Sportproject voor jongeren Sint maakt noodlanding LITI E Nieuws uit Waddinxveen OFFICIËLE BEKENDMAKIhLGÊr EN MEDEDELINGEN WEEK N A/ Gratis ruit Feest in donkere maanden Ingerekend Brand stichting Bennemeer in bieb repareren R U B R E K T E E E N M G E o VERGADERINGEN BENOEMING RAADSLID BOUWZAKEN WERK IN UITVOERING GROEN www.waddinxveen.nl A De hefbrug 3 4 GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN EN REGELINGEN MOERKAPELLE - Eigenlijk was er afgesproken dat de luchtballon met Sinterklaas erin precies op de speelplaats van de Burgemeester Keijzer- school zou landen. De leerlingen hadden het schoolplein al met versierde lakens bedekt, zo dat de wegwijspiet goed kon zien waar ze heen moesten. Maar door de dichte mist moest de luchtballon een noodlanding maken in een wei land. De brandweer moest de Sint uit de klei trekken en heeft hem toch nog naar de Keijzer- school gebracht. Hadden de leerlingen gelukkig niet voor niks Bedjes uit het hoofd geleerd. Een dertigjarige automobiliste raakte op maandag onwel op de Henegouwerweg en kwam met haar auto tot stilstand tegen de WADDINXVEEN - De politie heeft twee Waddinxveners aange houden voor wie nog de nodige straffen openstonden. Op de Put- telaan is een 28-jarige man aange houden die nog een hechtenis van 30 dagen tegoed had. Op het K.W.plein werd een 24-jarige man gearresteerd die nog een boete van 5100 euro open had staan. Beiden zijn ingesloten. WADDINXVEEN - De Jeugdad- viesraad moest dinsdagavond een advies uitbrengen aan bur gemeester en wethouders over de besteding van 2500,- euro voor het jongerenwerk. Voordat hierover werd gesproken deelde het lid Rianne van Houten mee dat zij tijdens de vrijwilligersdag is benoemd tot vrijwilliger van het jaar voor het vele werk dat zij als secretaris doet voor de Jeugd Advies Raad Zij kreeg hiervoor een cheque ter waarde van 200,- euro te bestemmen voor het jongerenwerk. vernomen dat de bestuurder kort daarvoor zijn ex-vriendin in de auto had gesleurd en mishan deld. De vrouw liep bij een wor steling in de auto bloeduitstor tingen op in het gezicht en de hals. Zij is voor behandeling daarvan vervoerd naar het Groe ne Hart ziekenhuis. De man werd daarop aangehouden. Voor het rijden onder invloed is zijn rijbewijs ingevorderd. Voor het mishandelen van zijn ex-vriend in is de man inverzekering ge steld en zal worden voorgeleid bij de officier van justitie. Door de politie zijn de afgelopen week enkele verkeerscontroles uitgevoerd, waarbij speciale aan dacht was voor de fietsverlich ting en het autogordelgebruik. Controles werden uitgevoerd op de Zuidelijke Dwarsweg, de Dreef, de Noordkade en de Prin ses Beatrixlaan. In totaal werden 44 fietsers bekeurd voor het niet voren van verlichting. De politie vindt het opvallend dat vooral scholieren met defecte verlich ting op pad gaan. Drie automo bilisten werden bekeurd voor het niet voeren van de autogor del. De komende tijd zal de poli tie geregeld verlichtingcontroles gaan uitvoeren. Coenecoopcollege. Alle vereni gingen in Waddinxveen zullen hiervoor worden benaderd. Is er plaatselijk te weinig belangstel ling, dan moeten verenigingen buiten Waddinxveen worden be naderd. De organisatie kan in handen worden gegeven aan de Jeugd Advies Raad met een aan tal vrijwilligers. Dit evenement is ook bedoeld voor gehandicap ten. Een jury onder leiding van wet houders Gerts kwam tot de be slissing dat de voorkeur werd gegeven aan de sportdag. Dit kan breed en groot worden geor ganiseerd en er kunnen ook meer mensen worden benaderd. Vooral het noodzakelijke bewe gen van de mens voor de ge zondheid is zwaar meegeteld. Grote waardering had de jury voor het Skatefestival, maar hiermee wordt slechts een kleine doelgroep bereikt. Niettegen staande dat staat de commissie zeer positief tegenover dit plan. A.B. het Coenecoopcollege. De huidi ge plaats is vaak niet te gebrui ken door de aanwezigheid van hangjongeren en het feit dat om de skatebaan veel zwerfvuil ligt, zoals lege bierflesjes etc. Het tweede idee kwam van Jo han van Velzen die voor het or ganiseren van een sportdag voor de jongeren een fraai boekwerk je had samengesteld. In het boekje kwam ondermeer naar voren waarom er naar zijn me ning een sportactie voor de jon geren moet worden gehouden. In Waddinxveen komen driedui zend jongeren in aanmerking om aan sport te doen. Dit aantal wordt momenteel bij lange na niet gehaald. Sporters presteren beter op school en het aantal vroegtijdige schoolverlaters is het kleinst on der de sporters. Daarom moeten de verenigingsactiviteiten wor den uitgebreid. De beste locatie daarvoor is in en nabij de sport hal, met daarbij de directe omge ving van de sportvelden en het stuk omzet missen door deze overlast) niets hebben ontvan gen. Verder vind ik het vreemd dat de Provincie vanwege deze overlast de stoplichten bij de hefbrug nu zo heeft afgestemd, dat dit een betere doorstroming geeft. Waarom kan dit niet gewoon worden? De doorstroming is toch ook een probleem met de twee bruggen open? Jan van Leeuwen De politie waarschuwt voor een nieuw piramidespel waarbij per sonen worden bewogen flessen vruchtensap aan te kopen en door te verkopen aan zoveel mo gelijk anderen. Volgens de infor matie verdient de deelnemer bij verkoop steeds meer punten waarna diverse niveaus kunnen worden gehaald en daardoor snel bonussen kunnen worden verdiend. Het buitenlandse be drijf toont professioneel en regelt sessies waardoor kandidaat deelnemers enthousiast worden gemaakt. De politie kreeg een tip over deze praktijken. De politie wijst erop dat ingevolge de wet op de kansspelen deelname aan een piramidespel zelfs verboden is, en dus strafbaar. Daarnaast is er een gebrek aan ruimte om het knooppunt an ders in te richten, waardoor eventueel de capaciteit kan wor den vergroot. Andere regionale ontsluitings- wegen in Waddinxveen zijn de Coenecoopbrug, Bredeweg/A12 en het Noordeinde. Gemeente Waddinxveen WADDINXVEEN - De politie heeft op woensdagavond vier jongeren aangehouden voor brandstichting op het evene mententerrein aan de Dreef. De politie trof het viertal aan met een brandende fiets en brandend foldermateriaal dat her en der verspreid over het terrein lag. Na aanhouding hebben drie van de vier een bekennende verkla ring af gelegd. WADDINXVEEN - Voor de vrouwen in Waddinxveen is op zaterdag 11 december een bijeenkomst met als thema 'Feesten in donkere maan den'. Verhalenvertelster Frida Winklaar vertelt over de christelijke feestdagen, Fati ma El Yousfi van Stichting Ta- wiza geeft uitleg over islami tische feesten. Vervolgens is er gelegenheid om in groep jes verder te praten over de wijze waarop jezelf al dan niet die feesten viert. Au tochtone en allochtone Wad- dinxveense vrouwen gaan sa men in gesprek. De bedoeling van initiatiefnemer Stichting Vrouwenraad Waddinxveen is elkaar nader te leren ken nen en meer begrip te krijgen voor de verschillende cultu ren. De bijeenkomst wordt gehouden in het Anne Frank- centrum, Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen. De bijeen komst start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De toe gang is gratis, 's Avonds is er, eveneens op initiatief van de Waddinxveense Vrouwen raad, in het Anne Frankcen- trum een optreden van caba retière Gabriela Lukassen. Zij waagt een poging te vertellen wat er mis is en wie de miss is. Zij gaat op zoek naar een goed begin en een krachtig eind, bespeelt instrumenten, doet aan voetbal en geeft re cepten. De voorstelling start om 20.00 uur. De toegang is gratis. In het laatste Weekblad voor Waddinxveen stond een foto af gedrukt van Waddinxveense middenstanders die een taart kregen aangeboden van de Pro vincie vanwege de overlast bij de hefbrug. Dit excuus van de Provincie is een leuk gebaar. Maar vreemd is het wel dat zij van deze overlast moeten leren. Iedereen zou kunnen weten dat - als je twee van de drie bruggen afsluit- de overlast vanzelf bij de overgebleven brug komt. Ook begrijp ik de criteria niet voor het uitreiken van deze taar ten. Als winkeliers van bijvoor beeld de Dorpstraat deze wel ontvangen (wat hen overigens gegund is), maar winkeliers aan de hefbrug (die een behoorlijk LEZERS SCHRIJVEN hoofdstructuur. Het verkeer vanuit Waddinxveen op de He negouwerweg (N207) kan dan ook niet onbeperkt voorrang krijgen. Voor de gemeente is het echter een probleem dat door gaand verkeer vaak geen ge bruik maakt van de N207 maar als sluipverkeer door Waddinx veen rijdt, waardoor het pro bleem binnen Waddinxveen wordt vergroot. Op zondag controleerde de poli tie een bestuurder van een per sonenauto, die door zijn rijge drag de aandacht van de surveillance had getrokken. Na dat de bestuurder op de Zuidka- de tot stoppen was gebracht, werd vastgesteld dat de bestuur der onder invloed van alcohol verkeerde. Terwijl de politie be zig was met de afhandeling hier van, werd via de meldkamer WADDINXVEEN - Fotograaf Ton Bennemeer exposeert van 7 de cember tot 4 januari in de biblio theek van Waddinxveen (Meck lenburg Schwerinlaan). Bennemeer heeft in de loop der ja- ren een eigen stijl ontwikkeld en die blijkt velen aan te spreken. Hij won dan ook vele prijzen, waar onder de Kodak European Gold Award. Je moet af en toe durven, lijkt zo ongeveer het motto van deze kunstzinnige man. In foto boek 8 kunnen liefhebbers een kijkje nemen in de wereld (en keu ken) van Ton Bennemeer. Voor meer info: www.bennemeer.nl. vangrail. De vrouw is ter obser vatie overgebracht naar het Groene Hartziekenhuis te Gouda. In de nacht van 1 december deed zich wederom een geval van on- welwording voor. Een 23-jarige inwoner van Moordrecht, die met zijn voertuig op de Passage geparkeerd stond, klaagde over pijn op de borst. Ook hij is ter controle naar het ziekenhuis ver voerd. De Gemeentebalie voor informatie, vragen en klachten WADDINXVEEN - Vrijdag 10 de cember komt de Mobiele Service van Automark op de parkeer plaats van winkelcentrum Groensvoorde (Beethovenlaan) voor een actie Ruit Repareren/ Kenteken Graveren. Op verzoek van de klant wordt de voorruit ter plekke geïnspecteerd en krijgt men een deskundig en vrijblij vend advies m.b.t. eventuele be schadigingen. Men hoeft niet van te voren een afspraak te maken, voor Voorruitinspectie of Ruitre- paratie meldt men zich direct bij de reparateur. Reparatie van de vporruit is voor WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden geheel zonder kosten. Voor de juiste ver- zekeringsgegevens moet bij repa ratie wel de laatste groene kaart worden meegenomen. Klaar ter wijl u wacht/winkelt! Let op: de ze aanbieding geldt niet voor ver zekerden van Centraal Beheer. U kunt op vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur terecht. Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. Let op de gele tent van Automark. Gelukkig kwam Sint nog wel handjes schudden op de Keijzerschool. (Foto: Liesbeth van der Vis) Voor de prijsvraag aan de jonge ren voor het bedenken van een project voor jongeren in Wad dinxveen (met een besteding van 2500,- euro) waren twee onder werpen ingebracht. Een drietal jongeren hield een vurig plei dooi over het organiseren van een Skatefestival. Zij drongen er op aan de huidige skatebaan te verplaatsen van het Evenemen tenterrein naar een terrein achter De provincie wil dat wegen die de hoofdstructuur van het we gennet vormen, zoveel mogelijk doorstromen. Daarom zijn er zo weinig mogelijk punten waar door de doorstroming wordt be perkt, zoals kruispunten. De He negouwerweg (N207) is onderdeel van de regionale x BEZWAAR X MILIEUZAKEN KA J BINNENGEKOMEN F BOUWAANVRAGEN x OVERIGE VERGUNNINGEN fi WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 WOENSDAG 8 DECEMBER 2004 WADDINXVE het perceel Passage 39 vindt dat recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag 08.30 14.00 uur vrijdag 08.30 - 12.30 uur dinsdag- en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof(vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Het besluit treedt in werking op 9 december 2003. De bij behorende stukken liggen vanaf dat moment gedurende zes weken ter inzage bij de Gemeentebalie. In de raadsvergadering gemeenteraad over SPREEKUREN De burgemeester houdt spreekuur op maandag van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via S 624 600. Melding krachtens artikel 8.40 Wet milieubeheer B&W accepteerden de volgende melding Vuurwerkbesluit - Van de Wal - Speelgoed voor 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids VERLEENDE BOUWVERGUNNING De volgende bouwvergunning is verzonden op de tussen VERLEENDE SLOOPVERGUNNING De volgende sloopvergunning is verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20040364 Potgieterstraat 14-20; Jac. van Lennepstraat 1- 15 en 2-20; Oltmanstraat 1-19 en 2-16, het inci denteel verwijderen van asbesthoudende beplating onder de kozijnen (30-1 1-2004) ZEVENDE WIJZIGING VAN DE HUISVESTINGS VERORDENING WADDINXVEEN Op 24 november 2004 heeft de raad de zevende wijzi ging van de huisvestingsverordening vastgesteld. Deze wijziging houdt in dat aan inkomensgroepen met een inkomen boven de maximale huursubsidiegrens minder beperkingen worden opgelegd bij de toewijzing van huurwoningen. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. i Het besluit kunt u inzien bij de afdeling SOZA-GBA. Nadere informatie kunt u krijgen bij de leden van het team GBA van die afdeling, via de telefoonnummers 624 701 en 624 702. Voor vragen over de agenda kunt u contact opnemen met de cluster Bouwtoezicht telefoon 624832 of 624835. haakjes vermelde datum: 20040301 Coenecoop 75, het gedeeltelijk veranderen van een bedrijfsruimte (30-11-2004) Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 624832 of 624835. WERKZAAMHEDEN KERKWEG Van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 december is de Kerkweg (kant v.d. Dorpstraat) afgesloten i.v.m. werk zaamheden aan de rotonde. De andere kant van de rotonde (Esdoornlaan) wordt van woensdag 15 tot vrijdag 17 december onder handen genomen. van 21 december a.s. beslist de de toelating van de heer Van Doorn. De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tus sen haakjes vermelde datum: 20040376 De Akker 80, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak (25-11-2004) 20040377 Jan Dorrekenskade-Oost 35, het gedeeltelijk veran deren en het vergroten van de woning (25-1 1-2004) 20040378 Brugweg 63, het plaatsen van een brug (29-1 1-2004) Op 29 november jl. heeft burgemeester Roijers als voor zitter van het centraal stembureau de heer A. van Doorn benoemd tot lid van de gemeenteraad. Deze benoeming was noodzakelijk i.v.m. de ontslagaanvraag van raadslid G.W. Korevaar (PCW). De heer Van Doorn staat als num mer 8 op de kandidatenlijst van de PCW (Protestantse Combinatie Waddinxveen) vermeld. GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken. OPENBARE VERGADERING WELSTANDS COMMISSIE Op dinsdag 14 december a.s. om 08:30 uur vergadert de welstandscommissie. In deze vergadering worden diverse bouw- en reclameaanvragen beoordeeld op rede lijke eisen van welstand. De agenda kunt u vanaf maandag 20 december a.s. inzien bij de Gemeentebalie en staat dan ook op onze website www.waddinxveen.nl. WERKGROEP WAARDEN EN NORMEN De werkgroep Waarden en Normen vergadert op dins dag 14 december 2004, aanvang 20.00 uur in de B&W- kamer in het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is openbaar. Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehou den. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voor lopige voorziening indienen bij de rechtbank 's-Graven- hage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij ae cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 of 624835. VERLEENDE VERGUNNINGEN (O.G.V. APV OF ANDERE REGELGEVING) - Scouting Klimopgroep Waddinxveen/mw M.H. van Leeu wen: huis-aan-huis verkoop van oliebollen op 31 decem ber 2004 van 10.00 tot 17.00 uur; - Organisatiebureau Midland BV te Amersfoort: organise ren braderie in winkelcentrum De Passage op donderdag 6 januari en donderdag 12 mei 2005 van 13.00 tot 21.00 uur, alsmede voor het plaatsen van 15 metalen driehoeksborden van 31 december 2004 tot en met 6 januari 2005 en van 6 t/m 12 mei 2005. Tevens wordt een gedeelte van het parkeerterrein tegenover Cl000 voor de duur van genoemde activiteiten afgesloten; - Kunstgalerie Aquarius te Nieuw-Vennep: houden van een schilderijententoonstelling met mogelijkheid tot koop op zaterdag 5 maart 2005 van 12.00-17.00 uur in Zalen centrum "het Trefpunt", Stationsstraat 18. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. VERLEENDE KAPVERGUNNING - Peuleyen 37, 1 grove den in de voortuin Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschaps- De melding ligt vanaf donderdag 9 december 20041/m woensdag 5 januari 2005 ter inzage bij de Gemeen tebalie, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en, op verzoek, op de maandagavonden gedurende drie aaneen gesloten uren, telefoon 624838 (de heer W. van Valen). Binnengekomen aanvragen rioolaansluiting De volgende aanvragen rioolaansluiting zijn ontvangen: - Henegouwerweg 100 a - Henegouwerweg 100 Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl 62 45 00

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 3