Kabouter- Zou de goede Sint wel komen... Deze Week Bó MEUBELEN KIJKEN? GRAAG TOT ZIENS! 10% korting! I til h N DAG GEOPEND Rabobank en Hema in een pand art®- DE H 9 EU water sanitair dakwerken KOSR.AND ■mr EEMSKERK b BURGER: NU: Kerstshow 1000 m2 i'.s' Mi' Aanrijding Nu een gratis fiets? KTV VIDE AUDI LV SURF OOK NAAR WWW.FOTOKLEIN.RIL Onder invloed Operatie Schoenen doos Sport BI KERSTSHOW Tijdens dit open huis 10% KORTING op het gehele assortiment HOOGENBOEZEM^; De specialist voor u! ^HOOFDPRIJS (Foto: Liesbeth van der Vis) Ondanks het slechte weer, wist Sinterklaas toch de weg naar Waddinxveen te vinden. Vrijwilligersdag Lees verder op pagina C4. A.S. ZONDAG 28 NOVEMBER A De fietsmarkt.nl Tl! *Zie de actie- 1 keukenarchitectuur A.S. ZONDAG ZIJN WIJ VAN 12.00 TOT 17.00 Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld De organisator van Operatie Schoenendoos is op zoek naar vrijwilligers in november en december voor het uitzoeken van de schoenendozen. Lees verder op pagina 3. Verkeershinder Puntenverlies voor korfbal vereniging Korbis is niet ver ontrustend. Lees verder op pagina 27. De boot meert aan, de loop plank gaat uit. En dan zet Sint eindelijk voet aan land in Wad dinxveen. De (interim) burge meester heet de Sint namens al le kinderen hartelijk welkom. „Ik hoop dat u heel veel leuke cadeautjes bij u hebt. En ik hoop dat u heel veel mensen blij kunt maken." Sint vertelt dat hij heel hard heeft moeten varen. „Maar ge lukkig had ik nog genoeg pe- pernotenolie aan boord om op Op alle wel voldoende strooigoed bij u?" Piet deelt eerst nog wat handjes uit, eigenlijk heeft hij het veel te druk. „Jazeker", ant woordt hij. „We hebben zakken vol meegenomen." voor voor de meeste bankzaken terecht kunnen. Dit advieskan- Vrij williger' wordt gehouden in het Anne Frankcentrum en is van 12.30 tot 15.00 uur. Door het uitlopen van de werkzaamheden aan de hef- brug in Boskoop, zal Wad dinxveen nog een extra week geconfronteerd worden met extra verkeershinder. Lees verder op pagina 11. concept EL W BI ZIJN WIJ GEOPEND VAN 11.00 - 17.00 UUR (Ook koopzondagen op 5,12 en 19 december) tijd hier aan te komen." Sint lijkt zich gelukkig niet zoveel aan te trekken van het natte weer en de overgang uit het warme Spanje is blijkbaar geen al te groot probleem. „We gaan er gewoon een mooie dag van maken”, zegt hij opti mistisch en daarna is het tijd voor de vele handjes die ge schud moeten worden. Sinter klaas is aangekomen! Vanonder de paraplu zijn heel veel kinde ren blij dat hij er is en in optocht gaan ze naar de paardentram en de koets die al klaar staan en Sint enige beschutting zullen geven. Door Brigitte Bosman WADDINXVEEN - Tijdens een wervelende show met Magie Rabbit klinkt in de verte al de scheepshoorn. De boot is in aantocht. Ondanks de regen komt de Sint tóch naar Wad dinxveen. Vele verwachtings volle gezichten kijken op naar de enorme boot, de vele Zwarte Pieten en natuurlijk Sinterklaas. Niet alle ouders zagen het zit ten om met hun kroost door de regen naar de Nesse te komen. Maar gelukkig was de aan komst ook te beluisteren op de lokale radio. De interviewster doet haar best: „Piet, heeft u WADDINXVEEN - Burgemees ter Roijers zal vanmiddag een Uneto-Vni VAN BERKESTEIJN leerlingen heeft ook minder peuterspeelzalen tot gevolg", al dus Gerts. Van der Tas is bang dat de gaten die bij de SWP val len, opgevuld zullen worden door de particuliere peuter speelzalen. De wethouder ver wacht niet dat dat zo'n vaart zal lopen. „Door de beslissing over de sub sidie, zijn we ervan uitgegaan dat er één a twee peuterspeelza len moeten sluiten. Maar we willen beide mogelijkheden van kinderopvang blijven aanbieden in Waddinxveen." Bij de ge meente ligt nu wel het voorstel dat een eerstvolgende korting op het peuterspeelzaalwerk pas in 2006 zal zijn. Wat betreft de aanstelling van een coördinator, geeft de wethouder aan dat het één en ander nog besproken moet worden. willen aanbieden in Waddinxveen", legt wethouder Dorenda Gerts uit. „Omdat we een subsidiere latie hebben met de SWP, kun nen we daar ook bepaalde eisen aan stellen." De gemeente ver leende aan het begin van het jaar al een overbruggingssubsidie aan de SWP, omdat ze niet vol doende leerlingen had. „Minder seerd waar alle klanten, zowel zakelijk als particulier, weer In onze showrooms vindt u klassieke-, moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! WADDINXVEEN - Met ingang van 1 januari zal peuterspeelzaal Kabouterhof haar deuren moeten sluiten. Door het niet verho gen van de subsidie is het voor de Stichting Waddinxveense Peu terspeelzalen (SWP) onmogelijk om de exploitatie rond te krij gen. Bijkomend probleem is het rapport 'Peuterwerk in Waddinxveen' wat de SWP adviseert om een coördinator aan te stellen, die de dagelijkse leiding op zich zal nemen. Ook hier zal het komende jaar in ieder geval geen geld voor zijn. WADDINXVEEN - De Stimule- ringsgroep Vrijwilligerswerk Waddinxveen organiseert op za terdag 27 november de 'Dag voor de vrijwilliger'in het Anne Frank-centrum. Deze dag is spe ciaal voor de vrijwilligers van Waddinxveen, maar ook toe komstige vrijwilligers zijn van harte welkom. Tijdens de mid dag staan er diverse computers waar mensen en organisaties zich kunnen opgeven voor de di gitale vacaturebank. Ook zal er een winnaar worden gekozen voor de 'Vrijwilliger van 2004'. Bovenal is deze dag een gezelli ge dag met drankjes en muziek om de vrijwilligers eens zelf een keer in het zonnetje te zetten. Burgemeester Roijers en de wet- toor krijgt een ingang aan de houders van Waddinxveen zijn Kerkweg Oost, de Hema krijgt ook aanwezig. De 'Dag van de de ingang bij het parkeerterrein. WOENSDAG 24 NOVEMBER 2004 Bram\de Kooter WADDINXVEEN - De politie heeft een proces-verbaal op te gen een 43-jarige Rotterdammer voor het rijden onder invloed. De man werd op zaterdag op de rijksweg A12 gecontroleerd na dat de surveillance constateerde dat deze bestuurder slingerend reed. Na een blaasproef bleek de man 475 ug/1 te blazen, wat hem ook een rijverbod van vier uur opleverde. De winkeliersvereniging heeft dit jaar weer zijn beste beentje voorgezet. Overal in Waddinx veen komt de Sint met zijn Pie ten langs, van de Zuidplas tot Groensvoorde, van de Luifel- baan tot de Passage. Overal is tijd voor een handje van de Sint, het geven van een teke ning en het krijgen van peper noten. In de Dorpstraat zoeken rond het middaguur de oudere kin deren druk naar aanwijzingen in de etalages. Lars heeft bijna alle stukjes van de puzzel ge vonden. Bij de bloemenwinkel ontdekt hij ado's, daar moet na tuurlijk nog een k bij, dus snel WADDINXVEEN - Het telefoni sche Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld start op 25 no vember met haar diensten. Via telefoonnummer 0900-0456000 (5 cent p.m.) kan iedereen die hulp of advies nodig heeft met het advies- en steunpunt bellen. Dit geldt zowel voor slacht offers, plegers, buren en mensen die er vanuit hun werk mee te maken krijgen, bijvoorbeeld huisartsen of leerkrachten. Het advies- en steunpunt huise lijk geweld is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 14.30 uur of kijk op www.huiselijkgeweld-hollands- midden.nl. Bij huiselijk geweld denken veel mensen aan licha melijk geweld en mishandeling. Maar ook vernedering, verwaar lozing, seksueel misbruik en fi nanciële uitbuiting zijn vormen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld wordt gepleegd door ie mand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Vaak is door huiselijk geweld 'thuis' geen vei lige plek meer. voorwaarden in de advertentie elders in deze krant Arclmea adk-keukenarchitectuur.nl Edk VAN 11.00 TOT 17.00 UUR fj op zoek naar de laatste oplos sing. Maar het zonnetje laat zich gelukkig even zien en het harde werken wordt beloond met een zak warme patat. De kleintjes doen hun best bij de spelletjes. Pepemootpoepen valt nog lang niet mee. Het oe fenen voor Sint met stokpaard- lopen gaat de meeste beter af. En het trainen voor Zwarte Piet? Dat is ook hard werken: hoelahoepen, skippyballen en natuurlijk zaklopen. De stoel voor de Sint staat al klaar, de kinderen mogen weer op de foto. Maar in de verte pakken gitzwarte wolken zich samen. En even later vallen op nieuw dikke regendruppels naar beneden, gevolgd door een enorme hagelbui. Laten we hopen dat Sint vol gend jaar beter weer meebrengt uit Spanje op de dag dat hij aan komt in ons Gouwedorp. fe* WIE-WEET-WINT u DE 6R0TEtCR^P.EIiist ^^iode^pWzeS®t „De Raad heeft bij de keuze om een zestienjarig de subsidie niet te verhogen ge- meisje uit Waddinxveen dat let op het dalende aanmeldings- daar op haar fiets de voorrangs- cijfer en het gegeven dat we zo- kruising overstak. De vrachtwa- wel particulier als gemeentelijk gencombinatie schepte het meis- peuterspeelzaalwerk je. Zij werd met onder meer enkele gebroken ribben en een gebroken been overgebracht naar het Erasmus Medisch Cen trum in Rotterdam. Medisch personeel van de traumaheli- kopter verleende terplaatse as sistentie. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN ingang aan de 57e JAARGANG nr. 2928 CQPLAGE 15-300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN Ei De SWP betreurt dat er op dit moment al een beslissing is ge nomen voor de SWP, zonder dat het duidelijk is hoe de totale be zuinigingen uit zullen pakken. „Zo blijven we bezig met om de zoveel tijd hap-snapbeslissingen te nemen. De wethouder heeft zelfs al aan gegeven dat ook het peuter speelzaalwerk niet buiten de ex tra bezuinigingen (van twee miljoen, red.) zal vallen", aldus W. van der Tas, waarnemend voorzitter van de SWP. Maar de sluiting van de Kabou terhof is niet de enige tegenslag voor de SWP. Uit een rapport over het peuter werk in Waddinxveen kwam het advies een coördinator aan te stellen. „We werken bij de stich ting allemaal met vrijwilligers, maar er moet natuurlijk ook ie mand zijn die de leiding neemt over ons stafpersoneel, de ver gaderingen leidt en de lopende WADDINXVEEN - Een 27-jarige zaken regelt", aldus Van der Tas. vrachtautobestuurder verleende Maar ook dit voorstel zal voor op maandag rond 15.30 uur bij lopig uitgesteld moeten worden, een kruising nabij het industrie terrein aan de Coenecoop geen voorrang aan Herplaatsing Aan de hand van een aantal cri teria (waaronder gemeentebe leid, ontwikkeling van nieuwe wijken, gebruik van ruimte en aantal kinderen) heeft de SWP zelf besloten de Kabouterhof te sluiten. De sluiting heeft perso nele gevolgen. De leidsters van deze peuterspeelzaal zullen, door hun arbeidsjaren, op een andere locatie terechtkomen. Dit heeft tot gevolg dat op die loca ties wel ontslagen zullen vallen. „Een naar gegeven voor de leid sters die hun baan zullen verlie zen, maar ook voor de leidsters van de Kabouterhof die hun plek zullen ovememen. De kin deren (en hun ouders) zullen de bouwvergunning aan de heer P. vrije keuze in het kiezen van een Groen, algemeen directeur van nieuwe peuterspeelzaal krijgen. de Rabobank Gouwezoom, over handigen. Met de vergunning kan het pand van de bank ver bouwd worden voor de vesti ging van een Hema en een ad vieskantoor van de Rabobank. Rabobank Gouwezoom en de Hema worden samen gehuisvest in het pand van de huidige Ra bobank aan de Kerkweg Oost 161. Met de afgifte van de bouw vergunning kunnen de werk zaamheden starten die moeten leiden tot de opening in het voorjaar van 2005 van een He- ma-filiaal. Tegelijkertijd wordt er een Rabobankkantoor gereali- fl ZjI il hof moet sluiten WOONCULTUUR r Installatiebedrijf voor: 'i i Prinsenschouw 1 Alphen aan den Rijn tel.(0172)47 52 99 GOUDA, ACHTERWILLENSEWEG 31, 0182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND cv uitbouw [verbouwingen reparaties elektra KIJK OP ONZE WEBSITE! www.defietsmarkt.nl Zondag iets leuks doen? Kom winkelen bij EuropaTuin! 1 Succes agenda- B omslagen Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 50 66 Kanaaldijk 32 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 64 97 44 Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 46 33 Installatietechniek Da s lekker meuh>elen. Ma. 29 nov. 19.00-22.00 uur Di. 30 nov. 9.00-21.00 uur •'T U IN CENTRUM Dorpstraat 39 Waddinxveen (0182) 61 22 98 www. burger-waddinxveennl Dorpstraat 33 Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 08 99 Met meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! Kijk op onze website voor alle adressen, extra koopavonden en koopzondagen. 04293 Bloemisterij Zuidkade 103-2771 DT k Boskoop - Tel. (0172) 23 04 20 WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 63 24 41 adk keukenarchitectuur j“ van foreestlaan 11 2404 hc alphen a/d rijn Design- afslag N11 - avifauna Keukens (gratis parkeren) tel.(0172)4695 85 ZIE DE addini^e Ik - ï&ih 1 t 1 tl Bi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1