Concert met passie ■NZI Deze Week WADDINXVE I/SILCO Lopen voor Ethiopië beert op deze manier een band te smeden tussen de kinderen in Waddinxveen en de jongeren in de krottenwijken in Addis. Alle deelnemers in Addis lopen in een t-shirt waarop, naast het lo go van IHA-UDP, het logo van de Kerngroep staat. Colleges Waddinx- veen en Boskoop nemen volgende stap in onderzoeksfase UwKFI IKFIMAdviseurnl Geef scholen in Azië en Afrika schone toiletten wmm CKX» KEUK Spektakel tijdens wielerronde Afscheid fysiotherapeut Eigen programma Henk Bres Streekplan aangepast Scooterrijdster komt ten val CV-KETEL NODIG? IIMSHOW GELD VERDIENEN Afrit Waddinxveen afgesloten Ondertekening Lokaal Plan Wonen, Zorg en Welzijn Zevenhuizen-Moerkapelle Centrumplan kost meer +- tijd Opbrengst collecte Reumafonds Klaverjasavond in het Zuid- honk £-4 IEDEREEN VAN HARTE WELKOM! 1 DISCUSSIEAVOND WAARDEN EN NORMEN Nefit-dealer De wielerronde van Wad- dinxveen was ook dit jaar weer een groot succes. Lees verder op pagina 17. De bekende Hagenees Henk Bres gaat vanaf 8 april zijn ei gen radioprogramma presen teren. Meer op pagina 13. BEL (0180) 63 12 06 Maandenlang repeteerde het koor de liederen die zij tijdens het Passieconcert ten gehore gaf. En met succes! Het ene mo ment hielden rond de 550 be zoekers ademloos hun mond, het andere moment zongen zij uit volle borst mee. Absoluut hoogtepunt van de avond was de uitvoering van het muziek stuk 'Colors of Grace Lessons for Lent'. schap wi bij hulpverlening geen onderscheid maakt naar geloof of politieke overtuiging. Zij mo biliseert de Nederlandse bevol king om samen te strijden voor een blijvende levensverbetering van kinderen en hun gemeen schappen die in armoede en on gerechtigheid moeten leven. Direct na de Tsunami was World Vision als een van de eer ste hulporganisaties ter plaatse om bewoners van de getroffen gebieden te helpen. 24 UUR SERVICEDIENST ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 WADDINXVEEN - Het Christe lijk regiokoor Adonai gaf op Witte Donderdag 24 maart een uniek Passieconcert in de Wad- dinxveense Ontmoetingskerk. Op het programma stond onder meer de uitvoering van 'Colors of Grace - Lessons for Lent' van de Amerikaanse componist Jo seph M. Martin. Een indruk wekkend muziekstuk dat voor het eerst in de regio ten gehore werd gebracht. O P. VISSER EN ZN Een gevoel van trots overheerst bij de koorleden wanneer zij na terugkijken op het concert. „Wij hebben vanavond alles gegeven wat in ons vermogen lag. Het publiek heeft kunnen genieten en wij zijn dankbaar en tevre den." Dirigent Peter Burger blikt meteen vooruit. „Het mu ziekstuk 'Colors of Grace' is net zo tijdloos als bijvoorbeeld 'de Mattheus Passion'. Eén of meerdere uitvoeringen volgend jaar is het overwegen waard.” leiding van Martin de Deugd, het regiokoor. Onlangs werkte het koor nog mee aan de opna men voor het EO-televisiepro- gramma 'Nederland Zingt'. Dit programma wordt op 5 en 15 mei 2005 uitgezonden. Haile Gebrselassie aanwezig te laten zijn bij de loop in Addis. Het was voor de kinderen uit de krottenwijk natuurlijk een enor me ervaring dat hun nationale held de warming-up verzorgde, het startschot loste en de prijzen uitreikte. De kosten van de loop in Addis worden gedragen door de Kerngroep. Bij de sponsorloop in Waddinx- veen zal het startschot dit maal door twee Waddinxveense atle ten worden gelost. Daartoe heeft de Kerngroep de broers Joost en Maarten Blokland uitgenodigd. Natuurlijk zullen zij de kinderen ook stimuleren door een stukje met hen mee te rennen. Inmid dels zijn leden van de Kerngroep er druk mee om zoveel mogelijk Tijdens het Passieconcert werd aandacht besteed aan het werk van World Vision, een interna tionale christelijke hulporgani satie die niet gebonden is aan één bepaalde kerk of genoot- groepen van de deelnemende scholen te bezoeken. Zij vertel len de kinderen iets over opzet en doel van de sponsorloop. Daarnaast heeft de Kerngroep een kleine fototentoonstelling gemaakt om de kinderen te in formeren over de situatie in de krottenwijken in Addis Abeba. Deze tentoonstelling reist deze weken langs de deelnemende basisscholen. Tenslotte biedt de Kerngroep de scholen een cd- rom aan met een PowerPointpre- sentatie getiteld 'Kinderen in Et hiopië'. Deze cd-rom is zowel geschikt voor klassikaal als voor individueel gebruik. De presen tatie bestaat geheel uit foto's die gemaakt zijn tijdens de reis naar Ethiopië, waaraan twee leden van de Kerngroep in februari 2004 hebben deelgenomen. ZEVENHUIZEN-MOERKAPEL- LE - Na de ondertekening van het regionale Pact van Savelberg in april 2004 is er nu een Lokaal Plan Wonen, Zorg en Welzijn dat door negen betrokken partijen op dinsdag 29 maart werd on dertekend en wat een lokale uit werking is van het Pact van Sa velberg. De partners van de gemeente Zevenhuizen-Moerka- pelle zijn: Woonpartners Mid- den-Holland, Stichting Bejaar denhuisvesting Zevenhuizen, Stichting Gerefomeerde Zorg centra Zuid-Holland, Stichting Vierstroom Zorggroep, Stichting Orion, Stichting Siloah, Stichting Kwadraad en de ANBO, afdeling Zevenhuizen-Moerkapelle Het Pact is een gezamenlijk ini tiatief van de provincie Zuid- Holland en het Regionaal Zorg- beraad. Doel van dit initiatief is te komen tot een zogenaamde le- AirtnV L snelservice het snelle -/Auto snelservice Het muziekstuk vertelde het aangrijpende verhaal over Je zus in de laatste dagen voor Pa sen. Een verhaal over passie. De vier actuele thema's die hierbij centraal stonden en aan de hand van het Paasevangelie werden verduidelijkt, waren dienstbaarheid, gehoorzaam heid, nederigheid en verge vingsgezindheid. Elk onder werp begon met een korte toelichting van een verteller waarna het koor en orkest prachtige liederen ten gehore bracht. Met 'Colors of Grace - Lessons for Lent' besloot het Christelijke regiokoor Adonai het Passie concert 2005. Daarvoor zongen zij andere Passieliederen, was er samenzang en waren er ins trumentale intermezzo's. Behal ve het Christelijke regiokoor Adonai, onder leiding van de Waddinxvener Peter Burger, verleenden een groot aantal topmusici hun medewerking aan het Passieconcert. Zo bege leidden onder meer André van Vliet (synthesizers), Jan Lense- link (grand piano) en een vijf koppig strijkerensemble, onder van een betere gezondheid spelen schoon water, een goed toilet en hygiëne (zoals handen wassen) een belangrijke rol. Want met be tere hygiënische omstandigheden krijgen bacteriën die ziekten ver oorzaken minder kans. Daarom steunt Simavi de aanleg van sani taire voorzieningen, bijvoorbeeld bij scholen. Simavi bestaat dit jaar 80 jaar en heeft in die tijd al veel bereikt. Maar steun aan ontwik kelingslanden is helaas nog steeds hard nodig. Meehelpen kan door een bijdrage te geven aan de Simavi-collectant of over te maken op giro 300100 ten name van Simavi in Haarlem. WADDINXVEEN - De provincie heeft op een rijtje hoe zij het af- gekeurde deel van het streek plan Oost wil repareren. Gedeputeerde Staten (GS) willen voor de lancunes in het plan ac tuele regels opnemen in een her- zieningsbesluit. Tot dat besluit vastligt, geldt de vorige versie van het streekplan uit 2003. De Raad van State heeft recent onderdelen van het streekplan naar de prullenbak verwezen. Zuid-Holland had tijd nodig om te bepalen wat het beste kon worden gedaan om de fouten te herstellen. GS hebben die maat regelen nu op een rijtje. Het toekomstige Bentwoud bij Rijnwoude, Boskoop en Wad- dinxveen neemt een bijzondere positie in. Voor dit gebied is de oude beschrijving uit het vorige streekplan niet goed meer. Daar om zullen GS in een speciaal be sluit vastleggen dat het gebied een recreatie- en natuurgebied zal worden. De milieu-effectrap- portage wordt vervolgens aan gepast. WADDINXVEEN - Afrit Wad- dinxveen op de rijksweg A12 is 31 maart van 22.00 tot 5.00 uur afgesloten. Ook zal de toerit Waddinxveen in de richting Gouda/Utrecht voor alle ver keer worden gesloten. Dit ge beurt in verband met het aan brengen van een nieuwe asfaltlaag. Verkeer vanuit Wad- dinxveen en Den Haag in de richting Utrecht wordt omgeleid via de Provinciale weg N456 en rijksweg A20. WADDINXVEEN - De colleges van Waddinxveen en Boskoop hebben op dinsdag 22 maart ingestemd met de startnotitie voor een onderzoek naar verdergaande samenwerking tussen beide gemeenten. Concreet betekent dit dat er begonnen kan worden met de voorselectie van een onderzoeksbureau. WADDINXVEEN - In de week van 3 tot en met 9 april wordt in heel Nederland, waaronder in Waddinxveen, gecollecteerd voor Simavi. Met de opbrengst finan ciert Simavi projecten in Azië en Afrika ter verbetering van de ge zondheid van de allerarmsten. Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar het positieve effect van sani taire voorzieningen op de ge zondheid. Een toilet is voor ons zo vanzelfsprekend, dat we ons niet eens meer kunnen voorstel len hoe het zou zijn zonder. Maar ruim 2,6 miljard mensen ter we reld hebben geen goede sanitaire voorzieningen. Bij het bereiken Het bureau moet de mogelijkhe den van samenwerking tussen beide gemeenten onderzoeken waarbij fusie mogelijk het resul taat is. In de startnotitie wordt de onder zoeksopdracht in grove lijnen ge formuleerd. Het onderzoek moet inzicht geven in de bestuurs kracht van de diverse samenwer kingsverbanden gegeven de toe komstige taken, autonome opgaven en regionale opgaven. Belangrijke regionale opgaven die in het onderzoek betrokken moe ten worden zijn de Zuidplasopga- ve en de ruimtelijke ontwikkeling van de Greenport Boskoop. Op basis van de startnotitie brengen geselecteerde onderzoeksbureaus offertes uit. Binnen enkele weken wordt de selectie afgerond en de opdracht verleend. Uiteindelijk wordt op basis van de offerte van het geselecteerde bureau een de finitieve onderzoeksopdracht ge formuleerd. Aanleiding om op dit moment een onderzoek te laten verrichten naar nut en noodzaak van verdergaande samenwerking dan wel fusie vloeit voort uit de discussie die binnen de colleges en raden van de gemeenten wordt gevoerd. ZEVENHUIZEN - Een 18-jarige vrouw uit Nieuwerkerk aan den IJssel kwam op woensdag 23 maart rond 08.20 uur op de Swanlaweg met haar scooter ten val. Vermoedelijk kwam ze ten val na een stuurcorrectie. Zij was namelijk door onbekende oor zaak in de berm terecht geko men en probeerde daar uit te sturen. Met klachten over haar been is zij voor onderzoek over gebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. WADDINXVEEN - Het gemeen tebestuur van Waddinxveen heeft meer tijd nodig dan ge pland om de ontwikkeling van het centrumplan te realiseren. De gemeente is afhankelijk van andere partijen. Zo hebben ge sprekken met de voetbalvereni ging Be Fair en tennisclub Gou we Smash nog niet tot resultaten geleid. Wethouder Barth wil voor de zomer met de gemeente raad over enkele ontwikkelingen praten. Ook dit kost tijd. Eind mei presenteert het college aan de raad het concept van het stedenbouwkundige masterplan voor het Be Fair-terrein. De raadsleden kunnen het master plan dan een maandje later vast stellen. De op- en aanmerkingen en de randvoorwaarden van de raad worden vervolgens meege nomen in de realisatieovereen- komst. WADDINXVEEN - De landelijke collecte van het Reumafonds, die in de week van 13 tot en met 19 maart is gehouden, heeft in Wad dinxveen een bedrag opgebracht van 7263,53 euro. Het Reuma fonds dankt de leden van het plaatselijke comité, de collectanten en iedereen die door middel van een financiële bijdrage aan het welslagen van de collecte heeft bij gedragen. Wie de collecte gemist heeft, kan alsnog een bijdrage stor ten op giro 324 of banknummer 35.76.74.812, ten name van het Reumafonds te Amsterdam. WADDINXVEEN - De Kern groep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen houdt op woensdagavond 13 april weer zijn sponsorloop voor alle leer lingen van de Waddinxveense basisscholen. De opbrengst zal ook dit jaar gaan naar IHA-UDP, een organi satie werkzaam in de krottenwij ken van Addis Abeba, waarmee de Kerngroep directe contacten onderhoudt. Dankzij die contac ten vindt nu alweer voor de der de keer ook in Addis een loop plaats. Op zondagmorgen 10 april om 9.00 uur zullen 250 kin deren van 10 tot 16 jaar hun bes te beentje voor zetten in een wedstrijd over vier kilometer. Het idee hiervoor is aangedra gen door de Kerngroep, die pro- Fysiotherapeut Ria Fledderus overhandigde tijdens haar af scheidsreceptie een cheque van 3.150,- euro aan Paul van Vliet, cabaretier en ambassa deur van Unicef. Lees verder op pagina 7. vensloopbestendige regio Mid- den-Holland op basis van presta tieafspraken op het vlak van zorg, wonen en welzijn. In de raadsvergadering van 20 april 2004 heeft de raad ingestemd met het regionale Pact en is aan het college van burgemeester en wethouders de opdracht gege ven een lokaal uitvoeringsplan op te stellen. Het doel van het Lokaal Plan is dat alle bewoners in Zevenhui zen-Moerkapelle kunnen blijven wonen met een voor ieder gelijk waardig kwaliteitsniveau. Uit gangspunt hierbij is dat bewo ners in een woning en woonomgeving leven, die hen uitdaagt zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Er zijn concrete afspraken gemaakt voor de pe riode tot en met 2007 met een doorkijk tot en met 2015. Het ziet er naar uit dat het dit jaar ook weer zal lukken een be kende Ethiopische hardloper bij de start aanwezig te laten zijn. De Kerngroep slaagt hierin dankzij de contacten met Global Sports Communication, het bu reau van Jos Heimens in Nijme gen. Via datzelfde bureau is het in 2003 gelukt meervoudig olympisch en wereldkampioen Het Christelijk regiokoor Adonai gaf op Witte Donderdag 24 maart een uniek Passieconcert in de Waddinxveense Ontmoetingskerk. WADDINXVEEN - Stichting Wijkwerk de Zuidplas heeft vrij dagavond 1 April een koppel- klaverjasavond. De aanvang is 20.00 uur in het Zuidhonk, Zuid- plaslaan 552. Inlichtingen te ver krijgen bij Jan van Velzen, tel 0182-611171. Ieder klaverjaskop- pel is van harte welkom. XXe JAARGANG nr. XXXX TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN G E M Zie voor meer info elders in deze krant. 1 X i Lid van UNETO-VNI NU KOPEN DONDERDAG 31 MAART 2005, 20.00 UUR HET TREFPUNT WADDINXVEEN jONDERHOUDj ALLE MERKEN I APK-KEURINGEN ||DESKUNDIG jj ADVIES C1000 v. Mourik Passage Waddinxveen Let op de advertentie elders in de krant SPREKER: DS. HANS VISSER (van de Pauluskerk Rotterdam) Centrale verwarming Zevenhuizen V» Rijnhavenkade 2, Alphen aan den Rijn - Tel. 0172 244 271 Ma - za 10:00 - 18:00 uur. Do - vrij koopavond. E E N T E en persoonlijke adres voor: Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Zuidkade 230 - Waddinxveen WOENSDAG XX XX 2005 voor Waddinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1