Kerstmarkt verschoven life k Inbreker(s) actief den: Lindsey Krijgsman en Elja Q9% arden nieuwkomert j e r Krassen krassen ->>13 j TZ- www.groenecomputershop.nl Kerstconcerten Goudsch Kamerkoor Bondstesten Rolling'90 Kerstzangavond De Groene ComPutersh°P Aanbiedingen: Opbouwen in geloof Mantelzorg- café We moeten onze positie in de regio bepalen Ik heb mijn hart een beetje verpand aan Waddinxveen Eenakter bij Orion Open: meer contact met de burger Groot assortiment 2e hands computers Betaalbare nieuwe computers Specialist in laptops daar ook waardering voor op- middels druk mee bezig. benoemd worden. Een burge- tl Elja Gebruikte 6 nieuwe computers Waddinxveen? Waddinxveen is een groene ge meente waar je goed kan wonen. Met heel veel mooie plekken. Maar ook lelijke plekken die, als je niet uitkijkt, aan het verloederen zijn. Bij een buurt zoals bijvoor- kaar te bemoedigen en op te bouwen in het geloof. De lezing is in het Hervormd Centrum, Dorpsstraat 156 in Ze venhuizen en duurt van 9.30 tot 11.00 uur. Vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar. Er is een kinder oppas aanwezig. De lezing is een initiatief van vrouwen uit verschillende kerken van Oud- Verlaat, Zevenhuizen en Moer kapelle. len. De prioriteiten zijn, wat ons betreft, echt de projecten waar we cen trum en het onderzoek naar het centraal sportpark. Wat we toch ook belangrijk vinden voor de toekomst is meer naar het schoon houden van de openbare ruimte kijken; het woon- en leefklimaat van de mensen. En wat ik zelf ook Claudia Jonker. Junioren/Senio- ren Figuren: Sjoukje van Haastert, zuinigen op de ambtelijke organi satie en de verbetering ervan. In die zin hoop ik dat de burgers er niet zo dat de burgemeester een zak geld onder zijn stoel heeft staan, maar ik denk dat je met vereende krachten -met gemeen te, horeca, ondernemers en eige naren- een heel eind komt. Wat mij ergert in Waddinxveen is niet de enige. Ik wil met collega- burgemeesters, die ook last heb ben van de Gouwe en de brug gen, echt eens met de Provincie kijken hoe het met de openingstij den van de hefbruggen zit. Mis leuk. Ik vind het leuk om met an deren aan een klus te werken en doen, denk ik dat we een heel eind komen. doorlopen van selectie voor hij benoemd wordt. Ik ben in die zin tree voor deze voorstelling is één euro. Orion zit aan de Wollefop- kamp. Voor meer info: www.cco- rion.nl of 010-4204480. UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 Is Waddinxveen uw dorp? Ik moet me er af en toe wel eens op betrappen dat ik in Vlaardin- gen niet te vaak 'Waddinxveen' zeg en 19.30 uur in de Victor kerk in Waddinxveen. Het koor wordt be geleid door Elly Meyer (kistorgel) en Peeke Hoekstra (fluit). Anne- marie Stout omlijst de muziek met toepasselijke teksten. Het geheel staat onder leiding van Ralph van Vliet. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de VW Gouda, de koorleden of via de website van het koor: www.goudschkamerkoor.nl. We hebben een sluitende meerja ren begroting. Ik heb er alle ver trouwen in dat we de goede kant op gaan. net de laatste hand gelegd aan begroting. Een begroting waarin we ook meerjarig een goed per spectief hebben. Het is nog even flink doorbijten wat betreft Kie zen en Kabelen. De bezuiniging naar een slaapplek in Waddinx veen. Straks met de winter voor een kerstconcert in de Ontmoe- tingskerk, Ben Websterstraat 1 in Rotterdam-Zevenkamp. Het pro gramma wordt op dinsdag 21 de cember herhaald in de Laurenti- uskathedraal, Mathenesserlaan 305, Rottersdam-Centrum, en op donderdag 23 december in Cultu reel Centrum De Orion, Wollefop- penweg 91A, in Rotterdam-Ze venkamp/Nesselande. Op het programma staan drie- tot zes stemmige werken van de late middeleeuwen tot de 20e eeuw. Het concert begint om 20.15 uur WADDINXVEEN - De winnaars van de derde trekking van de krasloten-weekprijs zijn: me vrouw C. Cozijnsen, de heer G. Kooren, mevrouw T. van Aalst, mevrouw Holierhoek, D. Tuitel ze daarop het licht aandeden is/zijn de inbreker(s) daarna weer vertrokken. Vermoedelijk pro beerden ze het op nieuw bij een woning aan de Wethouder Kreeft- meesters het popi-jopi gedrag toch vaak de boventoon gaat voe ren. Dat wil niet zeggen dat popi- te doen. Als we datgene wat we jopi's geen goede bestuurders of allemaal van plan zijn, ook echt burgemeesters kunnen zijn. Ik denk alleen dat de kans dat daar uitglijers zijn, groter zijn dan in ons huidige systeem. WADDINXVEEN - Nog voor het zomerreces, op 10 juni, werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester. De mouwen werden meteen opgestroopt. Grote projecten als de ontwikkeling van het nieuwe centrum, Triangel, het bezuinigingsproject Kiezen en Kabelen en een grote reorganisatie binnen het gemeentehuis la gen klaar op zijn nieuwe bureau. Tijdens zijn introductie werd hij gevraagd om een mening over Waddinxveen. 'Vraag dat maar over een half jaar', was toen zijn reactie. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Een gesprek met burgemeester Henk Roijers over Waddinxveen, Waddinxveners en ambities. Kamp. Danstest Pupillen: Charel- ZEVENHUIZEN - In de nacht le Grootenboer, Inge Slot en An- nemiek van Luinen. Danstest As piranten: Nicky Boer, Chelsie Rupke, Jessica Sinnige, Cateline Sinnige en Stefanie Hathie. Dans test Cadetten: Martijn Robbe- Dinsdag t/m zaterdag, donderdag koopavond van vrijdag 3 op zaterdag 4 de cember is/zijn er inbrekers actief geweest in Zevenhuizen. Rond 05.40 uur werden bewoners van een woning aan het Weideplant- soen wakker van gerommel aan mond, Chantal Hertog, Elja de voordeur. Vermoedelijk omdat Kamp Lindsey Krijgsman en Va lerie Krijgsman. Danstest Junio- ren/Senioren: Emilie van 't Wout, Claudia Jonker en als paar Mark Bakker en Iris Dijkema. MOERKAPELLE - Alle Moer- kapelse koren zullen op vrij dag 17 december weer de jaarlijks terugkerende zang avond houden. Door het zin gen van bekende en minder bekende kerstliederen hopen de volgende koren het kerste vangelie te laten horen: Ou derenkoor De Avondster, Kinderkoor Asarela, Jonge renkoor Nethanja, Gemengde koren Sursum Corda en Asaf. Ook is er een muziekgroep die een instrumentale bijdra ge aan deze avond zal leve ren. Iedereen is van harte welkom in de kerk van de Ge reformeerde Gemeente, Kerk straat, Moerkapelle. De avond begint om 19.30 uur. REGIO - Het Steunpunt Man telzorg houdt op vrijdag 17 december tussen 10.00 en 12.00 uur het mantelzorgcafé. Mantelzorgers kunnen zo hun verhaal bij elkaar kwijt, elkaar steun geven en kun nen er even uit zijn in een ge zellige omgeving. De koffie is gratis. Het doel van deze bij eenkomst is het bieden van een plek aan mantelzorgers waar zij elkaar ondersteu ning kunnen bieden, waarbij lotgenotenervaringen en in formatie uitgewisseld kun nen worden, onder begelei ding van een deskundige. De bijeenkomsten worden iedere derde vrijdag van de maand gehouden in café Résistance, bij het Verzetsmuseum in Gouda (Turfmarkt 30). Deelnemers hoeven zich niet aan te melden. Voor meer in fo: (op werkdagen van 9.00- 12.30 uur) Steunpunt Mantel zorg, tel. 0182-547920. WADDINXVEEN/GOUDA - Het Goudsch Kamerkoor zal op zater dag 18 december en zondag 19 december haar traditionele kerst concert Carols and Lessons vier maal uitvoeren. De concerten vin den plaats op 18 december om 19.30 uur en 21.00 uur in de Oud Katholieke kerk in Gouda. Op 19 december om 16.00 uur eveneens in de Oud Katholieke kerk en om wikkeling. We moeten als gemeente onze positie gaan bepa len. Er ligt al een hele tijd het ver zoek van Boskoop om samen te WADDINXVEEN - De kerst markt van de Lions Tsuytende, en duurt ongeveer een uur (inclu sief pauze). Om de onkosten te dekken wordt er een collecte aan de uitgang gehouden of een klein bedrag (2,50 euro) aan toegang gevraagd. De teksten die het koor zingt bestrijken de periode van Advent tot en met Driekoningen, met het Kerstfeest in het midden. Het Alexander Kamerkoor kan nog altijd goede stemmen gebrui ken. Heeft u zin om mee te zingen in een gezellig koor dat goed bij stem is, neemt u dan contact op met Eric Schoen, telefoon 010- 4215385 of via alexanderkamer- koor@hotmail.com. zijn verder niet veranderd. Be halve kraampjes waar u gezellig kunt snuffelen naar leuke kerst- artikelen is er verder ook goed aan de inwendige mens gedacht. Warme chocolademelk en Glüh wein of heerlijke naar origineel Duits recept gebakken Reiben- kuchen etc.! Allemaal door de Lionsleden Tsuytende zelf klaar gemaakt. Terwijl u op onze markt gezellig inkopen doet of winkelt in de passage kunt u uw kinderen bij ons in de crèche la ten. Wij houden ze daar voor een kleine v< knutselen van gezellige dingen voor de kerst. Intussen zorgt de REGIO - Het Alexander Kamer- jeugd van Kreater voor kerstmu- koor geeft op vrijdag 17 december ziek en Kinderboerderij Dieren dal is aanwezig met een knuffel- stal. Wat wil Waddinxveen? Dat weet ik nog niet. Daar gaan we het de komende tijd met el kaar over hebben. Ik ben hier bin nengekomen op het moment van Kiezen en Kabelen. Een bezuini gingsvoorstel is natuurlijk wel een beetje een tijd van kommer en gaan. Wij moeten daar nog verder kwel. Op dit moment hebben we over praten met Boskoop en ook de met de provincie. Ik sluit in ieder geval niet uit dat we volgend jaar in ieder geval een voorstel gaan doen aan de gemeenteraad om een onderzoek te houden naar een eventuele samenwerking. Je die nu is ingezet, moeten we ook kan pas een goede discussie voe- uitvoeren. Maar het ziet er op zich ren als we de voor- en nadelen op wel goed uit voor Waddinxveen. een rijtje hebben. Dan kan je ook MOERKAPELLE - Op 4 decem ber zijn er bondstesten afgeno men bij rolschaatsvereniging Rol ling'90. Van de 34 sporters behaalde er 28 him test. De ge slaagden: Aspiranten Figuren: Nicky Boer en Chelsie Rupke. Cadetten Figuren: Elja Kamp. en mevrouw Voskuilen. Tot eind Jeugd Figuren: Stefanie Hathie en december krijgt u bij vijftig win keliers krasloten waar verschil lende prijzen mee te winnen zijn Danielle Hoogendoom en Emilie en u kans maakt op één van de van 't Wout. Aspiranten Vrijrij- weekprijzen. (Foto: PR) den: Nicky Boer. Cadetten vrijrij- Veel ontwikkelingen? Het is een gemeente met veel am- beeld hier bij de hefbrug moet je bitie, maar dat is niet erg. Je moet uitkijken dat het niet in een nega- ook plannen dat het allemaal uit- tieve spiraal terechtkomt. Ik denk gevoerd kan worden. We probe- dat Waddinxveen heel veel poten- ren dan nu ook prioriteiten te stel- tie heeft om zichzelf als gemeen te neer te zetten, maar ook als ge meente binnen de regio. We zijn mee bezig zijn. Triangel, het per slot van rekening toch een grote gemeente met zo'n zeven entwintigduizend inwoners. verhaal kwijt te kunnen. Opmer kingen over het verkeer, het schoonhouden van de openbare ruimte, hoe de overheid richting de burger optreedt, maar ook in dividuele problematiek. Je merkt jaar de projecten allemaal lopen dat men toch betrokken is met veel. Daarvoor moet je wel goede hetgeen wij hier doen. We zouden afspraken met elkaar over maken ons meer kunnen laten zien in de om in de gaten te houden of er gemeente. Meer in direct contact nog genoeg capaciteit is. Intussen staan met de Waddinxvener. Ik zijn we ook nog bezig met het be- bedoel niet dat we alles moeten doen wat de burger vraagt. Wat we wel moeten doen is, als we om goede redenen iets niet doen, uit- ZEVENHUIZEN - Warenar speelt op zondag 12 december om 15.00 uur de eenakter 'Rolbrug' van Bouke Oldenhof in het Cultureel Centrum Orion. Deze korte voor stelling won alle prijzen op het Rotterdamse Eenakterfestival 2002: beste voorstelling, beste ac trice en beste acteur. Tijdens het Waddinxveners? Waddinxveners mopperen wel eens, zeggen ze, terwijl er zoveel goede dingen hier gebeuren. Dat belangrijk vind, is het handhavin- merk ik af en toe ook wel eens, al gaspect. Als je dingen met elkaar geldt dit natuurlijk niet voor ie- afgesproken hebt, moet je je er dereen. Het is heel belangrijk hoe ook aan houden. je als overheid met je burgers om- Waddinxveen in de regio zal de gaat. Want als je uitlegt waar je komende tijd wel wat meer prio- mee bezig bent, en de ontwikke- riteit gaan krijgen. We zitten na- lingen laat zien, dan kunnen ze tuurlijk met de hele Zuidplasont- daar ook waardering voor op brengen. Maar daar zijn we in- Ik wil nog ZEVENHUIZEN - Marjanne Schaap spreekt donderdag 16 december in het Hervormd Cen trum over het thema: Want alzo lief heeft God de wereld, dat Hij die gepland was voor 11 decem- zijn eniggeboren Zoon gegeven ber, is verschoven naar zaterdag heeft. Joh 3: 16. Het doel is el- 18 december. Op zaterdag 11 de cember wordt Z.K.H. Prins Bern- hard der Nederlanden begraven. De prins was Ere Districts-Gou- vemeur van Lions Clubs Inter national Nederland en was zeer betrokken bij de Lions. De Ne derlandse clubs hebben alle acti viteiten voor die dag afgezegd. Meer hierover kunt u lezen op www.lions.nl en op www.lcwt.nl. Toch willen we onze markt niet opgeven en daarom is de kerst markt verschoven naar 18 de cember. Tijd (van 09.00 uur tot 18.00 uur) en plaats (Winkelcen trum De Passage voor de C1000) laan en met meer succes. Met be hulp van de flippermethode wist(en) de inbreker(s) vermoede lijk binnen te komen en vervol- landelijke Amateurtheaterfestival gens weer te vertrekken met een werd Eugenie van Vendeloo ge- portemonnee met inhoud, een kozen tot beste actrice. Publiek en mobiele telefoon en een jas. In de jury waren unaniem in hun lof- Dorpsstraat werden kort na de in- zang op dit kostelijke stuk. De en- braken enkele medewerkers van een kaaswinkel aangesproken door een man. Mogelijk dat dit de penweg 91a, Rotterdam-Zeven- inbreker is waar naar de politie op zoek is. wel eens over 'jullie' in plaats van 'wij', maar dan word ik ook on best middellijk gecorrigeerd. Je went heel gauw. Ik zit hier toch van maandag tot en met donderdag, plus de avonden. In het weekend ben ik meestal thuis, maar heb dan vaak nog verplichtingen hier. Ik heb mijn hart een beetje ver pand aan Waddinxveen. Als je me vraagt of ik hier wil gaan wonen, dan zeg ik nee. Ofschoon het heel mooi wonen is, mijn sociale con tacten liggen natuurlijk in Vlaar- leggen waarom we dat niet doen, en je dan een heel ander type bur- dingen. Maar ik ben wel op zoek Daar zijn we niet altijd even sterk gemeester nodig hebt in Wad- in. dinxveen. Iemand die zich bij voorbeeld veel meer met de regio de deur en met het sneeuw en ijs Is Waddinxveen het dorp wat u had bezighoudt, met de positie van gaat het er zeker van komen dat Waddinxveen in de regio. Ik denk ik hier vaker blijf slapen. Het is dat ik op dit moment nog wel natuurlijk lastig om als waame- even uit de voeten kan. Ik ben mer niet in het dorp te wonen zo'n poetser! waar je werkt. Je moet te vaak heen en weer voor allerlei zaken, hier voorlopig nog Dat is een probleem. Als je in de tiek, de reorganisatie van het kaar kunnen verbeteren. Wad- ambtelijk apparaatallemaal zaken burgemeester, dinxveen laat een kans liggen als die spelen. Maar daarnaast heb je je dat mooie stukje niet ontwik- natuurlijk ook nog het'going con- Gekozen burgemeesterschap? En als Waddinxveen weer een burge- kelt. Nogmaals, het is natuurlijk cem'. Als je door Waddinxveen Ik ben tegen de gekozen burge- meester mag benoemen? rijdt, dan merk je ook gewoon dat meester. Een burgemeester moet Ik denk dat ik dan zeg dat ik mijn de verkeerssituatie onaanvaard- benoemd worden. Een burge- taak hier heb gedaan. Maar zeg baar is. Dat zijn allemaal zaken meester moet ook eerst een traject nooit 'nooit' in het leven! Burgemeester Henk Roijers gaat zich steeds meer thuis voelen in de gemeente Waddinxveen. (Foto: Liesbeth van der Vis) Nieuwe Haven 185 2801 CW Gouda Tel. (0182) - 58 29 30 Er is eigenlijk zo verschrikkelijk veel gebeurd in een half jaar. Triangel, centrum, ondergrondse containers, vrijwilligersleven in het dorp, de Welzijnsvisie, we zijn bezig met het samenwerkingsver band Kreater, bibliotheek, S.W.W. Mensen weten je te vinden. We of die beter kunnen gaan samen zijn ook hard bezig om de brieven werken. Als je kijkt wat er alle- van de burgers beter te beant- maal op je bord ligt, is het heel met recht rationeel een beslissing woorden, daar sneller op te reage- nemen. Het is nu vaak alleen ren. Ik hoop ook dat de burgers in emotioneel: 'waarom zouden we', de gemeente merken dat we het Emoties moet je nooit uit de weg met elkaar beter proberen te gaan, maar het is beter voor de doen. We zijn bezig met de Raad: discussie in de regio dat je er ook wat minder vaak vergaderen en rationeel naar kijkt. wat meer naar buiten te gaan. We gaan een proef doen in de raads- Een inhaalslag? vergadering om vanaf een De projecten komen allemaal een spreekgestoelte te spreken. Een beetje bij elkaar. Op dit moment beetje Tweede Kamer-achtig, zo- zijn we bezig om de dingen écht dat de raadsleden ook proberen af te maken. Dat moet gewoon ge- om, vanachter de microfoon, met beuren. Openbaar onderwijs staat elkaar in discussie te gaan. Niet de komende raadsvergadering op meer zo vanachter hun tafel inter- de agenda. We zijn bezig om daar rumperen. Ik vind dat te makke- een stichting van te maken. De lijk gaan, de vergaderingen duren website is na de vakantie verbe- ook zo te lang. We proberen een terd en gaat goed; we zijn hoog beetje het politieke debat los te gestegen in de ranglijst. Het krijgen. WOZ-loket...allemaal projecten die al een tijdje liepen. Wat we nu misschien meer doen dan in het verleden, is ook in de vitrine zet ten waar je mee bezig bent. Zo'n spreekuur dat op een gege ven moment ook aardig loopt. verwacht? Het is moeilijker dan ik dacht, wel begrip voor hebben dat af en Laat ik dat niet verzwijgen. Niet toe dingen niet gelijk morgen ge- zozeer omdat het allemaal onop- regeld worden, maar dat het soms losbaar zou zijn. Het is oplosbaar, Hoe lang blijft u nog burgemeester? een weekje langer duurt. het kost alleen meer tijd. Er speelt We gaan er op dit moment wel heel erg veel: maar vanuit dat het nog even gaat gemeente woont hoor je veel Ambities? de drie grote projecten, maar ook: duren. Het is natuurlijk ook een meer, alhoewel ik mijn uiterste We zouden echt moeten kijken of de kwaliteitsslag bestuur en poli- beetje afhankelijk hoe het gaat best doe om veel rond te lopen en we de Gouwe-boulevard met el- tiek, de reorganisatie van het met de gekozen en benoemde bij bijeenkomsten aanwezig te zijn. die wel je aandacht moeten heb ben. Daar moet je het over heb ben. Mijn idee over Waddinxveen wel traditioneel dat ik vind dat was: een leuke gemeente met en- het land bestuurd moet worden het verkeer, en ik ben geloof ik kele problemen. Maar als je er dan door benoemde burgemeesters. een tijdje zit, dan merkje dat er in- Ten tijde van spanning moet er derdaad een behoorlijke stapel ook een structuur zijn tussen werk ligt. Maar dat vind ik ook rijks-, provincie en lokale over heid waar je ook echt op elkaar kan terug vallen. Ik ben altijd een achteraf te kunnen zeggen: dat beetje bang dat bij gekozen burge- schien kunnen we dat verande- hebben we toch goed voor elkaar ren. Intern zijn we driftig bezig gekregen. Ik ben tevreden over met een onderzoek of we de ge- hoe het loopt. Er is nog heel veel hele infrastructuur niet kunnen verbeteren. Ik vind dat de gemeenteraad en het college nog meer naar buiten moeten. Meer met de burgers spreken. Ik merk aan mijp spreek- Wat voor een burgemeester heeft uur dat mensen eraan hechten om Waddinxveen nodig? contact te hebben. Ik heb nu in Het ligt er natuurlijk helemaal een half jaar tijd zo'n vijfentwintig aan op wat voor een moment je mensen op mijn spreekuur gehad, als burgemeester binnenkomt. Op De burgers vinden het prettig hun dit moment is het zo dat je goed zeg en omgekeerd. Een enkele werk kan doen als je als burge- keer heb ik het in het college nog meester een beetje een Rotter damse mentaliteit hebt. Niet pra ten, maar poetsen! Het zou eens kunnen zijn dat over twee i n WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 19 WOENSDAG 8 DECEMBER 2004 Ik ben geen prater maar een poetser geldig t/m één week na plaatsing zolang de voorraad strekt 'ergoeding bezig met het Andere kerstmuziek rslwfl Zondag open van 11.00 tot 17.00 Donderdag en vrijdag koopavond een bijpassende, frisse kleur gel. Nu bij Life Garden. Uw nieuwe tuincentrum. (10 eurocent per minuut) Tuincentrum Life Garden Gouda Achterwillenseweg 31 2805 KA Gouda 0182-581337 V goede service garantie I reparatie alle merken computers u heeft al een computer vanaf 119,- De verrassende combi- natie van een heerlijk geurende hyacinth in perstuk JKR. een bijpassende, frisse 1 lood

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 19