Geen actie 'Je kan je energie echt kwijt' tegen licht van kassen BANDEN /ra PvdA oneens met begrotingsbeleid Amnestyactie afgelast marantz Scholen beveiligd tegen brand en inbraak ^EZI Kerkradio 50+ bingo Borstvoeding Kerstbingo Klaverjas WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS Jet niet in prijzen Jeugddisco Christmas Party-disco TOT 250 RETOUR BIJ AANKOOP VAN DEZE HOME CINEMA SET! CAR VISION Top 100 Country- lovesongs WADDINXVEEN WELKOM IN VJADDINXVEEN Waar heb je anders ogen en oren voor! SONY vanaf 19.30 uur. Voor meer info: www.wsv-depaddestoel.nl. gers uit glastuinbouwbedrijfsle- ven en overheid (ministeries van VROM, LNV en V W, Interpro vinciaal Overleg, Unie van Water- WADDINXVEEN - Nog geen maand geleden startte Frans Schouten met Kickboxinggym Waddinxveen. Begonnen met een ledenaantal van zes, is de school inmiddels uitgegroeid tot negentien man (en vrouw) en nog steeds groeiende. In januari wil Frans, die zelf vijfentwintig jaar kickbokservaring heeft, star ten met kickboxlessen voor de jeugd vanaf zeven jaar. „Kickboksen is een full-contact- sport maar niet agressief. Het is een combinatie van conditie, le nigheid, discipline en techniek. Je kan er echt je energie vol in kwijt." De kickboksers trainen drie keer in de week, gemengd. „Vanzelf- een full-contact sport. Maar wat maakt kickboksen, naast al die en tegen kussens trappen. Kick boksen is echt niet de gevaarlijke sport wat de meeste mensen denken." Eerste jeugdles Op 12 januari wordt om 18.45 uur de eerste les voor de jeugd (vanaf zeven jaar) gegeven. In verband met het materiaal, is het verstandig om je van tevoren aan te melden. Dit kan op: www.kickboxingwaddinx- veen@wanadoo.nl of via 06- 28507493. De les duurt drie kwartier. Deelnemers moeten een korte broek en een T-shirt meenemen. Als je alleen nieuws gierig bent, kan je ook een kijkje komen nemen. De les wordt ge geven in de gymzaal van basis school De Kameleon (aan de rechterkant van de school). tot en met zestien jaar weer een disco. De disco start om 20.00 en duurt tot 23.00 uur. De entree is één euro. WADDINXVEEN - Op donder dag 9 december van 22.00 tot 24.00 uur, is in het liveprogram- ma The Long Hard Ride Cor van Eyk te gast. Cor is een bekende in show De Zon weer coolste mu ziek! Bij aanvang van de disco zijn er WADDINXVEEN - De Centraal Hervormde Gemeente zal op zondagmorgen 12 december het kerkenprogramma voor de RTW verzorgen. Deze uitzending be gint om 9.00 uur met het kinder programma. Om 9.30 zal worden overgeschakeld naar de Morgen ster, voor de directe uitzending van de kerkdienst. Voorganger in deze dienst is ds. H. Schipaan- boord. Na de kerkdienst, om on geveer 10.50 uur, kimt u luisteren naar een programma rond Ad vent, waarin veel koormuziek is te beluisteren. Om ongeveer 11.30 kunt u luisteren naar Reinier van de Berg uit Harderwijk. Hij is o.a. werkzaam als weerman bij RTL. Enkele weken geleden sprak hij over de grootsheid van God en de schoonheid van de schepping. Het kerkenprogramma eindigt om 12.00 uur. De RTW radio is te vinden op: Kabel FM 103.4 en in de Ether FM 105.8. gehaald. Alle beelden zouden op 10 december samen in Den Haag op het Binnenhof komen te staan voor een grote slot-ode aan de vrouwenrechten. Gezien het feit dat het Binnenhof en Paleis Noor- deinde dicht bij elkaar gelegen zijn is het niet gepast met licht, drums en verhalen actie te voe ren. De vrouwenbeelden worden in een later stadium opnieuw ge bruikt voor een vervolg van de actie. Waarschijnlijk zal de estafet te voorafgaand aan de Internatio nale Vrouwendag, op 8 maart, een vervolg vinden. Alle inmiddels uitgebrachte 'odes aan de vrouw' zullen bewaard blijven tot op dat moment. WADDINXVEEN - Op vrijdag middag 10 december is er in het Zuidhonk Zuidplaslaan 552 te Waddinxveen weer een 50+ bin go. Er worden acht ronden ge speeld en één superronde. Er is ook een loterij. Uiteraard zijn er mooie prijzen te winnen. De zaal gaat open om 13.30 uur, de bingo start om 14.00 uur. Deelnemers kunnen zich dan ook inschrijven voor de bingomarathon die op WADDINXVEEN - De Waddinx- veense Jet Prevosth, studente aan de Vakschool voor Edelsmeden en Juweliers is niet in de prijzen gevallen voor de Zuid-Hollandse Vormgevingsprijs 2004. Jet deed mee met haar 'rijdend bureau- speeltje' dat de naam 'Flower Po wer Mobiel' van haar meekreeg. De Waddinxveense was één van de drie kanshebbers voor een prijs van 2500 euro in de categorie product ontwerpen. De Zuid-Hollandse Vormge vingsprijs 2004 is een stimule- ringsprijs van de Provincie Zuid- Holland voor vormgevers die net zijn afgestudeerd aan een Zuid- Hollandse onderwijsinstelling voor vormgeving. dan achter de computer zitten! En elk kind vindt het leuk om een beetje te vechten. Zo raken ze echt een beetje die overload aan energie en misschien wel voor Amnesty International wa ren houten vrouwenbeelden ver vaardigd. In Waddinxveen was het vrou wenbeeld te zien bij de Wereld winkel en in de bibliotheek, waar een De Paddestoel zit aan de Lijster- besstraatl8 in Waddinxveen. Voor meer info: www.wsv-depadde- stoel.nl. WADDINXVEEN - Wijk- en Speeltuinvereniging De Padde stoel geeft op zaterdag 11 decem- dienen door het goede antwoord WADDINXVEEN - De eerder aangekondigde acties in het ka der van de 'Dag van de Rechten Amnesty International gaat in verband met het overlijden van Prins Bernard niet door. In de re gio Zuid-Holland/Zeeland was Amnesty bezig met een estafette Wijk-en voor de vrouwenrechten. Speciaal Speeltuinvereniging De Pad- dstoel houdt op 10 december een klaverjasavond. Voor de beste kaarter is er nog een prijsje te win nen. Ook wordt er tijdens deze avond een verloting gehouden. De entree voor leden en dona- bezoekers gevraagd werden teurs is 1,25 euro en voor niet-le- ode te brengen aan de vrouw. Het den 2,- euro. Het klaverjassen be- vrouwenbeeld is vroegtijdig terug gint om 20.00 uur. De zaal is open -r in onxr DEN HAAG/REGIO - Gedeputeerde Staten hebben besloten geen initiatief te nemen voor provinciale regels ten aanzien van 29 januari 2005 wordt gehouden, lichtuitstraling uit kassen. Provinciale Staten hebben op 15 sep- Er wordt geen jeugd toegelaten. WADDINXVEEN - Op woensdag 15 december is er weer een kin- derbingo in buurtcentrum 'de Boog'. De zaal gaat open om 13.30 uur, de bingo begint om 14.00 uur. Er wordt geen entreegeld gehe ven. In verband met de kerst is er deze middag iets extra's voor de kinderen. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom in het buurtcentrum aan de C. Huy- genslaan. te geven op de gestelde vragen. RTW FM is te beluisteren op 105.8 FM in de ether en op 103.4 van de Mens' op 10 december van -J- FM op de kabel in Waddinxveen. tober 2004 een akkoord bereikt over een plan van aanpak voor verregaande lichtafscherming. De rond en kostten tweehonderdvijftigduizend eu ro. Tegenover dit bedrag staat een verzekeringspremie omdat de schoolgebouwen nu worden aangemerkt als 'goed beveiligd'. WADDINXVEEN - Alle negen tien Waddinxveense schoolge bouwen zijh beveiligd tegen brand en inbraak. Essent reikte vrijdag in de Eben Haëzerschool de beveiligingscertificaten uit aan wethouder Gerts. In een ge zamenlijk project van de school- bésturen van de Waddinxveense scholen voor basis- en voortge zet onderwijs en de gemeente Waddinxveen zijn in de afgelo pen maanden diverse bouwkun dige en installatietechnische werkzaamheden uitgevoerd om de schoolgebouwen beter te be veiligen tegen brand- en in- -N Belangrijk argument voor de be slissing van Gedeputeerde Staten is, dat een uniforme landelijke re geling betreffende lichthinder door middel van het Besluit Glas tuinbouw de voorkeur heeft. Om dat lichthinder vooral een lokaal vraagstuk is, is de gemeente de Boskoopse countrymuziekken- aangewezen partij om naleving te ner, redacteur van het maandblad controleren. Mogelijkheden voor de'Country Gazette'en presenta- provinciale regelgeving ontbre- tor van diverse radioprogram ma's op het gebied van country- tember 2004 door middel van een motie aan Gedeputeerde Sta ten gevraagd met een voorstel te komen om volledige lichtaf scherming van alle nieuw te bouwen kassen in Zuid-Holland verplicht te stellen. Inruil actiemaanden! lijke regelgeving, die naar alle waarschijnlijk in 2008 van kracht wordt. Gedeputeerde Staten hebben ver volgens besloten dat uniforme landelijke regelgeving door mid del van het Besluit Glastuinbouw de voorkeur verdient boven pro vinciale regelgeving. Gedeputeer de Staten zullen de handhaving- partners, onder andere gemeenten, politie en Openbaar Ministerie, oproepen toezicht op de naleving van de lichtregels te intensiveren. Tevens zullen Gede puteerde Staten de implementatie van het plan van aanpak nauwlet tend volgen. In de overgangspe riode van 2005 - 2008 zal de licht uitstraling uit kassen tussen zonsondergang en zonsopgang gefaseerd tot 95 procent worden afgeschermd. Vooruitlopend op aanpassing van het Besluit Glastuinbouw wordt een beroep op tuinders gedaan om vrijwillig al zoveel mogelijk licht af te schermen. In de over gangsperiode wordt onderzoek gedaan naar de bedrijfseconomi sche en teelttechnische gevolgen van bovenafscherming van lucht uitstoot en naar de hinderbele- ving. heeft zich bereid verklaard het Be sluit Glastuinbouw conform het plan van aanpak aan te passen. Dit zal leiden tot uniforme lande- ken vrijwel. De land- en tuinbouworganisatie muziek. In deze uitzending (LTO) Nederland en de Stichting wordt nader ingegaan op zijn af- Natuur en Milieu hebben op 5 ok- scheidsavond op 29 december en neemt hij zijn favoriete muziek mee. Vervolgens gaat op maan dag 27 december van af 10.00 uur stuurgroep Glastuinbouw en Mi 's morgens de countrylovesongs lieu met daarin vertegenwoordi- top 100 van start. Het eerste num mer wordt om 10.00 uur gedraaid en de nummer 1 zal rond de klok van 17.00 uur te beluisteren zijn. Luisteraars kunnen tijdens deze schappen en VNG) en vertegen uitzending tussen 13.00 uur en woordigers van de 17.00 uur bellen met de studio milieubeweging hebben op 15 ok- van RTW FM (0182-610379) of re- tober 2004 positief gereageerd op ageren per E-mail: studio@rtw.nl de totstandkoming van dit ak en antwoord geven op de vraag koord. Het ministerie van VROM welke artiest op nummer 1 staat. Gedurende die uitzending zijn er toegangskaarten te winnen voor de (besloten) afscheidsavond van Cor. Deze avond wordt opgeluis terd door vele bekende Neder landse countryartiesten. Er zijn ook diverse country-cd's te ver- NU OOK VOOR DE GOEDKOOPSTE In nog geen maand is het ledenaantal van Kickboksinggym Waddinxveen verdriedubbeld en nog steeds groeiende. (Foto: Liesbeth van der Vis) braak. In het najaar 2003 zijn in nauwe samenwerking met de brandweer de nodige maatrege len getroffen in verband met de afgifte van de gebruikersvergun- ningen. Deze actie richtte zich met name op de veiligheid van de personen in de schoolgebou wen. Het ging dan met name om voldoende vluchtwegen, signa lering naar/van vluchtroutes, hang- en sluitwerk en bij de gro tere gebouwen werd bovendien een ontruimingsinstallatie aan gebracht. Inmiddels zijn voor al le schoolgebouwen basisonder wijs de gebruikersvergunningen afgegeven. Dit onderdeel van de verbetering van de beveiliging WADDINXVEEN - Op de vorige heeft de gemeente ongeveer vijf- week gehouden openbare verga- entachtigduizend euro gekost. Het tweede deel van de werk zaamheden beoogde met name beperking van de materiële en niet- materiële schade van brand of inbraak. Zo werd in alle Wad dinxveense schoolgebouwen in- braakdetectie geïnstalleerd en brandmelders aangebracht met een directe doorverbinding naar de brandweer. Daarnaast werd WADDINXVEEN - Vrijdag avond 10 december houdt het raadsvrouw wordt gezien als on afhankelijk van de gemeente en is ber van 19.30 tot 22.00 uur weer daardoor voor inwoners van een kinderdisco voor kinderen Waddinxveen die problemen heb- van negen tot en met veertien jaar. ben makkelijker te benaderen De disco staat geheel in het teken voor het vragen van advies en van de kerst. Tijdens deze disco hulp dan wanneer zij dit rechtst- draait kerst-dj Ricardo van Drive- reeks bij de wethouders of ambte naren moeten doen. Eveneens wil de PvdA proberen de besluiten zijn er kaarten te koop aan de die in de gemeenteraad van okto- deur voor drie euro. Ze zijn alleen ber in het kader van Kiezen en verkrijgbaar met een discopas! In- Kabelen zijn genomen over het troduces zijn dan niet toegestaan, minderhedenbeleid terug te draaien. Gezien de huidige situ atie in ons land moet niet licht vaardig omgegaan worden met het beleid ten aanzien van deze groep. De PvdA kan zich niet vinden in deze beleidsvoornemens van het college. Daarom zal de gemeente- raadsfractie van de PvdA bij de begrotingsbehandeling in de ge- Zuidhonk voor de jeugd van tien meenteraad van 21 en 22 decem ber een pakket alternatieve voor stellen opstellen en daar dekking voor aangeven. dering van de PvdA is de ge meentelijke meerjarenbegroting 2005-2008 besproken. De opzet van de begroting in de vorm van een programmabegroting vindt de PvdA een verbetering ten op zichte van die van voorgaande ja- ren. Over de inhoudelijke kant van de meerjarenbegroting waren de geluiden minder positief. Het algemene beeld is dat in de het hang- en sluitwerk zo nodig komende jaren de pijn van de be- verbeterd en werden de compu- zuinigingen vooral gevoeld zal ters voorzien van meeneem-be- worden door de sociaal-culturele perkende voorzieningen. Alle instellingen. Op de subsidies voor Waddinxveense scholen zijn Kreater, het Waddinxveens Wel- aangesloten bij hetzelfde beveili- zijnswerk en de Bibliotheek gingsbedrijf. Deze werkzaamhe- wordt de komende jaren flink ge- den zijn in november 2004 afge- kort. Ook gehandicapten die een en kostten totaal invalidenparkeerkaart gebruiken gaan daar meer voor betalen als de plannen van het college door- jaarlijkse besparing op de gaan. De PvdA vindt het voorstel voor het afbouwen van het werk van het Instituut Sociaal Raadslie den geen goede zaak. De sociaal- sprekend selecteer ik de spar ringpartners zeer zorgvuldig", legt Frans uit. „Zelfs met jaren andere vormen van vechtspor- aan ervaring kan ik met mijn 69 ten, zo bijzonder? „Kickboksen kilo niet iemand van twee meter is één van de betere sporten om en negentig kilo aan." Straks, als je energie kwijt te raken. Je ge er nog wat meer leden zijn, zul- bruikt heel je lichaam in één uur- len de groepen worden gesplitst, tje. Het is niet zomaar tegen ie- „Kan ik de groepen gaan indelen mand aan trappen. Je traint echt op mensen die de sport recreatief op je techniek." willen beoefenen en degene die Frans ziet ook heel veel voordeel echt aan wedstrijden mee willen in de sport voor kinderen. „Het gaan doen" aldus Frans die zo- is goed voor een kind om weke- wel de voorzitter als een gedi- lijks energiek te bewegen. Beter plomeerd trainer van de vereni ging is. Kickboksen heeft zijn oorsprong in Japan en de Ver enigde Staten en is vanuit het traditionele karate door free-sty- ling steeds meer ontwikkeld tot wat agressie kwijt." Frans bena drukt dat de sport niet gevaar lijk is: met de kinderen gaan we tegen bokszakken stoten WADDINXVEEN - La Leche Leaque houdt een informatiebij eenkomst op dinsdag 14 decem ber voor vragen of informatie over borstvoeding. De bijeen komst is bij Nel Veenman, Pr. Beatrixlaan 98 in Waddinxveen. De bijeenkomst is bedoeld voor een ieder met belangstelling voor borstvoeding, babys zijn ook van harte welkom. Het bijwonen van de avond is geheel vrijblijvend. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Er wordt een bijdrage van 3,- euro gevraagd ter bestrijding van de onkosten. Tijdens de avond zijn er boeken te leen, elektrische kolven te huur en handkolven te koop. Ook is er materiaal ter ondersteu ning van borstvoeding te koop. Voor meer info: 0182-619964. Bij aankoop van alle Sony LCD en Plasma tv’s vanaf 32” krijgt u GRATIS een RDR-HX900 Harddisk/DVD recorder t.w.v. 949,- of 400,- in kontanten*. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 15 WOENSDAG 8 DECEMBER 2004 i Vraag naar de voor waarden. Bodegraafsestraatweg 3 Gouda tel. 0182 570080 fax 0182 570082 op gebied cinema: ‘HOLLYWOOD IN A BOX TAKE 2’ De actie loopt van 1 december 2004 t/m 31 januari 2005. december 2004 en januari 2005 Koop nu een Home Cinema set met aanzienlijke korting! Kom binnen lever uw oude stereo, hi-fi of home cinema set in. Uw korting kan oplopen tot 250 op de aankoop van het allernieuwste van lifestyle, hi-fi en home Voor sportieve velgen en banden. Continental, Pirelli, Michelin, Goodyear, etc. naar: Br Relanen en (tan Unen GOUDA Meridiaan 39-43 - Tel. 0182-51 77 77 OPENINGSTIJDEN: Maandag 13.00 -18.00 uur. Di. t/m vrij. 09.00 -18.00 uur. Zaterdag 9.00-17.00 uur. Donderdag koopavond van 19.00 - 21.00 uur. fa

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 15