Meer Brei in bieb bestrijding fraude O ELE ING Deze Week GRATIS* Start werkzaamheden Bredeweg LET OP issers Tweede kippenhok Kinderboerderij UwK E U K E IMAdviseunnl verhuizen? BEL (0180) 63 12 06 Poging zware mishandeling WADDINXVEEN - In de avond van 4 februari heeft de politie op ZEVENHUIZEN - De bibliothe- 35-jarige ken Boskoop en Zevenhuizen or ganiseren op 16 februari geza menlijk een voorronde van de I -- noort van Voorronde voorleeswedstrijd 1 RUIT REPAREREN? Illegale stroopwafels Bingo de Boog Aanhouding na stelen Inbraak Junolaan Inbraak Kievitdreef Kinder carnaval Zuidhonk Verduistering van gsm Geldkiosk aangereden CV-KETEL NODIG? b> BURGER." DOLCE LUNA sieraden WOENSDAG 9 FEBRUARI 2005 119 1 i r C1000 Brother DPC-110C NEELEMAN Nominatie voor jonge kapster Atletiektalent droomt van Olympische Spelen C1000 v. Mourik Passage Waddinxveen P. VISSER EN ZN i -g o Sport 57e JAARGANG nr. 2938 VERVANGING INBOUW- APPARATEN van OJHl noort verwees OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 3 TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN s o g •o (Foto: Liesbeth van der Vis) 1 (zie pagina 5) WADDINXVEEN - Burgemees ter en wethouders hebben al sloeg de Waddinxvener met de metalen pijp in op de fietsen van de skaters. Ook zou de man op de skaters hebben ingeslagen. De inmiddels gealarmeerde poli tie trof de man later in zijn wo ning aan, waar hij werd aange houden. In overleg met justitie wordt de man voor de officier van justitie in Den Haag geleid. De pas 18-jarige Daisy Klatt is genomineerd voor een Coif fure Award. Lees verder op pagina 9. door. Wie door gaat naar die vol gende ronde, ligt in de handen van een deskundige jury: Brigit te Bosman. Paulien de Graaf en Inez de Baar. Het programma begint om 10.15 uur. Printer, Scanner, Copier en Photo Capture Centre dagavond ging de kogel vlot door de kerk. Het college mag pretentie om Brei te imiteren, hij zingt en speelt op absoluut ei gen en vooral bescheiden wijze. Frédéric beschikt over een pret tige warme stem, met een goed timbre en begeleidt zichzelf op de gitaar. Hij koppelt een groot technisch kunnen aan een ont wapenende natuurlijke charme. In februari 1998 heeft hij, bege leidt door pianist Martijn Bos, bij het Concours de la Chanson Franchise, dat elk jaar in de Kleine Komedie te Amsterdam wordt gehouden, de publieks prijs gewonnen. Let op de advertentie elders in de krant Bel voor gratis |K. offerte vanaf 49,95 Nefit-dealer Lid van UNETO-VNI Kerkweg-west 5, 2742 BC Waddinxveen Tel. (0182)64 00 75 Deze week is de 'officiële opening van UwKeukenAdviseur.nl Daarom deze week kopen tegen de ALLERLAAGSTE prijs én EXTRA kados. Kom snél langs en profiteer nu! Centrale verwarming Zevenhuizen O B 5 o c <D 0) Jd SALON WADDINXVEEN - In de nacht van 4 op 5 februari is er ingebro ken in een woning aan de Juno laan. Een deur van de woning werd geforceerd. Na binnen komst werd de woning door de daders doorzocht. Omdat de be woner op vakantie is, kon nog niet worden vastgesteld wat de buit is. WADDINXVEEN - Zaterdag is er weer een kinderdisco in het Zuidhonk aan de Zuid- plaslaan 553. Deze disco zal in het teken staan van het carnaval. De aanvang is 18.30 uur en we stoppen om 20.00 uur. De toegang is 1,50 euro en daarvoor krijg je ook een muntje en een lootje voor de loterij. Voor de best verklede jongen en meisje is er een leuk prijs je. WADDINXVEEN - In de nacht van 30 op 31 januari is de geld kiosk aan de Zuidplashof door een voertuig aangereden. Het gaat hierbij om een rood bestel busje, waaruit twee personen zijn gestapt. De gewaarschuwde politie trof het busje in de nabij heid aan en stelt een onderzoek in naar de toedracht en de rol van betrokkenen. Maarten Blokland deed on langs mee aan het Europees Kampioenschap crossen in Duitsland. Op pagina 13 ver telt hij alles over deze erva ring en zijn nog prille atle- tiekcarrière. Moerkapelle houdt WDS van periodetitel. Lees verder op pagina 21. theaterzalen. Zijn nieuwste pro gramma, 'Les maux damour de Jacques Brei', is alweer een groot succes. Een onderhou dend en muzikaal programma dat het publiek één uur mee neemt in het (liefdes)leven van Jacques Brel. Vooral bekende chansons van de Franstalige Vlaamse zanger komen aan bod en worden door Frédéric (in het Nederlands) treffend ingeleid. In zijn presentatie spelen humor en dramatiek een belangrijke rol. Frédéric heeft geenszins de aan te schaffen. Dit hok werd af gelopen zaterdag officieel over handigd door het bestuur van de Vereniging van Huiseigenaren Betonschadevloeren Waddinx veen. Het stichtingsbestuur doet er alles aan om de Kinderboer derij te laten voortbestaan, on danks de forse bezuinigingen door de Gemeente. „Vorig jaar hadden we 26.000 bezoekers, dat zegt toch wel iets over de be hoefte aan een Kinderboerderij in Waddinxveen. WADDINXVEEN - Op 2 februari tussen 14.00 en 22.00 uur is er in gebroken in een woning aan de Kievitdreef. De dader verschafte zich via de achterzijde toegang tot de woning. Hier werd het slot geforceerd van een achter deur. In de woning werden diverse kasten doorzocht. De be nadeelde moet nog inven tariseren wat ontvreemd is. Dorpstraat 39 Waddinxveen Kerkplein 13 Moordrecht Tel. 0182-612298 www.burqer-waddinxveen.nl WADDINXVEEN - In de namid dag van 1 februari heeft de poli tie op de Peuleyen een drietal Hagenaars aangehouden van wege het illegaal verkopen van stroopwafels. De mannen ge bruikten de smoes dat de op brengst voor Azië zou zijn. De niet verkochte stroopwafels zijn ingenomen en de mannen zijn bekeurd. .Z C,». - de Staringlaan een Waddinxvener aangehouden in verband met vernieling en po ging tot zware mishandeling. Op Nationale het moment dat de man thuis kwam, zag hij enkele jongeren wegrennen waarvan hij ver- Voorleeswedstrijd. Deze voorronde wordt gehou den in de bibliotheek in Zeven- waarvan hij ver- huizen. De voorleeskampioenen moedde dat zij vernielingen van basisscholen uit Boskoop en Zevenhuizen treden voor het voetlicht. Zij lezen een fragment voor uit hun favoriete boek. De kinderen zijn afkomstig uit de SPECIALE OPENINGSTIJDEN: Woensdag tot en met zaterdag 1O:OO - 22:00 uur Zondags altijd gesloten. openbare verlichting in de zuid west berm verwijderd en wordt nieuwe openbare verlichting in de middenberm aangebracht. Onder het fietspad zal een druk- riolering ten behoeve van het nieuwe glastuinbouwgebied worden aangelegd. Het totale project zal gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de Bredeweg en de zijstra ten. Voor inlichtingen neem contact op met de heer Van Zanten, tel 0180 - 637720, directievoerder van project 'de Bredeweg', na mens de afdeling Openbare Wer ken van de gemeente Zevenhui- zen-Moerkapelle Gigantische uitverkoop van gsm of hij de telefoon even mocht lenen om te bellen. Beide eigenaren stemden daarin toe waarop de verdachte de gsm in maandenlang het voornemen handen kreeg. Beide keren had grond hij de smoes de SIM-kaart te wil- stemmingsplan Triangel, len wisselen omdat daar het te bellen telefoonnummer op stond. Nadat de verdachte de gsm in handen kreeg ging hij er als een haas vandoor. ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - Op 14 februari wordt gestart met het kappen van de populierenpopulatie aan de Bre deweg. Vanaf dat moment is er sprake van verkeersremmende maatregelen en wordt er een om- leidingroute geadviseerd aan weggebruikers van de A12. Hen wordt geadviseerd om gebruik te maken van de afslag Zeven huizen als zij naar Moerkapelle willen. Bebording wordt voor aanvang van de werkzaamhe den geplaatst. Met behulp van een tijdelijke verkeer regel instal latie wordt het autoverkeer gere geld. Fietsers worden van het KI RKWF.G OOST 1X5 2741 HD WADDINXVEEN TEL. «01X2» M 00 72 Rijnhavenkade 2, Alphen aan den Rijn - Tel. 0172 244 271 fietspad naar een afgeschermde strook over de rijbaan geleid en vervolgens weer teruggeleid naar het fietspad. De werkzaamheden zijn nood zakelijk om aan de onveilige si tuaties op het fietspad langs de Bredeweg een einde te maken. In april 2005 starten na alle voorbe reidingen de werkzaamheden aan het fietspad. Het fietspad wordt geheel gereconstrueerd. Daarnaast wordt de bestaande hadden aangericht aan zijn ei gendommen. De man zette hier op de achtervolging in waarbij hij een metalen pijp meenam. In de directe omgeving stuitte de groepen 7 en 8. Op school won- man op een groep skaters waar- nen zij de wedstrijd en zij zijn van hij vermoedde dat zij bij de dan ook allen in het bezit van de overlopen jongeren behoorden, titel 'voorleeskampioen' van de Achteraf bleek dit niet het geval, school'. Tijdens de eerste voor in de daarop ontstane situatie ronde strijden deze kampioenen om een plek in een van de tien kwartfinales, er gaan er twee WADDINXVEEN - Op 16 febru- daan van verduistering van hun ari is er weer een kinderdisco in gsm. de Boog. De zaal is open vanaf dader op dezelfde wijze te werk. 13.30 uur. Op 18 februari is er Hij vroeg aan de eigenaar van de een bingo voor volwassenen. Bij beide bingo's zijn er leuke prij zen te winnen. Voor meer info bel Corry Verbey, tel 0182 - 610469. WADDINXVEEN - Burgemees ter en wethouders gaan zich meer richten op fraudebestrij ding van bijstanduitkeringen. Dit bleek tijdens de vergadering van de commissie Samenleving bij de behandeling van het Be leidsverslag Algemene Bij standswet 2003. In dit verslag wordt al gewag ge maakt van het feit dat in 2004 meer geld nodig is voor de so ciale rechercheur. Voor alle frac ties was dit aanleiding hierover vragen te stellen die samengevat inhielden, of er andere regels zijn gaan gelden en of er een an dere visie op fraudebestrijding is dan in de vorige bijstandswet. Wethouder Lont betoogde dat vanaf 2004 de regeling bijstand en werk zal gelden. Dit betekent inderdaad een nieuw beleid, waarbij de hoofdlijn is, mensen die bijstand nodig hebben, naar werk toe te leiden. Er zal meer BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP M.AAT NAAR -- PARTICULIERE VERHUIZINGEN INBOEDEL- EN ARCHIEFOPSLAG EMIGRATIE VERPAKKINGEN KANTOOR- EN PROJECTVERHUIZINGEN VERHUUR VERHUISMATERIAAL WADDINXVEEN - De Vereni ging van Huiseigenaren Beton schadevloeren Waddinxveen heeft zich enige tijd geleden op geheven. Hun batig saldo is aan de Kinderboerderij overge maakt. Dit was een bedrag van 3200,- euro, wat zij op de bank hebben gezet, omdat de Kinder boerderij per 2005 heel erg veel zelf moet gaan bekostigen. Toch wilden ze er ook iets tast baars meedoen. Er werd beslo ten om een tweede kippenhok gekeken worden of mensen mis bruik maken van de bijstand door onterecht niet aan het werk te gaan. De door het gemeente bestuur gestelde opzet van frau debestrijding verandert, maar er zal veel gerichter worden opge treden tegen hen die van deze regeling misbruik maken. Op verzoek van de fracties zal in ju- ni/juli van dit jaar een tussen tijdse rapportage aan de raad worden verstrekt. Verder werd gevraagd of het mogelijk is auto matische kwijtschelding te verle nen van bepaalde belastingen. Wethouder Lont zei dat dit niet wordt gedaan. Bij niet automati sche verlening van kwijtschel ding is de mogelijkheid veel gro ter om die mensen te bereiken die de sociale voorziening nodig hebben. De commissie besloot unaniem dit rapport zonder wijziging aan de raad aan te bieden. De Franstalige Vlaamse zanger Frederic Dorfmann bracht in de bibliotheek op geheel eigen wijze chansons van Jacques Brei ten gehore. aan te kopen in het be- om speculanten en projectontwikke laars voor te zijn. Het gaat voor namelijk om plekken die voor speculanten en de projectont wikkelaar erg interessant zijn. Bij een aankoop moet soms snel gehandeld worden, daarom wil het college de grond aankopen zonder vooraf de goedkeuring van de raad te hebben. Dergelij ke situaties kunnen zich voor- WADDINXVEEN - Op 6 febrau- doen bij erfenissen of bij faillisse- ri hield de politie twee minderja- menten. Over dit onderwerp is rigen aan nabij het scoutingge- het maandenlang touwtrekken bouw aan de Willem de geweest. Elke keer kwamen er Rijkelaan. De jongeren waren in weer nieuwe bezwaren naar vo- het bezit van een gestolen da- ren van de zijde van de commis- mesfiets. De aanhouding vond sie openbare ruimte, maar dins- plaats na melding van de eigena resse, die tijdens een wandelin getje de fiets als haar eigendom tot een bedrag van twee miljoen herkende. Tegen de minderjari- euro grond aankopen. gen wordt proces-verbaal opge- Een van de bezwaren was dat maakt het college over hetzelfde be- drag wilde blijven beschikken, als er een aankoop had plaats ge- vonden en de raad haar gegeven. Ook de wijze van fi nanciering wilde de raad veilig stellen. Overeengekomen is dat het geld voor de aankoop wordt geput uit de algemene reserve of dat hiervoor een lening wordt gesloten. In elk geval mag de al gemene dienst onder deze be slissing financieel niet lijden. De raad heeft zich wel het recht voorbehouden om na elke aan koop te beoordelen of het college op deze manier kan doorgaan met de verleende handelings vrijheid. Het voorstel kan nu als een ha- merstuk door de raad worden aangenomen. re theaters en bibliotheken. Zwarte krullen, expressief ge zicht, Gréco-zwart gekleed. Met zelfspot in woord en zang: chansonnier Frédéric Dorf mann, een Fransman woonach tig in Nederland, brengt al ruim tien jaar verschillende Franse chansonprogramma's ten geho re in kleine Nederlandse www.erkendeverhuizer.com van noort-poldervaart verhuizingen Coenecoop 449 Waddinxveen Boskoop: 0172-21 31 92 P aV, Gouda: 0182 - 51 25 34 “s1 Woerden: 0348-41 11 00 E-mail: verhuizen@vannoort.nl WADDINXVEEN - De biblio- gen wijze bekende en minder theek hield vorige week dins- bekende chansons ten gehore, dag een onderhoudend en mu- Met zijn nieuwe theaterpro- zikaal programma met gramma 'Les Maux d'amour de chansons van de Franstalige Jacques Brei' trekt Dorfmann Vlaamse zanger Jacques Brel, met veel succes langs de kleine- De Franse chansonnier Frédéric Dorfmann bracht op geheel ei- addinxyeen WADDINXVEEN-BOSKOOP - Op vrijdag 4 februari hebben twee benadeelden aangifte ge in beide gevallen ging de College mag grond kopen 5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1