvergunning afgegevèn. Dit is één van de conclusie die de Brandweer Waddinxveen trekt in het jaarverslag van 2003 wat betreft het onderdeel preventie. van haar ouders. Speelduur is 90 minuten. Toegangsprijs 2,50 euro p.p. (Kreapas 2,- euro) p.p. Reser- doelstellingen van de brandweer Veringen bij Kreater Kerkstraat 13 Waddinxveen tel. 0182-614422. aanbieding, zoals Bloembollen uit het Westland (o.a. tulpen, narcissen, hyacinten), de beken de Victorwijn (een rode Spaanse dinxveen en duurt ongeveer en een witte zuid-afrikaanse wijn), Kaarsen (in diverse kleu ren, al of niet met opdruk), Kala- u nog even gezellig napraten, bassen in diverse maten en kleu ren, Pergamano- en andere gelegenheidskaarten en kleertjes voor babybom- en barbiepop pen. WADDINXVEEN - Woensdag 17 november aanvang 13.30 uur draait de kinderfilm Polleke. Pol- leke is een gewoon meisje van 11 jaar, opgevoed door haar alleen staande moeder. Ze wil graag dichter worden en is verliefd op een Marokkaanse jongen in haar klas. Regisseur Ineke Houtman wilde Polleke maken na een ver haal van een vriendin die in het onderwijs zit.Een Marokkaans meisje barstte in de klas in huilen uit toen haar gevraagd werd of zij verliefd was op een Hollandse Gemeenteraadsleden van D66, PCW, WD en WeWa, neem de uitslag van de bezuinigingsen- quête, georganiseerd door de ge meente zelf, serieus: De meerder heid van de geënquêteerden, met name de jongeren, vindt ontwik kelingssamenwerking een ge meentelijke taak. DAARMEE ZIJN WIJ BEZIG. WADDINXVEEN - Buurtcen trum De Boog houdt op vrijdag 12 november weer de maande lijkse kinderdisco. Kinderen van acht tot veertien jaar kunnen onderwijzers, schoolbenodigdhe- weer gezellig dansen op de beste den enz.). Is er sprake van be- plaatjes die aan elkaar gemixt hoorlijk bestuur als wij onaange- worden door dj Ricardo. De en- kondigd hieraan een eind moeten tree is gratis. Kinderen krijgen maken? ook nog een lot voor de loterij. De disco is van 19.30 tot 22.00 uur in De Boog (C. Huygenslaan 2). Voor meer info: 06-41012800. De jeugdgroep van Maskerade, Maskeraadje, voerde afgelopen weekend twee avonden het toneelstuk Mu dato op. (Foto: Liesbeth van der Vis) WADDINXVEEN aVOnCl -Op woensdag 17 november is er weer een kinder- WADDINXVEEN - De Culturele bingo in buurtcentrum 'de Commissie van de Stichting Boog'. De zaal gaat open om Waddinxveens Welzijnswerk or- 13.30 uur, de bingo begint om ganiseert op dinsdag 16 novem ber in het Anne Frank Centrum èen culturele avond voor alle Waddinxveense 50-plussers. De ze avond is bij uitstek een ont spanningsavond door een optre den van de bekende zanger Bram Koster. Hij heeft in den lande al veel avonden voor seni oren tot volle tevredenheid ver zorgd. Dit keer luidt zijn pro gramma: 'vastgelegde liedjes uit de jaren 60 en 70'. Vooral voor senioren een prima programma om weer eens te kunnen deinen, luisteren en zingen met dit oude repertoire. De avond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt 3,20 euro per persoon, inclusief een kop koffie of thee. 7 ders heeft ingeslagen. Verder staan in de top 5: Mooy (12 keer), Unigro (8 keer), Hotel De Unie (7 zegt de D66-er naar aanleiding keer) en Lekkerland (6 keer). van het bericht dat de gemeente De oorzaak van de (vaak valse) onlangs heeft uitgebracht over meldingen is enerzijds door bij- de begroting 2005 en de meerja- voorbeeld hitte en rook door ko- renbegroting 2005 - 2008. Daar naast werd daarin het volgende gemeld: 'Tijdens de ambtelijke brandalarm door bijvoorbeeld begrotingsvoorbereiding bleek op een zeer laat moment dat er sprake is van een structureel te kort exclusief nieuw beleid van het aantal terug te dringen. Met 2 miljoen euro'. Dit bedrag van 2 name de Bouwverordening stelt miljoen ligt bovenop het bedrag nader eisen aan de kwaliteit van dat al in de kerntaken discussie de brandmeldinstallaties. van Kiezen en Kabelen is gepre- Na de vuurwerkramp in Ensche- senteerd van 2.9 miljoen euro. de en de cafébrand in Volendam Naar aanleiding van de discus zijn de voorwaarden voor het sies in B&W van de afgelopen gebruiken van een gebouw een weken inzake het beleidsplan stuk strenger geworden. Een ge- 2005 - 2008 tracht de gemeente volg was dat de brandweer een de tekorten op te lossen. Naar enorme aanvraag van de zoge- de mening van D66 kan dit an- naamde gebruiksvergunning ders. Zoodsma: „Voor het jaar kreeg, die stuk voor stuk behan- 2005 moet de gemeente kiezen deld worden. voor de volgende uitgangspun- ten; Als richtsnoer voor de be zuinigingen zal de enquête on- 14.00 uur. Er der de 1200 burgers van wordt geen en- Waddinxveen moeten worden treegeld geheven. Alle kinderen genomen; D66 hecht zeer veel vanaf 4 jaar zijn van harte wel kom in het centrum aan de C. Huygenslaan 2 in Waddinxveen. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 15 WOENSDAG 10 NOVEMBER 2004 't’iH 11 ci Vertrek: 7.30 uur ik I I I I i' I I I I RDV-1050 RT-1080 1 t Kanaalstraat 12,2741 HH Waddinxveen.Tel. (0182) 68 84 88 Fax (0182) 68 85 88 E-mail: estee.waddinxveen@toerkoop.nl TEVENS KANTOREN BERGSCHENHOEK, BLEISWIJK, BERKEL&RODENRIJS, PIJNACKER EN NOOTDORP UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN B&W 705 B&W VM1 (10 eurocent per minuut) RA-1062 RCD-1072 |- l Ibk ?oec*e service garantie I reparatie alle merken computers S u heeft al een computer vanaf 119,- Maandag 13.00-18.00 uur. 09.00-18.00 uur. Zaterdag 9.00-17.00 uur Donderdag koopavond van 19.00 - 21.00 Ullf Aankomst: Waddinxveen ongeveer 20.30 uur Opstappen: Waddinxveen 25,- per persoon RSX-1056 Ff cf rn r-fFFfTfm linen GOUDA - Meridiaan 39-43 - Tel. 0182-51 77 77 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 15