c Typisch Waddinxveens? normen en waarden van start Renovatie groen Roosje Voshoeve DUBBWWNT^ 11 Deze Week NIEUWE KETEL NODIG? 15% r Werkgroep 6 •frfneeleman T: (0182) 64 00 90 Trendhopper 0 PQ vanavond /A n vanavond PECH «oor de ANWB! BAKKERIJ 'T STOEPJE NU OOK IEDERE DONDERDAGMORGEN VAN 8.00 TOT 13.30 UUR IN WINKELCENTRUM ZUIOPLAS 1 ITM» ■BI VIDES AUDI Nu een gratis fiets? KTV Reacties uit de raad Vragen nieuwe tegenvallers Sport WWW.NEELEMAN.COM DIVERSE PRIJZEN EN MERKEN www.AA-team.nl 1 SF f Tegen bezuiniging Voorlopige hechtenis drugshandel lik OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Design- 9 9 D J VAN DEN BERG j I ikeukenarchitectuur Pechlwip v.a. 25,” p.j. INDEXPRINT! v.a. If Uneto-Vni korting KIJK OP ONZE WEBSITE! Iwww.de fietsmarkt.nl WOENSDAG 10 NOVEMBER 2004 57e JAARGANG nr. 2926 MORGEN KLAAR! STUDIOKWALÏfEIT 10x15 installatietechniek Waddinxveen F De fietsmarkt.nl Arclmea adk-keukenarchitectuur.nl êdk TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN korting op onze woonaccessoires at Is de hefbrug het mooiste en karakteristiekste plekje van Waddinxveen? (Foto: Liesbeth van der Vis) D D NOOIT OPSTRRTKOSTEN Zie aanbiedingen elders ia deze krant 'r Met meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! rolluik- en zonweringspecialist BAKKERU 'T STOEPJE vindt u het mooiste plekje van Waddinxveen? zullen tegen doorlopen worden beschermd door een houten af scheiding in de lijn van de bo men. Na de aanbesteding wordt in de tweede helft van november gestart met de werkzaamheden. Vooral tijdens het rooi- en grond werk kan overlast ontstaan voor de weggebruikers. Zo kan het nodig zijn om de weg gedeelte lijk af te sluiten voor de veilig heid van de uitvoerenden en de weggebruikers. Het is de bedoe ling dat voor de kerstdagen alle werkzaamheden zijn uitge voerd, zodat bewoners tijdens de feestdagen kunnen genieten van him vernieuwde woonom geving. het beeld nog meer ontsieren. In het voorjaar van 2004 hebben bewoners van de Roosje Voshoe ve hun wensen ten aanzien van een nieuwe beplanting aangege ven. Daarnaast is er het Groen- structuurplan met daarin de wensen over het handhaven van de huidige hoeveelheid bomen. Gedurende de zomer is er een inrichtingsplan gemaakt waarin veel van deze wensen en voor waarden zijn opgenomen. Dit in richtingsplan wordt binnenkort uitgevoerd. De bewoners van de Roosje Voshoeve zijn middels een brief geïnformeerd. Na het rooien van de aanwezige beplanting, waarbij waardevolle De WSE-dames zijn versla gen door Floreant. Lees verder op pagina C5. Julianastraat 24 Boskoop (0172) 21 38 90 www.vdbergzonwering.nl AUTOBERGERS ALARMCENTRALES Lid van Buitenzonwering Binnenzonwering Rolluiken Horsystemen Vraag naar de voorwaarden vaart, met uitzicht op een speeltuin en de dijk. Heerlijk landelijk, met veel water en bo men", aldus mevrouw Van Tol. Mevrouw Lammers-Brabers, een échte Waddinxveense, kiest voor het Noordeinde. „Ik woon daar al sinds ik een klein meis je. Elke ochtend geniet ik weer als ik de boeren op het land zie werken. Het is nu even een drukke tijd door al dat verkeer, maar dat telt niet mee." Ook wijkagent Gerard Hazebroek kiest voor een stukje polder. „De Winterdijk is echt nog heel mooi. Ik ben er pas nog over heen gereden. Je moet alleen wel een fietscursus hebben ge volgd, om het stuur machtig te blijven", lacht hij. Burgemeester Roijers geniet el ke ochtend weer van de Gouwe als hij het dorp, via 't Weegje, binnen rijdt. „De Gouwe heeft veel mooie plekjes, 't Weegje is een schitterend natuurgebied, maar ook het industriegebied Coenecoop vind ik één van de mooiste industrieterreinen in Nederland. En vanaf die weg heb je ook al een schitterend kingen aan de orde komen. Ik ben er van overtuigd dat de actualiteit en de lokale weerslag daarvan in deze gesprekken zeker een plaats zullen hebben. Marjan Stoffers, fractievoorzitter van de PvdA, roept in haar reactie op tot het opzetten van een regel matig overleg met de leiders van de Marokkaanse en Turkse ge meenschap. 'Want hoe je het ook wendt of keert, zonder dialoog ben je nergens'. Stoffers is van mening dat het gesternte waaron der de werkgroep Normen en Waarden aan de slag gaat wezen lijk is veranderd. 'Het moet nu om veel meer gaan dan het be spreken van louter fatsoensnor men en gedragsregels. Daarom herhaal ik met klem het eerdere pleidooi om ook de allochtone ge meenschappen uitdrukkelijk bij deze werkgroep te betrekken' al dus Stoffers in de reactie die ook verderop in de krant in zijn ge heel te lezen is. De werkgroep zal in eerste instantie bestaan uit le den van de Raad. „Mocht er tij dens de gesprekken blijken dat we moeten verbreden, dan kan dat altijd", aldus Van der Roest. uitzicht op de hefbrug." Meneer Brinksma moet even over zijn keuze nadenken, maar noemt dan volmondig: het Wamaarplantsoen. „En dat moet ook zeker blijven be staan", voegt hij nog even toe. Ook stedenbouwkundige Van Eldonk is erg gecharmeerd van het parkje. „Het is, in een ge meente waar alle gebieden on rustig doorkruist worden door snelle doorgaande infrastruc tuur, een plek die -mede door de verdiepte ligging en de vol groeide bomen- harmonie en rust uitstraalt. Het hoogtever schil heeft hier ook een histori sche betekenis. Je kunt je nog voorstellen dat Waddinxveen hier aan een groot meer gele gen heeft, ontstaan door de veenafgravingen." Lezers die geïnspireerd zijn ge raakt, kunnen een mail sturen naar Jos van Eldonk waarin ze het meest karakteristieke en mooiste plekje van Waddinx veen beschrijven. Reacties kun nen gestuurd worden naar: j.vaneldonk@soetersvanel- donkponec.nl. De moord op Theo van Gogh heeft de discussie over normen en waarden, vrij heid van meningsuiting en de multiculturele samenle ving in Nederland aardig aangewakkerd. Een reactie van de plaatselijke fractie voorzitters op de moord en de gevolgen. Lees verder op pagina C5. 13 ^WGoudkade 4, Gouda |j| Vrij parkeren voor de deur ïi -- .- De Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking Wad dinxveen is tegen de aange nomen bezuiniging en spreekt zich uit in een inge zonden brief in het Week blad. Lees verder op pagina C4. De eerste bijeenkomst zal er één zijn van technische aard. Waar gaan we het over hebben? Kan het materiaal wat er al ligt, nog gebruikt worden? Wat het uitein delijke product van de werkgroep gaat worden, is nog niet concreet. „Dat zal ook één van de eerste vragen zijn die ik stel. Wat is onze doelstelling en welke route zullen we daarvoor moeten bewande len", aldus Bart van der Roest, vi- ce-fractievoorzitter van de PCW en voorzitter van de werkgroep. Gouda heeft alvast een voorproef je genomen en kwam vorig jaar met de tien Gouden Stadsregels. „Wij zullen moeten onderzoeken of regels voor Waddinxveen wer ken. Misschien is het beter om één keer in de zoveel tijd bij elkaar te komen. Dat zal de werkgroep moeten uitvinden'', aldus Van der Roest. In een reactie op de moord op Theo van Gogh (te lezen in het ar tikel 'We moeten blijven praten met elkaar') schrijft Bax: 'We zijn blij dat het startpunt nu eindelijk daar is. Verschillende aspecten die de Waddinxveense burger aangaan zullen tijdens de bespre- en geschikte heesters worden hergebruikt in plantsoenen el ders in de gemeente, vindt er een gedegen grondverbetering plaats. Aansluitend wordt er nieuwe beplanting geplant. Er is gekozen voor een vakbeplanting in groepen, bestaande uit een ze stal plantensoorten. De gekozen planten zijn relatief laagblijvend (voor de verkeersveiligheid), ge ven gedurende een groot deel van het jaar bloei (vanwege de belevingswaarde) en zijn voor een deel groenblijvend (voor het beeld in de wintermaanden). In de plantvakken zullen op regel matige afstand sierkersen wor den aangeplant. De plantvakken WADDINXVEEN - De Raadka mer van de Haagse rechtbank heeft op donderdag 21 oktober de gevangenhouding bevolen van twee mannen van 34 jaar. Een man komt uit Waddinxveen, de ander heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Beide mannen wor den verdacht van handel in XTC en cocaïne. De Politie Hollands Midden had de mannen tijdens een doorzoe- king van een pand in Waddinx veen aangehouden op maandag 11 oktober. Tijdens die doorzoe- king is ook een 24-jarige vrouw uit Waddinxveen aangehouden. De rechter-commissaris heeft haar voorlopige hechtenis op 14 oktober wegens persoonlijke om standigheden geschorst. In het onderzoek is nog een tweede vrouw aangehouden, zij is we gens geringere betrokkenheid na verhoor heengezonden. Omdat het pand in een woonwijk is gelegen hadden omwonenden veel last van aanloop van klanten en van geluidsoverlast. De Politie Hollands Midden heeft een hoe veelheid drugs (waaronder XTC en cocaïne) en een geldbedrag in beslag genomen. WADDINXVEEN - Binnenkort wordt gestart met de renovatie van de groenstroken tussen het fietspad en de rijweg aan de Roosje Voshoeve. De bedoeling is, dat voor de kerstdagen het nieuwe plantsoen gereed is. Al jaren is de kwaliteit van de groenvoorzieningen aan de Roosje Voshoeve een bron van ergernis bij de omwonenden. Vanwege de zeer slechte onder grond van zware klei staat het overgrote deel van de aanwezige bomen erg scheef en ontwikkelt een deel van de onderbeplanting zich niet naar behoren. Ook zijn in de vakken op veel plaatsen doorlooppaadjes ontstaan die WADDINXVEEN - De werkgroep Normen en Waarden, bestaan de uit afgevaardigden van de Waddinxveense politieke partijen, gaat dinsdag 16 november dan eindelijk van start. De PCW en het CDA gaven in januari 2002 tijdens een debat al aan meer be zinning te willen over normen en waarden in de samenleving. De bestuurscrisis en de Kemtakendiscussie maakten dat het voorstel op een laag pitje werd gezet. Door de gebeurtenissen van de afgelopen week, lijkt de tijd daadwerkelijk rijp om de discussie weer aan te gaan. „Maar het is prematuur om te zeggen dat, wat er op landelijke niveau speelt, ook in Waddinxveen aan de orde van de dag is", aldus Kees Bax, fractievoorzitter van de PCW. „Willen we er iets verstandigs over zeggen, dan moeten we eerst analyseren en inventariseren." WADDINXVEEN - Steden bouwkundige Jos van Eldonk deed tijdens de informatie avond over de Nota van Uit gangspunten van het nieuwe centrum een oproep aan de in woners van het Gouwedorp. Bij de ontwikkeling van het nieuwe centrumplan wil Van Eldonk de historische kwalitei ten en de huidige kwaliteiten behouden of zelfs versterken. „Helaas heeft Waddinxveen veel van haar mooie plekjes ge sloopt", aldus Van Eldonk. „Karakteristieke elementen als de waterwegen met de brugge tjes, de fabrieken en de molens zijn er gewoonweg niet meer. Waddinxveen is, in de vaart der volkeren, vaak opnieuw begonnen." Maar om een echt nieuw, maar ook Waddinxveens centrum te creëren, wil de stedenbouw kundige zich laten inspireren door de Waddinxveense ele menten. Wat is nu het meest ka rakteristieke en mooiste plekje van Waddinxveen? Het Week blad nam alvast een voorproef je en ging de straat op. Wat I k I M1 a 11 LU j Opmerkelijk is dat er menig maal nog diep nagedacht moest worden over een ant woord. Lia Mol en dochter Dia na wisten uiteindelijk niet eens een locatie te noemen. „Ik woon hier met plezier", aldus Diana. „Maar er is niet echt iets waarvan ik zeg: wauw!" Voor anderen sprongen typische Waddinxveense gebouwen er uit. Zo vond mevrouw Van der Loo de Wokkels typisch Wad dinxveens. Haar man wees de plas achter het zuiveringsge- maal als meest favoriete locatie aan. „Het eilandje in het water, de rust en het groen", zo om schreef Van der Loo in gedach ten de waterplas. Groen, de landelijke omgeving en de aanwezigheid van water zijn kenmerkend voor Wad dinxveen. Het echtpaar Van Tol zegt eigenlijk alles wel mooi te vónden aan het dorp. Maar als ze echt moeten kiezen, noemen ze de plek waar hun eigen huis staat. „Wij wonen aan de Ring- GAS WATER C.V. ELECTRA ZON-ENERGIE WADDINXVEEN - De PCW heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe tegenvallers in de be groting 2005-2008, over de werk processen binnen de ambtelijke organisatie en over de informa tievoorziening vanuit het ambte lijk apparaat aan het gemeente bestuur. Aanleiding van de vragen is een brief van B&W van 6 oktober waarin het college meedeelde dat zij de nieuwe meerjarenbegroting 2005- 2008 niet tijdig kan afronden door ha peringen in de organisatie en door nieuwe financiële tegenval lers. Hoewel de fractie de ver antwoording van het college waardeert en aanvaardt, vindt de PCW-fractie de verantwoor ding nog niet voldoende. „Het was ook beter geweest zo'n be langrijke kwestie in de gemeen teraadsvergadering te behande len en dan vooraf gegaan met een openbare aankondiging," al dus fractievoorzitter Bax. De fractie wil de verantwoor ding door het college niet los zien van de vele inspanningen die het college doet om de raad nog dit jaar een sluitende meer jarenbegroting aan te bieden. De inzet en motivatie van college en ambtelijk apparaat daarbij zijn voor de PCW-fractie duidelijke signalen dat 'we er met elkaar en met de organisatie uit willen ko men'. Die inzet neemt niet weg, dat 'de raad zichzelf serieus moeten nemen in het controleren en verantwoording vragen van het gevoerde beheer en beleid door het college', zo schrijft de fractie. Zij leggen het college daarom een aantal aanvullende vragen voor. De fractie vraagt het college, welke maatregelen er na en naar aanleiding van de eindrapporta ge van Van Thijn binnen de or ganisatie genomen zijn om de werkprocessen beter te stroom lijnen en wanneer het college heeft vastgesteld, dat die maat regelen niet werkten? Ook vraagt de fractie of het college geanalyseerd heeft hoe één en ander heeft kunnen gebeuren. Verder wil de fractie weten wan neer het college geïnformeerd is over de nieuwe financiële tegen vallers en welke maatregelen het college heeft genomen om vanaf 2005 tijdige en betrouwbare stu ringsinformatie vanuit de orga nisatie te ontvangen. Tenslotte bevat de brief nog een aantal vragen over de informatievoor ziening door het college aan de raad, over het op orde brengen van werkprocessen en controle maatregelen en over de voort gang van de hervormingen bin nen de ambtelijke organisatie. y, at)k keukenarchitectuur van foreestlaan 11 Mg»,,. 2404 he alphen a/d rijn Design- afslag N11 - avifauna Keukens- (gratisparkeren) tel.(0172)46 95 85 woensdag 10 november B t van 18.00 tot 21.00 uur WOONACCESSOIRES kapstokken lampen posters lijsten TrGnCiTlODD GT GOUDA spiegels badkameraccessoires tafeltextiel kussenhoesjes kaarsen en kandelaars rietaccessoires vazen glasservies glaswerk serviezen glaswerk kunstbloemen klokken bureauaccessoires karpetten bedtexnel kussens (lliet geldig in combinatie met andere acties of reeds gedane bestellingen) Waddinx DE WAKE IKKKER ftt Ot MARKT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1