CDA-Kamerlid Spies in Waddinxveen Vereniging van Huis eigenaren opgeheven Êfc OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° p4& Nieuws uit Waddinxveen Dyslexie behandelbaar Sti Itevieri ng R U E N T E B R G M E E K E RUIMTELIJKE ORDENING VERKEERSZAKEN vonden bij het Gemeentehuis. De vergadering zal worden bijge- .J Kreater) de gelegenheid om met Liesbeth Spies van gedachten te wisselen en te discussiëren over het kabinetsbeleid en de uit gangspunten van het CDA. De stelling van de avond is: Er moet wat veranderen in sociaal verze- keringsland! Onder de begelei ding van Pieter van Oudenaar den zal zij in discussie gaan met Dirk Lont, een afgevaardigde van de ondernemersvereniging ICW en het armoedeplatform en met de zaal. Vanaf 12 november staat de agenda en de uitwer king van de stelling op de websi te: www.cdawaddinxveen.nl. www.waddinxveen.nl Op de Noord Ringdijk in Moordrecht heeft zaterdag omst reeks 16.38 uur een aanrijding plaatsgevonden waarbij drie au to's zijn betrokken. Een 48-jarige inwoner uit Bergschenhoek reed op de Noord Ringdijk in de rich ting van Waddinxveen toen hij OVERIGE VERGUNNINGEN Bij een insluiping in een woning aan de Heggewinde werd in de avond een zwarte portemonnee gestolen uit de keuken. Men kwam binnen via de tuin- en een keukendeur, die niet afgesloten waren. De Noord Ringdijk is als gevolg van het ongeval enige tijd afge sloten geweest voor verkeer. De verkeersdienst van de politie stelt een onderzoek in. WADDINXVEEN - Op vrijdag 12 november en 10 december wor den er in de Sint Victorkerk (zij- ingang) een korte viering gehou den in de sfeer van Taizé. De kerk is om 19.00 uur open. De dienst begint om 19.30 uur. De stiltevieringen zijn maande lijkse vieringen in de Victorkerk waar voorgangers en andere gelo vigen van verschillende kerken in voorgaan. In deze vieringen wor den liederen van de oecumeni sche kloostergemeenschap in Taizé gezongen. Een 39-jarige inwoner van de Lijsterbesstraat in Waddinxveen heeft van de politie een proces verbaal gekregen omdat hij de muziek in zijn woning te hard had staan. De politie kwam lui steren toen omwonenden ge luidsoverlast door de man meld den. op vrijdag 26 november een inta ke dag. Heeft uw kind leer-/ leesproblemen en/of dyslexie, dan kimt u een afspraak maken voor een vrijblijvend intake ge sprek. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Deze dag vindt tevens plaats in het Tref punt. Voor een afspraak kunt u bellen: 06-12829577. Voor meer info kijk op www.dyslexienube- handelbaar.nl. BEZWAAR demisolatie te laten aanbrengen. Nog één actie is noodzakelijk en Ook uit een woning aan de Sta tionsstraat werden goederen ge stolen. Men kwam binnen omdat vermoedelijk de deuren niet wa ren afgesloten. Uit de woning werden 2 tassen met diverse goederen weggenomen. Een aantal goederen werd later door een oplettende burger terugge- Dezelfde dag vond op de Brede- weg een aanrijding plaats tussen een personenauto en een motor fiets. Op het moment dat de au tobestuurder linksaf de oprit van de A12 wilde oprijden zag hij de tegemoetkomende motorrijder over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. De motorrijder is ter plaatse door ambulance personeel onderzocht maar kon zijn weg vervolgen. WADDINXVEEN - CDA-Twee- de kamerlid Liesbeth Spies komt 25 november naar Waddinx veen. In het kader van de actie 'Omdat de toekomst vandaag begint' komt het kamerlid tekst en uitleg geven over de ambiti euze hervormingsagenda van het kabinet-Balkenende en de standpunten en keuzes van het CDA. Specifieke aandacht zal gegeven worden aan de veran deringen in de Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg. Alle inwoners van waddinxveen krijgen op deze avond (vanaf 20.00 uur in de grote zaal van Op de kruising van de Limaweg en de Dreef vond op zondag een aanrijding plaats tussen twee personenauto's. Een van de Li maweg komende auto wilde linksaf de Dreef oprijden en ver leende geen voorrang aan een automobilist, die over de Dreef reed. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten worden getakeld. Bij een roodhcht controle op het andere weghelft Koningin Wilhelminaplein wer den in een periode van een uur 4 fietsers bekeurd. De bestuurder van de eerste au to uit Bergschenhoek hield aan het ongeluk een gebroken sleu telbeen en oog- en nekletsel op. Zijn bijrijder, een 41-jarige man eveneens uit Bergschenhoek liep verwondingen aan knie en hoofd op. De bestuurder uit Bos koop hield heupklachten aan het ongeval over. Zijn bijrijder, een 63-jarige vrouw uit Boskoop, is met een gebroken borstbeen op genomen in het ziekenhuis. 3/11 In de ochtend probeerde men in te breken in een woning aan de Zuidkade. Oplettende buurtbe woners belden de politie toen zij zagen dat een ruit van de voor deur was ingeslagen met een steen. Het lukte de inbrekers niet binnen te komen omdat de deur op het nachtslot zat. WERK IN UITVOERING WADDINXVEEN - De leden van de Vereniging Huiseigenaren Be- tonschadevloeren zullen op dins- dat is de opheffing van de Vereni- dag 23 november de vereniging ging Huiseigenaren Betonschade- opheffen. In september 1999 kre- vloeren Waddinxveen. De op- gen zo'n 550 woningeigenaren in heffingsvergadering zal Waddinxveen een brief van de ge- gehouden worden op dinsdag 23 meente, waarin de bewoners ge- november om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Groens- voorde te Waddinxveen. De ver eniging roept de leden, die inmid dels verhuisd zijn en geen klein groepje gedupeerden adreswijzigingen hebben doorge geven, hierbij op om deze verga- wonen. meld werd dat zij mogelijk in een woning zaten waarvan de vloer zogenaamde betonschade zou kunnen hebben. Al snel besloot een een vereniging op te richten om gezamenlijk sterker te staan in de dering bij te onderhandelingen naar de ge meente, belastingdienst, maar vooral naar de inspectie- en repa- woond door de heer Anthony van ratiebedrijven. Statutair werd de den Hondel, directeur van het re- Vereniging Huiseigenaren Beton- paratiebedrijf EcoRemain. Leden schadevloeren Waddinxveen op 7 kunnen him vragen of opmerkin- maart 2000 een feit. Dit gezamen- gen die avond bij hem kwijt. lijk optreden en onderhandelen Aan de leden is voorgesteld het over inspectie- en reparatievoor- batig saldo van de VHBW te waarden en het maken van prijs- schenken aan een goed doel. Het afspraken heeft geleid tot forse bestuur heeft de leden drie moge- kortingen. lijkheden voorgelegd: het Ronald McDonald huis, de Kinderboer- Nu, ruim vijf jaar na de eerste be- derij in het Wamaarplantsoen en richtgeving, zijn de woningen de Stichting Zonnebloem. Waar geïnspecteerd en de vloeren gere- de voorkeur naar uitgegaan is, zal pareerd. Op de valreep besloten tijdens de vergadering bekend ge- 28 leden nog om gezamenlijk bo- maakt worden. door nog onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig verl oor. Hij belandde hierop op de waar hij fron taal botste op een tegemoetko mende auto, bestuurd door een 67-jarige man uit Boskoop. Een derde auto, bestuurd door een 53-jarige Moordrechter, reed achter de Boskoper en kon niet op tijd remmen. Hij kwam tot stilstand tegen de auto van het voertuig van de inwoner van Bergschenhoek. De Moordrech ter kwam met alleen blikschade met de schrik vrij. CHEMOKAR IDENTIFICATIEPLICHT VOOR IEDEREEN VANAF 14 JAAR ENQUETE DIENSTVERLENING DE GEMEENTEBALIE BOUWZAKEN WADDINXVEEN - Specialisten van Poliklinik van Gemert thera pie uit Hoogvliet verzorgen op donderdagavond 25 november om 20.00 uur in het Trefpunt een informatie-avond gehouden over dyslexie. Aan de avond zijn geen kosten verboden. Reserveren is niet nodig. Voor meer info: tel. 010-5014007 of kijk op www.dys- lexienubehandelbaar.nl. Na de informatieavond volgt er GROEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 WOENSDAG 10 NOVEMBER 2004 WADDINXVE brechterf 72, ten behoeve bouwwerkzaamheden. asbest- het plaatsen: vergadert U kunt ook OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag 08.30 - 14.00 uur vrijdag 08.30 - 12.30 uur dinsdag- en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur Lj COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie keetwagen perceel Wou- van de Kijk voor meer nieuws en achtergrondinformatie op 6/11 Nadere informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Openbare Werken, doorkiesnummer 624846. Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. De volgende ven - Brugweg 94, I sluiting van aansluiten op het gemeentelijke persriool. SPREEKUREN De burgemeester houdt spreekuur op maandag van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via S 624 600. VERLEENDE RECLAMEVERGUNNING 20040325 Oranjelaan 2, het vervangen van een lichtreclame (5- 11-2004) VERLEENDE VERGUNNING RIOOLAANSLUITING ■gunning rioolaansluiting is verleend: betreft net maken van een vuilwateraan- de woning op een pompput en de pompput 7/11 uw KCA brengen naar het Afvalbrengstation. 5/11 54 75 00 Instituut Sociaal Raadslieden 62 47 67 Gouwebad "De Sniep" 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids - GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres De Gemeentebalie voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. De bouw is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, doch de afwijking is van beperkte betekenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. BINNENGEKOMEN SLOOPAANVRAAG 20040343 Vondellaan 2 t/m 108, het verwijderen van houdende boeiborden (2-1 1-2004) BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende (bouw)aanvragen zijn ontvangen op de tus sen haakjes vermelde datum: Naar aanleiding van de enquête in 2003 hebben de nodige verbeteringen plaatsgevonden: - Er is een koffieautomaat geplaatst; - Er is een kinderboekje gekomen; - Er zijn twee grote leestafels geplaatst; - De balies zijn verbreed waardoor bezoekers meer pri vacy hebben. Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Als u een bezwaarschrift heeft inge diend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's- Gravenhage, tel. 070-3813815). Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschik king een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het col lege van B W (tenzij in de publicatie een andere pro cedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. Voor vragen over de agenda kunt u contact opnemen met de cluster Bouwtoezicht telefoon 624832 of 624835. VERLEENDE (BOUW)VERGUNNINGEN De volgende (bouw)aanvragen zijn verleend op de tussen haakjes vermelde datum: 20030270 Henegouwerweg 4-a, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (3- 1 1-2004) 20040317 De Akker 102, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak (3-1 1-2004) 20040318 Ringvaartsingel 26, het gedeeltelijk veranderen van de woning (3-1 1-2004) 20040261 Noordeinde 66, het gedeeltelijk veranderen en het ver groten van de woning (5-11-2004) 20040323 v.Mecklenburg/Schwerinlaan 13, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (5-1 1-2004) 20040330 Dorpstraat 103-105, net wijzigen van de reeds ver leende bouwvergunning 20010028 (gevelwijziging) Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aanteke nen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaar schrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegen gehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank 's- Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzienin genrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN VOORWERPEN OP DE OPENBARE WEG De volgende vergunning is verleend aan: J&W Verweij bouw- en aannemersbedrijf b.v., voor het van 17 november tot en met 12 december 2004 mogen plaatsen van een vuilcontainer en een op twee parkeerplaatsen ter hoogte van van een VERZOEKEN OM VRIJSTELLING B&W hebben het voornemen voor de volgende bouw plannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen: 20040304 Jacob Catslaan 61, het gedeeltelijk veranderen van een woning. 20040324 Souburghlaan 1, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van. een woning. AANGEVRAAGDE VERGUNNING RIOOLAANSLUITING De volgende aanvraag rioolaansluiting is ontvangen: Woubrechterf 48, betreft het ontkoppelen van de bestaande aansluiting en het maken van een nieuwe aan sluiting op een ander aansluitpunt in het hoofdriool. In verband met het bovenstaande worden ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen in de gelegenheid gesteld hun mening omtrent het ontwerpbestemminasplan kenbaar te maken en daarover met het gemeentebestuur van gedachten te wisselen. 20040346 Bloemendaalseweg 10a, het oprichten woonhuis (3-11-2004) 20040347 Noordkade 68a, het gedeeltelijk veranderen van een bedrijfsruimte (4-11-2004) Het ontwerpbestemminasplan ligt daartoe vanaf don derdag 11 november 2004 gedurende vier weken ter inzage bij de Gemeentebalie, geo pend op werkdagen tussen 8.30 uur en 14.00 uur (vrijdag tot 12.30 uur). Gedurende deze termijn kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang heb bende natuurlijke en rechtspersonen schriftelijke zienswij zen kenbaar maken ten aanzien van het ontwerpbestem- mingsplan. Eveneens kunnen zienswijzen kenbaar worden gemaakt tijdens een inspraakbijeenkomst, op dinsdag 16 november 2004, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. WERKZAAMHEDEN WINTERDIJK In de week van 22 t/m 26 november (week 48) vinden werkzaamheden plaats aan de Winterdijk in Waddinx veen. De werkzaamheden betreffen het knotten van een wilg en het terugzetten van de elzen langs de dijk. Door de elzen vervolgens ongeveer eens in de vier jaar terug te zetten, worden ze minder zwaar waardoor de dijk min der wordt belast. Tijdens de werkzaamheden is het grootste gedeelte de Winterdijk afgesloten. De tuinderijen grenzend aan Winterdijk blijven vanaf de Brugweg bereikbaar. Nadat de snoeiwerkzaamheden zijn uitgevoerd, worden BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN AAN DE ALPHERWETERING Van maandag 15 november tot en met vrijdag 19 novem ber 2004 is de Alpherwetering (nr. 54 tot 77), i.v.m. her- bestratingswerkzaamheden, voor al het doorgaande ver keer afgesloten. Bewoners kunnen hun huis bereiken via de Jan Dorrekenskade en de Molenring. 20040340 Thorbeckehoeve 46, het gedeeltelijk veranderen van de woning (1-1 1-2004) 20040342 Bredeweg 20, het plaatsen van koelcellen en een machinekamer in de bestaande hal (28-10-2004) 20040345 Dorpstraat 83, het gewijzigd uitvoeren van bouwver gunning 20040209 voor het oprichten van twee wonin gen INSPRAAK ONTWERPBESTEMMINGSPLAN "DISTRIPARK DOELWIJK" Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend dat gelegenheid tot inspraak wordt geboden over het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Distripark Doelwijk". Dit bestemmingsplan beoogt de ontwikkeling mogelijk te maken van een bedrijventerrein voor transport- en distri butiebedrijven aan de Bredeweg in Waddinxveen. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de rijksweg Al 2, qan de zuid/westzijde door de Brede weg en de spoorlijn Den Haag/Gouda en aan de zuid/oostzijde door de Zuidelijke Dwarsweg tot en met nummer 13c, Waddinxveen. De chemokar stopt op de volgende tijden en - 08.00 - 08.20 uur Kromme Esse - 08.30 - 09.15 uur wijk Zuidplas, kringloophalte Zuid- plashof - 09.20 - 09.50 uur wijk Zuidplas, cirkelflat - 09.55 - 10.40 uur Bomenwijk, winkelcentrum leplaan - 10.45 - 11.15 uur St. Victorwijk, wijkgebouw Zonnig Zuid - 11.20 - 12.05 uur Oostpolderwijk, Overtoom - 12.50 - 13.30 uur Centrum, Passage ingang stationszijde - 13.35 - 14.20 uur Vondelwijk, winkelcentrum Luifelbaan - 14.25 - 15.10 uur Groenswaard, winkelcentrum Groens- voorde - 15.15-16.00 uur Willem de Zwijgerlaan, bij de markt. BINNENGEKOMEN RECLAMEAANVRAAG 20040344 Bredeweg 21, het oprichten van een niet knipperende lichtreclame (3-11-2004) 20040348 Brugweg 69, het plaatsen van een hobbykas (3-11- 2004) VERLEENDE VERGUNNINGEN (o.g.v. APV of andere regelgeving) - Restaurant Asian Palace: Drank- en Horecavergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf in de inrichting gevestigd in het perceel Oranjelaan 40 te Waddinxveen; - Café Sport: vergunning voor het aanwezig hebben van twee speelautomaten naar keuze geldig tot 1 januari 2006; - Wijk- en Speeltuinvereniging "De Paddestoel" te Wad dinxveen: organiseren buurtfeest op 5 mei 2005 (60-jaar bevrijdingsfeest) van 13.00 tot 23.00 uur, alsmede toe stemming voor het afsluiten voor de duur van de festivitei ten het stuk Liisterbesstraat gelegen tussen de leplaan en Sniepweg en het stuk leplaan gelegen tussen de Acacias- traat en de Meidbornstraat; - Carnavalsvereniging De Waddewokkels te Waddinx veen: jaarvergunning (2005) voor het wekelijks op woensdagavond organiseren van een bingo in het gebouw van muziekvereniging Concordia aan de Jan Willem Frisoweg 1 te Waddinxveen; - Stichting Ontmoetingskerk te Waddinxveen: Drank- en Horecavergunning voor de uitoefening van het horecabe drijf in de inrichting gevestigd in het perceel Groens- voorde 1 en 3. gaten en kuilen in- het pad gedicht om het pad beter begaanbaar te maken. In 2005 wordt de Winterdijk ver der opgeknapt. Er wordt dan pleksgewijs nieuwe beschoeiing aangebracht en het gehele pad wordt ver nieuwd. In juni 2004 zijn 370 enquêtes uitgezet, waarvan 164 exemplaren terug zijn ontvangen. Dit is een respons van 44%. Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor het invullen van de enquête. De Gemeenbalie wil de enquête jaarlijks herhalen. Öp deze manier krijgt zij inzicht in de mate van tevredenheid of ontevredenheid en kan zij desgewenst verbeteringen aanbrengen. Op vrijdag 12 november 2004 kunt u weer het bewaarde klein chemisch afval (KCA) aan de chemokar afgeven. Vanaf l januari 2005 geldt voor iedereen vanaf 14 jaar een identificatieplicht. Jongeren in de gemeente Wad dinxveen van 14 tot en met 17 jaar, die nog niet in het bezit zijn van een identiteitskaart of paspoort, ontvangen binnenkort van de gemeente een brief die hun nogmaals wijst op de noodzaak een identiteitsbewijs aan te schaf fen. De gemeente verzoekt inwoners tijdig het document aan te vragen in verband met extra drukte rond de feestdagen. Na de aanvraag bij De Gemeentebalie duurt het onge veer een week voordat het identiteitsbewijs bij het gemeentehuis kan worden opgehaald. Inwoners moeten persoonlijk de aanvraag indienen en het identiteitsbewijs afhalen. Voor uitgebreide informatie zie www.waddinxveen.nl. In juni 2004 heeft De Gemeentebalie dezelfde enquête als in juni 2003 uitgezet onder haar bezoekers. In deze enquête zijn vragen gesteld over de dienstverlening aan De Gemeentebalie. Als totaal cijfer kreeg De Gemeente balie dit keer gemiddeld een 7,9 (vorig jaar was dit nog een 7,7). De aanvragen liggen m.i.v. donderdag 11 novem ber 2004 gedurende vier weken ter inzage bij De Gemeentebalie, op werkdagen van 08.30 uur tot 1 2.30 uur. Gedurende deze termijn kunt u over de aanvragen schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken bij het col lege van B&W. OPENBARE VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE Op dinsdag 16 november a.s. om 08.30 uur de welstandscommissie. In deze vergadering worden diverse bouw- en reclameaanvragen beoordeeld op rede lijke eisen van welstand. De agenda kunt u vanaf maandag 15 november a.s. inzien bij De Gemeentebalie en staat dan ook op onze website www.waddinxveen.nl. Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl 62 45 00 Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 624832 of 624835. VERLEENDE KAPVERGUNNING - Souburghlaan 1, 1 taxodium nabij de gevel. Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstan- den heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 3