Nieuw politiek talent ELE ING Actieve inbreng workshop nieuw centrum Deze Week NIEUWE KETEL NODIGT WWW.NEELEMAN.COM DIVERSE PRIJZEN EN MERKEN Informatie over Prijs voor Within Temptation neeieman borstvoeding Discussiebijeenkomt gehandicaptenbeleid Project thema 'bevrijding' UwKEI IKFNAdviseunnl Politieactie Motorrijder onderuit woonwagen kamp Sprookjescon- cert Excelsior Leerlingenactie voor Azië CV-KETEL NODIG? BEL (0180) 63 12 06 EN STRAK GESPOTEN JOH PRUS r- ^GLASBEEK Sollicitatieproject C1000 Nefit-dealer 75-jarig jubileum Vrijwilliger aanhet woord T: (0182) 64 00 90 Waddinxveen o EUmAMNWHKJF Uneto-Vni Sport P. VISSER EN ZN 1 4- 1 installatietechniek Na afsluiting van de cursus poseren de cursisten met hun docente, journalist Karin Heeren en wethouder Gerts. WIJ MAKEN HET GOED en i t Lid van UNETO-VNI Burger Boek en Kantoor bv bestaat 75 jaar. Eigenaar Ton Willem Burger vertelt op pa ginal alles over de geschie denis van zijn zaak. kwam de cd terecht bij de best verkochte 25 platen in de hitlijs ten. In totaal verkocht Within Temptation meer dan 300.000 exemplaren van het album in Europa en daarmee is de band de meest succesvolle Nederland se groep buiten ons land. Conamus reikt de Exportprijs vanavond uit tijdens het Harpen Gala 2005 in Theater 't Spant in Bussum. Within Temptation kan hier niet bij zijn wegens een Eu ropese tournee. Publiek is ontwikkeld. Joan Ed wards leidde de cursus met veel enthousiasme. WADDINXVEEN - Moeders en aanstaande moeders kunnen maandelijks terecht op de infor matiebijeenkomsten van Borst- voedingorganisatie LLL. Deze veen. Voor de inhoud is gebruik gemaakt van het materiaal dat door Vrouwenbelangen in sa- Ook is er materiaal ter onder steuning van de borstvoeding te koop. Wie telefonisch hulp en/of informatie over borstvoeding wilt, kan bellen met Nel Veen man, tel 0182-619964. C1000 v. Mourik Passage Waddinxveen Let op de advertentie elders in de krant Voorzitter Frans Bruijstens van voetbalvereniging WSE zet zich enorm in als vrijwil liger. Lees op pagina 7 alles over zijn werkzaamheden. MOS Lid van Rijnhavenkade 2, Alphen aan den Rijn - Tel. 0172 244 271 WADDINXVEEN - In de middag van 1 februari werden twee mannen door de politie aangehouden op het woonwagenkamp aan de Meteorenweg De man nen, 31 en 29 jaar oud, werden verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling, gepleegd op 24 januari. De mannen zouden met hun vader, een buitenland se vrachtwagenchauffeur die verkeerd was gereden bij het kamp, hebben ge dreigd. Ook zou de vracht auto door de mannen ver nield zijn. Bij de actie, waaraan acht agenten deelnamen, werd tevens gecontroleerd met personeel van het energie bedrijf op illegale stroom- afname en hennepkweke rijen. In vier schuren, waaronder die van de twee mannen, werd een hennepkwekerij aangetroffen. De kwekerij en werden ontmanteld en de 297 planten en kweke- rijbenodigdheden werden inbeslag genomen en afge voerd. Ook bleek dat illegaal stroom werd afgetapt en dat met de gasmeters was gerommeld. De gas- en elektrameters werden eveneens gedemonteerd inbeslag genomen. De vader en een andere bewoner, die ook een kwe kerij had, zullen op een la ter moment worden ver hoord. Schaatsvereniging de Mut senclub uit Zevenhuizen deed onlangs mee aan een lange schaatstocht in Weis- sensee in Oostenrijk. Lees op pagina 9 een uitgebreid ver slag van hun reis. de Pr. Beatrixlaan 98. Er wordt een bijdrage van 3,- euro ge vraagd ter bestrijding van de on kosten. WADDINXVEEN - Onder de titel '05-05-05 Shop Art Waddinxveen' organiseert de Raad voor Kunst en Cultuur Waddinxveen een project rond het thema 'Bevrijding'. De Raad heeft scholen, Waddinxveen- se kunstenaars en winkeliers uitge nodigd hieraan deel te nemen. Scholieren en kunstenaars worden gevraagd een werkstuk te maken met als onderwerp 'Bevrijding' en aan de Waddinxveense winkeliers wordt gevraagd deze werkstukken in april en mei in hun etalages ten toon te stellen. Ten slotte wordt het Waddinxveense publiek gevraagd, het verbeteren van de communi catie tussen de afdeling Sociale zaken en de Wvg-cliënten. Zij brengt advies uit aan het college over de kwaliteit van de dienst verlening en de resultaten hier- van.Om daadwerkelijk namens mensen met een handicap en ch ronisch zieken te kunnen spre ken, is het belangrijk dat het cliëntenplatform de mening en ervaringen van de gehandicap ten en chronisch zieken goed kent. Daarom willen wij tijdens deze informatie- en discussiebij eenkomst graag horen welke knelpunten ondervonden wor den op het gebied van de Wvg, de toegankelijkheid van gebou wen, straten en paden in de ge meente en overige zaken waar gehandicapten mee te maken hebben. Tevens zal er informatie worden verstrekt over de WvG. Voor meer informatie neem con tact op met Mw. J.Bonnet, tel 079-5936660 of mail naar CP- WvG@hotmail.com. WADDINXVEEN - Na de kerst- vakntie zijn de leerlingen van groep 8 van de Kameleon spon taan een actie begonnen voor de slachtoffers uit Azië. Auto's was sen, flessen inzamelen, een rom melmarkt en als klap op de vuurpijl een sponsorloop op het schoolplein. De activiteiten die door de leerlingen georgani seerd zijn, hebben zo'n 900,- eu ro opgebracht. Een bedrag om trots op te zijn.Het bedrag zal overgemaakt worden aan Zap- pelin voor Azië en is bedoeld voor de bouw van nieuwe scho len in de verschillende getroffen landen. uit te spreken over de publieksprijs, die aan de diverse categorieën wordt uitgereikt Omdat niet ieder een lijk benaderd is, worden Waddinx- veners die willen deelnemen aan dit project uitgenodigd zich op te Donderdag wordt geven via e-mail rkcw@casema.nl of schriftelijk naar het secretariaat van de RKCW, Weidezoom 57, 2742 EZ Waddinxveen. Wanneer er op 1 maart voldoende deelnemers zijn, gaat het project verder van start en krijgen de deelnemers uit- het belang gebreid bericht. Noordkade 24 ^7741 EV Waddinxveen Tel. 0182 - 61 25 88 www.glasbeek.nl 7 Vorige week was de officiële opening van UwKeukenadviseur.nl Helaas hebben wij niet x iedereen kunnen helpen, daarom deze week nogmaals kopen Jx "K I tegen de allerlaagste prijs n én extra kado’s. SPECIALE OPENINGSTIJDEN: Woensdag tot en met zaterdag 1O:OO - 22:00 uur Zondags altijd gesloten. Centrale verwarming Zevenhuizen De cursus is bestemd voor vrouwen die interesse hebben in gemeentepolitiek, eventueel raadslid willen worden of an derszins actief willen worden binnen een politieke partij. Ge zien het succes overweegt de Vrouwenraad deze cursus op termijn te herhalen zodat er een constante stroom vrouwen klaargestoomd wordt voor de politiek. lijk geen eenrichtingsverkeer, maar een open en interactief pro ces. In deze workshop gaat het er vooral om dat we met elkaar toe werken naar wat meer concretere invulling van het stedenbouwkun dig plan. We hebben hierbij de re sultaten van de eerste workshop als vertrekpunt genomen." Ook wethouder Hans Barth sprak positief over de bijeenkomst. „Op nieuw is de betrokkenheid bij de ontwikkeling van het nieuwe cen trumplan groot. De opkomst was hoger dan tijdens de eerste works hop. Dat geeft ons een geweldige duw in de rug. De deelnemers hebben een positieve bijdrage ge leverd om te komen tot een beter plan." Aan de hand van deze tweede workshop werkt de stedenbouw kundige het concept masterplan verder uit tot een definitief plan. Nadat dit plan is getoetst op een aantal onderdelen, zoals de Nota van Uitgangspunten, wordt het plan voorgelegd aan de Raad en het College (verwachting is zomer 2005). Van de resultaten uit de tweede workshop wordt een verslag ge maakt. Dit verslag wordt ver spreid onder de deelnemers en staat binnenkort op de website www.waddinxveen.nl/centrum. Hierop is ook het verslag van de eerste workshop te vinden. Deze workshop is een vervolg op de eerste workshop die op 14 de cember plaatsvond en waarin een aantal belangrijke centrumgerela- teerde thema's werden besproken. De resultaten van deze workshop werden gisteravond teruggekop peld en nader uitgewerkt. De ge meente Waddinxveen en project ontwikkelaar William Properties organiseerden de workshop. Stedenbouwkundige Jos van El- donk presenteerde het concept ste denbouwkundig plan, dat hij naar aanleiding van de inbreng uit de eerste workshop had aangepast en aangevuld. De deelnemers discus sieerden in acht groepen over de volgende thema's:' Architectuur en Karakteristiek Waddinxveense elementen Bereikbaarheid, Parkeren Groen, en milieu Programma: mix van winkels, wonen en voorzieningen Net als bij de eerste workshop ont ving elke groep een opdrachtbe schrijving. De groepjes konden commentaar leveren op enkele concept schetsen en voorstellen, de voordelen en nadelen van be- paalde situaties noemen en alter natieven aandragen. Jos van Eldonk: „Het is goed ook nu weer te zien dat de betrokken heid onder de deelnemers groot is. Het maken van een stedenbouw kundig plan is in mijn ogen name- I WADDINXVEEN - Harmo nie Excelsior uit Boskoop geeft op vrijdag 4 maart het traditionele winterconcert in de Ontmoetingskerk. Het concert begint om 20.00 uur en het thema luidt: 'Er was eens...'. Excelsior sluit daar mee aan op het Hans Chris tian Andersen-jaar, dat op 2 april begint. Aan het sprookjesconcert wordt meegewerkt door Willem- Jan Stouthart, een sprook jesverteller in hart en nieren. Excelsior presenteert alle geledingen: de AMV-leer- lingen, het leerlingenorkest C-akkoord onder leiding van Jeroen Wentel en het harmonieorkest onder lei ding van Tom Reitsma. VA AUTOSCHADE B.V. CAS WATER C.V. ELEKTRA ZON-ENERCIE WADDINXVEEN - In het 't Trefpunt vond op 8 februari de twee de workshop over het Centrumplan van Waddinxveen plaats. Vertegenwoordigers van sectoren, verenigingen en instellingen, de leden van het burgerpanel én direct omwonenden van de cen- trumlocatie waren hiervoor uitgenodigd. De Rockband Within Temptation is voor het tweede achtereenvol gende jaar winnaar geworden van de Conamus Exportprijs. De Gouds- Waddinxveense groep verkocht het afgelopen jaar van alle Nederlandse groepen de meeste muziek in het buiten land. Het vorig jaar verschenen album 'The Silent Force' behaalde de Gouden status in Nederland, België en Duitsland. In Frank rijk, Zwitserland en Oostenrijk Ook al spreken we over een se rie, het is natuurlijk ook mogelijk om maar één of twee avonden te volgen.Het bijwonen van de avond is geheel vrijblijvend. De worden gehouden op het thuis- avond begint om 20.00 uur en adres van LLL-leidster Nel Veen- duurt tot ongeveer 22.00 uur op man en zijn bestemd voor ieder een die meer wil weten over borstvoeding. Ook baby's zijn middels een enquêteformulier, zich van harte welkom. Alle facetten van het geven van borstvoeding Tijdens de avonden zijn er boe- komen aan de orde en de aanwe- ken te leen, elektrische kolven te zigen krijgen ruimschoots de ge- huur en handkolven te koop, die geïnteresseerd is persoon- legenheid om vragen te stellen of hun eigen ervaringen te ver tellen. motor even kwijtgeraakt. Met een gebroken sleutelbeen is hij naar een ziekenhuis overge bracht. WADDINXVEEN - Tien vrou wen sloten woensdag 9 februari 2005 met succes de cursus De Politieke Opstap af. Zij ontvin gen hun certificaat na afloop van het laatste cursusonder deel: het naspelen van een raadsvergadering. Wethouder Dorenda Gerts (CDA) verving de burgemees ter die wegens ziekte verstek moest laten gaan. Freelance Journaliste Karin Heeren voor- WADDINXVEEN - Dit jaar wordt voor de 25ste keer het Sol- licitatieproject georganiseerd voor de examenleerlingen van het Coenecoop College. Tijdens dit project oefenen de leerlingen op het schrijven van een sollici tatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek. Lastige vaar digheden die veel leerlingen bij hun intakegesprek op het ROC en in het HBO/WO al goed kun nen gebruiken.Het project wordt jaarlijks georganiseerd door een aantal serviceclubs in samen werking met de docenten Ne derlands van het Coenecoop College. Inmiddels hebben al meer dan 4000 examenleerlingen aan het project deelgenomen. Ook dit jaar kunnen in de maan den februari en maart ruim 375 examenleerlingen meedoen. Dit alles dankzij de inzet van meer dan 100 serviceclub leden (Rota- ryclub, Lions Club, Kiwanis, Ta fel Ronde, Soroptimisten en Zonta) uit Waddinxveen, Zeven huizen, Boskoop en Gouda. Waddinxue WOENSDAG 16 FEBRUARI 2005 57e JAARGANG nr. 2939 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPL^^^^ E.N GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - Op Donderdag 24 fe bruari 2005 zal het clientenplat- form WvG een informatie- discussiebijeenkomst houden over het gehandicaptenbeleid in de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle. De bijeenkomst vindt plaats op van 19.30 uur tot 21.30 uur in Dorpshuis Swanla, Burgemees ter- Klinkhamerweg 86. Aanwezig zijn de verantwoorde lijke wethouder, de heer M. Zij- derhand en Mw. A. te Hennepe- Stolk van de afdeling Sociale zaken. Medewerkers van het Tympaan instituut zullen de avond leiden. Het cliëntenplatform heeft als doel het bevorderen van optima le mogelijkheden voor mensen met een handicap en chronische ziekte, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Het cliëntenplatform zet zich in voor zag de cursisten vooraf van tips bleek dat we hier te maken had- en suggesties om er een leven- denn met nieuw politiek talent, dig en (voor de pers) interes- De cursus De Politieke Opstap sant debat van te maken. is georganiseerd door de Stich- De cursisten hadden zich goed ting Vrouwenraad Waddinx- in het onderwerp ingeleefd: sa menwerking en/of fusie met de gemeenten Gouda en Boskoop. Zij stelden kritische vragen, menwerking met onder andere hielden vlammende pleidooien, het Instituut voor Politiek en vertolkten de mening van hun fractie en luisterden naar ei kaars argumenten. Uit alles er weer van start gegaan met een serie van vier informatie-bijeenkomsten. Per avond komt er een onder werp aan bod waarbij moeder, kind en (borst)voeding centraal staan. De eerste avond gaat over van de borstvoeding. Tijdens de tweede avond (dins dag 15 maart) wordt gesproken ZEVENUIZEN - Een 52-jarige over de kraamtijd en het gezin man uit Capelle aan den IJssel en de baby. De derde avond ging maandagmiddag rond (donderdag 14 april) staat in het 17.00 uur op de Swanlaweg met teken van het voorkomen en op- zijn motor onderuit. Vermoede- lossen van problemen. De laatste lijk was hij de controle over zijn avond (dinsdag 24 mei) gaat over gezonde voeding en het af wennen van de de borst. Daarna begint de serie weer opnieuw.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1