Nieuwe Gelukkig nieuwjaar kansen voor Light-rail (^KËÜKEN r*' t Deze Week BIJ ONS VINDT U EEN COMPLEET ASSORTIMENT MP3-SPELERS! iKeukenmaxx Keukenmaxx sluit het jaar bijzonder af l\lü K°?en zs geld verdiener> Intensievere samenwerking Zevenhuizen/Moerkapelle en Nieuwerkerk a/d IJssel (M mode SPECTACULAIRE OPENINGS ACTIE Alphen aan den Rijn - Deze week is de speciale openingsactie van UwKeukenAdviseur.nl Dit is DE kans kwaliteitkeukens voor de AI.I.ERL44GSTE prijs te kopen! j Alles verandert UwKEUKEItlAdviseuRnl I Zie onze I advertentie I elders in [dezekrant |VIDE»AUDI Huisvesting vluchtelingen xLAATSTE WEEK! CONCURRENT Erepenning KTV Bakkers in actie Sport ENORME KORTINGEN! Zomerkleding voor Sri Lanka WADDINXVEI SURF OOK NAAR WWW.FOTOKLEIW.BII. Eindejaarsactie bij KeukenConcurrent Waddinxveen schenkt 27.000 euro i. 3 keukenarchitectuur womenswear menswear r^combi-oven1 MP3 Ontmoetings- ochtend voor en Waterstaat heeft dit najaar het groene licht gegeven voor de aan leg van het oostelijk deel van de RijnGouweLijn. Voor het traject een sneuvelde enkele ruiten bij scholen aan de Wingerd, Jacob stelt een onderzoek in. In totaal heeft de politie in de regio circa 2600 kg illegaal vuurwerk in beslaggenomen, waarbij in totaal tot aan 31 de- straat. Ter plaatse bleek de brand al geblust te zijn door omstanders. De brand was ont- Indoorsoccer Tournooi blij met UNIO. Lees verder op pagina 17. GEDEKTE TAFEL t.w.v. 1.100,- CADEAU 1l)) (b uur in het gemeentehuis van de eigen gemeente terecht. Voor de inwoners van Zevenhuizen- ZEVENHUIZEN/MOERKAPEL- LE - De Wereldwinkels in Neder land zijn een landelijke actie ge start voor Sri Lanka. Het verzoek van de actie kwam van Lanka La- mai; de importeur van vooral houten speelgoed voor de We reldwinkels. Directrice Time van de Brink van Lanka Lamai heeft alle Wereldwinkels opgeroepen om kleding in te zamelen voor de bevolking van Sri Lanka in de ge troffen gebieden. Het gaat om ka toenen boven- en onderkleding voor alle leeftijden (géén kunstve zels). De eerste serie containers, gratis ter beschikking gesteld en gratis vervoerd, komen rond 20 januari aan in Sri Lanka. Van de Brink zal ter plekke aanwezig zijn voor de organisatie van de verde ling van de kleding. De Wereldwinkel Zevenhuizen- Moerkapelle doet mee aan deze actie. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 januari kan van 10.00 tot 16.00 uur kleding ingeleverd worden in de schuur van pand Dorpsstraat 194 (voormalig huis van de Fam. de Korting, tussen het huis van Dr. Onderwater en de parkeerplaats van de Rabobank). De Wereld winkel stelt het op prijs als de kle ding gestoomd of gewassen is en nog geen slijtage vertoont. De Wereldwinkel zorgt in week 2 voor sortering en verzending, maar kan assistentie gebruiken. Wie mee wil helpen kan zich op geven bij Plony den Ouden, Een- drachtsdijk 7, tel: 0180-631261. Voor wie financieel wil bijdragen aan de verzendkosten van vol gende zendingen staat een collec tebus klaar in de schuur. Vanaf 1 januari 2005 gaan de me dewerkers van Sociale Zaken van Zevenhuizen-Moerkapelle werken vanuit het raadhuis in Nieuwerkerk aan den IJssel. De inwoners van beide gemeenten kunnen voor het inloopspreek- houden. De politie is tevreden over de controles op de ver kooppunten van vuurwerk. In totaal kregen 4 bedrijven een proces verbaal, voorname lijk voor overtreding van het niet voldoen aan de eisen van vuurwerkopslag. Sinds 1 januari 2003 werken de afdelingen Sociale Zaken van beide gemeenten al intensief sa men. Sindsdien worden de ad ministratieve taken en beleids ontwikkelingen voornamelijk binnen de gemeente Nieuwer kerk aan den IJssel voor beide gemeenten uitgevoerd. REGIO - Het Echte Bakkers Gil de is vrijdag met een landelijke actie voor Azië gestart. Bij het kopen van een Wereld bol (dit is een donker meergranenbol die speciaal voor deze actie word gebakken) voor 1,50 euro, gaat er direct 0,50 euro in de speciale spaarpot! De actie loopt tot en met 31 januari. maliseren en kunnen huidige en toekomstige taken met meer menskracht aangepakt worden. De Provincie Zuid-Holland is tevreden over de huisves ting van vluchtelingen in de regio. De achterstanden zijn aardig ingelopen en enkele dorpen hebben zelfs een voorschot genomen op de huisvesting. Lees verder op pagina 11. REGIO - De komende twee jaar blijven de light-railvoertuigen tussen Gouda en Alphen aan den Rijn rijden. Dit hebben Gede puteerde Staten van de provincie Zuid-Holland besloten. De provincie maakt met NS op dit moment de laatste afspraken over de exploitatie. De proef, die in maart 2003 van start ging, is 11 de cember jongstleden afgerond en een succes gebleken. ZEVENHUIZEN-MOERKA PELLE - Het college van burge meester en wethouders heeft op 14 december 2004 besloten de van Zevenhuizen- erepenning van de gemeente Ze- Moerkapelle is dat op het ge- venhuizen-Moerkapelle toe te meentehuis in Zevenhuizen. kennen aan: A.F.M. Noordam, wegens waar dering en respect voor de in spanning - gedurende een perio de van meer dan 15 jaar - voor de Stichting Kinderhulp Roe menië. H.J. de Jong, wegens waardering en respect voor de inzet - gedu- elke rende een periode van meer dan 40 jaar - voor het sociaal cultu reel leven in de gemeente. De onderscheidingen zijn door Catslaan en Peter Zuidlaan. Op melding van een auto in de de Dreef en de Willem de Zwij- brand op de Maarten Schouten- gerlaan werden bushokjes ver nield. Op het parkeerterrein van het zwembad aan de Sniep- weg brandde een sloopauto uit. staan doordat de achterruit was Deze is door de gemeente afge- ingeslagen en er vuurwerk naar voerd. Tot slot kwam het op het binnen was gegooid. De politie Koningin Wilhelminaplein nog even kort tot een handgemeen waarbij over en weer enkele ra ke klappen werden uitgedeeld. Een zestienjarige jongen uit Waddinxveen liep met een bord cember 40 mensen zijn aange- te sjouwen dat bleek van een bouwterrein afkomstig te zijn. Van het bord werd afstand ge daan. Ook kreeg de politie een De regen op oudjaarsdag hield gelukkig tijdig op zodat er zonder paraplu naar het vuurwerk gekeken kon worden. (Foto: Liesbeth van der Vis) Spreekuren Gemeente Zevenhuizen-Moer kapelle Inloopspreekuur: maandag tus sen 10.00 en 12.00 uur (in ge meentehuis Zevenhuizen) Telefonisch spreekuur: werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur WVG-loket: telefonisch bereik baar elke werkdag tussen 11.00 burgemeester Westendorp uitge- en 12.00 uur reikt tijdens de Nieuwjaarsre- Telefoonnummer: (0180) 63 77 ceptie op 4 januari in dorpshuis 77. Op Moer in Moerkapelle. Burgemeester Roijers noem de 2004 een jaar „Dat je in een aantal opzichten niet nog eens zou willen meema ken." De burgemeester noemde de oplopende werk loosheid, toenemende agres sie en de ramp in Azië. Lees verder op pagina 11. DE GOEDKOOPSTE KEUKENZAAK VAN NEDERLAND! vrouwen WADDINXVEEN - Vluchtelin genwerk en Stichting Tawiza or ganiseren woensdag 12 januari een discussie voor vrouwen over Kennismaking. De discussie is een eerste bijeenkomst in een se rie van ontmoetingen. Geïnteres seerden zijn welkom van 9.15 tot 11.15 uur in het gebouw van Wad dinxveen Wereldwijd, Maurit- slaan 55 te Waddinxveen. Er is op vang voor kinderen die nog niet naar school gaan. De voertaal is Nederlands, maar er wordt reke ning gehouden met mensen die de taal niet goed beheersen.Ter te gemoetkoming in de kosten wordt een bijdrage van 1,- euro gevraagd. Voor meer info: 06- 41315027 (Naima el Yousfi) of 0182-613094 (Noortje Meskers). Arclinea adk-keukenarchitectuur.nl ZEVENHUIZEN/MOERKA PELLE - Burgemeester Westen dorp van de gemeente Zeven huizen-Moerkapelle en burgemeester Bonthuis van Nieuwerkerk aan den IJssel heb ben vorige week dinsdag een overeenkomst getekend op grond waarvan de samenwer king tussen de afdelingen Socia le Zaken van beide gemeenten in de nabije toekomst nog hechter gaat worden. Door een intensie vere vorm van samenwerking willen beide gemeentebesturen de dienstverlening verder opti- reeks 2010 volledig gereed zal zijn. Met de toezegging van het Rijk voor het grootste deel van de fi nanciering, kan binnenkort wor den begonnen met de start van de nodige bouwwerkzaamheden. Het besluit dat nu is genomen, geldt voor de aanleg van het oos telijk deel van de RijnGouweLijn, van Gouda via Alphen aan den Rijn en de Leidse binnenstad naar het transferium bij de A44 in Lei- den-West. Over de plannen voor een vervolgtraject van Leiden naar Katwijk en Noordwijk is nog geen definitief besluit genomen. „Het besluit om de RijnGouwe Lijn aan te leggen is vanuit ver- voerskundig oogpunt belangrijk, omdat daarmee de kwaliteit van het openbaar vervoer fors verbe tert, maar is daarnaast vooral ook in ruimtelijk opzicht essentieel. De spoorverbinding kan uitgroei en tot een belangrijke sturende factor in het Groene Hart. De bouw van woningen en kantoren zal straks worden geconcentreerd langs de RijnGouweLijn, waar door je andere waardevolle delen van het Groene Hart kunt ont zien", vindt Marianne Lensink, projectleider van het bureau dat de aanleg van de RijnGouweLijn voor haar rekening zal nemen. Lees verder op pagina 11. Het bestuur en de medewerkers van de gemeente Waddinxveen wensen u een gelukkig en gezond 2005 WADDINXVEEN - De weerga- 2005 redelijk rustig, met hier en den leken even tegen te wer- daar enkele kleine incidenten, ken, maar tegen het vallen van Aan de Sniepweg werd op oud- de avond leek ook het hemel- jaarsdag een achttienjarige water op te drogen en kon (zon- Waddinxvener aangehouden der paraplu of regenjas) het ou-wegens het afsteken van een dejaar op een feestelijke manier zogenoemde betonstrijker (ille- 'weggeknald' worden. De poli- gaal vuurwerk). De man kreeg tie van Hollands Midden blikt een procesverbaal en het vuur- tevreden terug op de jaarwisse- werk is in beslaggenomen. ling. Mede dankzij de intensie- Ook in de nieuwjaarsnacht de- ve samenwerking met partners, den enkele ongeregeldheden zoals gemeente, OM en bureaus zich voor. Van een bankgebouw voor Halt, en gerichte inzet van aan de Passage werd een ruit politieambtenaren is de nieuw- vernield evenals bij een woning jaarsnacht relatief rustig verlo- aan de Tesselschadelaan. Ook pen. Ook in Waddinxveen ver liep de overgang van 2004 in De light-railproef Gouda-Alphen aan den Rijn maakt deel uit van de voorbereidingen op de techni sche realisatie van de RijnGouwe Lijn en is een initiatief van de pro vincie Zuid-Holland. In de uitwerking werkt zij nauw samen met NS, ProRail en HTM. De proef heeft veel informatie opge leverd over het gebruik van het zelfde spoor door zowel light rail, gewone treinen als goederentrei nen. „De light rail is ook populair bij het reizend publiek, dus is het goed dat we ermee doorgaan. We investeren hiermee in goed open baar vervoer", aldus gedeputeer de Jeltje van Nieuwenhoven. In het najaar van 2003 bleek uit on derzoek onder reizigers dat de meeste reizigers de voorkeur ge ven aan de light-railvoertuigen in plaats van de gele stoptreinen. Het nieuwe beveiligingssysteem zorgde in het begin van de proef voor onregelmatigheden in de uitvoering van de dienstregeling. Sindsdien functioneert het sys teem goed. Ondertussen zijn veel technische meetgegevens verkre- WADDINXVEEN - De gemeente gen. Momenteel vindt een uitge- Waddinxveen zal 27.000 euro breide evaluatie plaats op basis storten op giro 555 voor de van alle uitgevoerde onderzoe- slachtoffers van de zeebeving in ken. In de loop van 2005 wordt Azië. „Het aantal inwoners maal deze evaluatie afgerond en zal de één euro, en dan naar boven af- rapportage beschikbaar worden gerond", aldus burgemeester gesteld. Roijers maandag in zijn speech Het Ministerie van Verkeer op de nieuwjaarsborrel. De ge meenteraad wil met deze actie een voorbeeld zijn voor alle bur gers en alle organisaties. Woensdag zal de vlag bij het ge- Gouda-Leiden stelt het Rijk meentehuis half stok hangen, bedrag van 140 miljoen euro be- Nederland herdenkt om 12 uur schikbaar. De provincie Zuid- met drie minuten stilte de slacht- Holland betaalt 56 miljoen aan offers van de zeebeving. De het project, terwijl de gemeenten ramp heeft nu al meer dan langs de lijn gezamenlijk onge- 150.000 levens geëist. veer 50 miljoen euro moeten bij- - betalen. De verwachting is dat dit deel van de RijnGouweLijn omst- aS 4HI I I Omdat u op de centen bent... f i, 't I UIT VOORRAAD LEVERBAAR LAATSTE DAGEN! Mef meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! NOG T/M 9 JANUARI WANDE adk keukenarchitectuur van foreestlaan 11 2404 he alphen a/d rijn afslag N11 - avifauna REEUWIJK (Nabij Gouda) Reeuwijkse Poort 304, Aiz, afslag 12 Tel. 0182-399355 Zie advertentie elders in deze krant Rijnhavenkade 2, Alphen aan den Rijn - Tel. 0172 244 271 klem GEMEENTE' t/m zaterdag 8 januari krijgt u bij aankoop van uw nieuwe keuken een prachtig cadeau*: een 23-delig Wedgwood servies, een 24-delig Zwiesel glasservies, een 69-delige WMF bestekcassette en een 4-delige pannenset van het topmerk Fissler. *Vraag naar de voorwaarden in de showroom 128 OPENINGSTIJDEN: Maandag tot en met zaterdag van 10:00 - 18:00 uur. Zondags altijd gesloten Donderdagavond en vrijdagavond koopavond. Leiderdorp: Meubelplein 10. Utrecht: Hollantlaan 22. Woerden: Straat van Gibraltar 4. Ook gevestigd in: Alkmaar. Amstelveen. Arnhem. Baarle-Nassau, Barendrecht. Beuningen, Breda. Ben Haag. Groningen, Hengelo. Hoorn, Kaatsheuvel. Numansdorp, Oss. Roosendaal, Rotterdam, Schagen, Son, Wateringen, Zaandam en Zwolle, www.keukenconcurrent.nl honderd tn ééa telkens, duizend en één Ideeln Design- Keukens (gratis parkeren) tel.(0172)46 95 85 Bdk waddinxveen e----/■---v - WOENSDAG XX XX 2004-- Q XXe JAARGANG nr. XXXX f OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN I Gouda: Lange Tiendeweg 48-52 Gouda: Markt 14 r 256 Mb

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1