instrumenten Concordia Record bedrag collecte Hersenstichting Kinder- Zuidhonk kleding- beurs in OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Geslaagd open podium Concordia Vesperdiensten Vacature blaas- stille week Nationale Scoutingdag bij Klimgroep Andere tijden inloop spreekuur B R U R E K E N T E E M G E WORDT WADDINXVEEN DE "SCHOONSTE GEMEENTE VAN NEDERLAND"? GEMEENTEHUIS GESLOTEN GROEN www.waddinxveen.nl 31 MAART 2005: DISCUSSIE AVOND WAARDEN EN NORMEN MET HANS VISSER van 19.30 tot 20.00 uur en van L tot en met Z van 20.00 tot 20.30 uur. te beluisteren, alleen via de ka bel. over te maken op giro 950, ten na me van Nationale Collecte Her senziekten Psychische Ziekten, Den Haag. Voor meer informatie kijk op www.hersenstichting.nl en www.nfgv.nl. deze bijscholing, krijgen zij eerst de gelegenheid om een aantal proeflessen te nemen. Het opleidingsorkest, C-Ak- koord, bestaat uit leerlingen van Concordia Waddinxveen en Ex- volgd bij Kreater en bestaan uit een goede opleiding waar men ook de erkende muziekdiplo- WADDINXVEEN - Voor de derde keer werd er op 6 maart een ge slaagd open podium gehouden, tevens de laatste in dit seizoen. Voor de pauze bracht het trombo- nekwartet 'Quartro' een goed en afwisselend programma ten ge hore. Zij traden deze middag voor het eerst in deze hoedanig heid op, Het was dan ook zeker een succes. Deze groep bestaat uit de trombonesectie van de Koos Mark Big Band. De leden zijn Paul Buis, Koos Schut, Barry van Ree en Peter van den Berg. Het re pertoire wat zij deze middag ten gehore brachten, bestond uit klas sieke stukjes van Mozart, Otto, Bruckner en Tchaikovski. Het ei gentijdse repertoire kwam uit de pen van Koos Mark, Francis Mc Kay, Hoagy Carmighael en Paul McCartney. Na de pauze trad het Algemeen gemengd koor 'Krea Musica' op. Na een wat onzeker begin, kwam het koor later goed op gang met werken van Simon and Garfun kel, Mozart, Beethoven en Paul McCartney. Het was een leuke en geslaagde middag. Een dergelijk Open Podi um staat in het teken van optre- WADDINXVEEN - Op dit mo ment is er binnen Muziek Vereni voor mu zikanten die graag een blaasinstrument willen bespelen. WADDINXVEEN - De scouting Klimopgroep is op 19 maart (Na tionale Scoutingdag) te vinden op de Passage van 10:00 tot 15:00 uur. Er zal van alles te beleven zijn: spelletjes spelen, poffertjes eten, foto's bekijken en natuur lijk de Klimopgroep leren ken nen. Wie zin heeft in een avontuur moet zeker even langskomen. De Klimopgroep is een water- groep voor jong en oud. De acti viteiten zijn gevarieerd en afhan kelijk van de leeftijd. Voor informatie bel 618066 of kijk op www.klimopgroep.nl. dens van en door leden en/of niet leden die alleen of in ensemble- vorm (duo, trio enz.) een concertje willen geven. Muzikanten kun nen op een andere manier met muziek bezig zijn. Daarnaast wordt het clubgebouw 'De Hoge Noot' dan ook eens op een ande re manier gebruikt dan alleen voor de repetities. De 'Open Po dia' zullen vanaf september 2005 weer van start gaan en worden gehouden in de Hoge Noot aan de J.W. Frisoweg nr. IA, te Wad- Dit is bijna 475,- euro meer dan in dinxveen. De toegang is gratis. Wie belangstelling hééft om hier aan deel te nemen, kan zich aan melden onder tel 0182 - 613839. 2004. De Hersenstichting Neder land en het NFGV, organisatoren van deze collecte, bedanken alle gulle gevers voor hun bijdrage. Ook de collectanten worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet in deze koude, glibberige periode. Waarschijnlijk heeft niet iedereen in Waddinxveen een collectant aan de deur gehad. Dat komt om dat er nog niet genoeg collectan ten zijn om in elke straat te kun nen collecteren. Help daarom ook mee in 2006. Iedereen kan zich nu alvast aanmelden als bij Ada Jungschlager, 0182 - 614583. Vanzelfsprekend kan er het hele jaar gesteund worden door een actie te organiseren of een gift WADDINXVEEN - De negende Nationale Collecte Hersenziekten en Psychische Ziekten vond van 27 februari tot en met 5 maart in Waddinxveen plaats. Het thema was 'Hersenziekten en psychi sche aandoeningen bij kinderen'. Dit jaar is er, ondanks de kou en sneeuw, een record bedrag van 1900,39 euro bij elkaar gebracht. ZEVENHUIZEN - Het inloop spreekuur voor het consultatie bureau van Vierstroom zal vanaf 17 maart voortaan iedere don derdag worden gehouden, tus sen 14.00 en 15.00 uur. Het in loopspreekuur op de vrijdag komt hiermee te vervallen. Finale er kinderopvang. WADDINXVEEN - In de week voor Pasen, de Stille Week, van zondag 20 tot en met zaterdag 26 maart, worden er in de Immanu- elkerk, Prinses Beatrixlaan 2, el ke avond vesperdiensten gehou den. De aanvang is om 19.30 uur. ging Concordia plaats Deze korte avonddiensten be- zikanten die ginnen op Palmzondag en eindi gen met een Paaswake op Stille Geïnteresseerden (vanaf negen jaar) kunnen zich bij Concordia celsior Boskoop. Deze leerlingen aanmelden en tevens gebruik hebben al ongeveer twee jaar maken van proeflessen tot de zo- muziekles. Door mee te musice- Op Palmzondag meivakantie. De volgende blaas instrumenten zijn hier nog voor beschikbaar: klarinetten, trom- en euphoni- ren in het opleidingsorkest kun nen zij op deze manier orkester- varing opdoen. speelt eenvoudige bekende mu ziekwerken die goed in het ge hoor liggen. Na een aantal jaren, tevens ook na het behalen van enkele muziekdiploma's, kun nen deze leerlingen doorstromen binnen, deze kunnen afgegeven ma's (A tot en met D) kan beha- naar het harmonieorkest. Het op- worden bij de deur. Tijdens de len. Het doel van het volgen van leidingsorkest wordt verder aan- verkoop is de muzieklessen is uiteindelijk gevuld met leden uit het harmo- Kleding en/of geld kan op dins- nieorkest die weer muzikale dagavond opgehaald worden, steun geven aan de leerlingen. De mensen waarvan de achter- De repetities vinden op donder- naam begint met A tot en met K dagavond van 18.00 tot 19.15 uur van Concordia 'De Hoge Noot', de J.W. Frisoweg 1. Voor meer infor- Voor vragen bel naar Hilda van der Sloot, tel 0182-610819 of Hanny de Vries, tel 0182-617889. X BEZWAAR X OVERIGE VERGUNNINGEN WADDINXVEEN - Er is weer een kinderkledingbeurs in het Zuidhonk, Zuidplaslaan 552, op maandag 21 en dinsdag 22 maart. De inname van de kleding is maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdagochtend van 09.00 uur tot 10.30 uur. De C-Akkoord kleding moet schoon, heel en enigszins van deze tijd zijn. Inle- veren kan in de maten 92 tot en met 182. Vanaf maat 158 alleen mooie merkkleding. Er mogen geen tassen mee naar r CHEMOKAR zaterdag, die om 22.00 uur be gint. Dit jaar is het thema: Jezus, tus sen mensen. worden de koralen uit de Mat- theüs Passion van Bach gezon gen en op Goede Vrijdag zal dit petten, trombones de Johannes Passion van Wil- urns. liam Byrd zijn. Maandagavond Deze muzieklessen worden ge- is de lekenavond met gemeente leden als voorgangers. Dinsdag avond is er een boeteviering sa men met de RK.Parochie. Woensdagavond is in samen werking met de Wijkgemeente 'de Rank'. Donderdagavond is het meespelen in het orkest, de eucharistieviering en de week Ook gevorderden, die reeds een wordt zaterdagavond laat beslo- blaasinstrument bespelen, kun- ten met de Paaswake, waarin nen zich bij Concordia aanmel- met klokgeluid het Licht van Pa- den. Na een eventuele bijscho- plaats in het clubgebouw sen verwelkomd wordt. De ling kunnen zij deel gaan nemen diensten zijn op RTW FM 103.4 in het C-akkoord of harmonieor kest, afhankelijk van hun niveau, matie bel Joke Bouman, tel 0182 - Alvorens wordt begonnen met 619569. x BOUWZAKEN MILIEUZAKEN PAGINA 3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 16 MAART 2005 WADDINXVE krijgen bij de diverse Zuidelijke Rond- het besluit, kunt s OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag 08.30 14.00 uur vrijdag 08.30 12.30 uur dinsdag- en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur ienbare ruimte en waarom gaat het mis? Zijn het altijd de jongeren die voor overlasi ouderen nier ook aan mee? En wie Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. 2 esdoorns. De zijn daardoor Mocht u thuis geen toegang hebben tot internet, dan kunt u via uw gemeente een stemformulier op papier krijgen. COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie AFVALINZAMELING Uw huisafval (de groene container) wordt op Goede Vrij dag normaal ingezameld. Het afvalbrengstation is op 2e paasdag gesloten. Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u bellen met (0182) 624 628 of kunt u mailen naar waardenennormen@waddinxveen.nl. het plaatsen van 7 t/m 16 SPREEKUREN De burgemeester houdt spreekuur op maandag van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via S 624 600. 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids i van waarden en De werkgroep nodigt iedereen, zowel jongeren als De bijeenkomst wordt gehouden op donder- 31 maart aanstaande in Zalencentrum Het t om 20.00 tytent, geplaatst op openbaar terrein bij het kruispunt J. Postlaan/P. Zuidlaan; - Stichting Sportweekcomité Waddinxveen: het organise ren van een Lunapark in het kader van de sportweek 2005 van 12 t/m 16 april 2005 op het evenemententer rein aan de Dreef, alsmede vergunning voor het plaatsen van 10 metalen reclamedriehoeksboraen april 2005; - Stichting Waddinxveens Welzijnswerk: toestemming om bingomiddagen voor senioren te mogen organiseren in het Anne Frank activiteitencentrum van 14.45 - 16.45 uur op 15 februari en 24 mei 2005. Op vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) en maan dag 28 maart (2e paasdag) is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl 62 45 00 van vijf kantoor- van één jaar (8-3- van diverse VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN De volgende sloopvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20050049 Zuidelijke Dwarsweg 17, het slopen opstallen en het woonhuis (8-3-2005) 20050050 Zuidelijke Dwarsweg 14, het slopen van opstallen en het woonhuis (8-3-2005) Tijdens de finale gaat het er om, welke gemeente er het beste in slaagt om een vooraf aangewezen gebied van circa 1 km2 gedurende zes weken schoon te hou den. Aansluitend wordt een TV-serie gemaakt, waarbij per aflevering één van de gemeenten centraal staat. Tijdens de tiende aflevering (uitzending op 4 septem ber) wordt bekend gemaakt welke gemeente heeft gewonnen en zich een jaar lang de "Schoonste Gemeente van Nederland 2005" mag noemen. De gemeenten met de hoogste score gaan door naar de volgende ronde. Dan beoordeelt Nederland Schoon de maatregelen die door de gemeente getrof fen zijn om zwerfafval tegen te gaan en de gemeente schoon te houden. Op basis hiervan bepaalt de jury welke 9 gemeenten doorgaan naar de finale. GEWIJZIGDE MARKTTIJDEN Op Goede Vrijdag wordt de weekmarkt op de Willem de Zwijgerlaan gehouden van 10.00 uur tot 17.00 uur. De markt sluit een uur eerder dan gebruikelijk. ouderen, van harte uit om deze discussieavond bij te wonen. dag 31 maart aanstaande in Zalenc Trefpunt (Stationsstraat 18) en begint uur. Vanaf 1.9.30 uur is de zaal open. Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 62 48 32 of 62 48 35. vereniging Toos, 3 populieren en bomen verkeren in matige conditie en zijn daardoor tevens windworpgevoelig. Op de locatie vindt herplant plaats. u, wanneer daar sprake vart is, beroep instellen tegen het besluit op bezwaar. Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donder dag 17 maart t/m woensdag 27 april ter inzage bij de gemeentebalie op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur en op verzoek op de maandagavonden gedurende drie aaneengesloten uren (tel. 62 48 38, de heer W. van Valen). OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. De werkgroep, onder voorzitterschap van Bart van der Roest, wil op deze avond graag met Waddinxveners discussiëren over waarden en normen. Wat gaat er mis of kan er beter in de omgang met elkaar en met de openbare ruimte en 1 - - - altijd de jongeren die voor overlast zorgen of doen de ouderen nier ook aan mee? En wie moet ervoor zorgen dat de overlast vermindert? Is dat alleen de overheid of begint het bij de opvoeding? Wat voor taak hebben verenigingen hierin? Allemaal vragen die wat de werk groep betreft 31 maart aan de orde kunnen. Op deze avond wordt ook de aftrap gegeven voor een enquête onder de Waddinxveense bevolking. De werk groep houdt deze enquête om inzicht te krijgen in de grootste ergernissen van Waddinxveners op het gebied van waarden en normen in de openbare ruimte. De werkgroep Waarden en Normen heeft dominee Hans Visser van de Pauluskerk in Rotterdam bereid gevonden om te komen spreken op de discus sieavond over waarden en normen. GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres De Gemeentebalie voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aanteke nen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaar schrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegen gehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 's- Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzienin genrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kos ten verbonden. Spelregels - bedrijven kunnen niet bij chemokar en weg terecht; - u moet het KCA gesorteerd aanleveren. Injectienaalden moet u in gesloten verpakking aanbieden; - u mag het KCA absoluut niet vooraf bij de halteplaats zetten. Kinderen kunnen ermee gaan spelen en dit kan echt heel gevaarlijk zijn; - lege plastic flessen van chloor, ammonia, spiritus e.d. kunt u, nadat ze met water zijn omgespoeld, weggooien in de grijze container of in de vuilniszak; - goed geleegde verfblikken kunt u in de blikbak gooien. Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstan- den heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzendaatum van de beschik king een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het col lege van B W (tenzij in de publicatie een andere pro cedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u genoemde afdelingen. F VERLEENDE VERGUNNINGEN (o.g.v. APV of andere regelgeving) - S.C. Antilope te Waddinxveen: organiseren jeugdkamp met overnachtingen en kampvuur voor kinderen van 6 t/m 19 jaar van 24 t/m 26 juni 2005 op het terrein aan de Alberdingk Thijmlaan. Eveneens toestemming om in het Gouwebos spelactiviteiten te mogen houden; - Baptistengemeente Alphen a/d/ Rijn: organiseren jeugd weekend met overnachting in tenten en het houden van een kampvuur op het terrein Henegouwerweg 113a op 3,4 en 5 juni 2005; - Wijk- en Speeltuinvereniging "De Paddestoel" te Wad dinxveen: organiseren tentenkamp inclusief overnachten op het terrein aan de Lijsterbesstraat van 3 juni (16.00 uur) t/m 4 juni 2005 (10.00 uur); - Comité Waddinxveen Wandelt: organiseren wandel- avondvierdaagse van 7 t/m 10 juni 2005. Tevens toe stemming om op dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni 2005 vanaf 16.00 t/m 22.00 uur het gehele parkeerterrein bij de Chr. Voetbalvereniging Be Fair af te sluiten. Op vrij dag 10 juni 2005 van 15.00 t/m 21.00 uur zal eveneens het evenemententerrein worden afgesloten, alsmede op vrijdag 10 juni 2005 van 18.00 tot 21.00 uur middels hekken een gedeelte van de Sniepweg, stuk tussen Esdoornlaan en de Dorpstraat/Plasweg af te zetten voor doorgaand verkeer, alsmede op 10 juni 2005 een gedeelte van de Sniepweg, te weten het stuk tussen het Sportpad en het Snieppad van 19.30 tot 21.00 uur; - Mevr. E.M.G. Berkhout/'"t Praethuys" te Waddinxveen: ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhou- dende dranken o.g.v. art. 35 van de Drank- en Horeca- wet bij de opening van de ondergrondse containerisering op 15 maart 2005 van 16.00 t/m 17.00 uur in een par- ;t> Op vrijdag 25 maart 2005 kunt u weer het bewaarde klein chemisch afval (KCA) persoonlijk aan de chemokar afgeven. In de rubriek van volgende week treft u de tijden en plaatsen aan waar de chemokar stopt. U kunt ook uw KCA persoonlijk brengen naar het Afvalstation. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tus sen haakjes vermelde datum: 20050071 P.C.Hooftstraat 32, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning (4-3-2005) 20050073 Meteorenweg 120, het gedeeltelijk veranderen van een appartement (7-3-2005) 20050074 Burg.Trooststraat 25-27, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van twee woningen (7-3-2Ó05) 20050075 Bloemendaalseweg 13b, het plaatsen van een dak kapel op het ziigeveldakvlak (7-3-2005) 20050076 Bloemendaalseweg 2, het plaatsen units met een instandhoudingstermijn 2005) 20050077 Pr.Margrietstraat 30, het gedeeltelijk veranderen van de woning (9-3-2005) De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 62 48 32 of 62 48 35. Voor de meeste Nederlanders geldt dat een schone straat of buurt het woonplezier vergroot. Veel gemeen ten treffen daarom diverse maatregelen om zwerfafval tegen te gaan. De Stichting Nederland Schoon, die onder het motto "met hetzelfde gemak gooi je 't in de afvalbak" verschillende initiatieven ontplooit om het zwerfafvalprobleem aan te pakken, organiseert dit jaar de wedstrijd "Schoonste Gemeente van Neder land". De deelnemende gemeenten worden uitgedaagd om te laten zien hoe hun burgers, ambtenaren, bestuur ders en bedrijven kunnen samenwerken om de publieke ruimte schoon te maken en schoon te houden. Ook de gemeente Waddinxveen heeft de handschoen opgenomen en zich ingeschreven voor deze wed strijd. Uw stem heeft invloed Tot 21 maart kunt u uw stem uitbrengen door aan de hand van foto's aan te geven hoe schoon uw buurt is. Deze foto's staan op www.schoonstegemeenfe.nl. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20050062 Abr. Kroesweg 9, het gewijzigd uitvoeren van bouw vergunning 20040266 voor het oprichten van een woning (8-3-2005) 20050031 Junolaan 66, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak (9-3-2005) 20050056 Burg.Trooststraat 102, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van de woning (9-3-2005) 20050001 Kanaalstraat 1/Passage 59, het gedeeltelijk veran deren van een winkel met bovenwoning (10-3-2005) 20050017 Jan Campertlaan 30, het gedeeltelijk veranderen van de woning (10-3-2005) VERLEENDE KAPVERGUNNING - Staringlaan, ter hoogte van jazzdans- en turn- Tegen dit besluit kan t/m donderdag 28 april 2005 schrif telijk bezwaar worden ingediend bij het college van B W. Tegelijkertijd kunt u een verzoek tot voorlopige voor ziening indienen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Voor dit laat ste is griffierecht verschuldigd. Alleen als u tijdig bezwaar indient tegen MELDINGEN B W hebben de volgende meldingen (art. 8.19 Wet milieubeheer) geaccepteerd: verandering van de inrichting - Coenecoop 640, Icamat B.V., inzake het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf. - Noordkade 48, Gemeentelijke Brandweer Waddinxveen, inzake het veranderen van een brand weerkazerne.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 3