VOO/* Deze Week NIEUWE KETEL NODIG? ■nzi e<ü KEUKENSHOW IUU KOPEN GELD VERDIENEN -^neeieman Burgemeester Roijers feliciteert 100-jarige inwoonster Waddinxveen wil Wethouder Gerts deel Stoofkade geportretteerd Samenwerking Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen- Moerkapelle voorlopig afgeblazen Feestelijke opening ondergronds- inzamelingssysteem Danny Rook neemt cheque Stichting Doe een Wens in ontvangst Burgemeester opent expositie Keukens tegen alles-moet-weg prijzen in Woerden. UwKFI IKFRIAdviseunnl w Aangehouden na vernieling buitenspiegel ZEVENHUIZEN - De politie hield zaterdag 12 maart rond 03.30 uur een 19-jarige jongen uit Den Haag en een 19-jarige jon gen uit Zevenhuizen aan. Zij hadden een buitenspiegel van een langs de Burgemeester Klinkhamerweg geparkeerde auto vernield. Toevallig zag de Zevenhuizense eigenaar van de auto het tweetal de spiegel van zijn auto aftrappen en waar schuwde onmiddellijk de politie. Onderwijl volgde hij het tweetal dat uiteindelijk door de politie kon worden ingerekend. De ver dachten hebben aangegeven de schade te willen vergoeden. De politie maakt proces-verbaal op. concert afgelast WADDINXVEEN - Wegens om standigheden ging het kamermu ziekconcert op vrijdag 11 maart in Kreater niet door. Het tango-en- semble Nuevos Tangueros trad dus niet op, getracht wordt om aan het eind van het seizoen of JAR Kamermuziek- v De Wereld winkel Cursus reanimatie Wedstrijd van de week Prijs voor Ben- nemeer Waddinxveense kunstenaars in CV-KETEL NODIG? BEL (0180) 63 12 06 Hij is er weer. WWW.NEELEMAN.COM DIVERSE PRIJZEN EN MERKEN /SILCO °V' V 1 DE C1000 Nefit-dealer SPECTACULAIRE KINDERKLEDING VOORDEELDAGÜ! T: (0182) 64 00 90 Waddinxveen C1000 V. Mourik Passage Waddinxveen De NVM Woningvizier! Silco voor uw hele interieur P. VISSER EN ZN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Uneto-Vni 57e JAARGANG nr. 2943 VOORJ AARS AANBIEDINGEN zie onze advertentie elders in deze krant DONDERDAG 17 MAART In "HET TREFPUNT" Stationsstraat 18 WADDINXVEEN ÖSRAND Finse Golf 2 (iangs de A12), Woerden, telefoon: 0348-480460. DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND. 1 installatietechniek Ki F r I I i ik WOENSDAG 16 MAART 2005 r (foto: Liesbeth van der Vis) WADDINXVEEN - De gemeente ■7 udvan UNETO-VN' I CrT-a veruarm.'.ng Zevenhuizen De Waddinxveense fotograaf Ton bennemeer viel onlangs in de prijzen bij de Bruid Brui degom Bruidsfoto Award 2005, een initiatief van Bruid Bruidegom Magazine. Lees verder op pagina 7. PR-medewerkster Annie Win kel vertelt op pagina 13 alles over haar werkzaamheden en de functie van de Wereldwin kel. De nacompetitie is verder weg voor Be Fair. Lees verder op pagina 19. van de beide gemeentelijke orga nisaties vloeit voort uit een sa menwerkingsproces tussen bei- GOUDA - In de Agnietenkapel is er op donderdag 24 maart (van 12.00 tot 17.00 uur), vrijdag 25 maart en zaterdag 26 maart (van 10.00 tot 17.00 uur) een expositie, Nieuwe Markt 100. Tussen de deelnemers zitten onder andere de Waddinxveners Jan Neven kinderen, een zoon en een doch ter. Vervolgens verhuisde het echtpaar naar Oegstgeest. In 1967 is het echtpaar verhuisd naar Waddinxveen. Mevrouw Willink-Muijlwijk hield erg van tuinieren. Ook handwerkte en puzzelde zij graag. Haar gezondheid is goed, al hoewel zij nu nog een klein beetje herstellende 'is van een longontsteking. Het lopen gaat iets moeilijker. Zij loopt inmid dels achter een rollator. Haar ge heugen is nog prima in orde. Mevrouw Willink is nog zeer geïnteresseerd in hetgeen er om haar heen gebeurt. Zij leest nog trouw de krant en volgt het journaal op de voet. kamer in dit integratieproject aan de Kerkweg Oost.Twee jaar gele- Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars. UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN Allemaal het nieuwste van het nieuwste in de maten 92 - 176 Prinsenschouw 1 Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 47 52 99 Rietveld 36 Woerden Tel. (0348) 41 56 67 Let op de advertentie elders in de krant Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder Bel (0900) 708 09 00 (I0 eurocent per minuut) Lid van WADDINXVEEN - Burgemees ter H.C.J. Roijers en zijn echtge note brachten afgelopen zater dag om 11.00 uur een bezoek aan mevrouw G.M.R Willink- Muijlwijk, die op deze dag de bijzondere leeftijd van 100 jaar bereikte. Mevrouw Willink is op 12 maart 1905 geboren te 's-Gra- venhage en heeft haar jeugd sa- men met twee zussen en twee broers in Den Haag doorge bracht. Zij heeft jarenlang in de Bloemenbuurt in Den Haag ge woond. Mevrouw Willink is op 30 september 1925 te 's-Graven- hage gehuwd. Haar echtgenoot was werkzaam als ambtenaar (commies) bij de gemeente Den Haag. Het echtpaar kreeg twee Danny Rook begon zijn carrière in Club Veronica, vervolgens speelde hij in Goede Tijden, Slechte Tijden en In de Vlaam- sche Pot. Hij presenteerde ook nog de televisieprogramma's Megafestatie, Chat Choice (met Tatum Dagelet) en de finale van Big Brother 3. Nadat hij Bobo's WADDINXVEEN - De organisa tie van 'Spinning around the world' heeft deze week nog een bekende Nederlander aan het evenement toegevoegd: Danny Rook. Hij zal rond de klok van 16.30 uur de cheque in ontvangst nemen. De Stichting Vrouwenraad Wad dinxveen vierde op woensdag 8 maart Internationale Vrouwen dag met een sprankelende voor stelling van Wieke Mulier en Jos Thomasse. Actuele thema's pas seerden de revue: Overbevolking, cosmetische chirurgie, vergrij zing, milieuvervuiling en norm vervaging kwamenin tweespra ken, cabaret en dichtvorm aan de orde. Met humor gebracht, maar- ook op een manier die stemt tot nadenken. k De avond werd geopend door Het ontwikkelingsproces is in een stroomversnelling gekomen WADDINXVEEN - Op de hoek Johannes Postlaan/Peter Zuid- laan vond dinsdag 15 maart een feestelijke opening plaats van het ondergrondse inzamelings- systeem in Waddinxveen. De containers werden na de ope ning opengesteld voor gebruik. Aanwezigen waren onder ande re wethouder Dijksterhuis en de heer Krul van Woonpartners en Cyclus. Op 27 februari 2002 nam WADDINXVEEN - Burgemeester Roijers opende op 15 maart de ex positie van Patrick Klijn in het ge meentehuis. De expositie bestaat uit ongeveer dertig potloodteke ningen en is tot 11 april in de hal van het gemeentehuis te bewon deren. Patrick Klijn tekent al ruim twintig jaar. Hij heeft een bijzon dere stijl van tekenen ontwikkeld. Deze neigt naar naïeve kunst met een soms bijna magische sfeer. Er ontstaan met pen en kleurpotlood prachtige verstilde beelden van mensen en hun omgeving. Pa trick wil graag bèroemd worden en een expositie houden. Met de ze expositie in het gemeentehuis wordt zijn droom werkelijkheid. Cool Kids Casuals komt.... van 9.30 tot 16.00 uur drie Waddinxveense kunstenares sen: Ton vanDuppen, Anke Mens- ink en Janny Buijs, die alle drie op geheel eigen wijzewethouder Do renda Gerts portretteerden. Dit programmaonderdeel sloot aan bij het door het Waddinxveense gemeen tebestuuruitgeroepen Jaar van de Kunst, net als de expositie met werken van vier vrouwelijke kunstenaars (Janny Buijs, Ton van Duppen, Wil Borst en Ans Wek- king) die op initiatief van de Vrouwenraad in Kreater wordt gehouden. Waddinxveen zou met een per manente afsluiting het sluipver- keer willen weren. Politie en brandweer zijn voorstander van de ingreep. Wethouder Keulen (PvdA) staat niet onwelwillend tegenover de Waddinxveense wens. Op de lange termijn scheelt het Gouda aan onder houdskosten. Wel worden er ko mend voorjaar nog asfalterings- werkzaamheden afgerond. In de zomer zou de overdracht kun nen plaatshebben. TUINCENTRUM Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen - Tet. 0182 616878 www.silco.nl de gemeenteraad van Waddinx veen het besluit om bij de hoog bouw en op de milieuparkjes het huisvuil in te zamelen door mid del van ondergrondse contai ners. Inmiddels zijn in samen werking met Woonpartners op ruim vijftig locaties ondergrond se containers geplaatst. Tot op heden moest op veel van deze locaties het afval in vuilniszak ken aan de straat worden gezet. Het ondergronds inzamelen kent vele voordelen. Deze ma nier van afval inzamelen veroor zaakt minder overlast, draagt bij aan een prettige woonomgeving, verbetert de werkomstandighe den van de inzamelaars en werkt bovendien veel efficiënter. Daarnaast kunnen bewoners met gebruik van een pasje him afval onbeperkt op ieder mo ment van de dag in de container deponeren. De restafvalcontainers zijn voor zien van een elektronisch toe gangssysteem ter voorkoming van illegaal gebruik door onbe voegden. De gebruikers kregen afgelopen weekend per post een pas toegezonden om de contai ners te openen. De Jeugd Advies Raad van Waddinxveen (J AR) wil dat jon geren meer van zich laten ho ren. Onder het motto 'Ben jij het zat? Zeg dan wat!' zorgen tien enthousiaste jongeren, in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar, dat de gemeenteraad luistert naar de jeugd uit Waddinxveen. Meer over de JAR op pagina 15. in the Bush wint, is Danny even niet meer op de buis te zien. Hij stort zich op musicals. Zo speel de hij in Chicago, Saturday Night Fever en Kunt u mij de Q QUClS weg naar Hameien vertellen, mijnheer? Momenteel presen teert hij het programma Cool Box op Yorin. Danny Rook is één van de ambassadeurs van de Doe een Wens Stichting. Naast Rook, zullen ook de BN- ers Henk Angenent, Leontien van Moorsel, Martin Verkerk, Gerard Joling, Henk Bres, Jurgen (schilderijen), Liz Venema (ge- Quinty mengde techniek) en Gerrit Ver- deze meulen (gemengde techniek). Iedereen is van harte welkom. Patrick Klijn is dertig jaar en woont onder begeleiding in woonvoorziening Nesselande. begin volgend seizoen alsnog Samen met andere mensen met WADDINXVEEN - De werkgroep Reanimatie gaat bij voldoende aanmeldingen weer een nieuwe cursus reanimeren verzorgen op 30 maart, 6 en 13 april. De cursus zal in totaal 3 avonden van 20.00 tot 22.00 uur duren. De eerste avond bestaat uit een theoretisch gedeelte en de volgende avonden uit een praktijk gedeelte. Aan het einde van de cursus wordt na ge bleken geschiktheid een diploma uitgereikt. Het is tevens de bedoe ling dat de cursist(e) na het beha len van het diploma de eerste drie herhalings- lessen eens per half jaar volgt en daarna éénmaal per jaar. Deze herhalingen zijn van het grootste belang om de vaardig heid te behouden. Voor informatie, inschrijving en informatie bel Lydia van Tol, tel 0182 - 619561 06-28566028 of e- mail: reanimatie@casema.nl. ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE - De burgemeesters en ge meentesecretarissen van Nieuwerkerk aan den IJssel en Zeven- huizen-Moerkapelle wilden op de grens tussen beide Zuidplas- poldergemeenten een intentieovereenkomst ondetekenen, die kan gaan leiden tot een voor Nederland unieke samenwerking tussen twee gemeenten. Op het laatste moment werd het hele ge beuren afgeblazen, wegens te veel vragen van burgers. De ge meenten hebben nu besloten eerst de burgers goed te informe ren, alvorens de samenwerking aan te gaan. Bij Mandemakers Keukens in Woerden wordt alleen donderdag, vrijdag en zaterdag een alles-of-niets-verkoop van showroomkeukens georganiseerd. De reden hiervoor is dat de showroommodellen plaats moeten maken voor de nieuwe collectie. Dit is een unieke kans voor u om uw droomkeuken aan te schaffen met kortingen die op kunnen lopen tot wel 70 (zeven tig!)0/» en met modellen die zelfs TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD weg mogen. De directie van Mandemakers Keukens laat weten dat deze verkoop niet bedoeld is voor handelaren, maar dat UITSLUITEND PARTICULIEREN deze keukens kunnen aan schaffen. Het adres van deze alles-moet-weg verkoop is: Rijnhavenkade 2, Alphen aan den Rijn - Tel. 0172 244 271 Ma - za 10:00 - 18:00 uur. Do - vrij koopavond. CAS WATER C.V. ELEKTRA ZON-ENERCIE Smit, Esther Vergeer en Trustfull meedoen aan spinningmarathon. een concert met dit veelbelovende en- een lichte verstandelijke handicap semble te organiseren. bewoont hij een eigen woonslaap- Het eerstvolgende concert in de serie is op vrijdag 8 april in Kre ater. Het gaat hierbij om het duo den opende staatssecretaris Ross, Music Hands; Lidy en Ton van samen met burgemeester Jonk- der Voort (zang en piano) zullen man, dit woonproject voor twaalf dan een mooie avond verzorgen, mensen. Meer informatie bij Kreater, Kerk- straat 13 te Waddinxveen, 0182- e 1 -1 614422 of info@kreater.nl. naar aanleiding van de recente bestuurskracht- onderzoeken. Uit deze onafhan kelijke bestuurskrachtonderzoe- ken is duidelijk geworden dat de De voorgenomen samenvoeging verwachte ontwikkelingen - waaronder die in de Zuidplas- polder - vragen om bundeling van bestuurskracht om deze uit dagingen aan te kunnen. Beide gemeenten verwachten van deze samenwerking de beoogde ver sterking van de bestuurskracht. De samenwerkingsvorm zou uniek zijn. Er zijn wel studies naar gedaan, maar is nog niet in Waddinxveen heeft het college de praktijk gebracht. van B en W van Gouda verzocht om een deel van de Stoofkade in eigen beheer te mogen nemen. Het gaat om het gedeelte tussen de gemeentegrens Gouda-Wad- dinxveen en het noordelijkste viaduct. Het verzoek is gedaan, omdat Waddinxveen een vaste afsluiting wil ter hoogte van het viaduct op Gouds grondgebied. Het betreft een weggedeelte van ongeveer zestig meter. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Burgemeester H.C.J. Roijers en zijn echtgenote brachten afgelopen zaterdag een bezoek aan mevrouw G.M.P. Willink-Muijlwijk, die op deze dag de bijzondere leeftijd van 100 jaar bereikte. feit dat beide gemeenten (voorlopig) voor om met behoud van ieders zelf standigheid de ambtelijke orga nisaties van beide gemeenten sa men ambtelijke organisatie, die ten dienste staat van de twee ge meenten. Als basis dient het door beide directieteams ont wikkelde TWINZ-model. TW1NZ staat voor TW(ee) ge meenten worden 1 N(ieuwer- kerk) - Z(evenhuizen). Door de samenwerking worden de door de besluitvorming in beide krachten gebundeld, wordt de gemeenteraden continuïteit vergroot, worden er schaalvoordelen behaald en kan de efficiency Worden verbeterd. Het unieke van deze eventuele de gemeenten, dat zich vanaf samenwerking is gelegen in het 2002 geleidelijk heeft ontwik- er keld. Zo is er met ingang van 1 zouden kiezen januari 2005 één afdeling Sociale Zaken gevormd, waarbij cliën ten zowel in Nieuwerkerk aan den IJssel als in Zevenhuizen te voegen. Zo ontstaat één Moerkapelle terecht kunnen. Ook bij de Buitendienst (Open bare Werken) en op het terrein van Personeel Organisatie wordt de laatste tijd steeds meer samengewerkt. addinjoMien OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 1

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1