Moerkapelse Opknapbeurt 40 jaar oude volière T. Ingezonden brieven piloot naar Indonesië Rijn Marathon Antilopers lopen Rotterdam en Leidsche- waarden op het Coenecoop College Shantykoor zoekt nieuwe leden k, 30+ Disco in het Zuidhonk Voorverkoop concert Marco Bakker van start Beatrixlaan afgesloten RTW FM kleurt radio concept Disco voor kinderen in de Boog Kinderdisco in het Zuidhonk Monique Mode geeft modeshow Schitteren als de sterren van MTV WADDINXVEEN Speelgoed- en oranje Jeugddienst PKN- gemeente 9 i Bestuur V.V. Waddinxveen l M www.boconcept.nl Financiële hulp Wat heeft Kees Janse van novem ber 2004 tot en met 6 april 2005 gedaan? „Financiële hulp ge zocht. Werken voor MAF is vrij willigerswerk, ze betalen geen kan niet ontkennen dat het mooier en beter kan. Het be- HOT stuff COOL prices Slangen Hoe gaat zijn programma er in Indonesië uitzien? „Zodra het licht wordt, stap ik uit bed. Ver volgens ga ik eerst mijn vliegtuig inspecteren om te kijken of er 's nachts geen slangen ingekropen zijn of dat er geen vogelnestje onder de motorkap zit. Daarna ga ik de lucht in. Eigenlijk ben ik een soort taxichauffeur in de lucht. Ik vervoer mensen, bij- WADDINXVEEN - Op zaterdag 9 april wordt er in het Zuidhonk, Zuidplaslaan 552, weer een 30+ disco gehouden. De avond be gint om 21.00 uur en duurt tot 01.00 uur. De toegang is 5,- euro, inclusief twee consumptiemun- ten. Toen stelde ik mezelf de vraag: 'wat zou God willen dat ik doe?' Hij zou willen dat ik me ga in zetten voor mijn medemens. Vanuit mijn christelijke geloof andere mensen helpen." my home - my way WADDINXVEEN - Op vrijdag 8 WADDINXVEEN - De kin derdisco wordt op zaterdag 9 April weer gehouden in het Zuidhonk. De aanvang is 18.30 uur en de avond ein digt om 20.00 uur. De toegang is 1,50 euro, in clusief één consumptiemunt en een lootje voor de loterij. Heimwee Als kind raakte Kees Janse al geïnteresseerd in vliegen: „Het was één van de weinige beroe pen die ik in Indonesië zag. Het boeide me meteen. Op mijn der tiende verhuisden we terug naar Nederland, we gingen in Wad dinxveen wonen. Dat was voor mij een heel moeilijke omschake ling, ik kon niet goed aarden en wilde terug naar Indonesië. Ik had echt last van heimwee. Ik besloot een vliegopleiding te doen om zo snel mogelijk terug te kunnen. Dat brak mij op, op eens besefte ik waar ik mee bezig was. Ik deed er alles aan om te rug te kunnen naar Indonesië, weg te vluchten uit Nederland. Hoe maakte me eigenlijk niets uit. Dat is natuurlijk niet goed. ken (elke donderdag van 19.30 tot 20.00 uur), wordt de basis aangeleerd. Van 20.00 tot 22.00 uur zingt het nieuwe lid tijdens de repetitie met het gehele koor mee. Met ingang van 21 april wil Shantykoor 't Kraaiennest met deze groep nieuwe leden star ten. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom tij dens de open repetities van don derdag 7 en 14 april. Voor inlich tingen bel Harry Eiting, tel 0180 - 632798. Kees Janse heeft iets met Indone sië. „Ik ben er voor een groot ge deelte opgegroeid," vertelt hij, „van mijn derde tot mijn dertien de jaar heb ik in Indonesië ge woond, omdat mijn vader zich ging inzetten voor het onder wijs. Ik heb er een goede tijd ge had. We woonden met ons gezin heel geïsoleerd in de bergen, al leen met een vliegtuig konden we ergens naar toe. Ik heb drie zussen en een broer, we waren helemaal op elkaar aangewezen. Daardoor hebben we een heel hechte band gekregen." Pieter van Dijk over de Bem- hardmunt, de Bernhardpenning en OranjeKrant, Paola van Ber gen over de toetertocht en Frans Bruijstens over het bevrijdings vuur. RTW FM is te beluisteren op de kabel via 103.4 FM in Wad dinxveen, 98.3 FM in Gouda- Bloemendaal en Reeuwijk-Dorp en via de ether op 105.8 FM. Meer informatie over onder meer het ballonfestival, de Bern- hardmunt en de OranjeKrant is te vinden via www.waddinx- veen.net. MOERKAPELLE - Monique Mo de, damesmodezaak op de Pas sage Waddinxveen, komt nu ook even naar Moerkapelle. Op 7 april wordt er om 10.00 uur een vooq aarsmodeshow gehouden in Dorpshuis Op Moer. Daarna is er die dag verkoop tot 15.30 uur. De toegang is de gehele dag gratis. Bezoekers van de mode show ontvangen een leuke atten tie. innedag en op 4 en 5 mei organi seert. Tijdens de uitzending interviewt presentator Hans Schippers een aantal bestuur ders van deze Stichting Nationa le Feestdagen Waddinxveen en andere enthousiaste vrijwilligers over hun plannen op en rond die en gedenkwaardige weer moeten de deelnemers aan de Rotterdam Marathon nog maar afwachten. Deze deelnemers, te weten Bert vd Knaap, Wietse de Bruin, Hans Blokland, Cees van leperen, Anja Dijkhuizen, Jolan- ka Boon, Annerie de Gier, Mar- jon Kuiper, Quirien Groenendijk en Matt Kaptein, hebben nog tot 10 april te gaan voordat zij van start kunnen gaan. Nieuw voor alle Antilope deel nemers aan beide marathons is dat zij gesponsord worden door de hoofdsponsor van S.C. Anti lope, Holland Shipping BV te Waddinxveen, waardoor deze deelnemers van juiste loopoutfit zijn voorzien. om het zware werk te verlichten, verhalen over het leven op zee of de avonturen in verre havenste den. Wie lid wil worden, hoeft geen geschoolde zanger te zijn, kennis van het notenschrift is handig, maar niet per se noodza kelijk. Onder leiding van de diri- gente worden de beginselen van het zingen en het notenschrift bijgebracht en wordt er bepaald bij welke stemgroep het nieuwe lid het beste past. In een kort op- staptraject, gedurende acht we ever het Ballonfestival Waddinx veen, ballonpiloot Rob den Boer van hoofdsponsor Toyota Van in buurtcentrum de Boog. Van 19.30 tot 23.00 uur zijn kinderen van 9 tot en met 15 jaar welkom aan de C. Huygenslaan 2 in ZEVENHUIZEN - Het heeft even geduurd, maar de kaarten voor het derde Lions-Voorjaarsconcert met solist Marco Bakker zijn ver- krijgbaar. Voor 15,- euro zijn de entreebewijzen te koop bij Reisbureau De Zwaluw in de Dorpsstraat te Zeven huizen en bij de Fotoboetiek in de Dorpsstraat te Moerka pelle. De mogelijkheid om vóór aanvang van het con cert nog kaarten te bemach tigen, is afhankelijk van het aantal in de voorverkoop verkochte kaarten. seft wel dat haar leven totaal an ders gaat worden. Een huis vrouw zijn in Indonesië is wel even wat anders dan een huis vrouw zijn in Nederland. Alles kost daar meer tijd, zoals koken. Hier kunnen we veel kant en klare etenswaren kopen, in Indo nesië niet. Maar ook zij heeft ge noeg te doen in Indonesië. Els- beth heeft de PABO, een lerarenopleiding, gedaan, dus kan zij daar helpen met het on derwijs." geen enkele wijze verband be staat tussen de oprichting van Be Fair en het taalgebruik destijds bij de V.V. 'Waddinxveen'. Be Fair is opgericht om geheel an dere redenen. Het bestuur van Be Fair heeft in een excuusbrief aan bestuur en leden van V.V. Waddinxveen aangegeven de gedane uitspraken te betreuren en haar verontschuldiging aan geboden voor de passage in het genoemde artikel. het onmogelijk klaarspelen bin nen zijn eigen werktijd. Ieder een die langs de volière loopt, WADDINXVEEN - Het is een zonnige zaterdagochtend als de vogels in de volière in het War- naarplantsoen bij Dierendal worden opgeschrikt door een aantal vrijwilligers gewapend met hogedrukspuit, schuur en schilderspullen. „De Volière is na 40 jaar aan een opknapbeurt toe," vertelt Rens salaris. Ik ben langs allerlei in stanties, zoals kerken en scholen, gegaan om te vertellen wat ik ga doen, in de hoop financiële steun te krijgen. Het is de bedoeling dat ze maandelijks een bedrag aan mij willen overmaken. Het kost namelijk veel geld om met een gezin in Indonesië te wonen. Mensen denken vaak dat het goedkoop is, maar dat is een misverstand. In de eerste plaats moet je natuurlijk goede verze keringen afsluiten, maar je moet ook af en toe terugreizen naar Nederland om contact te blijven houden met de financiële achter ban. Je moet ze blijven informe ren en vertellen over je werk, zo dat ze weten waar ze geld voor overmaken." We weten dat Kees Janse enthou siast is om naar Indonesië te gaan, maar hoe zit het met zijn vrouw en drie kinderen? Heeft het moeite gekost om hen over te halen? „Nee, mijn kinderen zijn nog te jong en mijn vrouw Els- beth staat vierkant achter me. Dat moet ook wel, anders zou den we nooit met het hele gezin zo'n stap kunnen maken. Ze be- WADDINXVEEN - In de basis school 'de Leilinde', aan de Lin- dengaarde 17a, zal op 9 april van 13.00 tot 15.00 uur een speel- WADDINXVEEN Het RTW-ra- dioprogramma Middagmagazi- ne staat op zaterdagmiddag 9 april tussen 14.00 en 15.00 uur volledig in het teken van activi- Eind van het jaar hoop ik daad- teiten die de SNFW op Koning- werkelijk aan het werk te gaan in Sentani, de hoofdbasis van MAF op het eiland Papua. Ik heb er in elk geval heel veel zin in." Bogaard onder het genot van een kopje koffie, „voor zo'n operatie zijn heel wat vrijwilli- schadigde hout, kapotte gaas en gers nodig. De beheerder kan betonrot zijn duidelijk herken baar." Voor de renovatie zijn wel veer tien vrijwilligers nodig. Het gaat niet om het geld, maar echt om werkkracht. Om dit project te coördineren is het in de zorg zame handen van Rianne Kan ter terecht gekomen. Rianne is blij met de hulp van Lionsclub Waddinxveen Tsuytende (hoofdleverancier van de vrij willigers). Ze heeft door de in zet van mankracht nu zekerheid dat de klus geklaard gaat wor den. De vogels worden gevangen en verhuisd naar het naastgelegen deel van de volière. De vaste Op zijn zeventiende ging hij naar een HTS opleiding, afde ling vliegtuigoperatie. „Daar leerde ik alle vliegtechnische za ken, maar nog niet het vliegen zelf," aldus Kees Janse, „voor een praktische vliegopleiding vertrok ik in november 2001 naar Amerika. Daar is het name lijk veel goedkoper. Ik heb drie jaar in Amerika gezeten en een vlieg- en monteuropleiding ge volgd. Daarna heb ik als instruc teur nog een tijdje op die school gewerkt om praktijkervaring op te doen. Na een sollicitatie en een psychologische test, werd ik aangenomen bij MAF. In novem ber 2004 keerde ik terug naar Nederland. Mijn vrouw en ik zijn aangesloten bij een christelij ke kerk in Moerkapelle. Toeval lig stond er een huis dat bestemd is voor predikanten leeg en daar konden we tijdelijk in wonen." weer vrolijk in hun vernieuwde onderkomen rondfladderen. Ie dereen is van harte uitgenodigd bijzondere om dan weer even te komen kij- dagen. Zo vertelt Bert van Noort ken naar de behaalde resulta ten. Wachten op de volière hoeft natuurlijk niet, want bij Dierendal is op dit moment ge- Leeuwen over ballonvaren, Arie noeg te beleven en heeft de len te zijn intrede gedaan. I WADDINXVEEN - Na de van WADDINXVEEN - Op woensdagavond 13 april is de Beatrixlaan van 18.00 tot 20.30 voor alle verkeer afge sloten. Dit in verband met de sponsorloop voor leerlingen van de basisscholen georga niseerd door de Kerngroep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen. Warm weer Waarom is het leuker om in In donesië te wonen dan in Neder land? Janse: „Het is niet leuker, maar een mens wil altijd terug naar waar hij is opgegroeid. Bo vendien gaan we niet omdat we in Indonesië willen wonen, maar wegens christelijke overwegin gen. Als we over een jaar of zes weer terug naar Nederland zou den gaan, vind ik dat ook niet erg. Maar het is duidelijk dat In donesië wel een speciaal plekje in mijn hart heeft. Ik houd van de tropen en het warme weer. Ook de cultuur vind ik daar WADDINXVEEN - Op zon dag 10 april is er een jeugd dienst van de PKN-gemeen- te 'de Rank'. Deze dienst wordt gehouden in'de aula van het Coenecoop college en begint om 18.30 uur. Het thema van deze jeugd dienst is: 'Bidden, dat be looft wat'. In de dienst gaat voor onze eigen predikant M.A Bos. De muzikale bege leiding is van ons eigen com bo. Na de dienst is er gele genheid om na te praten. Iedereen is van harte uitge nodigd. Rectificatie Drie weken geleden is met be trekking tot een geplaatst bord rond de velden van voetbalver eniging Be Fair een verkeerde weergave van feiten vermeld in het Weekblad voor Waddinx veen. Door een oud voorzitter van Be Fair is aangegeven dat deze vereniging in 1953 o.a. is opgericht vanwege het vloeken en taalgebruik bij de V.V. 'Wad dinxveen'. Het bestuur van de V.V. "Waddinxveen" wil hierbij duidelijk benadrukken dat er op Na maanden van voorbereiding is het in de derde TEA-week (toets en activiteiten week) van het Coenecoop College eindelijk zover: elke 3e klas VMBO/Theoretische leer weg neemt dan zijn eigen vi deoclip op. 'Unleash the beast', 'Milk shake', 'Crazy in love', 'God is a DJ' en 'Carwash', zijn de nummers die door de leer lingen zijn gekozen en uitge werkt tot een videoclip. Tijdens de lessen CKV (cul tuur en kunstzinnige vor ming) onderzochten de leer lingen de sfeer en de stijl die het beste bij het door hen ge kozen nummer paste en werkte dit uit in een presen- tatiemap. Uit alle ideeën werd per klas één nummer uitgekozen. In de TEA-week krijgt elke klas één dag de beschikking over een professionele came raman en regisseur die er voor zullen zorgen dat het idee van de leerlingen zo goed mogelijk wordt ver beeld. Daarna is het afwach ten wie de Coenecoopclipa- wards van 2005 in de wacht gaan slepen. prachtig. Het is een schitterend land, maar niet het enige land waar ik per se wil wonen. Dat gevoel had ik wel als kind, nu niet meer." Gaat Kees wel dingen uit Neder land missen? „Mijn familie, daar ben ik bijzonder aan gehecht. Voetbal? Nee, dat ga ik absoluut niet missen. Ik heb al tien jaar in Indonesië en drie jaar in Ameri ka gewoond en daar zag ik ook geen voetbal. Dat ben ik dus wel gewend. Een nadeel van het wo nen in verschillende landen is wel dat ik nergens honderd pro cent bij hoor. In Indonesië ben ik een buitenlander, maar ook hier voel ik me geen Nederlander." MOERKAPELLE - MAF is één van de grootste onafhankelijke non-profit luchtvaartmaatschappijen in de wereld. Een christe lijke organisatie met ondersteunende groepen in de meeste wes terse landen. Kees Janse (27), wonend in Moerkapelle, is van ochtend (woensdag) met zijn gezin naar het buitenland vertrokken om zich in te zetten voor MAE „Ik ga in Indonesië werken aan een goede infrastructuur," legt hij uit, „het stelsel van verbindingen die economisch verkeer mogelijk maken. In Nederland heel gewoon, maar ontwikkelingslanden moeten bouwen en vertrouwen op luchttransport en communicatie van MAF. De piloten, beladers en monteurs werken vaak dag en nacht om voedsel tijdig in te vliegen naar die noodgebieden." WADDINXVEEN - Een flinke Piet Graafland: 3:51:14. Jos van delegatie van S.C. Antilope heeft Leeuwen is door ziekte helaas de afgelopen maanden vele kilo- niet gestart. Dat goede meters getraind. Dat deden zij om deel te kunnen nemen aan de Rotterdam Marathon van zon dag 10 april of de Leidsche-Rijn- City Marathon (Utrecht) die op 2e Paasdag 28 maart is gehou den. De deelnemers aan de Leidsche- Rijn-City Marathon (Emmy Mol hoek, Bert Kuijper, Jos van Leeu wen, Adrie Verbree en Piet Graafland) hebben hun mara thon er inmiddels opzitten en deze onder prima weersomstan digheden kunnen afleggen. Niet te koud of te warm en bijna geen wind. Hun tijden zijn: Emmy Molhoek: 3:53:29, Bert Kuijper: 3:55:25, Adrie Verbree: 3:34:19 en voorbeeld studenten die van het binnenland naar de kust willen om te studeren, voedsel, bouw materiaal, drinken en vee. Er is een vluchtcoördinator die bij houdt waar iedereen vliegt. Als er ergens iemand gewond is en ik vlieg in de buurt, wordt ik op- april is er weer een kinderdisco geroepen om de betreffende per soon zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. Best pit tig werk, maar wel heel dank baar. Momenteel helpt MAF ook Waddinxveen. De entree be- mee aan de wederopbouw in de draagt 1,50 euro, inclusief één gebieden die getroffen zijn door consumptie. de Tsunami. Maar dat werk is voor de zeer ervaren piloten, omdat ze daar geen goede lan dingsbanen hebben. Voorlopig ga ik eerst in een rustig gebied beginnen.” Vanochtend is Kees Janse met zijn gezin vertrokken. „Eerst naar Amerika, waar ik tot 21 juli trai ning krijg in extreme situaties. Dan reizen we door naar Java, waar we een talenstudie volgen. Kees Janse gaat samen met zijn vrouw en drie kinderen naar Indonesië om als piloot aan de slag te gaan voor MAF. (foto: Liesbeth van der Vis) ZEVENHUIZEN - Shantykoor 't Kraaiennest heeft besloten om het aantal leden uit te breiden en heeft ruimte voor tien nieuwe zangers. Zowel tenoren, baritons als bassen, tussen de 25 en 55 jaar, zijn van harte welkom. Eén maal per week, op donderdag avond van 20.00 tot 22.00 uur, wordt er in het Dorpshuis Swan- la gerepeteerd. Het shanty-repertoire bestaat uit liederen die vroeger door zeelie den aan boord gezongen werden medewerkers van Dierendal ge- planting. De drie buiten com- ven de (gekooide) Lions aanwij- partimenten worden voorzien zingen, en de hogedrukspuit van stevige struiken als Vlier, geeft het startsein. Prunus en Wilg. Over ongeveer „Als je zo naar de volière kijkt twee weken kan iedereen zien zijn het niet alleen de weersin- hoe De gras- en valkparkieten, vloeden die het gebouwtje heb- de rijstvogeltjes en zebravinken ben aangetast," aldus Rens, wijzend op een aantal gaten in het gaas, „er is duidelijk tegen Normen en de onderkant van de Volière ge schopt. Dat is te zien aan de on natuurlijke deuken. Hoog tijd dat deze sporen van vandalisme worden weggepoetst. Daar zijn alle vrijwilligers het mee eens, dus gaan we aan de slag." WADDINXVEEN - Na Zo'n 25000 mensen bezoeken de moord op de cineast Theo kinderboerderij jaarlijks en dan Gogh, was er ook op het Coene- is een beschadigde volière een coop College de nodige onrust doorn in de ogen van Dierendal. ontstaan bij de leerlingen. Ver- De Volière krijgt ook nieuwe be- schillen laaiden sterker op tij dens discussies over waarden en normen. Daarom hebben de docenten van het vak levensbe schouwelijke vorming LEVO (dit vak volgt elke leerling ge durende de gehele schooltijd) samen met de leerlingen een in tercultureel project opgezet. Het project brengt het gesprek op gang tussen onze leerlingen over de verschillen en overeen komsten van verschillende cul turen. Tijdens het project kijken de leerlingen naar de documen taire 'White power' in Uden. Na het zien van deze documentaire gaan de leerlingen en docenten met elkaar in discussie. Een ver tegenwoordiger van het regio naal instituut interculturele ont wikkeling 'Meander' heeft met de leerlingen gesproken, waar bij de leerlingen alle mogelijke vragen konden stellen. Op woensdag 6 april gaan de leer lingen een bezoek brengen aan de moskee in Alphen a/d Rijn, kijken ze naar de film ShoufS- houf Habidy en werken de daaraan gekoppelde opdrach ten uit. De dag wordt door de leerlin gen en docenten feestelijk afge sloten met interculturele hapjes goed- en boekenbeurs worden en drankjes. Het project vormt gehouden. Van 15.00 tot 16.00 onderdeel van het LEVO pro- uur is er een verkoop via opbod, gramma en de leerlingen sluiten Tevens zijn er allerlei activiteiten het dan ook af met een beoorde- rondom de beurs, zoals schmin- ling. Het Coenecoop College ken, spekhappen en blikgooien. staat als samenwerkingsschool De opbrengst van de beurs is be- voor respect voor ieders over- stemd voor het opknappen van tuiging en mening. het schoolplein. W OH/3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 13 WOENSDAG 6 APRIL 2005 4 actie geldig t/m 22 mei 2005 TV meubel wengé gekleurd fineer normaal 459,- nu 419,- 2,5 zits bank Vadis in beige, rood of donkergrijs verkrijgbaar vanaf 799,- Salontafel, eiken fineer normaal 209,- nu 189,- Salontafel, hoogglans zwart glas normaal 175,- nu 159,- BoConcept Waddinxveen (Direct naast de Coenecoopbrug) Kanaaldijk 32 Waddinxveen-Zuid T. 0182-649744 L, boekenbeurs 'de Leilinde'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 13