■T' ’Ml 1 b\ i I leder jaar stelt de gemeenteraad een meerjarenbegroting vast. Hieron- der vindt u in het kort een selectie van de voorstellen van het college aan de gemeenteraad voor 2005 en verder. De begroting ligt tijdens ope ningstijden ter inzage bij de Gemeentebalie. sy G E' E M E N T E RUIMTELIJKE ONTWIKKELING OPENBARE RUIMTE SAMENLEVING VERGADERSCHEMA rekening met de 7 te ff hoog De inwoners kunnen reageren op de voorstellen van het college tijdens commissievergaderingen en de raadsvergade ring. De commies vergaderen op de volgende data: Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis. Ze zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe verkeersvisie. Hierbij wordt ingespeeld op de toekomstige ruimtelijke ont wikkelingen in Waddinxveen, zoals Triangel en Centrum. De visie wordt medio 2005 gepresenteerd; de verkeerskundige projecten die hieruit voortvloeien worden daarna duidelijk. aan een Stedenbouw- bestemmingsplan Openbare Ruimte Commissie bestuur en middelen Commissie Samenleving Gemeenteraadsvergadering 7 december 8 december 9 december 21 en 22 december. Riolering Woningen en afvalwater niet buitengebied van 2005 worden de panden Zwarteweg en Noordeinde locaties. over de invulling meegedacht door inwo- 4. De drie grote projecten, Centrumontwikkeling, Triangel tempo. en Centraal Sportpark, vereisen een bedrijven buiten de bebouwde kom mogen het meer ongezuiverd lozen. Daarom wordt in het Waddinxveen drukriolering aangelegd. In aan de Bloemendaalseweg, Otweg, aangesloten, alsook enkele kleine drukking kunnen brengen. Ook vrijwilligerswerk wordt in dit verband belangrijk gevonden. Voor het vormgeven van lokaal sociaal beleid moet de in het voorjaar vast te stellen belanghebben- Welzijnsvisie als basis dienen. de ontwikke- vitaal, kwalitatief en goed functionerend nieuw Peuterspeelzaalwerk lad ingestemd met de plaats Het college stelt voor om met ingang van 2006 te bezuini gen op het peuterspeelzaalwerk. Er wordt ingezet op de in van vijf peuterspeelzalen - conform het Welzijnsvisie Ondanks de ingezette bezuinigingen moet er in Waddinx veen wel voldoende ruimte blijven voor activiteiten. Het col lege wil immers de sociale cohesie bevorderen. Het college wil bewerkstelligen dat de inwoners van Waddinxveen ver antwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving tot uit- Minima-effectrapportage (MER) In 2004 is een minima-effectrapportage opgesteld door het 'Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Dit betrof een 0-meting. In 2005 wordt opnieuw een meting verricht waarbij de keuzes die gemaakt zijn in het kader van de kerntakendiscussie worden verwerkt. De meting geeft een beeld van de effecten van het beleid op de besteedbare ruimte van minima in onze gemeente. Groen en spelen In 2005 wordt uitvoering gegeven aan het speelruimteplan. Dat plan wordt op dit moment opgesteld. Er wordt omschre ven op welke plaatsen en hoe een speelvoorziening eruit moet zien in de toekomst. Hierbij houdt men ook een Brede School aanwezig waar voor zowel jong en oud. Deze twee met elkaar verbonden en zorgen voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in In Groenswaard 3 wordt in 2005 de openbare verlichting aangepakt. De armaturen van de lichtmasten worden ver nieuwd om een betere lichtopbrengst te verkrijgen. Er wordt nog onderzocht of de lichtmasten zelf ook vervangen dienen te worden. De kabels worden pas vernieuwd als er herstraat wordt. De oudere rioolstelsels in de bebouwde kom zijn zo ontwor pen en aangelegd dat het water, ten gevolge van hevige regenval, gemiddeld vijf keer per jaar, overloopt in de singels. De richtlijnen zijn echter zo veel strenger geworden dat het aantal lozingen en de hoeveelheid vuil die dan in het opper vlaktewater terecht komt, drastisch moeten worden vermin derd. Daarom worden er in 2005 in Waddinxveen twee berg- bezinkbassins aangelegd, waarin een deel van het vuil bezinkt voordat het rioolwater overloopt. Aan de omvang en de juiste plaatsen van deze bassins wordt op dit moment nog gerekend. De uitvoering start vermoedelijk in 2005. Jaar voor Kunst en cultuur Het college stelt voor 2005 20.000 beschikbaar voor burgerinitiatieven. Het thema voor 2005 is Kunst en cultuur. Inwoners kunnen een initiatief indienen bij het gemeentebe stuur op het gebied van Kunst en Cultuur om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit budget. Vanaf 2006 komt het budget voor burgerinitiatieven te vervallen. Omdat het college het wel belangrijk vindt dat er budget beschik baar blijft voor lokale initiatieven wordt er vanaf 2006 structureel een bedrag van 10.000 opgenomen voor inci dentele subsidies. Voor 2005 is hiervoor al 5.000 beschikbaar. Triangel Ook hier wordt ners en raad een Nota van Uitgangspunten vastgesteld en wordt er een Masterplan voorbereid. In het eerste half jaar van 2005 wordt met marktpartijen onderhandeld over een samenwer kingsovereenkomst. Doel is om in 2007 daadwerkelijk te kunnen starten met bouwen. Duurzaamheid en de uitkom sten van de Woonvisie krijgen een duidelijke plek in de planontwikkeling. verkiezingen en/of referenda is een SOZA-GBA. De verwachting is dat in over de Europese Con- voor de Europese Unie) moet worden georganiseerd. In 2005 moet verder een keuze worden gemaakt voor een nieuw stemsysteem dat de huidige generatie stemmachines vervangt. Openbaar primair onderwijs Samen met de gemeenten Bodegraven, Reeuwijk en Gouda werkt het college aan de vorming van een gezamenlijk schoolbestuur voor openbaar basisonderwijs. De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2005; de besluitvorming hiervoor heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van .novem ber 2004. Dit nieuwe schoolbestuur kan het openbaar onderwijs verder versterken en de personele en organisato rische risico's spreiden. Sociaal raadsliedenwerk In 2005 wordt gekeken of de werkzaamheden van de soci aal raadsvrouw op een andere wijze kunnen worden inge vuld. Dan kan het raadsliedenwerk na 2005 geschrapt worden. Centraal Sportpark Het college onderzoekt of er tussen de Piasweg en Onder weg een centraal sportpark kan worden aangelegd. Als de uitkomsten van het onderzoek positief zijn, wil het college op korte termijn met de werkzaamheden voor het park beginnen. Uitgangspunt voor het verdere programma voor ruimtelijke ontwikkeling vormt de ontwikkelingsvisie Waddinxveen 2015. Hierin is de integraal ruimtelijke visie op de toekom stige ontwikkelingen in Waddinxveen vanuit sociaal econo misch perspectief weergegeven. Belangrijke elementen die in de ontwikkelingsvisie naar voren komen zijn, naast de drie grote projecten, de herstructurering van bedrijventer reinen, de aanleg van de Westelijke Randweg, het Strate gisch Groenproject Zoetermeer-Zuidplas (aanleg Bent woud), de Rijn-Gouwelijn, de Woonvisie en het project driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda. Voor dit laatste pro ject wordt volgend jaar een Intergemeentelijke Structuurplan opgesteld in samenwerking met de Z5 gemeenten, de pro vincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het hoog heemraadschap van Schieland. Centrum In zorgvuldig overleg met de bevolking en den wordt de hoogste prioriteit gegeven aan ling van een vitaal, kwalitatief en goed functionerend nieuw Peuterspeelzaalwerk Verkiezingen centrum. Inmiddels heeft de raad ingestemd met de plaats Het college stelt voor om met ingang van 2006 te bezuini- De organisatie van voor het nieuwe hoofdcentrum op het sportpark Burge- gen op het peuterspeelzaalwerk. Er wordt ingezet op de in belangrijke taak voor meester Warnaar. De Nota van Uitgangspunten is vastge- standhouding van vijf peuterspeelzalen - conform het 2005 een raadplegend referendum steld. Momenteel wordt er gewerkt aan een Stedenbouw- standpunt van de gemeenteraad in november. Er zal sprake ventie (de toekomstige 'Grondwet' kundig Plan; hierna wordt er een bestemmingsplan zijn van verschillende vormen van begeleiding van de peu- opgesteld. De gemeenteraad kan midden 2005 hierover tergroepen (professionals en vrijwilligers), een besluit nemen. Fraudepreventie en bestrijding In de nieuwe wet Werk en Bijstand is de gemeente hiervoor in 2005 voor 100% financieel verantwoordelijk. Het col lege ziet dan ook de bevordering van uitstroom van uitke ringsgerechtigden uit een uitkering en de beperking van instroom in een uitkering als een van de speerpunten van het beleid. In 2004 is een systeem van hoogwaardige handhaving ingevoerd. Verdere aanscherping van de regels en fraudealertheid van de medewerkers zijn nood zakelijk. Beter handhaven en controle op maat wordt in 2005 een feit. Wegen en verkeer In 2005 wordt een fietspad aangelegd aan het westelijk deel van de Brederolaan vanaf het KW plein tot aan de Staring- laan. Aan het oostelijk deel, aan de zijde van de singel, ligt al zo'n fietspad. Bevordering terugkeer naar de arbeidsmarkt Sociale zaken zorgt voor optimale ondersteuning bij de zoektocht van de klant naar regulier werk uitgaande van de kwaliteiten van de klant. Voor een ieder die niet direct aan het werk kan, wordt een traject opgezet. Het klantmanage- ment bevordert activiteiten die leiden tot uitstroom door tra jecten danwel andere manieren om uitstroom uit een uitke ring te bevorderen. Het doel is: blijvend een baan. Met de werkgevers van mensen met een WIW/ID baan worden afspraken gemaakt om deze vorm van gesubsi dieerde arbeid af te bouwen. De gemeenteraad heeft beslo ten deze banen te handhaven tot uiterlijk 1 januari 2006. Daarnaast worden er nieuwe voorzieningen ontwikkeld. Zo is een project opgezet om te komen tot een poule van werk gevers die deze groep werk kan bieden en ook de overige uitkeringsgerechtigden een stageplek, leerwerkplek of anderszins kan bieden. De gemeente is hierover in overleg met werkgevers. Wijk- en Buurtbeheer (WBB) In 2005 zijn er twee wijken waar het WBB actief is. Wijk Zuid en Groenswaard. In beide wijken is er activiteiten plaatsvinden organisaties zijn nauw een verbetering van de wijk. Het WBB Groenswaard zal een plan indienen voor het verbe teren van het groen. Dit wordt in 2005 in samenspraak met de gemeente uitgevoerd. Ook het speelruimteplan heeft de nodige gevolgen voor de speelvoorzieningen in Groens waard. In 2004 heeft Groenswaard een schouw gepresen teerd met een aantal knelpunten in de wijk. Deze worden in 2005 verder uitgewerkt. De opstart fase voor de wijk is voor bij en in 2005 gaat het WBB actief aan de slag! Wijk Zuid heeft te maken met de rioleringswerkzaamheden. Hierdoor kunnen verschillende groenstroken opnieuw aange pakt worden. Dit gebeurt in samenspraak met het WBB van wijk Zuid. Ook zal in 2005 de jaarlijkse opschoonactie weer plaatsvin den. Het WBB en de Brede School zijn hier nauw bij betrok ken maar ook overige bewoners kunnen deze dag weer de handen uit de mouwen steken. De uitvoering Wet Basisvoorziening Kinderopvang, waarbij gemeenten in sommige gevallen de kinderopvang financieel ondersteunt, voorbereiding voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor beoordeling van thuis zorg en een regionale aanpak van het minimabeleid; hiermee wordt voorkomen dat er verschillen ontstaan in bedragen tus sen de gemeenten. Leerlingenvervoer Het college stelt voor om de leeftijdsgrens voor het leerlin- De gemeente gaat in 2005 met enkele nieuwe genvervoer te verlagen van 12 naar 11 jaar. Tevens wordt zaken aan de slag: organisaties in de themapanels. Inmiddels heeft de voorgesteld om de afstandsgrens waarboven een vergoe ding wordt verstrekt te verhogen van 6 naar 12 km. huidige en toekomstige samenstelling van de bevolking. Zo zullen er speelplaatsen verplaatst, opgeheven en uitgebreid worden. Voortvloeiend uit het beeldkwaliteitsplan wordt het het open baar groen op markante en/of drukbezochte plekken verbe terd. In 2005 gaat de aandacht uit naar de omgeving van het Stationsplein en de Petteplas. Ook wordt aandacht gegeven aan achterstallig groen in Waddinxveen noord. De helft van alle wegen, fiets- en voetpaden wordt jaarlijks geïnspecteerd. Afhankelijk van wat daaruit naar voren komt, worden op tal van plaatsen in Waddinxveen reparatiewerk- zaamheden aan de bestrating uitgevoerd. Vast staat dat in ieder geval in 2005 het plein voor het winkelcentrum Groens- voorde en de Stationsstraat en -plein worden herstraat. Vol gend op de rioleringswerkzaamheden in Wijk Zuid worden ook daar een aantal wegen herstraat. LOKALE LASTEN Bij een verhoging van de belastingtarieven met het indexcijfer voor de gezinsconsumptie (2% inflatiecorrectie) blijken in de meeste gevallen de kosten te worden gedekt. Voor de afval- stoffenheffing/reinigingrechten blijkt hiervoor echter een extra verhoging van 7,4% (dus 9,4%) benodigd. Voor de tarieven buitensportaccommodaties wordt een extra tariefsverhoging van gemiddeld 8% (10%) voorgesteld om tot een betere kos tendekking te komen. De voorgestelde extra verhoging voor de buitensport varieert per accommodatie, afhankelijk van de mate van kostendekking. Voor de onroerende-zaakbelastingen wordt voorgesteld de opbrengst 2005 te verhogen met 4,9% ten opzichte van 2004. Deze verhoging bestaat uit 2% infla tiecorrectie plus 2,9% 140.000) als compensatie voor een vermindering van de uitkering van het rijk. Voor de gemid delde woning' stijgt de OZB met 15,40 (eigenaren) en 11,90 (gebruikers). De legeskosten voor een gehandicapten- kaart worden verhoogd na een heroverweging in 2005. 3. Sociale samenhang: volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de samenleving is wezenlijk. Het vrijwilligerswerk, in het bijzonder het mobiliseren en bijeenbrengen van vraag en aanbod, ver dient blijvende stimulering. Het college heeft bij het opstellen van de begroting een viertal speerpunten benoemd: 1De gemeente moet een betrouwbare gemeente zijn: met minder middelen toch reële prestaties leve ren en waarmaken wat we beloven; 2. Kwaliteit van de leefomgeving: Waddinxveners hechten groot belang aan de kwaliteit van de open bare ruimten: plantsoenen, speelplekken, fiets- en voetpaden. Veilig, schoon en heel zijn trefwoor den. MEERJARENBEGROTING WADDINXVE 2005-2008 I I ■MlluW-~ -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 10