Easy as Jazz Waddinxveense spinningmarathon krijgt landelijke bekendheid Ben jij het zat? Zeg dan wat! Het is fijn om een steentje bij te dragen aan je vereniging" Informatie voor vrouwen over Schade aan auto of caravan? Lezing in Remonstrantse Kerk Organisaties vullen spontaan de vrijwilligersenquête in Bevolkingsonderzoeken F JR LCWW Middag voor thuisbridgers en beginners WADDINXVEEN - Evenals vo rig jaar organiseert Bridgeclub Waddinxveen op 3 april 2005 in het kader van de Nationale Sportweek een gezellige bridge- middag in de 'De Hoge Noot', J.W. Frisoweg IA te Waddinx veen. Cursus Zieken verzorging 50+ Bingo 'Just Music' voor Concordia Kidspraise in de Kruiskerk (foto: Liesbeth van der Vis) I Verkiezingen In september zijn de nieuwe ver- Autoschade Herstel Van Leeuwen „Het leuke van vrijwilliger zijn bij een vereniging, is dat je met z'n allen iets be reikt," zegt Corina Krijgsman, actief hardloopster en vrijwilligster bij atletiek vereniging SC Antilope, „het feit dat je met elkaar een vereniging op de been houdt, geeft een heel goed gevoel." dat dit nu werkelijk was aange broken. uur. Iedereen is van harte wel kom en de toegang is vrij. Infor- in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde in Waddinxveen en begint om 20.00 uur. De zaal tricien, een schilder en bouwvakkers binnen onze vereniging. Het clubhuis campagne voeren." Rianne: „Vorig jaar mochten we Het is dus gezellig bij SC Antilope. Maar is het ook leuk om een vrijwilliger te zijn? „Ja, het is hartstikke leuk," reageert Corina, „je inzetten voor je eigen vereni ging en alles zo goed mogelijk laten ver lopen, geeft een heel goed gevoel. Ik wil het vooral zo goed mogelijk laten verlo pen voor mijn eigen kinderen. Dat zie je bij elke vereniging, vrijwilligers zijn meestal ouders van kinderen die bij die vereniging sporten. Zo rol je er in, omdat je voor hun je steentje wilt bijdragen." En hoe zit het met de jeugd zelf? Tonen die ook al een beetje interesse .in de ver eniging? „Dat hoop ik wel, want op een gegeven moment moet er toch verjon ging komen. Bij ons zie je dat ook wel ge beuren. We hebben vijf bestuursleden en één daarvan is de pas 19-jarige Bastiaan Blokland. Het is mooi om te zien dat hij al zo betrokken is bij de vereniging. Bo vendien kan hij zijn leeftijdsgenoten aan spreken en er voor zorgen dat zij, als er bij SC Antilope iets moet gebeuren en wij vrijwilligers nodig hebben, ook allemaal van de partij zijn." ha El Edrissi, voorlichtster van de GGD, informatie geven over deze onderzoeken. Er zal ruim tijd worden gegeven voor het gaan opnemen. Ben jij het zat? Zeg dan wat! Kijk op onze site melijk dat de jeugd wat van zich zou moet laten horen. We bestaan nu een jaar en één Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor een vereniging? „Heel belangrijk! Zonder vrijwilligers is er geen vereniging. Zo simpel is het. Stel je eens voor dat je voor elke werkzaamheid en elk klusje iemand moet inhuren, dat is niet te betalen. Dan wordt de contributie voor de leden wel heel erg hoog. Maar zo belangrijk vind ik mezelf niet, ik ben maar een kleine vrij williger bij SC Antilope. Ik neem vooral mijn petje af voor de mensen in het be stuur. Die verzetten bergen met werk, zonder dat iemand het ziet. Wat alle commissies binnen een vereniging doen, moeten zij besturen. Ze krijgen alles op hun bordje. Ik ben blij dat er mensen be staan die dat allemaal voor hun vereni ging over hebben." K ZS WADDINXVEEN - In het Zuid- honk wordt er op 18 maart een 50+ bingo gedraaid. Er kan een enkel boekje voor 5,- euro en een dubbel boekje voor 7,50 euro ge kocht worden. Als afsluiting wordt er ook nog een loterij ge draaid, waarvan de lootjes 0,40 euro per stuk kosten. De disco begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur. waarde dat je in Waddinxveen moet wonen. Alles waar wij ons voor inzetten, speelt zich af in dit dorp, dus moet je wel een aan het in het christendom veel gebruikte begrip 'koninkrijk van God'. Zoeken hiernaar begint in de harten van mensen, soms als een kleine droom van een rijk van vrede en gerechtigheid. Bij Martin Luther King werd het in 1963 een grote droom tijdens zijn beroemde rede T have a dre am'. Dr. Siebrand meent dat dit waarschijnlijk 'de grootste ma nifestatie ooit' was met het ko ninkrijk van God als onderwerp. In die tijd had men de indruk Het idee achter Sport actief is om gedurende twee dagen op een bepaalde locatie in Waddinx- Op deze middag, aanvang 13.30 uur, staat de gezelligheid voorop en kan iedereen beoordelen of de Waddinxveense Bridgeclub iets voor hen is. Als iemand geen bridgepartner heeft, kan er wor den bemiddeld. Aanmelden kan bij Mevr. I. van der Meer (tel. nr. 0182-617101) of Mevr. P. van Delft (tel. nr. 0182- 613520). Daarnaast kunnen beginners en thuisbridgers vanaf donderdag 7 april 2005 gratis zes keer mee doen aan de reguliere clubcom- petitie in een aparte groep. Graag ook hiervoor aanmelden bij bovengenoemde dames. 'Spinning around the world' Onder de naam 'Spinning around the world' spinnen enke le honderden deelnemers tijdens de zes uur durende marathon op WADDINXVEEN - 'Just Music' zal in het teken staan van film-, pop-, klezmermuziek en musi cal. Dat zijn de genres die tijdens het jaarlijkse voorjaarsconcert van muziekvereniging Concor dia uit Waddinxveen de revue zullen passeren. Deze avond zullen het harmo nieorkest en C-Akkoord, beide onder leiding van Jeroen Wentel, deze verschillende genres ten gehore brengen. Op het pro gramma staat onder andere het muziekwerk van Fanfare Varia- WADDINXVEEN - Remonstran ten vormen een geloofsgemeen schap, waarin het begrip ruimte een grote rol speelt. Zo is er ruimte voor verschillende wij zen van geloven. De Remonstrantse geloofsrich ting heeft zich de eeuwen door verzet tegen belijdenissen die als het Laatste Woord en de Hoogste Norm werden gepre senteerd. Toch heeft men zich de laatste jaren de vraag gesteld of voor de sport van hun ouders, maar als ze dan eenmaal de leef- ze een eigen mening krijgen, vin den ze het toch niet zo leuk meer en stoppen ze ermee. Ze denken dat het dan te laat is om nog voor een andere sport te kiezen en besluiten om niets meer te gaan doen. Wij willen laten zien dat het nooit te laat is en een nieuwe sport juist hartstikke leuk is. En natuurlijk is deze dag van geren, daar ontbreekt het so wieso aan in Waddinxveen. WADDINXVEEN Programma makers van SBS 6 en TV West hebben hun interesse getoond in 'Spinning around the world'; het grootse spinningevenement dat Rotaryclub Waddinxveen op za terdag 19 maart 2005 tussen 10.00 en 16.00 uur in de Wad dinxveense sporthal De Dreef (Dreef 4) organiseert. zaken. De Stimuleringsgroep functio neert als een steunpunt voor het gelmatig vrijwilligerswerk. Het zal dan ook voor niemand vreemd klin ken dat men in de loop van dit sommige jaar een 'Steunpunt Vrijwilligers- doen, weet werk' wil realiseren. Inmiddels hebben al 40 organisaties de en- hoogte zijn quête ingevuld. Om beeld te krijgen van i ook allemaal ons zegje doen op radiozender RTW FM, in het programma 'Politiek Café'. Hoe tijd hebben bereikt waarop ik het dit jaar ga doen, weet ik nog niet precies, maar ik heb al wel een ideetje" BOSKOOP-WADDINXVEEN - Vrouwen Raad Boskoop organi seert in samenwerking met de Vierstroom een cursus Zieken verzorging thuis, ook wel cursus handen aan het bed genoemd. Kennis en vaardigheden opdoen om zo'n situatie beter te kunnen hanteren. Wat kom je allemaal te gen en hoe kun je dat het beste aanpakken? De cursus wordt ge geven door deskundigen van de Vierstroom. De cursus zal plaats vinden in het Trefcentrum aan de stationsstraat in Waddinxveen en wordt gehouden op 4,11,18 en 25 april van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten voor de cursus zijn 40,- euro. Graag overmaken op giro: 436392100 ABN Amro, Boskoop m.v.v. Cursus ziekenverzorging Vrouwen Raad Boskoop. Maxi mum aantal deelnemers 14, op gaven voor 18 maart. stellen van vragen en discussie. Iedereen, ook mensen die al re gelmatig aan deze onderzoeken deelnemen, zijn van harte wel kom. Het uitwisselen van erva ringen kan anderen misschien overtuigen van het belang van deelname aan het bevolkingson derzoek. De ochtend wordt gehouden op woensdag 23 maart in het ge bouw Waddinxveen Wereldwijd, Mauritslaan 55, van 9.15 tot 11.15 uur. Er is kinderopvang aanwe zig en er wordt aandacht besteed aan mensen die nog niet zo goed Nederlands spreken. Er wordt een bijdrage van 1,- euro ge vraagd. De organisatie is in han den van St. Vluchtelingenwerk en St. Tawiza. Voor informatie bel met Naïma El Yousfl, tel 06 41315027 of Noortje Meskers, tel 0182 613094. zijn. „Take Life Easy as Jazz zou ik willen zeggen", aldus Frank Pan- huyzen die als voorzitter van de Raad voor Kunst en Cultuur nog veel meer culturele projecten in Waddinxveen in het vooruitzicht stelt. "Laat er overigens geen mis verstand over bestaan. De term 'Jazz' staat voor veel meer dan al leen muziek, zoek in het Engels- Nederlands woordenboek de term Jazz op en je vindt de vol gende vertaling: 'Opkikkeren, fut brengen in, opvrolijken, lawaaie rig, druk kakelbont'. Kortom: een beetje verantwoord lawaai in de tent kan geen kwaad," aldus de bevlogen voorzitter van de Raad. Ook poetry en andere kunstvor men horen thuis in dit concept en kunnen hun weg vinden yia de podia die horeca gelegenheden in Waddinxveen beschikbaar stellen. „De ruimte in Easy Dinner is be perkt, maar dat het leuk wordt, staat vast," zegt de Raad, ge steund door de Gemeente Wad dinxveen die op hun voorspraak het jaar 2005 tot het jaar van Kunst en Cultuur heeft gebom bardeerd. De bedoeling is om uit eindelijk op afwisselende locaties, op een vaste avond in de week, deze Kunstcafés te gaan opstar ten. heen. In het zomerseizoen zijn er veel jeugdwedstrijden en dan zie je alle ou ders weer, want ook onze kinderen lo pen bij SC Antilope en gaan goed met el kaar om. Het zijn allemaal vriendjes en vriendinnetjes van elkaar. Mijn zoontje van negen nodigt op zijn feestje meestal twee mensen uit van zijn klas en de rest kent hij van SC Antilope. Hetzelfde geldt voor mijn dochter van dertien. Dat is in de loop der jaren zo gegroeid. Geksche rend zeggen we ook weleens dat als er iemand nieuw op deze vereniging komt, het voor hem of haar in het begin niet makkelijk zal zijn om zich in onze hech te groep te mengen." mo- aan deze onder zoeken meedoen, want een vroegtijdig ontdekken van een afwijking kan je leven redden. ongeveer 200 fietsen in totaal 40.000 kilometer. Opgezweept door allerlei muziekstijlen en de vertoning op een megascherm van verschillende beelden uit al le continenten, spinnen zij een reis rond de wereld. Per gespin de kilometer ontvangt de Doe een Wens Stichting Nederland een euro. Wanneer alle fietsen verhuurd zijn, mag de stichting rekenen op een donatie van 40.000,-. Bedrijven, (perso- neels)verenigingen etcetera kun nen zich nog tot woensdag 16 maart 2005 aanmelden yia de website www.spinningaroundt- heworld.nl. Rotaryclub International viert in 2005 haar 100-jarig bestaan. Voor de Waddinxveense afdeling is dat aanleiding om een project te starten waarbij service, sport, snelheid en plezier hand in hand gaan. Zo is het idee ontstaan om een spinningmarathon te organi seren. Sportinstructeur Pieter Westdijk, zelf vader van een ernstig zieke zoon, bracht de Waddinxveense Rotaryclub in contact met de Doe een Wens Stichting Neder land; een vrijwilligersorganisatie die de liefste wens vervult van kinderen met een levensbedrei gende ziekte. een eerlijke en heldere geloofs- belijdenis mogelijk en wenselijk is. In een recent verschénen bun del met zes essays wordt ge tracht antwoord te geven op de ze vraag. Eén van de auteurs, dr.H.J.Siebrand, studentenpre dikant te Utrecht, geeft aandacht WADDINXVEEN - Veel vrou wen in Waddinxveen doen al re- mee in de bevolkings onderzoeken naar borst- en baarmoederhalskanker. Waarom vrouwen niet mee men eigenlijk niet. Als meer vrouwen goed op de van het belang hier- i een goed van voor him eigen gezondheid, de huidige kan het aantal nog toenemen, situatie zijn nog meer ingevulde Het is belangrijk dat zoveel enquêtes nodig. De Stimule- gelijk vrouwen ringsgroep wil degenen die de enquête nog niet hebben inge vuld oproepen dit alsnog te doen. Organisaties die de enquê- Op 23 maart is er een voorlich te al ingevuld hebben ontvangen tingsochtend over deze onder een dezer dagen een passende zoeken. Aan de hand van veel attentie. Mocht u vragen hebben beeld en videomateriaal zal Fati- of hulp nodig hebben bij het in vullen dan kunt u contact opne men met Janinka de Beer (0182- 63 19 32) WADDINXVEEN - Eindelijk krijgt Waddinxveen zijn jazz-cafe. 'Just Fun and Good Music' is on dermeer het doel van dit project van de Raad van Kunst en Cul tuur dat het komende jaar in ver schillende café's in Waddinxveen zal plaatsvinden. De eerste avond 'Easy as Jazz' zal zijn op 17 maart om 20.00 uur in het restaurant café Easy Dinner boven aan de hefbrug. „Deze eerste avond is gratis toegankelijk en bij uitstek geschikt voor mensen die even willen uitpuffen van de week, van life muziek willen genieten onder het genot van een hapje en een drankje en het sociale geroeze moes willen ondergaan," aldus de initiatiefnemer van dit project, Frank Panhuyzen. Drie jazz muzi kanten, afkomstig van het conser vatorium, bijten het spits af en zullen werken spelen van de be roemde componist/arrangeur Bill Evans. Op gitaar: Guillermo Ce- lano, op contrabass: Rodrigo Rei- jers en op drums: Flin van Hem men. Volgens de organisatoren (de Raad voor Kunst en Cultuur) voorziet een jazz-cafe duidelijk in de behoefte in Waddinxveen om er even gezellig uit te zijn zonder dat je nu meteen ver moet rijden om vervolgens veel geld kwijt te zorgd dat er op verschillende speelplaatsen nieuwe voetbal- doeltjes zijn neergezet." Sport actief JAR is ook van plan om dit jaar een leuk evenement te organise ren. „We hebben een wedstrijd uitgeschreven onder de jonge ren," vertelt Lisanne, „waarin we ze vroegen om met een origineel ook bedoeld ter promotie idee voor een jeugdevenement te JAR. We willen laten zien wie we komen. Johan van Velzen pre- zijn." JAR streeft dus naar meer senteerde het plan: Sport actief, naamsbekendheid. „Inderdaad, we merken gewoon dat er een hoop mensen zijn die nog nooit van ons hebben gehoord," zegt veen de jeugd de gelegenheid te Jacqueline van Veen, „dat is jam- geven om kennis te maken met mer, want de bedoeling van JAR verschillende sporten. Sportver- is juist dat jongeren met ideeën enigingen krijgen de mogelijk- kunnen komen. Wij vinden na- heid om in die twee dagen de- melijk dat de jeugd wat meer monstraties, trainingen, wedstrijden en clinics te organi seren. Naast deze activiteiten zal keer per jaar houden wij op het een aantal fun-activiteiten wor- gemeentehuis een open vergade- den toegevoegd. De jury besloot ring, iedereen mag komen. In te kiezen voor het idee van Johan een jaar tijd is er nog nooit één omdat hij een zo groot mogelijke jongere komen opdagen. Daar- doelgroep wilde bereiken." om spreken wij bij deze de hoop Rianne: „De doelstelling is om uit dat alle jongeren met ideeën sowieso twee heel leuke dagen of tips vanaf nu contact met ons te gaan realiseren en om de jeugd meer aan het sporten te krijgen. Meestal kiezen kinderen www.jongerenwaddinxveen.nl." WADDINXVEEN - In de Kruis kerk (Passage) wordt er op 26 maart van 15.30 tot 16.30 uur een kidspraise georganiseerd. Dit is de zaterdag in het paasweekend. Het programma is bedoeld voor kinderen van vier tot en met elf jaar. Onder begeleiding van de band 'ChrisCross' kunnen zij zingen en swingen. Ouders mo gen ook meekomen en de toe gang is vrij. WADDINXVEEN - De Jeugd Advies Raad van Waddinxveen (JAR) wil dat jongeren meer van zich laten horen. Onder het mot to 'Ben jij het zat? Zeg dan wat!' zorgen tien enthousiaste jonge ren, in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar, dat de gemeenteraad luistert naar de jeugd uit Wad dinxveen. Het idee van een Jeugd Advies Raad in Waddinx veen is bedacht door een leerling van het Coenecoop College. „Hij heeft het initiatief genomen om een jeugdraad te creëren," vertelt Lisanne van der Veen, lid van JAR, „zodat de jeugd in Wad dinxveen meer te vertellen zou krijgen en overal meer vanaf zou weten. Hij kreeg het voor elkaar dat alle jongeren in Waddinx veen een brief kregen, waarin het hele verhaal werd uitgelegd. Naar aanleiding daarvan stelden 23 van hen zich kandidaat voor de Jeugd Advies Raad. Vervol gens kon iedereen tussen de 12 en 23 jaar stemmen op één van de 23 kandidaten en zodoende werd de JAR geformeerd." De raad bestaat onderhand ruim i Shownieuws en Zomaar - een dag De cameraploeg van SBS 6 Shownieuws volgt zaterdag 19 maart de sportieve verrichtingen van een aantal bekende Neder landers als Leontien van Moor- sel, Jurgen Smit, Quinty Trustfull en Gerard Joling. In het populai re TV-Westprogramma Zomaar een Dag volgt presentator Johan Overdevest de bekende Hage naar Henk Bres voor, tijdens en na zijn deelname aan 'Spinning around the world'. Esther Ver geer, de Olympisch kampioene tennis enkel- en dubbelspel van de Paralympics 2004 in Athene, geeft om tien uur het startschot. één jaar. „Klopt, in januari 2004 Daarnaast hebben wij ervoor ge- zijn we officieel van start ge gaan," aldus secretaris Rianne van Houten, „wij adviseren de gemeente en kunnen om advies vragen. Natuurlijk wel over za ken die de jeugd aangaan, maar dat zijn bijna alle onderwerpen kiezingen van JAR. Iedereen die door de gemeenteraad wor- mag zich dan weer beschikbaar den besproken." stellen. Er zullen weer tien (nieu- Volgens begeleidster Jacqueline we) raadsleden worden geko- van Veen heeft JAR in een jaar zen. Lisanne: „Om lid te worden tijd al aardig Wat resultaten be- van JAR stellen wij wel als voor- haald: „We hebben onder andere advies gegeven over de concept nota en de centrumplannen, waar we mogelijkheden hebben geopperd voor jongeren om bij beetje op de hoogte zijn van wat elkaar te komen, een soort ont- er zich hier zoal afspeelt. Het moetingsplek. We willen niet dat leuke van onze groep is dat ie- de jeugd straks naar het centrum dereen verschillende interesses trekt, zonder daar gewenst te en een ander opleidingsniveau zijn. Verder hebben we natuur- heeft. Ook de leeftijden zijn ge lijk gepleit voor een interessant varieerd, de jongste is 14 en de winkelaanbod. We zijn ook bij de oudste 23 jaar." vergaderingen over de nieuw te Moet iemand die zich verkies- bouwen wijk Triangel geweest, baar stelt ook campagne voeren? We hebben daar gepleit voor „Ja, ik heb vorig jaar gewoon goede starterwoningen voor jon- mijn vrienden gemaild of ze op mij willen stemmen,” geeft Li sanne lachend toe, „en ook aan iedereen in de klas gevraagd om op mij te stemmen. Nu is ieder een weggetrokken uit Waddinx veen, dus wordt het een stuk las- Maar hoe kijken remonstranten tiger. Dit jaar moet ik een betere hier tegenaan in onze tijd, waar in verschillen zij van anderen en waarin stemmen zij overeen met anderen? Op deze vragen zal dr.Siebrand ingaan tijdens de le zing 'Wij geloven - wat geloven wij, in eigen kring en samen met anderen?' De lezing met discus sie wordt gehouden op donder dag 17 maart in de Remonst rantse kerk aan de Zuidkade 59 in Waddinxveen, aanvang 20.00 WADDINXVEEN - Een aantal weken geleden is bij de Wad dinxveense organisatie waar matie: Mw. L. den Draak, tel vrijwilligers actief zijn een dikke 0182 - 615069. envelop met een enquête in de bus gevallen. Met deze enquête worden knelpunten en behoef ten onder organisaties geïnven tariseerd. De Stimuleringsgroep tions, Recorded by Whitney Vrijwilligerswerk Waddinxveen, Houston, Sherim een meadley heeft dit initiatief genomen in van Joodse liederen, Liverpool nauw overleg met de gemeente, sound collection en James bond Door het vrijwilligerswerk te 007. Ook C-Akkoord zal eèn ge- monitoren (gegevens in beeld te varieerd programma ten gehore brengen) kan gewerkt worden brengen. Dit concert wordt ge- aan de wensen in het vrijwilli- houden op vrijdagavond 8 april gerswerk. Al heel wat organisa ties zijn inmiddels bekend met de mogelijkheden die de Stimu leringsgroep biedt. De vrijwilli- is open vanaf 19.30 uur. Kaarten gersvacaturebank en de site zijn 5,- euro en te verkrijgen aan worden goed bezocht en regel de zaal, of telefonisch te bestel- matig wordt advies of informa- len bij dhr. J. Romijn, tel 616297. tie gevraagd over vrijwilligers- Corina Krijgsman zit in de barcommissie en is daarmee verantwoordelijk voor de bevoorrading van de hapjes en de drankjes tijdens wedstrijddagen en trai ningen. „En voor het onderhoud van het clubhuis," legt ze uit, „daarnaast helpt de barcommissie ook met andere activi teiten mee, eigenlijk zijn we een manusje van alles. Mijn voornaamste werkzaam heid is boodschappen doen. SC Antilope koopt namelijk alles in en laat niets be zorgen. Op deze manier is het een stuk goedkoper." SC Antilope heeft ruim 30 vaste vrijwilli gers, maar als er een activiteit is, kan de vereniging meestal op meer medewer kers een beroep doen. Krijgsman: „We hebben ruim 300 leden en bijna iedereen „Het leuke van vrijwilliger zijn bij een vereniging, is dat je met z'n allen iets be voelt zich zeer betrokken bij SC Antilo- reikt," zegt Corina Krijgsman, actief hardloopster en vrijwilligster bij atletiek- pe. Zo hebben we met z'n allen de komst vereniging SC Antilope, „het feit dat je met elkaar een vereniging op de been van een nieuw clubhuis gerealiseerd. En houdt, geeft een heel goed gevoel." sinds afgelopen jaar zijn we in het bezit van een kunststofbaan. We hadden eerst alleen maar een gravelbaan, maar gra- velbanen zijn een beetje uit de tijd. Om hebben we dan ook voor een groot ge- mee te gaan, is een kunststofbaan voor deelte zelf gebouwd." ons heel belangrijk. Onze gravelbaan Hoe is Corina Krijgsman eigenlijk vrij stond ook vaak onder water, zodat de willigster geworden? „Sinds 1997 ben ik wedstrijden niet konden doorgaan. Dat actief hardloopster bij SC Antilope en zo- probleem hebben we nu gelukkig niet doende ben ik er langzaam ingerold. Me- meer." de doordat de sfeer bij deze vereniging bijzonder goed is. Iedereen blijft na de De bouw van het clubhuis heeft SC Anti- wedstrijden gezellig hangen, het is een lope in eigen beheer gehouden. „Het heel hechte groep. Dat is logisch, want voordeel van 30 vrijwilligers, is dat er in we zien elkaar heel vaak. We gaan samen zo'n grote groep altijd mensen zitten die naar wedstrijden toe. Als iemand bij- handig zijn met de handen," legt Corina voorbeeld meeloopt aan de Marathon Krijgsman uit, „zo hebben we een elek- van Rotterdam, gaan we er met z'n allen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 15 WOENSDAG 16 MAART 2005 H I V Volledige afwikkeling met uw verzekeringsmaatschappij 24-uurs service 4 jaar Focwa Eurogarant garantie GRATIS vervangend vervoer Profile Repair Caravanwandherstel Coenecoop 250, 2741 PL Waddinxveen, Tel: (0182) - 38 99 77, www.schadecenter.nl S 0, -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 15