Van der Stee Hulpkonvooi naar Roemenië vertrekt uit politiek duiiirendïik Ferrari rijden als hoofdprijs Gezocht: mooie plekjes Voorbereidingen intocht Sinterklaas in volle gang jf Infomarkt mantelzorg Operatie Schoenendoos t 1 j Kramendag www.duijvendijkwonen.nl Heksen en kruiden Verdiepings- workshop Cursus Volks universiteit Expositie Jan Neven Muziek avond Mantelzorg- cafe 5 jaar Bazaar Rode Kruis amateurs (Foto: Liesbeth van der Vis) DE PUNTJES OP DE IJ rende Grondbank. 'Al deze zaken hebben inmid- De vier winnaars van de prijs vraag op de introductieavond hadden alle vier het goede ant woord gegeven op de vraag in De Hyundai-dealer zette met nog een tweede actie de intro ductie van de Tucson kracht bij. BIJ DUIJVENDIJK ZIT U GOED. Zevenhuizen-Moerkapelle, t.a.v. communicatie, Postbus 30, 2760 WADDINXVEEN - De introduc tieavond van de Hyundai Tucs on bij Autobedrijf Van der Lin- ZEVENHUIZEN/MOERKAPELLE - Wethouder Fons van der Stee (WD) van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle legt per ZEVENHUIZEN/MOERKA- PELLE - Vijftien vrachtwagens met hulpgoederen zijn afgelo pen donderdag vertrokken richting het Roemeense Altina. Van der Stee: 'Er is voor alles een tijd'. Maar wanneer is het tijd voor het één en wanneer voor het ander?' In de brief omschrijft de wet houder de ruim vier jaar waarin hij als wethouder bezig is ge weest met het opzetten van een heden Boskoop biedt om haar mantelzorgers te ondersteunen. Op de informatiemarkt is een fo totentoonstelling ingericht waar mantelzorgers uit de regio met hun dagelijkse bezigheden in beeld zijn gebracht. De informa tiemarkt begint om 15.00 en duurt tot 18.00 uur. Het konvooi vervoert goederen voor Roemeense kinderen. Bur gemeester Westendorp is het konvooi achterna gevlogen om persoonlijk bij het uitdelen van de goederen in Altina te kun nen zijn. Ook zal de burgemees ter zich laten informeren door de plaatselijke autoriteiten om zich op de hoogte te stellen van ZEVENHUIZEN/MOERKA- PELLE - De winkeliersvereni ging Moerkapelle en de mid- denstandvereniging Zevenhuizen maken zich op voor het bezoek van Sint Nico- laas en zijn Pieten op zaterdag 20 november in Zevenhuizen - Moerkapelle. Evenals vorig jaar hoopt de Sint op zaterdagmor gen aan te komen in Moerkapel le en zal daar op het Raadhuis plein ontvangen worden door burgemeester Westendorp. Na zijn lunchpauze wordt de Sint geholpen door Peter en Ivonne van de Watersportvereniging Zevenhuizen die heel bereidwil lig hun boot beschikbaar stellen om de Sint via de Hennipsloot no vember) van 10.00-16.00 uur voor de C-1000 supermarkt. Wie geen folder heeft gekregen kan hem daar of bij de kraam inzien en eventueel producten bestel len, die op de kraam niet (meer) voorradig zijn. en uitvoering', schrijft de wét- houder. Van der Stee omschrijft dat, al hoewel hij het wethouderschap nog steeds met veel plezier uit oefent, het natuurlijke moment is aangebroken dat iemand an ders nu beter op zijn plaats zal zijn om de portefeuille te be mensen. De reden waarom de wethouder heeft besloten deze ambtsperiode niet vol te. maken. 'Nog langer blijven is niet goed voor mijzelf, niet voor mijn op volger en ook niet voor de ge meente Zevenhuizen-Moerka pelle.' Wethouder Fons van der Stee is op 9 mei 2000 gestart als wet houder. Daarvoor was hij vanaf 14 april 1998 raadslid voor de WD fractie. Van der Stee heeft de portefeuille Ruimtelijke Or dening, Grondzaken en eigen- domsbeheer, Economische en agrarische zaken, Milieu, On derwijs. Het voorstel voor de opvolging van de wethouder zal tijdens de raadsvergadering van 14 december. de situatie en de noden in de re gio en mogelijkheden op het uitwisselen van 'know-how' voor lokale activiteiten bespre ken. der andere Liberia, Pakistan, Oe ganda en Moldavië. Operatie Schoenendoos is een jaarlijks terugkerende landelijke actie waarbij Nederlandse kinde ren een versierde schoenendoos vullen met schoolspullen en ca deaus. De dozen worden als te ken van solidariteit uitgereikt aan arme kinderen in Afrika, Azië en Oost-Europa. Operatie Schoenen doos is de grootste actie voor ont wikkelingssamenwerking in het basisonderwijs. In 2003 deden 202.000 kinderen mee aan de ac tie. Operatie Schoenendoos vindt dit jaar voor de tiende keer plaats en rekent op een record van 220.000 dozen. De openingstijden van het inle- verpunt: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. terdruppel of die regenplas, die prachtige grassprieten. Als maar duidelijk de relatie met de ge meente Zevenhuizen-Moerka pelle blijkt uit de ingezonden fo to. Voor beide themas zijn er prijsjes voor de beste drie inzen ders. Daarnaast wordt de foto ge plaatst in de gemeentegids en het burgerjaarverslag. Op die manier kunnen velen genieten van de winnende fotos! Tenslotte zal via de gemeentelijke website en via een presentatie in het gemeente huis ook drie publieksprijswin naars kiezen. Uit een selectie van 30 foto's kan het publiek een keuze maken. Foto's kunnen per post of email komst zal een bijzonder pro- Informele Zorg Midden-Holland gramma hebben. houdt op woensdag 24 novem- ber een informatiemarkt voor mantelzorgers en zorgvragers in De Loods (Achter de Kerk, Bo skoop). Bezoekers krijgen de gelegen heid zich te oriënteren op wat mantelzorg is en welke mogelijk Onder degenen die in de periode van 25 augustus tot 17 septem ber een Hyundai Tucson koch ten, verlootte van der Linden een rit in een Ferrari. Deze su- perhoofdprijs werd eveneens aangeboden door Traffic Control in Moordrecht. De Bruijn: „Mede door deze twee acties hebben we al een groot aantal Tucsons ver kocht. Alleen al tijdens de intro ductieperiode die tot en met 17 september duurde, verkochten we al vijftig van deze SUV's. De Tucson is echt een hit! Uiteraard staan er bij ons een aantal de- monstratieauto's klaar, zodat be langstellenden zich tijdens een uitgebreide proefrit kunnen la ten overtuigen van de kwalitei ten van de Hyundai Tucson!" sjaals uit Vietnam of India, bij paar leuke kussenhoezen uit India of bij de boodschappentassen uit Viet nam. Maar ook bij sieraden, zo als oorhangers en kettingen en voor het zingen, in vier keer ze stig minuten dieper in op adem kers als basis voor het zingen. Door bewust te worden van de ver schillende manieren van adem haling kunnen deelnemers een basis leggen voor een gezond en effectief stemgebruik. Door op ZEVENHUIZEN - Scholen en kerken in de regio die met 'Ope ratie Schoenendoos' hebben mee gedaan, kunnen vanaf 15 novem ber de schoenendoos met cadeaus en schoolspullen inleveren aan het Noordeinde 57 (Truckcenter) in Zevenhuizen. In dit inlever- punt en het inleverpunt in Lely stad worden de dozen vanuit an dere regionale inleverpunten verzendklaar gemaakt voor on en Ringvaart aan wal te zetten bij het redactiekantoor van Hart van Holland voor zijn bezoek aan Zevenhuizen. Voor deze dag worden alle kinderen van Zevenhuizen en Moerkapelle verzocht geen andere afspraken te maken en aanwezig te zijn op de Dorpsstraat. Alle kinderen in Moerkapelle wordt verzocht om zo leuk mogelijk als zwarte Piet verkleed naar het Raadhuisplein te komen. De Pieten van de Sint zullen heel goed opletten en voor de leukste zal de Sint een paar prijsjes meebrengen. In Zevenhuizen zijn vanaf van daag bij alle bedrijven van de Middenstandvereniging letters te vinden die een zin vormen. ZEVENHUIZEN/MOERKA PELLE - Voor de nieuwe ge meentegids en het burgerjaarver slag 2004 organiseert de gemeente Zevenhuizen-Moerka pelle een fotowedstrijd. De ge meente is op zoek naar de mooi ste fotos die vallen binnen een van de volgende themas: 'Zo mooi is Zevenhuizen-Moerka pelle' of 'Zo geniet ik (wij) van onze mooie gemeente. Behalve natuur, hopen de organisatoren veel fietsende, varende, vissende of werkende mensen op de fotos aan te treffen! Want ook werkend kun je verrast worden door dat prachtige uitzicht. Abstract of een detail mag ook, die ene wa- dat veel deelnemers het juiste antwoord gaven, hebben we moeten loten', vertelt Linda de Bruijn, marketingmedewerker bij Autobedrijf Van der Linden. 'Er zijn vier winnaars uitgeloot die ieder een mooie prijs hebben gekregen. De eerste prijs was een slipcursus bij Traffic Control in Moordrecht. De nummers twee, drie en vier kregen ieder een te goedbon van Outdoorshop Van Herwijnen in Zoetermeer. Dit bedrijf verzorgde overigens ook de aankleding van onze showroom tijdens de Tucson-in- troductieavond op 25 augustus.' in uw leven een rol spelen. Voor meer info en/of aanmel ding: van maandag tot en met donderdag, 10.00 tot 13.00 uur, Olympiadeplein 2, tel. 0182- 524540. gemaakt. Foto's kunnen niet ge retourneerd worden. Aan het plaatsen van de foto in de ge meentegids, op de website van de gemeente of in het burgerjaar verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen: mevr. E. van Ojen/ mevr. E. van der Peet, tel. 0180-637747. WADDINXVEEN - De realisti sche stillevens van de Waddinx- veense kunstschilder Jan Neven zijn van zaterdag 13 november tot en met woensdag 8 december te bezichtigen in Art Gallery TM 100. De galerie is alleen geopend op afspraak en bevindt zich op Turfmarkt 100 in Gouda. Op de expositie wordt een selectie ge toond van wat Neven de afgelo pen jaren maakte. Onderwerpen van zijn schilderijen zijn onder meer keukengerei en gereed schap. In de schilderijen gaat het vooral om de compositie en het licht, maar ook dieptewerking, stofuitdrukking en penseelvoe ring zijn van belang. Het atelier van Neven is op Sta- ringlaan 21, atelier nummer 16. Voor meer info: www.janne- ven.nl. WADDINXVEEN - Het Rode Kruis Wellfair houdt op woens dag 17 november weer de jaar lijkse bazaar in de recreatiezaal van het Anne Frank Centrum. Op de beurs zijn weer mooie handwerken te koop die ge maakt zijn door de deelnemers. De openingstijden van de bazaar zijn: van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. MOERKAPELLE - Mevrouw Broers houdt op 17 november een lezing bij de Vrouwen van Nu, afd. Moerkapelle over hek sen en kruiden. Met behulp van dia's zal zij vertellen wat men vooral in vroeger tijden dacht van de vrouwen die genezende drankjes brouwden en op een bezem door het luchtruim vlo gen. Hoe staat het tegenwoordig met het geloof in kruidendrank- jes en -zalfjes en wie gelooft er stiekem nog in hekserij? Mevr. Broers zal het uit de doe ken doen, maar het wordt een hele heksentoer! De avond vindt plaats in Op Moer, aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Introducés zijn van harte welkom. REGIO - Het Randstedelijk Zanginstituut, het instituut van Leo Rijkaart, start 22 november de verdiepingsworkshop 'Adem als basis voor het zingen. In deze verdiepingsworkshop gaan koor- en solozangers onder lei ding van de zangpedagoge Leo nore Engelbrecht, die zich heeft gespecialiseerd in adem als basis den in Waddinxveen op 25 augustus heeft voor vier bezoe- een staartje gekregen. Een leuk staartje, want zij wonnen met een prijsvraag die de Hyun dai-dealer had georganiseerd ie der een mooie prijs. Bovendien had Van der Linden voor één van de kopers van een Tucson zoek te gaan naar een balans tus- een superprijs in petto. Op zater- sen spanning en ontspanning en dag 30 oktober was de prijsuit- naar een verband tussen stem en reiking. adem ontdekken de deelnemers de mogelijkheden van him ins trument om zo gezond, natuur lijk en plezierig mogelijk te zin gen. De verdiepingsworkshop is welke Amerikaanse staat de een basis voor iedereen die beter plaats Tucson ligt: Arizona. 'Om wil leren zingen en is een aan vulling voor mensen die bij een koor zingen en/of zangles heb ben. De verdiepingsworkshop 'Adem als basis voor het zingen' bestaat uit vier avonden en vindt plaats in de Goudse garenspin nerij op maandagavond 22 en 29 november, 13 en 20 december van 19.00-20.00 uur. De reeks van vier avonden kost 50,- euro. Aanmelden kan via www.rand- stedehjkzanginstituut.nl. Vijftien vrachtwagens zijn afgelopen donderdag vertrokken richting het Roemeense Altina. Afgelopen maandag zijn de hulp goederen uitgedeeld aan de kinderen in de Roemeense stad. Op 30 oktober namen de prijsvraagwinnaars bij Autobedrijf Van der Linden hun prijzen in ont vangst. (v.l.n.r.) Ronald (verkoper Hyundai), Meneer en mevrouw Dekker (winnaar slipcursus), Zoon en mevrouw Hakvoort (winnaar 100 Euro bon), Mevrouw en Meneer Zijlstra (winnaar 50 Eu ro bon). (Foto: PR) REGIO - Binnenkort zullen er weer een aantal cursussen van Volksuniversiteit Gouda van start gaan. Op 22 november start de cursus 'Uitgelezen Gouda'. In de monumentale binnenstad van Gouda hebben schrijvers, dich ters en drukkers hun sporen na gelaten. Aan de hand van dia's gaan de cursisten op ontdek kingsreis door het literaire verle- 1 januari aanstaande zijn functie als wethouder neer om per- den van Gouda. soonlijke redenen. Na ruim vier jaar wethouderschap is voor Op 23 november start de cursus hem het moment aangebroken om afscheid te nemen. Grote pro- antroposofische "klim-kabouter' jecten zoals het bestemmingsplan N219, de nieuwbouw van de (gemaakt van wollen vilt, flanel, scholen in de kern Zevenhuizen, de Eendragts- en de Zuidplas- wol en hout). Op 26 november polder met de daarbij behorende Grondbank staan op de rit en bevinden zich op het punt van dóórontwikkeling en uitvoering. ZEVENHUIZEN - Op zaterdag 13 november vindt de zevenen twintigste 'amateurmuziek- avond' plaats. Zoals altijd zullen er weer veel ensembles te belui steren zijn, waaronder twee flui- tensembles, dwarsfluit met piano, zang en piano en meer stemmige zang. Maar ook solis ten op onder andere piano en or gel. De muziek, grotendeels klassiek, varieert van Pierre Phalèse uit de zestiende eeuw tot Astor Piazolla uit de twintig ste eeuw, waaronder verder mu ziek van Chopin, Handel, Mo zart, Schubert en Berlioz. De muziekavond wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk, gestuurd worden naar: gemeente Dorpsstraat 106 in Zevenhuizen en start om 20.00 uur. De toe gang is gratis. Wel bestaat de AA Zevenhuizen of communica- mogelijkheid om een vrijwillige tie@zevenhuizen-moerkapelle.nl bijdrage in de vioolkist te doen. Inzenden voor 15 december 2004. Vermeld bij uw foto of in zending duidelijk naam, adres, telefoonnummer. Maart 2005 worden de prijswinnaars bekend ZEVENHUIZEN - Op zaterdag 13 november vindt de jaarlijkse kramendag plaats. Van 10.00 - 16.00 uur staan op het Gemeen tehuisplein kramen van Wereld winkel, Z- M, Amnesty International, Orion en Unicef met kerstartikelen, zoals kaarten en kaarsen. Bij de kraam van de Wereldwinkel worden ook nieu we artikelen uit de Fair Trade Winterfolder te koop aangebo den. Deze folder is in de dorps kern van Zevenhuizen huis aan huis verspreid. Het accent ligt nu op de kleur rood. In het Hin doeïsme staat deze kleur voor moed en bescherming, in Ethio- Deze zin die, op papier of iets pië betekent de gloed van rode anders, aangevuld met je eigen koffiebessen een goede oogst. In idee, b.v. als tekening of iets der- ons land is rood een gewilde gelijks, moet voor 17 november kleur bij de komende feestda- bij de deelnemende bedrijven gen. De rode tint is te zien bij de ingeleverd worden. Ook hier brengt de Sint een prijsjes mee, voor de goede ver zameling letters met het leukste idee over het bezoek van Sint Nicolaas. Na het ontvangst door andere artikelen uit de folder, de burgemeester zal de Sint met De winkelwagen staat elke vrij- zijn gevolg, in beide dorpen dag en zaterdag (ook op 13 naar het Dorpshuis vertrekken voor de uitreiking van de prijs jes en om als eregast aanwezig te zijn tijdens de opvoering van een leuk toneelstukje dat voor alle kinderen opgevoerd zal worden. start de muziekcursus 'Mozart' In deze cursus wordt er inge gaan op de verscheidene genres In een brief aan de Raad schrijft waarin Mozart ongeëvenaard is, zoals zijn soloconcerten en ope ra's. Op 29 november start de cursus 'mandale-godinnencursus'. De ze cursus is bedoeld voor dege nen die een cursus Mandale ge volgd hebben. In deze cursus wordt gekeken welke godinnen aantal projecten. 'Projecten die naar mijn volle overtuiging, zo wel voor onze gemeente als voor de omliggende gemeenten, van grote betekenis worden', al dus Van der Stee. De wethouder doelt hiermee op de projecten als het bestemmingsplan N219, de nieuwbouw van de scholen in Zevenhuizen en grensover schrijdende projecten zoals de schaalvergroting openbaar on derwijs, de ontwikkelingen van REGIO - In de Maand van de de Eendragtspolder en de Zuid- Mantelzorg organiseert Informe- piaspolder met de daarbij beho- le Zorg Midden-Holland een ju- bileumeditie van het Mantel- zorgcafé. Het café bestaat dan dels het stadium van visie, plan- vijf jaar. Op 19 november in café ontwerp en politieke agende- Résistance op de Turfmarkt (ach- ring meegemaakt en staan nu op ter het Verzetsmuseum) krijgt ie- het punt van dóórontwikkeling dere bezoeker de gelegenheid er varingen uit te wisselen. De bijeenkomst start om 10.00 en duurt tot 12.00 uur. De bijeen- lijf O S WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 19 WOENSDAG 10 NOVEMBER 2004 O N E I Lange Tiendeweg 66 Gouda 0182 - 59 98 68 Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voorWaddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van CIOOO Passage 208, Waddinxveen. I «- - - 's~ - i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 19