ZONDAG OPEN! LET OP □MIG ■xza KEUK op uitslag 6e bestuurskracht Raad en college beraden zich Deze Week l/SILCO Bo VEEt&g]l 4 van Voorjaarsconcert 75 iaar! 1 poort Deelnemersvergadering Wijk- en Buurtbeheer b>BURGERL UwKFI IKFIMAdviseunnl Feestelijke opening nieuwbouwlokalen Theo Thijssenschool ÏTTTT 1 ciooo Aangereden door trein Bingo Zuidhonk Solidariteits- maaltijd Spinnen voor een wens Nationale voorleeswed- strijd van start CV-KETEL NODIG? BEL (0180) 63 12 06 Sport IIMSHOW GELD VERDIENEN L/tw Douches sportzalen te hoog legionella gehalte van lil hoort g—4 Y i ficieel de nieuwe schoollokalen. kunnen werken. De inspecteur WADDINXVEEN - Veel kerken WADDINXVEEN - Het Almaro- W" voor kwaliteit ew persoovdijk advies! NEELEMAN Nefit-dealer Feest bij Burger. Zie onze advertentie op pagina 2 van deze krant. of meerdere samenwerkingsver banden te komen. Wat betreft dat laatste oriënteert de gemeente zich reeds actief, met name rich ting Nieuwerkerk aan den IJssel. In het nu uitgebrachte zesde on- de school. „Er is hier de meneer die alle tekeningen voor de nieu- zijn energie ingestoken." Wet houder Dorinda Gerts staat in tussen voor het nieuwbouwge- deelte. „Jullie zijn hard bezig om met z'n allen goed doen." De kinderen juichen, het is een mooi compliment. Na haar felicitaties De ramen en deuren kunnen al lemaal open. Er is veel licht en ruimte. „De kinderen waren net koeien die voor het eerst naar de wei kwamen", reageert juf Tine ke Bokma. 4 toonaangevende meubelzaken in Waddinxveen Zuid, gratis en ruim parkeren voor de deur, eenvoudig te bereiken C1000 v. Mourik Passage Waddinxveen 24 UUR SERVICEDIENST ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 Groeneweg stelt teleur tegen hekkensluiter. Lees verder op pagina 19. O V.O.F. T. VAN DER SPEK ZN P. VISSER EN ZN Directeur van de Openbare Ba sisschool Dick Bruna, Aad Kui per, is eveneens aanwezig. Ook voor de Brunaschool is geld be schikbaar voor onderwijskundi ge vernieuwingen. Kuiper wil de komende jaren dezelfde weg in gaan. „De aanvraag voor loca tie Zuidhoek is ingediend. In 2006 hopen we te kunnen gaan bouwen. De Sperwerhoek staat ook op de rol, maar dat is weer voor een paar jaar verder." De Brunaschool wil net als de Theo Thijssen meer ruimte voor ICT en voor de docenten. Voor extra zorg aan kinderen, de remedial teacher, de intern begeleider. De scholen voorzagen daar niet in, de onderwijsvernieuwing is een investering in kwaliteit. Sander van der Krogt, ambtenaar van de Gemeente, afdeling Welzijn, Educatie en Recreatie, beaamt deze vooruitgang in het basison derwijs. Tegelijkertijd wordt er hard ge in Sporthal De Dreef wordt op 19 maart een zes uur du rende Spinningmarathon ge organiseerd voor de .stich ting 'Doe een Wens'. Daarbij zullen ook enkele BN-ers van de partij zijn. Wie dat zijn, is te lezen op pagina 15. ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE - Het zesde onderzoek naar de gezamenlijke bestuurskracht van de vijf Zuidplasgemeenten Gouda, Waddinxveen, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle is afgerond. Eerder werd de be stuurskracht van iedere afzonderlijke gemeenten tegen het licht gehouden. Met het oog op de eigen toekomst maar ook op de ontwikkeling van de Zuidplaspolder, een van de vier grote ge bieden in Nederland die de Nota Ruimte heeft aangewezen voor ontwikkeling, is een verdergaande samenwerking gewenst en noodzakelijk. Volgende stap voor de raad en het college van Ze venhuizen-Moerkapelle is nu het verwoorden van een eigen standpunt. Witte (fluit) en (violoncello) speelde voor de pauze romantische muziek van onder andere Glinka, Mozart en ZEVENHUIZEN - Een 44-jarige man uit Capelle aan den IJssel is zondag 20 februari rond 18.55 uur nabij een spoorwegovergang aan de Swanlaweg om het leven gekomen, nadat hij daar werd aangereden door een trein. De man die lopend was, was ver moedelijk bezig met het maken van foto's. De politie onderzoekt de toedracht van dit dodelijk on geval. vangen per mail uitnodigingen voor vergaderingen. Beschikt men niet over een e-mail adres, dan wordt de informatie op het huisadres bezorgd. Voor vragen of aanmeldingen kan men te recht bij één van de bestuursle den: Marianne Brinksma, Dot- De vijf delen uit een Entr'acte van de Griekse componist Pa- pastavrou bracht het publiek in een vroege vakantiestemming. *01821623999' wooisiunii m van Michelle, meneer Brou wers." Mike Mertens overhan digt vervolgens een sleutel aan Vandaag is voor iedereen op wethouder Gerts, een hele grote sleutel die door juf Gea is ge maakt. „Heel veel mensen hebben heel Overal in ons land worden momenteel de lokale voor rondes gehouden van de Nationale Voorleeswed- strijd. Lees op pagina c4 alles over de voorleeswedstrijden in Waddinxveen en Zeven huizen. Lees verder op pagina 15 1 1930-2005 terweide 56, 2742 GE Waddinx veen, 0182-638963, e-mail: geert_marianne@casema.nl (Se cretariaat) of Peter Veringmeier, Sweelinckhof 54, 2742 CC Wad dinxveen, 06-53778610, e-mail: peter@veringmeier.nl (Voorzit ter). werkt aan een besturenfusie in het openbaar onderwijs. Siwert Jansen werkt hier samen met wethouder Gerts aan. „We zitten nu in het eindtraject. Op één au gustus aanstaande zal de nieu we stichting van vier schoolbe sturen een feit zijn. Waddinxveen, Gouda, Bodegra ven en Reeuwijk. Als grote stich ting zullen we in de toekomst veel meer mogelijkheden heb ben om deze onderwijsvernieu wingen te realiseren. De stich ting komt er om het onderwijs een lift te geven", aldus Jansen. De volgende klus in de Theo Thijssenschool is het inrichten van een nieuwe personeelska- mer. Personeel zat voorheen in de kamer van Mike Mertens. Daar is nu ook ruimte om te kunnen werken met een intern begeleider of een individuele leerkracht. In het oude inpandi ge lokaal van groep 4 is straks een multifunctionele ruimte. „De school heeft zijn basis be houden", zegt juf Annette van Zoelen trots. „Het gebouw heeft zijn aangezicht gehouden, als je ervoor staat en ook van opzij. De nieuwbouw is in de lijn van het bestaande gebouw gebleven." uiteindelijk goedgekeurde ver zoek aan het college betreffende de besteding van de 15.000,- eu ro van het Beeld/Kwaliteitplan. Verder zal men worden bijge praat over belangrijke zaken als de behandeling van de geïnven tariseerde knelpunten, het for maliseren van de organisatie, de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en de afwikke ling van klachten van buurtbe woners. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat van WBB. Mensen die in het bezit zijn van een e-mail adres, ont- initiatieven om Moordrecht er bij te betrekken zijn geventileerd. 2. Samenvoeging Waddinxveen en Boskoop 3. Gouda als volwaardige en veelzijdige centrumstad die be stuurlijk en ambtelijk intensief samenwerkt met de twee eerst genoemde samengevoegde ge meenten Samenwerken om de bestuurs kracht te vergroten betekent ook veranderen. Niet alleen voor wat betreft de bestuurlijke en organi satorische samenwerking tussen Zuidplasgemeenten, maar ook voor de samenwerking met an dere overheden zoals Rijk, pro vincie en grote steden. In dat ver band pleiten de onderzoekers voor "flexibel maatwerk" met als doel optimaal invloed en mede sturing te kunnen blijven geven aan de ontwikkeling van de ei gen gemeente en bijbehorend grondgebied. Gemeenteraad en college van Ze venhuizen-Moerkapelle berei den zich de komende tijd voor op het bepalen van een stand punt over verdergaande vormen van samenwerking en/of samen voeging. Diverse werkconferenties voor raad en college staan daarom op de agenda om een weloverwo gen visie neer te leggen. Wellicht wordt in dat proces ook een ap pèl op de bevolking gedaan. Belangstellenden kunnen het rapport van het zesde bestuurs- krachtonderzoek en die van de gemeente Zevenhuizen-Moerka pelle raadplegen via de gemeen telijke website www.zevenhui- zen-moerkapelle.nl /bestuurenor ganisatie/bestuurskrachtonder- zoek. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen heeft, tijdens zijn periodieke controle, geconsta teerd dat de douches van drie sportzalen een te hoog gehalte aan legionella bevatten. De be smetting lijkt niet ernstig, maar uit voorzorg zijn alle douches di rect afgesloten. Het ministerie van VROM is hiervan direct op de hoogte gesteld. Tijdens de periodieke controle die de gemeente laat uitvoeren door Aqua Serva werd in sporthal 'de Dreef', sportzaal 'Groenswaard' en gymnastieklokaal Joh. Post- laan een te hoog legionellagehalte aangetroffen. De gemeente heeft na de constatering, uit voorzorg, direct maatregelen genomen. De douches zijn afgesloten en de ge bruikers van de sportzalen zijn in gelicht. Het aangetroffen gehalte levert geen direct gevaar op voor de volksgezondheid. De oorzaak van de 'legionellabesmetting' is nog niet bekend. Aqua Serva doet hier in opdracht van de gemeente onderzoek naar. Maandag 21 fe bruari wordt gestart met het des infecteren van de leidingen. Ver volgens worden er weer monsters genomen die op kweek worden gezet. De verwachting is dat de douches zeker drie tot vier weken buiten gebruik blijven. Sportver enigingen en scholen kunnen ge bruik blijven maken van de ac commodaties en watertappunten die niet zijn afgesloten. 'Voldoende voor nu, niet voor de toekomst'. Dat was de eindcon clusie, die het adviesbureau in november 2004 trok uit het on derzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle. Zelf aan het roer blijven staan voor het maken van vroegtijdige keuzes over vormen van definitieve samenwerking in het Zuidplasgebied is voor de gemeente uitermate belangrijk om in de toekomst van betekenis te blijven. Het behoud van een weliswaar gedeelde zelfstandig heid moet worden gezocht in sa menwerkingsmogelijkheden en eventueel samenvoeging. De gevolgen van oprukkende verstedelijking, de beperkte fi nanciële mogelijkheden en het geringe vermogen om strategi sche ambities zelfstandig te reali seren pleiten voor verbreding van de bestuurskracht door zelf WADDINXVEEN - De leerlingen van Openbare BasisschoolTheo Thijssen stromen naar buiten. Op het plein verzamelen alle groepen zich rond de ingang van het ge bouw. Mike Mertens, directeur van de Theo Thijssenschool, spreekt de kinderen en genodigden toe. „Is het jullie opgevallen dat we een nieuwe tegel op het plein hebben? En wat staat erop?" De kinderen reageren onmiddellijk. „Een lieveheerbeest- je!" „En wat betekent dat lieve heersbeestje dan?" vraagt meester Mike. „Om lief te zijn”, zegt Daan. En dat klopt helemaal. Vandaag worden de nieuwbouwlokalen in de Theo Thijssenschool officieel geo pend en ter gelegenheid van dit heugelijke feit is er ook een tegel te gen zinloos geweld op het school plein geplaatst. school een feestdag, 's Middags worden er films gedraaid, de kinderen kunnen uit negen ver schillende kiezen. Bij meester hard aan jullie school gewerkt. Mike hebben ze een kaartje 'ge- Meester Mike heeft er vele jaren kocht'. Nu lopen alle leerlingen en genodigden bewonderend door de twee nieuwe lokalen waar veel foto's hangen. In de avond komen ook de collega's de onderwijskundige vemieu- van de Brunaschool langs en zijn wing vorm te geven", compli- ouders en belangstellenden uit- menteert ze de school. „Er is nu genodigd. De nieuwbouw is op meer ruimte voor ICT, voor alle de voet gevolgd en nu eindelijk computers, er is nu een aparte kunnen de leerlingen weer lek- ruimte om met kinderen apart te ker in een mooie klas werken. WADDINXVEEN - In het Zuid honk aan de Zuidplaslaan 552 wordt er zaterdagavond weer een gezellig bingo gehouden. Er worden tien ronden gespeeld, negen gewone en één superron- het initiatief te nemen om tot een de, en er zijn leuke prijzen te winnen. Als afsluiting van de avond wordt er nog een loterij gehou den. De kosten zijn 0.50 euro per stuk en elf voor 5,- euro. De aanvang derzoeksrapport zien de onder is om 20.00 uur en de zaal is zoekers een drietal ontwikkelin- open vanaf 19.30 uur. Jeugd gen die de agenda van de wordt alleen onder begeleiding bestuurlijke organisatieontwik- toegelaten. keling in de Zuidplaspolder gaat bepalen. Volgens het rapport zullen als ge volg van samenvoeging in de Zuidplaspolder op termijn drie gemeenten ontstaan: 1. Samenvoeging Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen in Nederland organiseren in de Moerkapelle, Moordrecht, waar- periode voor Pasen een solidari- bij de eerste twee reeds samen- teitsmaaltijd. Een eenvoudige werken met een gezamenlijke maaltijd, in verbondenheid met afdeling Sociale Zaken. De eerste miljoenen mensen op aarde, die in grote armoede leven.In Wad dinxveen wordt deze maaltijd gehouden op dinsdag 1 maart in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde, direct aanslui tend op de oecumenische dienst, trio gaf vrijdagavond in een ge- die om 19.00 uur begint en waar- heel volle Remonstrantse kerk in pastor A.J.M. van der Helm en een Voorjaarsconcert. Ds. C. de Jong zullen voorgaan. Het trio bestaande uit Reinilde De toegang is vrij, er is wel een Zevenbergen (harp), Heleen de collecte en men wordt ook ge- Witte (fluit) en Hugo Doesburg vraagd zich van tevoren op te geven. Dit kan telefonisch op nr. 619543, nr. 615621 of nr. 612452. Kanaaldijk 30 - 44, Waddinxveen-Zuid Levébre. Na de pauze gaf Reinil de Zevenbergen een uitleg over het bespelen van de harp en speelde het trio modernere stuk ken van Ravel en Ibert. Meubelboulevard Waddinxveen-Zuid (II) klassieke-, moderne-, design- en koloniale meubelen „De tegel betekent dat we probe ren lief voor elkaar te zijn", ver telt meester Mike. „Als je hier binnenkomt, weet je dat we heel Wethouder Dorinda Gerts en de directeur van de Theo thijssenschool Mike Mertens openen of- gezellig voor elkaar zijn. Oké? Afgesproken!" Dan wordt het schoollied ingezet. Alle leerlin gen zingen uit volle borst mee: heeft ook gezegd dat het goed Onze school die is oké, iedereen gaat met de school. Dat jullie het zingt met ons mee. Theo Thijs sen is een goeie, ja dat zie je zo! Na deze feestelijke aftrap mag iedereen naar de achterkant van opent wethouder Gerts met de enorme sleutel officieel de nieu we lokalen. Binnen staat al iets we lokalen heeft gemaakt", legt lekkers klaar en de ouderraad meester Mike aan de kinderen van de school, altijd actief bij de- uit. „Dat noemen ze een archi- ze en vele andere gelegenheden, tect, hij heet meneer de Graaf. De heeft de limonade al ingeschon- andere meneer heeft het gebouw ken. „Ik weet wat we straks krij- echt gebouwd. Hij is de vader gen", glundert een meisje uit groep 4, „een beker appelsap en slagroomsoesjes.” WADDINXVEEN - Wijk- en Buurtbeheer Groenswaard (WBB) nodigt alle bewoners uit voor een algemene deelnemers vergadering op woensdagavond 2 maart vanaf 20.00 uur in de Re- genboogschool op de Peter Zuidlaan nummer 2. Het is de eerste deelnemersver gadering van WBB in 2005. In de tussentijd heeft het bestuur niet stil gezeten. Het is hoog tijd om de bewoners van Groenswaard te informeren over de voort gang- Er zal onder andere gesproken worden over het ingediende en 57e JAARGANG nr. 2940 WOENSDAG 23 FEBRUARI 2005 HOOGBNBOEZI 1 I V 'FWi Lid van UNETO-VNI WK 4 F LAND NU KOPEN kERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL (01821 64 00 72 Let op de advertentie elders in de krant Se/ voor gratis offerte Wooncultuur tel.0182-614633 vanberkesteijn.nl BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN wu LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR AARDAPPELEN-, GROENTE-, EN FRUITHANDEL EN TUINPLANTEN Bredeweg 116, Zevenhuizen (naast opnt Al2 richting Den Haag), tel. (0180) 63 IS II AantHfdragen geldig {/m U februari Centrale verwarming Zevenhuizen OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Zuidkade 230 - Waddinxveen tel.0182-632441 vermaaswoonselektie.nl Dorpstraat 39 Waddinxveen Kerkplein 13 Moordrecht www.burger-waddinxveen.nl Van Berkesteijn PARTICULIERE VERHUIZINGEN INBOEDEL- EN ARCHIEFOPSLAG EMIGRATIE VERPAKKINGEN KANTOOR- EN PROJECTVERHUIZINGEN VERHUUR VERHUISMATERI AAL www.erkendeverhuizer.com van noort-poldervaart verhuizingen Coenecoop 449 Waddinxveen Boskoop: 0172-21 31 92 P V Gouda: 0182 51 25 34 Woerden: 0348-41 11 00 E-mail: verhuizen@vannoort.nl tei TOTAALOPLAGE RUN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Rijnhavenkade 2, Alphen aan den Rijn - Tel. 0172 244 271 Ma - za 10:00 - 18:00 uur. Do - vrij koopavond. tel. 0182-615066 hoogenboezem.nl concept tel.0182-649744 bocencept.com Door Brigitte Bosman I Bloemkoolgroot O,99 Paprika’s stoplicht500 gram mix O,89 I Mango’s 3 voor O," f Elstar5kg I f9S I Vleeswaren (ruim 20 soorten) ..5x100 gram 3,9Ï Boerenkaas (belegen, pikant, oud) per kilo 4,91 Bloemen (keuze uit honderden bossen) 2 bossen 1,9Ï waddinxt -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1