VOor c Onderzoek Gevonden asbestdeeltjes onschadelijk Boskoop gaat door 'De Raad voor Kunst en Cultuur bindt' ■NZI KEUK Deze Week Cursus drukke kinderen LET OP WADDINXVE UwKFI IKFNAdviseunnl i «O. mode menswear Beroving In de vangrail Mobieltje gestolen Hij is er weer. De NVM Woningvizier! INSHOW GELD VERDIENEN Vergadering reddings brigade Raad verdeelt over samenwerking met regio-gemeenten City Life Spontane inzamelings actie leerlingen ke manier het archief van de his- deze spontane i keukenarchitectuur uniek in Nederland! NEELEMAN Poppenfestijn Leerlingen van de Kardinaal Alfrinkschool maakten sa men met Corrie Korver een poppenkastpop van een sok. Lees verder op pagina 9. Sport Be Fair uitgetroefd door Leonidas. Lees verder op pagina 23. laten doen. Een samenwerking moet van twee kanten komen. Het onderzoek naar een samen- I I I De jongen had daar even staan bellen. Op het moment dat hij DE SUPERFINALE ATTEMA WADDINXVEEN - De kunst- kerstboom in het gemeentehuis was nog een voorproefje. Maar met de juiste papieren in huis kan de Raad voor Kunst en Cul- WADDINXVEEN - Rood-witte linten versperde vorige week de toegang tot een deel van het Burgemeester Wamaarplant- soen. Mogelijke asbestdeeltjes waren vrijgekomen toen jonge ren het dak van het voormalig dierenverblijf van Dierendal vernielden. Het Bodegraafse bedrijf Lexmond milieuadvie- zen bv onderzocht daarna gron dig of het daadwerkelijk om as- Bouwhelmen De VAC Wonen Waddinx- veen, de lokale vrouwenad viescommissie voor de wo ningbouw en woonomge ving, heeft van het bouwbe drijf BAM Utiliteitsbouw BV bouwhelmen cadeau gekre gen. Lees verder op pagina 19. voorlopig nog even staan. Vol gende week verwijderd een ge specialiseerd asbestsanerings- bedrijf al het asbesthoudend materiaal, pas daarna haalt de gemeente Waddinxveen de af zetting weg. De brokstukjes die op het maaiveld lagen zijn in middels wél verwijderd. Om er zeker van te zijn dat alle asbest nu weg is, voert Lexmond bv na afloop nog een keuring uit. den", aldus de wethouder. Om dat in de plannen nog niet dui delijk een beleid voor jongeren en niet westerse kunstuitingen zijn opgenomen, besloot de ge meente om vijfduizend van de vijfentwintigduizend euro te re serveren voor kunst- en cultuur- initiatieven vanuit die hoek. De Raad voor Kunst en Cultuur zal zich niet alleen bezig gaan hou den met bijvoorbeeld kunst- of muziekprojecten. „De raad werkt heel breed", legt voorzitter Frank Panhuyzen uit. „Wij gaan bij voorbeeld ook uitzoeken op wel- best ging. Afgelopen vrijdag was de uitslag bekend: twee van de drie monsters die de ge meente Waddinxveen dinsdag morgen in het Burgemeester Wamaar Plantsoen heeft laten nemen, blijken inderdaad as best te bevatten. Het gaat echter om hechtgebonden asbest dat niet direct schadelijk is voor de volksgezondheid. De beheerder van de kinder- WADDINXVEEN - Ieder kind is weleens druk, bijvoorbeeld rond zijn verjaardag, Sinterklaas of oud- en nieuw. Sommige kinde ren zijn in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes echter wel heel erg druk. Deze kinderen zijn vaak heel beweeglijk, altijd in de weer, zitten overal op en aan, zijn snel afgeleid en luisteren slecht. Ze raken vaak in conflic ten verzeild, zowel thuis als op school en krijgen dan al gauw het etiket 'lastig kind' opgeplakt. Als ouder denkt u misschien: Wat is er aan de hand met mijn kind? In de cursus 'omgaan met druk gedrag' krijgt u een steun tje in de rug bij de dagelijkse op voeding. U krijgt informatie over druk gedrag en u kunt nieuwe ideeën opdoen over wat u wilt en kan met uw kind. De cursus bestaat uit vijf bijeenkom sten van 2 uur waarin allerlei on derwerpen aan bod komen, zo- WADDINXVEEN - De Waddinx- veense Reddingsbrigade houdt op dinsdag 15 februari een leden vergadering in de kantine van het zwembad de Sniep. In deze ver gadering zal een nieuw bestuurs lid gekozen worden.Vanaf 20.00 uur zijn alle belanghebbende van harte welkom om deze vergade ring bij te wonen. boerderij ontdekte de vernie ling op 17 januari. Hij zag dat er een aantal tegels ontbraken en dat de dakplaten vernield wa ren. Toen de gemeente de melding binnenkreeg, is er direct ie mand polshoogte gaan nemen. Uit voorzorg besloot de ge meente om het gebied rondom het voormalig dierenverblijf af te zetten. Die afzetting blijft Reeuwijk PARTY spreekt dit idee tegen: „Vanuit de Zuidplasgemeenten ligt niet het verzoek voor een samenwer king. Het zal dan ook heel raar Rotary-jubileum De Rotary viert dit jaar haar honderdste verjaardag en heeft een jaar vol leuke acti viteiten in petto. Lees verder op pagina 19. Na onderzoek blijkt de vrijgekomen asbest van het vernielde dak van de gezondheid. we identiteit aanneemt. We zijn niet meer de groene dorpse ge meente. Zeker niet met de bouw van Triangel in het vooruit- WADDINXVEEN - De politie kreeg op 23 januari een melding dat er op de vluchtstrook van de Al 2 een auto stilstond, waarvan de bestuurder over het stuur ge bogen hing. Ter plaatse stelde de politie vast dat de man onder invloed van alcohol verkeerde. Ook had de auto verse blikschade. De be- torische vereniging gedigitali- stuurder bleek kort daarvoor seerd kan worden." De raad wil langs de vangrail geschampt te de krachten bundelen en een we zenlijke bijdrage aan de hecht- WADDINXVEEN - Het onderzoek naar een mogelijke samen werking en een eventuele fusie met Boskoop gaat door. Na een flinke discussie werd het voorstel van het college, met tegen stemmen van de WD, het CDA en de helft van de D66-fractie, door een meerderheid van de raad goedgekeurd. Wel bestond er veel discussie over welke gemeenten in het onderzoek meege nomen moeten worden. Want Waddinxveen is ook een samen werking aangegaan in de Zuidplas en ambieert een bestuurlijke alliantie met Gouda. zijn. Aan het bureau heeft de man een heid van de gemeente leveren, ademanalyse ondergaan die op Ze gaat voor een integraal kunst- 525 ug/1 uitkwam, waarna hij beleid. „We hebben in Waddinx veen zoveel getalenteerde men sen wonen. Die krachten moeten we bundelen. Kunst en cultuur vormen de kern, de identiteit van een gemeenschap", aldus de voorzitter. „We gaan proberen te hervinden wat verloren is ge raakt." het voormalige dierenverblijf niet schadelijk te zijn voor (Foto: Liesbeth van der Vis) i i i i met de neuzen dezelfde kant op. Het is de Wet van Jost: het geheel is meer dan de som van delen", aldus Koremans. Met een vlotte power-pointpresentatie presen teerde de Raad voor Kunst en Cultuur zich donderdagmiddag in het gemeentehuis. Het initia tief voor het opzetten van deze raad, de doelstellingen en ook mogelijke activiteiten werden duidelijk uiteen gezet. Een cultu reel café, de kunstmarkt het Ee nakterfestival en de open atlier- route is slechts een greep uit de enorme stroom van ideeën die de revue passeren. Wethouder Gerts is zichtbaar enthousiast. „We hebben veel waardering voor dit particuliere initiatief. In de uit werking is het een zeer creatief maar ook veelzijdig plan gewor den met een grote verscheiden heid." Maar ook de wethouder is zich ervan bewust dat de redelij ke hoge subsidie van een particu lier initiatief een beetje vreemd kan overkomen in een tijd waar in de gemeente juist enorm moet bezuinigen. „Deze subsidie is eenmalig en moet als vliegwiel gaan dienen voor de komende ja- ren. De Raad voor Kunst en Cul tuur knoopt heel veel organisa ties aan elkaar. Wij verwachten dat er meer synergie zal ont staan. Eén en één moet drie wor- De discussie in de raad werd ge voerd naar-aanleiding van het bestuurskrachtonderzoek van Waddinxveen. De titel van het rapport sprak boekdelen: 'Hoofdrolspeler of speelbal in de regio?' Over de laatste optie is de raad het eens: Waddinxveen wil geen speelbal worden. Maar de vraag of de gemeente dan per se een leidende positie moet gaan innemen, roept vragen op. De D66-fractie is voor het behoud van het dorpse karakter en tegen stedelijke bebouwing. „Een hoofdrolspeler worden we nooit", aldus fractievoorzitter Zoodsma. „Maar we kunnen wel een rolspeler zijn." Ook de PCW is tegen de verste delijking in Waddinxveen, maar gaat wel voor een leidende rol van Waddinxveen binnen de re gio. „Het dorpse karakter kan behouden blijven in een samen werking als je de dorpskernen behoudt", aldus PCW-er Van der Roest. De PvdA-fractie staat niet negatief tegenover een fikse van de gemeente. „Het is een rijverbod kreeg van 5 uur. Er wordt proces-verbaal opge maakt. Archnea adk-keukenarchitectuur.nl V.O.F. T. VAN DER SPEK ZN WADDINXVEEN - Een 75-jari- ge vrouw uit Waddinxveen is op dinsdag 18 januari rond 16.00 beroofd van haar tas. De vrouw liep over de Stations straat in de richting van het ge meentehuis toen zij van achte ren hard werd geduwd. De tas werd weggetrokken door een jongen van ongeveer zeventien jaar. Hij rende hierna weg in de richting van het Warnaarplant- soen. De politie heeft in de omgeving een zoekslag verricht, er werd geen aanhouding verricht. De tas van de vrouw werd even la ter door een fietser gevonden op het fietspad achter het sta tion. De politie stelt een onderzoek in en verzoekt getuigen zich te melden via tel. 0900-8844. meente is uitgeroepen tot het Jaar van de Kunst en Cultuur. In een eerder interview met het Weekblad benadrukte Aad Kore mans, destijds de tijdelijke voor zitter van de Raad voor Kunst en Cultuur, dat met het oog op de bezuinigen een goed kunst- en cultuurbeleid noodzakelijk is. „Als je gaat bezuinigen op deze organisaties, krijg je een klassen maatschappij. Kunst en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen voor de Wad- dinxvener met een goedgevulde portemonnee. We hebben de be hoeften nu verenigd en staan onderzoek wordt niet gesproken over fusies en zeker niet over een samenwerking met Bo skoop", aldus fractievoorzitter Wientjens. „Daarom is dit voor stel ook ongepast". De VVD- fractie voelt veel meer voor een onderzoek waar meerdere ge meenten worden betrokken. „Waarom kijken we bijvoorbeeld niet naar Gouda, of misschien ook naar de gemeente Moord recht?" Het voorstel voor een bestuurlij ke alliantie met Gouda heeft in ieder geval goedkeuring van de Raad, maar deze voelt tegelijker tijd niets voor een samenvoe ging. De verdeeldheid van de raad over het collegevoorstel is tekenend‘voor de gevoeligheid van het onderwerp. De Raad wil in ieder geval niet dat de Zuid plasgemeenten de rug wordt toegekeerd nu Waddinxveen ook richting Boskoop (en even tueel Rijnwoude) kijkt. Enkele fracties stelden voor om tegelij kertijd met het onderzoek naar Boskoop, ook een onderzoek te doen naar een samenwerking met de gemeenten uit de Zuid plas. Wethouder Dijksterhuis tuur in het nieuwe jaar toch offi cieel van start. Als vliegwiel voor het op gang zetten van de eigen organisatie en de activitei ten, subsidieert de gemeente dit zijn om daar onderzoek naar te jaar de nieuwe raad met 25.000,- euro. Vijfduizend euro van dat bedrag is gereserveerd voor par ticuliere initiatieven vanuit de werking met Boskoop zal ook in bevolking die op één of andere de context van het onderzoek manier zijn gerelateerd aan kijken naar de overige gemeen- kunst en cultuur. Een extra duw- ten in de Zuidplas. In mei wil het tje in de rug is dat 2005 in de ge- college de resultaten presente ren. Dan zal ook duidelijk wor den hoe de burgers bij deze ont wikkeling worden betrokken. lefoon even mocht lenen. Nog voordat de twaalfjarige hierop kon antwoorden griste de jon en rende weg richting de Stations straat. Daar sprong hij achter op een fiets. De politie wist nog die zelfde avond drie Waddinx- veense verdachten aan te hou den in de leeftijd van vijftien en I I I- I I I I k I I I WADDINXVEEN - In de na middag van 19 januari werd een twaalfjarige jongen aan de Kerkweg-Oost beroofd van zijn als oorzaken van druk gedrag, mobiele telefoon. hoe leren kinderen gedrag en grenzen stellen en structureren. Er is in de cursus veel gelegen- zijn gsm wilde opbergen, werd heid om ervaringen met elkaar hij aangesproken door een jon- uit te wisselen over de dagelijkse gen, die hem vroeg of hij de te- opvoedingsperikelen met een druk kind. De cursus, die wordt georganiseerd in het kader van het Jongerenbeleid in de ge- gen de gsm uit zijn handen meente Waddinxveen, is be doeld voor alle ouders van kin deren in de leeftijd van vier en twaalf jaar uit Waddinxveen. Cursusdata: donderdag 3,10 en 24 maart, 7 en 21 april. Tijd: van 20.00 - 22.00 uur. Plaats: Anne Frank-activiteitencentrum, Jan zestien jaar. van Bijnenpad 1 in Waddinx- Na verhoor kon één verdachte veen. De kosten voor deelname naar huis. De andere twee zijn zijn 25,- euro per persoon. U voorgeleid bij de officier van mag ook als echtpaar deelnemen justitie in Den Haag, aan deze cursus. Belangstellen den kunnen zich opgeven bij de SWW, tel.0182-631932 of via e- mail sww@stww.nl. WADDINXVEEN - Tijdens elke groei inloopavond op de Dick Bruna- tijd dat Waddinxveen een nieu- school zijn er wel groepjes leer lingen die een optreden voor de ouders verzorgen. Een klein clubje leerlingen van groep 7 be dacht met hun optreden geld in zicht", aldus fractievoorzitter St- te zamelen voor Giro 555 voor offers. De PvdA-fractie is niet te- noodhulp in Azië. Ogenblikke- gen stedelijke bebouwing. „Als lijk werd een groot deel van klas het maar geen Manhattan-aan- enthousiast en er werd besloten de-Gouwe wordt", aldus St een tijdelijk koortje op te richten offers. en het liedje'Als je iets kan doen' Waar de WeWa-fractie zich al van de artiesten voor Azië op de eerder positief uitsprak over een genoemde inloopavond te zin- onderzoek naar samenwerking gen. Na een korte maar hevige met Boskoop („Een uitgestoken oefensessie klonk dit lied dan hand moet je aanpakken", aldus ook van een stevig koor voor een fractievoorzitter Bos), is de groot publiek. WD-fractie verbolgen over het De opbrengst van deze spontane voorstel. „In het bestuurskracht- actie bedraagt 162,- euro. De leerlingen willen de mensen die voor dat bedrag gezorgd hebben graag via dit stukje bedanken. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN WOENSDAG 26 JANUARI 2005 Design- 24 UUR SERVICEDIENST I VERS VAN F LAND Zie advertentie elders in deze krant GoudaMarkt 14 NU KOPEN Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars. KERKWEG (MIST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL. <U182i64 00 72 advertentie voor 23.00 uur GRATIS entree open: 21.00 - 03.00 uur www.dtylife.nl TEL. (0182) 61 35 00 BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: GEMEENTE' Presents: Vrijdag 28 januari 80'S 90 S - - - 57e JAARGANG nr. 2936 LIVE: zanger Stevie I - -- £85 adk keukenarchitectuur van foreestlaan 11 ■L& i 2404 he alphen a/d rijn Design- afslag N11 - avifauna Keukens (gratis parkeren) tel.(0172)46 95 85 Edk Rijnhavenkade 2, Alphen aan den Rijn - Tel. 0172 244 271 Ma - za 10:00 - 18:00 uur. Do - vrij koopavond. Echte pers sinaasappels hele doos I7 kg 4,’s Mandarijnenper kistje I 99S St. Remie stoofperen 5kg I 99S Bintjes25 kg 199S Extra belegen kaasper kg 4,’1 Super fles sapdiv. smaken 5 liter I 99S Narcisbollen in pot 5 potjes I 99S AARDAPPELEN-, GROENTE-, EN FRUITHANDEL EN TUINPLANTEN Bredeweg 116, Zevenhuizen (naast oprit AI2 richting Den Haag), tel. (0180) 6i IS II Aanbiedingen geldig t/ra 29 januari. WAT BETEKENT WELZIJN IN WADDINXVEEN VOOR U? Discussieer vanavond mee tijdens de inspraakavond Welzijnsvisie! Zie gemeenterubriek. .- Skihut Fire 8t ICE opentfb. Live: skihutzanger MIKE Bij inlevering van deze J WaddinxM*a OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 7 S'-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1