Werken in de Wereldwinkel is dankbaar werk Concerten 'De Gouwestem FfllLLISSEmEIlTSPHRTIjen ft Gratis informatieavond Marco Bakker solist Lions-Voorjaarsconcert 2e hands en nieuwe computers www.groenecomputershop.nl De 50e verjaardag van meester Wim v/d Eijk Faalangst- reductie- training Paddentrek bij Dierendal voor gedupeerden producten aandelenlease I 1 f\ Open Aanbiedingen: CAR VISION Bodegraafsestraatweg 3 Gouda tel. 0182 570080 fax 0182 570082 EEEESZEHIB Gezamenlijk initiatief 'open kerk' St. Victor- parochie viert dubbel jubileum Geslaagden A-diploma Goede vrijdag: even stoppen Agl De Groene wF 9onipuJershop I II kast, de potten en pannen in de keu- Dinsdag t/m zaterdag, donderdag koopavond Gebruikte nieuwe computers banden Bel voor meer info: 0182 51 33 23 of mail naar: aertsglas@planet.nl f J achter kwam en zelfs werd gecon fronteerd met een grote rest schuld. Diverse stichtingen zijn ontstaan om gedupeerden te hel pen in hun pogingen om via rechtszaken deze wurgcontracten te bestrijden. Er zijn diverse ka merdebatten over dit onderwerp geweest en ook de media heeft hier veel aandacht aan geschon- het heel normaal dat we precies kun nen kopen wat we willen. De makers van de artikelen, producenten, wonen veelal in landen als India, China, Peru station Waddinxveen centraal. Al le aandelenlease gedupeerden die slachtoffer zijn van aanbieders zo als Dexia, Aegon, Spaarbeleg, Le- vob en Ohra zijn welkom op de ze gratis avond en er zal worden ingegaan op alle facetten van dit drama en mogelijke oplossingen worden besproken. Als gastspre kers zijn aanwezig advocaten van Wereldwinkels elk jaar opnieuw hun producten verkopen. Dan weten ze dat ze ook volgend jaar hun kinderen naar school kunnen sturen. Al met al is het heel dankbaar werk om voor de We reldwinkel te werken." advocatenkantoor Quarles en Jur gens uit Dordrecht, Bos Breton advocaten uit Lisse en Veldhuij- zen Evenboer Nuiten Advoca ten uit Dordrecht. Deze kantoren hebben al véle aandelenlease za ken lopen en staat aandelenlease gedupeerden deskundig bij. Ook is er ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen. dag 16 maart in de aula van het Coenecoop College, Dreef 2-6 in Waddinxveen. Dat is naast sport hal De Dreef aan wat voorheen de Sniepweg heette.Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom en de aan vang van de avond is om 19.30 uur. Er is gelegenheid voor parke ren. Het schoolgebouw ligt op tien minuten loopafstand van het WADDINXVEEN - „Daar komt hij!" Meester Wim van de Konin gin Beatrixschoolis thuis opge haald en rijdt samen met z'n vrouw op een versierde traktor ZEVENHUIZEN - Na twee zeer succesvolle optredens in 2003 en 2004 van het fameuze ensemble De Perlina's, heeft Lionsclub Ze venhuizen nu beslag weten te leggen op Marco Bakker als so list tijdens het derde Lions-Voor jaarsconcert op vrijdag 22 april. Samen met het Grootkoor Rot terdam, Rob van Dijk (piano), en de solisten Etty van der Mei en Nan van Groeningen, zal Marco mede kleur gaan geven aan het concert in de Hervormde Kerk. Deze avond staat in het teken van een goed doel, namelijk kin deren met het syndroom van Down in Moldavië. De entree prijs bedraagt 15,- euro. het lijden en sterven van Chris tus. Naast koorzang door de ge zamenlijke mannenkoren is er ook plaats ingeruimd voor sa menzang en enkele intermezzo's door de instrumentalisten. Het concert in Kapelle is vrij toegan kelijk. WADDINXVEEN - Omdat in ons land de meeste kerken door de weeks gesloten zijn, hebben de Immanuëlkerk en Ontmoe- tingskerk enige tijd geleden het plan opgevat de kerkdeuren wat meer open te zetten. Dit gezamenlijk initiatief is zo wel bestemd voor kerkleden als voor bewoners van Waddinx veen en omstreken om een mo ment van rust en bezinning aan te bieden. Op woensdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur is ie dereen welkom om de Imma nuëlkerk binnen te lopen. Er is gelegenheid om stil te zijn, je bidden, een kaars aan te ste ken en gedachten in een gasten boek op te schrijven. Vanwege de vieringen rond de Stille week (voorafgaand aan Pa sen), zal op woensdag 23 maart geen Open Kerk zijn. Rob de Jong uit Zevenhuizen vormt het 'voorconcert'. Rob werd gespot tijdens een door de Zeven Muzen georganiseerde avond met optredens van ama- teur-musici en viel daar onmid dellijk op door zijn mooie piano spel. Hij zal vanaf 19.15 uur (kerk open) de entree in de kerk veraangenamen en de wachten de bezoekers tot 20.00 uur ver pozen. Kaarten te koop bij Reisbureau De Zwaluw in de Dorpsstraat (Zevenhuizen) en in De Fotoboe- tiek (Moerkapelle). Voor meer informatie: www.lions.nl/ze- venhuizen/ of bel naar 0180 - 631956. Op zaterdag 26 maart (stille za terdag) is er een Passie- en Paas- concert in de Bovenkerk te Kam pen, waaraan wordt meegewerkt door alle drie de mannenkoren van Martin Mans, het Chr. Streekmannenkoor 'NW jaar waart het aandelenlease RET (Ratio- spook door Nederland. Honderd duizenden mensen dachten een maar er achter dat zij niet spaarden maar rente betaalden voor een grote lening waarmee aandelen waren gekocht. De schok was groot toen men daar WADDINXVEEN - Al 25 jaar kent de St. Victorparochie het fenomeen Contactpersoon: men sen die namens de parochie bij mensen thuis komen die iets te vieren of iets te rouwen hebben. Ook bij kerkelijke hoogtijdagen is de contactpersoon de schakel tussen kerk en gelovigen, er worden kerstwensen uitgedeeld en huisbezoeken afgelegd. De Contactpersonen krijgen als eer ste contact met de parochianen, zij zijn de mensen die naar de verhalen van parochianen luiste ren en ervoor zorgen dat de band tussen de parochie en de gelovigen daadwerkelijk gestal te krijgt. Dit jaar viert de Contactperso- nengroep van de Sf. Victorpa- fochie het 25-jarig bestaan. Het bijzondere is dat dit jubileum valt in een jubileumjaar van de parochie: het kerkgebouw be staat namelijk 125 jaar en dat wordt gevierd met tal van activi teiten. Zondag was er een zoge noemde Victorviering, die stond deze keer geheel in het teken van het jubileum van de Contactper sonen. De bekende TV-persoon- lijkheid Leo Pijen (KRO RKK) verzorgde een overweging in die viering, die als thema 'Hart te gen Hard' had. Naast de viering in de Victorkerk willen de con tactpersonen op 19 maart met el kaar het 25-jarig bestaan vieren naar school. Hij is vandaag 50 jaar in 'Het Kegelhuis' te Schoonho- geworden. Dat zal hij weten! Alle ven. kinderen van school hebben een aan te doen. Door er voor te zorgen dat ze wel weten waar hun producten van daan komen. Door eerlijk te handelen met de producenten. En door actie te voeren." Omgaan met de producten is ook een reden waarom Anneke Dekker het zo leuk vindt om in de Wereldwin kel te werken: „Er zitten zoveel bijzon- school kunnen. De meeste zijn blij dat dere dingen bij, dat intrigeert me enorm. Laatst hadden we postpapier gemaakt van olifantenpoep. Dat zie je niet zo snel in een andere winkel lig gen" „Ook de klanten kijken vaak hun ogen uit als ze weer de meest bijzonde- NU OOK VOOR DE GOEDKOOPSTE BANDEN Voor sportieve velgen en banden. Continental, Pirelli, Michelin, Goodyear, etc. naar: zelfversierde muts op. Iedereen zwaait en zingt: „Hartelijk gefeli citeerd." Er komen een paar kinderen naar voren: Esmee en Wim geven hem een grote doos met een heerlijke Abraham erin. Karlijk hangt een mooie medaille om z'n nek; daar op staat met gouden cijfers '50 jaar' geschreven. Heel veel kinde ren geven meester Wim een kaart of tekening, terwijl hij naar bin nen loopt. Daar wachten nog veel meer verrassingen op hem. De gang is versierd met tekeningen, slingers en confetti. En z'n kamer hangt vol met ballonnen. Eerst krijgt meester Wim nog de schrik van zijn leven. De 'Abraham' die in zijn stoel zit, blijkt levend te zijn. Het was de bovenschools manager. Later de 43, Waddinxveen, tel 0182 - 612100 of via de de internetsite www.degouwestem.nl. Beide Passie- en Paasconcerten begin nen om 19.30 uur. Du ook computers uit WADDINXVEEN - Op uitnodi ging van Woord Daad zal op zaterdag 19 maart een Passie- en Paasconcert worden gegeven in de Hervormde kerk van Kapelle in Zeeland. Aan dit concert zal worden meegewerkt door de or ganist Aamoud de Groen. Er is een afwisselend programma op gesteld dat bestaat uit bekende liederen over Passie en Pasen, organiseerde herdenking van de gevallenen bij het monument aan het Stationsplein, is om 21.00 uur het door het mannenkoor 'De Gouwestem' georganiseerde concert '60 Jaar Herdenking Bevrijding'. Instrumentaal wordt meege werkt door de musicus Arjan Breukhoven (orgel en vleugel) en door de sopraan Simara van der Vlist. De Raad voor Kunst Cultuur in Waddinxveen zal dit concert mede mogelijk maken zodat de toegang vrij kan wor den gehouden. REGIO - Human Touch verzorgt al een aantal jaren trainingen, nu ook Faalangstreductie (Faal- angstverminderings-jtraining in de regio voor volwassenen. Door een training faalangstre ductie kom je er achter welke ne gatieve, niet-helpende gedach ten jou belemmeren. Daar wordt dan in groepsverband wat aan gedaan. De methodiek die wordt WADDINXVEEN - Al tweeënhalf gebruikt is de gedragstherapeu tische theorie van neel- Emotieve Therapie). De training duurt tien woensdag- spaarregeling te hebben avonden en wordt gegeven door kwamen ervaren trainers. Bel voor meer informatie en/of opgave met Herman Brouwer, tel 0180-322303 of Corien van Santen, tel 0180-511699 06- 24756549, of neem een kijkje op de website www.humantouch.nl. Mailen kan ook: info@humantouch.nl. re producten zien," vult Annie Winkel aan, „samen met hun verbazen we ons er dan over hoe het mogelijk is dat een producent dat met zijn blote handen in elkaar heeft gepriegeld." Wie is dat nu eigenlijk, die producent die maakt wat de klanten in de Wereld winkel kopen? „Het zijn koffieboeren, zilversmeden en houtsnijders," vertelt Anneke Dekker „mensen die vaak thuis of in een klein atelier werken. Die met weinig middelen prachtige pro ducten maken. Vaak zijn ze aangeslo ten bij een grotere organisatie, soms ook niet. De producenten leven in de armste landen van de wereld. Vaak hebben ze geen stromend water, moe ten ze het toilet met tientallen families delen en wonen ze in krotten. Eten is er niet altijd en de kinderen kunnen vaak niet naar school. Voor een dokter of medicijnen hebben ze geen geld en het leven is hard. De makers van de prach tige beelden, de mooie serviezen, de heerlijke wijn en aantrekkelijke tassen zijn blij dat er Wereldwinkels zijn die hun spullen verkopen. De Wereldwin kel geeft namelijk iets extra's. Voor de ene producent zijn dat adviezen over mode in Nederland of de extra aan dacht voor het milieu. De andere pro ducent is blij dat zijn kinderen nu naar WADDINXVEEN - „De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen," zegt Annie Winkel, PR-medewerkster van de Wereldwinkel in Waddinxveen, „onze producten zijn gemaakt met re spect voor mens en milieu. Omdat de producenten, zoals zilversmeden, pot tenbakkers en koffieboeren, er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kun nen ze een menswaardig bestaan op bouwen.” Wereldwinkels zijn bijzondere ca deauwinkels waar producten te koop zijn uit niet-westerse culturen. Hout snijwerk van de Ashanti's uit Ghana, kleurige puzzels uit Sri Lanka en kera miek uit Peru. Maar ook trendy sie raden, authentieke muziekinstrumen ten, leuke woonaccessoires en bijzondere bureauartikelen. „En je vindt er smakelijke levensmiddelen,” aldus Anneke Dekker, bestuurslid We reldwinkel Waddinxveen, „zoals kof fie, thee, cacao, sauzen, chutneys en wijn. Koop je' iets in één van de 400 We reldwinkels in Nederland dan bevor der je de eerlijke handel en steun je de ontwikkeling van zilversmeden, pot tenbakkers en koffieboeren op het zui delijk halfrond." Annie Winkel en Anneke Dekker heb ben overdag een vaste baan. In de avonduren geven zij hun vrije tijd op om als winkelbediende in de Wereld winkel te staan. „Wij zien dit als een hobby,” legt het tweetal uit, „de één doet in zijn of haaf vrije tijd aan sport, wij staan in de Wereldwinkel. En we 60 jaar 'Herdenking Bevrijding' Op 4 mei wordt in de Ontmoe- tingskerk een concert gegeven dat staat in het teken van 60 jaar 'Herdenking Bevrijding'. Vooraf aan dit concert wordt door de 'Commisie Waddinx- veense Kerken' meegewerkt aan de georganiseerde bijeenkomst in deze kerk, deze bijeenkomst begint om 19.00 uur. Na de door de Gemeente Waddinxveen ge- vens wordt op vrijdag 18 maart een excursie gehouden worden op het nabij gelegen Spoorpad. De organisatie is in handen'van RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Neder land), Dierendal en de werk groep Natuur- en Milieu- Educa tie. Volwassenen en kinderen die deze excursie mee willen maken zijn vanaf 19.30 welkom op de kinderboerderij. Om veiligheids redenen wordt aangeraden op vallende kleding te dragen en een zaklamp mee te nemen. WADDINXVEEN - In het Gou- webad 'de Sniep' is op zaterdag 12 maart weer gezwommen voor het A-diploma. Er waren 35 kan- didaatjes, die allemaal zijn ge slaagd. De namen van de kinderen die hun A-diploma hebben gehaald zijn: Femke de Kooter, Thijs Wegman, Bart Leeuwestein, Babs Kooter, Tom Vermeulen, Anneloes van der Louw, Hind Oufkir, Sabine Molenaar, Elle Helmig, Rossa Anker, Nick Scholten, Celine Monteiro Vare la, Lisanne Vermeij, Jordy Eijkel- hof, Lisa Anders, Dominique Ot to, Luuk Schaaf, Robby Brandenburg, Nadine Honkoop, Marit Verweij, Thorsten v. Willi genburg, Olivier Rooker, Jordy Kraan, Suzan Huisman, Rida Elyousfi, Laurens Bosman, Aron van Nieuwkoop, Marijn v. Beu- zekom, Willem Buitenhuis, Dico Blonk, Henk Kruid, Filiz Yilmaz, Vera de Heer, Jim Torsy en Jordy Ben Mansour. Robin Heuvelman behaalde zijn A-diploma 2 maart en op die dag waren Yentel Verkerk, Am ber Verkerk, Julia v.d. Laan, Rienke Fijn en Nilis Dorst voor hun B-diploma geslaagd. ZEVENHUIZEN-MOERKAPEL- LE - Van oudsher herdenken christenen op Goede Vrijdag de terechtstelling en de dood van Je zus van Nazareth. De oecumenische werkgroep Ze- venhuizen-Moerkapelle heeft het initiatief genomen om op deze dag mensen in de gelegenheid te stellen een moment stil te staan bij het lijden van Jezus en bij het lijden in onze tijd, dichtbij en ver weg. De kerkenraad van de Gerefor meerde kerk stelt op deze dag, vrijdag 25 maart, haar kerkge bouw ter beschikking aan de oe cumenische werkgroep die het gebouw op haar beurt openstelt voor ieder die er binnen wil lopen tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Even stoppen temidden van de drukte in je leven, even een mo ment van bezinning. Dat kan door een kaarsje aan te steken bij het gedachteniskruis of door te luisteren naar zachte muziek die speciaal voor deze dag is ge maakt. Er ligt ook een gebeden schrift waarin iets geschreven kan worden. Het kleine kerkgebouw, met haar onlangs vernieuwde interieur, is te vinden in de Dorpsstraat 106. Veluwe' uit Nijkerk, het Chr. Mannenkoor 'Con Forza' uit Woerden en het Chr. Waddinx- veens Mannenkoor 'De Gouwe stem'. De mannenkoren treden op als één groot imposant koor. Instrumentaal zal aan dit concert in Kampen worden meegewerkt door Aamoud de Groen (orgel), Gezinus Veldman (vleugel), Noortje van Middelkoop (pan fluit). De toegang voor het concert in Kampen bedraagt 10,- euro en voor kinderen onder de 14 jaar 8,- euro. In de voorverkoop is er een korting van 1,- euro per toe gangskaart. De kaarten zijn te koop bij A. de Rooij, Akkerwin- wordt er een pop aangekleed met de kleren van meester Wim, hij lijkt echt en blijft de hele dag in de gang zitten. Even later is iedereen weer aan het werk in zijn eigen groep. Plot seling komen kinderen van groep 8 lekkere koeken trakteren na mens de jarige job, dat is boffen. Veel kinderen lopen vandaag even het kamertje binnen om een praatje te maken met meester Wim. Meestal kan dit niet zomaar, maar vandaag is dat wel erg ge zellig. Op zo'n speciale dag als vandaag mag een hard werkende meester met heel veel hart voor de school wel eens in het zonnetje worden gezet. Op de Koningin Beatrix- school hopen ze hem nog lang be zig te zien. doen dit ook veel liever dan sport. Om dat we het leuker vinden, maar ook omdat we met een goed doel bezig zijn. Door bij een Wereldwinkel te werken, steunen we structureel projecten in de ontwikkelingslanden waar wij de pro ducten vandaan halen." Elke Wereldwinkel bepaalt zelf het as- sortiment.In sommige winkels ligt het accent op levensmiddelen of kunst voorwerpen. In andere vind je ook speelgoed en muziekinstrumenten. Daarnaast wisselen de producten re gelmatig. Het kan daarom voorkomen dat een afgebeeld product niet in alle winkels verkrijgbaar is of inmiddels is uitverkocht. Maar of je nu komt voor koffie, wierook of voor een kookboek, de winkeliers zullen altijd proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zo ook Annie en Anneke: „Het omgaan met de klanten vinden wij juist één van Annie Winkel en Anneke Dekker zijn hun werkzaamheden in de Wereld- de leukste dingen aan het werken in de winkel als een hobby: „De één gaat sporten, wij vinden het leuk om bezig te Wereldwinkel. Er komen veel 'kijkers' zijn voor een goed doel." (foto: Liesbeth van der Vis) binnen om even snel rond te neuzen. Ook hebben we veel vaste klanten voor de etenswaren die we verkopen en ko- ken, dat leuke vaasje op je vensterbank, men er veel kinderen binnen die een Eigenlijk staan we nooit stil bij de her- klein cadeautje voor iemand willen ko- komst van de producten die we kopen, pen. Het voordeel van de Wereldwin- In de supermarkt kopen we wat we no- kel is dat je voor maar heel weinig geld dig hebben en in de kledingwinkel ko- toch heel goed kunt slagen. We hebben pen we wat in de mode is. Wij vinden hier artikelen voor dunne en voor dik ke portemonnees." Veel van de pro ducten die te koop zijn in de Wereld winkel, komen niet uit Nederland. Annie Winkel: „De meeste producten en Kenia. Landen waar de meéste men worden buiten Europa gemaakt: de sen arm zijn en een hard leven hebben, kleding die je draagt, de schoenen in je De Wereldwinkels proberen hier iets WADDINXVEEN - In de educa tieve ruimte van kinderboerderij Dierendal in het Burgemeester Warnaarplantsoen wordt deze maand aandacht besteed aan de paddentrek. Daar staan panelen opgesteld met informatie over dit jaarlijks gebeuren. Padden ontwaken in deze tijd bij een temperatuur van 8 graden uit him winterslaap en gaan op pad om zich voort te planten. Soms kunnen kleine watersala manders en af en toe een bruine kikker worden waargenomen.Te- ken. Er lopen op het moment ruim 3500 rechtszaken over dit geschil en inmiddels probeert oud-bankpresident Duisenberg te bemiddelen. Voor de vele mensen die het slachtoffer zijn geworden van de misleidende aandelenlea se producten organiseert PAL (Platform Aandelen Lease) een gratis informatieavond op woens- If c WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 13 WOENSDAG 16 MAART 2005 Nieuwehaven 185-187 2801 CW Gouda Tel. (0182) - 58 29 30 goede service garantie reparatie alle merken computers 1 goede parkeergelegenheid K glaszetter

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 13