Het vliegtuig redde het gesprek Wad dinx veen ZONDAG 4? Eigen senioren- vervoer in Deze Week GRATIS 15% NIEUWE KETEL NODIG? neeleman T: (0182) 64 00 90 Wandeltochten DE GEOPEND OS RAND NU: Kerstshow 1000 m2 life garden Per abuis Lezing Dali 4® Groot assortiment kerstbomen MDESAUDI KTV RUIT REPAREREN? SURF OOK NAAR WWW.F0T0KLEIN.Ni. I» Fietsen kijkdag Op weg naar kerst ZONDAG 12 DECEMBER BI ZATERDAG 11 DECEMBER Priester jubileum WWW.NEELEMAN.COM DIVERSE PRIJZEN EN MERKEN 7 WOENSDAG 8 DECEMBER 2004 ■NL (Foto: Liesbeth van der Vis) WADDINXVEEN - Concordia VAN DEN BERG j ïl! (tevens koopzondag op 19 december) i 4 1 ikeukenarchitectuur Diverse soorten, groot, klein, met of zonder kluit Scherp geprijsd. VUURWERK VOORVERKOOP GESTART Per rit; een enkele reis, wordt een is gewijd. Om 11.30 uur zal hij in de Ontmoetingskerk (Groens- de. „Alstublieft, uw thee Ko ninklijke Hoogheid. Ik was in die tijd al een beetje eigenwijs denk ik", lacht ze. Bij de opening van het nieuwe gemeentehuis in 1978 ont moette mevrouw Ooster- broek de prins nogmaals. „Maar hij herkende me niet hoor", lacht ze. „Eigenlijk kende niemand de Prins echt. Je zag hem wel lopen, maar hij stond toch een beet je boven ons. Ik hoorde later van de kok van de Gouwe Dish dat hij bijvoorbeeld de plaatselijke Kiesvereniging Beveiliging Alle basisscholen in Wad- dinxveen zijn aangepast aan de nieuwe regelementen en beveiligd tegen brand en in braak. Lees verder op pagina 15. WADDINXVEEN - Op zondag 12 de cember wordt her dacht dat twaalfen- eenhalf jaar geleden pastor GEOPEND VAN 11.00 - 17.00 UUR voor vertrek. Op dinsdag 14 de cember wordt de 10-kilometer- tocht gehouden. Ook voor deze tocht geldt dat u op de dag zelf kunt inschrijven vanaf 9.30 uur in de foyer van het Anne Frank-acti- viteitencentrum. De groep start om 10.30 uur van af het Anne Frank-centrum voor een wandeling richting Boskoop. Kosten voor deelname bedragen 2,70 euro, inclusief 3 kopjes kof- fie/thee. Voor meer info: 0182- 615555 of 631932. Groenendijk Souwestraat 21, Boskoop (0172) 46 21 33 EL Bi Extra koopavond: tot 21.00 uur geopend VAN 11.00 TOT 1 7.00 UUR korting Mevrouw Oosterbroek kan de bezoeken van Prins Bemhard aan het kantoortje in Den Haag -bestaande uit vijf jonge vrou wen en een directrice- nog goed herinneren. „Er waren strikte regels", memoreert de oud-wet- houdster, terwijl de plakboeken al klaar op het tafeltje liggen. „De deur moest al open staan, er mocht niemand op de gang zijn, het nemen van foto's en het vragen om een handteke ning was verboden en om drie uur 's middags moest de thee geserveerd worden", somt ze op. Geheel tegen het protocol in, sprak mevrouw Oosterbroek als ze de prins zijn thee serveer- zelfs zijn witte wijn had meege nomen. Dat scheen hij altijd te doen. Het was een charmante, maar aparte man", aldus me vrouw Oosterbroek. WADDINXVEEN - De SWW or ganiseert op maandag 13 decem ber een korte wandeltocht. Voor af opgeven is niet nodig; u kunt op de dag zelf vanaf 9.30 uur in schrijven in de foyer van het An ne Frank-activiteitencentrum. Om 10.00 uur vertrekt de groep met auto's richting Boskoop. Na bij de Parklaan begint de tocht van 6 kilometer in noordelijke richting. Kosten voor deelname aan deze wandeltocht zijn één euro, inclusief 1 kopje koffie/thee Half jaar waarnemer Burgemeester Henk Roijers is aanstaande vrijdag precies een half jaar waarnemend burgemeester in Waddinx veen. In een interview met het Weekblad praat hij over Waddinxveen, Waddinxve- ners en ambities. Lees verder op pagina 19. WADDINXVEEN - In het artikel 'Raadslid Korevaar uit raad' stond vermeld dat zijn opvolger, Ton van Doom, lid is van de SGP. Dit is echter niet het geval. Van Doom is al vijftien jaar geen lid meer van de SGP. Onder an dere vanwege het standpunt dat de partij inneemt over het vrou wenkiesrecht heeft hij bij zijn verhuizing naar Waddinxveen bedankt. Van Doom gaat de ge meenteraad in als vertegen woordiger van Hervormde (HKV). maandag tot en 9.30 tot 11.30 uur op tel. 0182- 615555 (b.g.g. 631932). De aan- WADDINXVEEN - Het politie team Waddinxveen-Boskoop houdt zaterdag 11 december een fietsenkijkdag op het bureau aan de Limaweg in Waddinxveen. Daar staan een groot aantal fiet sen, die de afgelopen tijd door de politie in de gemeenten Bo skoop en Waddinxveen zijn aan getroffen. Ondanks onderzoek is het de politie niet gelukt deze fietsen bij een eigenaar terug te brengen. Mensen die een fiets vermissen worden nog eenmaal in de gelegenheid gesteld op de ze wijze hun fiets terug te krij gen. Na de kijkdag gaan de fiet sen naar een opkoper. De fietsenkijkdag begint om 10.00 uur en eindigt om 14.00 uur. WADDINXVEEN - De Seniorenraad Waddinxveen (SR) en Stichting Waddinxveens Welzijnwerk (SWW) starten per 3 janu ari 2005 met het 'Seniorenvervoer Waddinxveen'; een vervoers- project voor senioren. Door de gewijzigde tarieven bij het Col lectief Vraagafhankelijk Vervoer Midden-Holland (CVV) is een rit met de GroeneHartHopper relatief duur geworden. Eén zone kost ongeveer 2,20 euro. Het gemiddelde aantal zones in Wad dinxveen voor een enkele reis komt op twee. „Je gaat geen 8,80 euro betalen om even bij een vriendin op de koffie te gaan", al dus Mattanja van Oudenaeden, ouderenadviseur van de SWW. Daardoor zien sommige senioren er ook van af. Herdenkingsdienst Het gemeentebestuur heeft met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van Prins Bem hard. De vlag van het gemeen tehuis hangt halfstok, het ge meentebestuur heeft een condoleancebrief gestuurd naar Koningin Beatrix en de ge meenteraad zal tijdens de ver gadering op 21 december de prins herdenken. Voor het pu bliek is een condoleanceregister geopend op het gemeentehuis. Op donderdag 9 december zal van 16.00 tot 17.00 uur een her denkingsbijeenkomst plaats vinden in het gemeentehuis voor belangstellenden, waaron der de ereburgers van Wad dinxveen en stichting nationale feestdagen. Mevrouw Loes Oosterbroek zal één van de sprekers zijn op de bijeen komst. Design- Arclinea WADDINXVEEN - Yvonne Ne- derlof geeft donderdag 9 decem ber een lezing met als thema: 'De kunst om Salvador Dali te zijn'. Wie was Dali? Wat was Dali? en Hoe was Dali? Aan de hand van dia's nemen de aanwezigen een kijkje in een wereld waar droom en werkelijkheid een spannend spel met elkaar spelen. De lezing start om 19.30 uur in Het Nieu we Trefpunt (Stationsstraat 18). WADDINXVEEN - Op 93-jarige leeftijd is Prins Bernhard woensdagavond in het Utrechts Medisch Centrum Utrecht over- leden. Tijdens zijn leven bracht hij, onder meer door de vriend schap met oud-burgemeester Van der Hooft, veel bezoeken aan Waddinxveen. Bij zijn eer ste bezoek aan het Gouwedorp in 1961 ontving hij het erebur- gerschap van de gemeente in goud. Het Weekblad ging op bezoek bij Loes Oosterbroek, oud-wethoudster van de WD, die de prins al sinds 1953 kende toen ze nog bij het Oranjefonds in Den Haag werkte. vraagd wat gelijk afgerekend kan worden met de chauffeur. Op dit moment zijn er genoeg vrijwilligers om het project in ja nuari te starten. „We starten met een kleine groep, het Senioren vervoer moet natuurlijk eerst op gang komen", vertelt de oude renadviseur. „Maar we zijn wel op zoek naar uitbreiding, voor als het straks wat meer bekend is." De SWW is op zoek naar vrijwilligers die de functie van coördinator (voor een bepaalde dag) op zich willen nemen of voor één of meerdere dagdelen beschikbaar zijn als chauffeur. Een voorwaarde voor de chauffeur is dat hij/zij over een eigen auto beschikt „En goed kan opschieten met mensen", voegt Van Oudenaeden nog even toe. Geïnteresseerden kun nen contact opnemen met de Se niorenraad, tel. 0182-631932. zag 'Waddinxveen' op mijn kaartje staan en vroeg direct. 'Hoe is het met mijn goede vriend?' Prins Bemhard kende de oud-burgemeester van Wad dinxveen nog uit zijn verzets tijd. Helaas moest ik toen ver tellen dat het niet zo goed ging met meneer Van der Hooft", vertelt mevrouw Oosterbroek. „Ik moest toen van de prins te gen Van der Hoofd zeggen dat hij niet zo druk moest zijn op z'n werk." Bij een tweede werkbezoek van de prins aan Waddinxveen, mocht mevrouw Oosterbroek - als enige vrouwelijke wethou der- als tafeldame naast hem zitten tijdens een diner bij de Gouwe Dish. „Een vriendin had mij gezegd net zo lang door te vragen, totdat ik op een on derwerp zou komen wat hem zou interesseren. Waddinxveen interesseerde hem niet veel, de ontwikkelingen al helemaal niet. Toen ik op het onderwerp 'vliegtuigen' kwam, brandde hij los. Ik weet helemaal niks van vliegtuigen, maar dat gaf ook niets. Hij heeft heel de avond gesproken. Het vlieg tuig redde het gesprek", glun dert de oud-wethoudster. In 1964 verhuisde het echtpaar Oosterbroek naar Waddinx veen. Ze herinnert zich nog goed het bezoek van de prins op 12 juni 1967 aan Waddinx veen. Prins Bemhard zou, ten behoeve van de bouw van het nieuwe centrum, twaalf krotten opblazen. „Er ging veel stuk in de omgeving, maar de krotten bleven mooi staan. De prins heeft daar nog hartelijk om staan lachen." Meneer Oosterbroek werd na de verhuizing naar Waddinx veen al snel penningmeester van de WD. Tijdens de partij bijeenkomsten, in die tijd ge woon nog thuis, bemoeide me vrouw Oosterbroek zich met meer dan alleen de koffie. „In een paar tellen zat ik opeens in de raad", lacht mevrouw Oos terbroek. Bij het zilveren jubi leum van Koningin Juliana was mevrouw Oosterbroek de afge vaardigde van de gemeente Waddinxveen. Na de officiële ontmoeting in de Sint Jacobs- kerk volgde een informele lun ch op het Binnenhof. „Ik had een naamkaartje op waarop ook de plaatsnaam stond. De prins *Zie de actie* voorwaarden in de advertentie elders in deze krant lifeSgarden Achterwillenseweg 31 2805 KA Gouda Tel. (0182) 581 337 Uneto-Vni qJ Sinterklaastekening Wie maakte de allermooiste sinterklaaskleurplaat in Waddinxveen? Lees verder op pagina 11. 1 installatietechniek Waddinxveen Oud-wethoudster Loes Oosterbroek heeft haar ontmoetingen met Prins Bernhard zorgvuldig gedocumenteerd in een aantal plakboeken. De tarieven van het CW zijn voor degene die niet over een WVG-indicatie (de Wet Voorzie ning Gehandicapten) beschikken erg duur. Van Oudenaeden merkte tijdens haar bezoeken aan senioren in Waddinxveen dat er steeds meer vraag was naar betaalbaar vervoer. „Som mige senioren komen, door het gebrek aan betaalbaar vervoer, echt in een sociaal isolement", vertelt de ouderenadviseur. Het 'Seniorenvervoer Waddinx veen' zal gaan rijden voor men sen die geen WVG-indicatie heb ben, 57 jaar of ouder zijn, slecht ter been of mindervalide zijn en niet op hulp van anderen zoals familie of vrienden kunnen reke nen. „Personen met een WVG- indicatie komen dus niet in aan merking", legt Van Oudenaeden nogmaals uit. „Zij kunnen al rei zen tegen een gereduceerde prijs." Het Seniorenvervoer zal bemand Seniorenvervoer worden door vrijwilligers die in Het aanvragen van een rit kan van hun eigen auto rijden. „Zij zul- maandag tot en met vrijdag van len alleen ritten maken in Wad dinxveen", vertelt Van Oudenae den. Voor zowel de heen- als de vraag dient, uiterlijk één dag voor terugreis moet een aparte af- de gewenste rit, telefonisch te wor- geeft op vrijdagavond 10 decem- spraak gemaakt worden, omdat den gedaan. Er worden ritten gere- ber een concert getiteld 'Op weg de chauffeur niet blijft wachten, den van maandag tot en met vrijdag naar kerst' met medewerking Per rit; een enkele reis, wordt tussen 9.30 en 17.30 uur (niet op van het Algemeen gemengd een bedrag van twee euro ge- feestdagen). koor Krea Musica uit Waddinx veen. Op deze avond zullen het koor en het harmonieorkest een sfeervol en gevarieerd program ma ten gehore brengen. Dit alles zal afgewisseld worden met sa- menzangliederen, hetzij met or gel of orkest en koor. Het concert A.J.M. van der Helm tot priester wordt gehouden in de Ontmoe tingskerk en begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree is vijf euro, kaar ten zijn te verkrijgen op tel. 0182- 616297 of bij de ingang. 7 voorde 3), samen met emeritus bis schep van Rotter dam, mgr.Bar, voor gaan in een feestelijke Eucharistieviering. Na de vie ring is er de gelegenheid om pas tor Van der Helm te feliciteren. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN - i i i (zie pagina 2) rolluik- en zonweringspecialist Julianastraat 24 Boskoop (0172) 21 38 90 www.vdbergzonwering.nl adk keukenarchitectuur van foreestlaan 11 2404 he alphen a/d rijn afslag N11 - avifauna tel. (0172) 46 95 85 adk-keukenarchitectuur.nl Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. Vuurwerkspecialist Bestellijsten inleveren bij PRIMERA (naast Albert Heyn) Buitenzonwering Binnenzonwering Rolluiken Horsystemen Vraag naar de voorwaarden TUINCENTRUM Mef meer don 20 vokzaken altijd bij u in de buurt! Kijk op onze website voor alle adressen, extra koopavonden en koopzondagen. 04293 Keukens (gratis parkeren) Edk Donderdag“vrudag, zaterdag koopavond Lid van Prinsenschouw 1 Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 47 52 99 CAS WATER C.V. ELECTRA ZON-ENERCIE r X

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1