Een Cursus in Wonderen Discussieavond normen en waarden Van Leeuwen LITI E hoofdsponsor Ballonfestival Gemeente Hypocriete politiek Ingezonden brieven Nieuws uit Waddinxveen SNFW zoekt passagiers voor toetertocht onderzoekt vrijetijds beleving jeugd Rob van Dijk en Da Capo samen in concert Lopen voor Ethiopië Kledingbeurs voor Haïti Spelactiviteiten Jeugdgroep L Gesprek WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) Diefstal Aanrijding Angst V 1 l WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 17 WOENSDAG 6 APRIL 2005 A.B. wor- Anneke geeft de cursus al ruim ker, Passage in Waddinxveen. niem voor het voorstel te stem men. Daarmee demonstrerend sloten regeerakkoord, zich volle dig solidair met coalitiepartner UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN D66 toonden om daarna met groot aplomb de zwarte piet van aan te stemmen. Buiten het bereik van de camera hebben dan ook verschillende fractieleden van de coaltiepartij- en de PvdA bedankt voor de be- doorheen komen. Er gaat altijd iets open, waardoor er een ge sprek ontstaat." wond. Een gespecialiseerd be drijf ruimde de dieselolie op, die uit de wagen in de sloot terecht kwam. Het wegdek ter plaatse was ver vuild, in verband met werk zaamheden en het verzetten van grond aan de Bredeweg. Hier voor was doormiddel van bor den gewaarschuwd. heen. Totdat ik tegen mezelf zei: 'wat ben je nu eigenlijk aan het doen?'. Als je weet dat je een keuze hebt, ga je er heel an ders mee om. Angst werkt ver lammend en dat hoeft niet. Ie der mens heeft angstïn zich en dat maakt ons allemaal gelijk waardig. Daarom is het zo mooi om met z'n allen dit boek te le zen. Iedereen wordt weer met zijn of haar benen op de grond gezet, niemand is beter dan een ander. En het leert ons om van iets negatiefs iets positiefs te maken. Na verdriet sluiten mensen vaak hun deuren. Veel oudere mensen raken daardoor verbitterd. Daar passen wij voor." Voor wat voor een soort men sen is de cursus bedoeld? „Voor iedereen," roept Anneke, „"de groepen zijn op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op woensdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. De tweewekelijkse bijeenkomsten worden gehou- medeburgers? Het kostte de werkgroep dan ook betrekkelijk weinig moeite om opnieuw be drijven en chauffeurs te benade ren die hieraan hun medewer king wilden verlenen. Onder de vrachtwagens bevinden zich oldtimers en historische leger voertuigen. Onlangs informeer de de werkgroep de bij hen be kende woongroepen al over dit initiatief. Kort daarna meldden zich de eerste passagiers. WADDINXVEEN - Lezen uit 'Cursus in Wonderen'. Voor An neke Baerveldt is dit een grote passie, ook al heeft ze het dikke boek, dat leert dat er achter angst en schuldgevoel in ieder mens nog steeds liefde verscholen ligt, nog nooit uitgelezen. Het is zelfs zo'n grote passie, dat de Waddinxveense ruim vier jaar ge- den in wijkgebouw de Polder- molen, Wilhelmina van Prui- senlaan 419 in Gouda. Voor de meeste spirituele bijeenkom sten betalen mensen meestal honderden euro's, deze kosten slechts 1,50 euro. Nogmaals, ie dereen is welkom, ze hoeven nergens aan te voldoen, alle mensen zijn mooi zoals ze zijn.” Wie interesse heeft in de cursus, kan contact opnemen met An neke, tel 0182 - 615503. C..M.P. van Vuuren Kuipers Rietbergplantsoen 81 2742 VE Waddinxveen e-mail: c.vanvuuren@ veteranen.nl Tel. 0182 616880 Enquête' kan iedereen in de leeftijd van en verzenden voor 30 april. De enquête is op de eerste dag van gierende scooters op het fiets pad, het gedoogbeleid, vernielin gen, de hetze tegen de islam, grove gedragingen, het consu mentengedrag van de burger, de nooit ophoudende regelgeving, de voortdurende veranderingen, de moeheid van het bestaan en telkens weer nieuwe uitdagin gen. Nederlanders moeten er aan wennen dat zij bij elkaar moeten wonen met anderen. Andere mensen die uit een andere cul tuur komen. Ook zij moeten wennen. Het is een feit dat ieder mens wel eens op normale wijze uit de band wil springen. Dat doen wij als Nederlanders en dat doen ook de mensen uit andere Werkgroep biedt passagiers leuk programma Voorafgaand aan de toetertocht maken leden van Scoutinggroep Sint Victor een vredesvuur. Dit vuur wordt aangestoken met een fakkel die wielrenners van De Gouwe Streek eerder die och tend in Wageningen ophalen. Leden van de SNFW en de werk groep ontvangen de chauffeurs, passagiers, familieleden en toe schouwers op 5 mei vanaf 13.00 uur bij Citroëngarage Noorde- graaf op het bedrijventerrein Coenecoop. Nadat daar alle pas sagiers in de vrachtwagencabi nes zijn gestapt, start de toeter tocht rond de klok van drie uur. Ongeveer een uur later finisht de stoet met vrachtwagens bij die garage. Daarna volgt een gastvrij ont vangst met entertainment bij Noordegraaf waarna deze ze stigste bevrijdingsdag symbo lisch wordt afgesloten met het doven van het vredesvuur. landen die hier wonen. Dat is een normaal verschijnsel. Maar niet alles is tolereerbaar. Ook daar zijn beperkingen voor. Ieders vrijheid eindigt daar, waar andermans vrijheid wordt aan getast. Daar was iedereen het over eens. Dat geldt ook voor de mensen die nu hier wonen en gewend waren aan een cul tuur, die hier niet acceptabel is, wijk. Zij onderhouden weer con tacten met buurtgroepen en de sponsorloop zal steunen. Dit houdt in dat de Wilde Ganzen de opbrengst van de loop met een premie van iets meer dan zestig WADDINXVEEN - Da Capo geeft op 16 april een concert in de Ontmoetingskerk. Op het programma van deze avond staat na de pauze de uitvoering van 'the Young Schubert'. Voor de pauze zullen enkele oude nummers te horen zijn, maar het merendeel is uit het nieuwe re pertoire. Dit alles onder leiding van dirigent Peter Siereveld, bij gestaan door een geweldig com- WADDINXVEEN Toyota Van Leeuwen is dit jaar de hoofd sponsor van het Ballonfestival Waddinxveen dat de Stichting Nationale Feestdagen Waddinx veen op Koninginnedag organi seert. Daarvoor tekenden Rob den Boer en Bert van Noort op 29 maart de sponsorovereen komst. Bert van Noort: „Wanneer je voor de achtste keer op rij in Waddinxveen een ballonfestival organiseert, spreek je van een traditie. Maar dan wel eentje om trots op te zijn. Want met steun van de hoofdsponsor kan ook dit jaar met dertig hete luchtballon- Controle kwijt Op 31 maart raakte een bestuur der van een vrachtauto op de Bredeweg de macht over zijn stuur kwijt. De vrachtauto kwam daarbij in de berm terecht en belandde op de zijkant in de sloot naast de weg. De bestuurder, een 48-jarige man uit Bleiswijk, raakte niet ge- hun vrije dag opofferden. Wie herinnert zich niet het kabaal waarmee de colonne van grote en kleine, moderne en ouder wetse vrachtwagens de aan dacht trok? En de hoog boven alle autos uitkijkende en zicht- parcours aan de Beatrixlaan. Vanaf 19.30 uur zijn het vervol gens de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 die him beste beentje voor zullen zetten. En dat alles om geld bij elkaar te brengen voor de bouw van huis jes en gezamenlijke keukens en toiletten in een krottenwijk in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Sinds vier jaar steunt de Kerngroep daar de organisa- ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - Jeugdgroep Zevenhui zen Moerkapelle heeft een aantal activiteiten georganiseerd in de meivakantie. Op maandag 2 mei wordt in Moerkapelle een tafel- voetbaltoernooi gehouden. De ze vindt plaats van 11.00 tot 15.00 uur op de skatebaan bij 'Op Moer'. Daarna verhuisd het megatafelvoetbal naar Zeven huizen. Hier vindt het toernooi plaats van 16.00 tot 20.00 uur in dorpshuis Swanla. De Jeugdgroep organiseert elke donderdagmiddag sport- en spelactiviteiten in dorpshuis Swanla. Deze worden gehou den van 15.30 tot 17.00 uur en iedereen is welkom in de leef tijd van tien tot en met vijftien jaar, om onder andere playsta tion te spelen, te voetballen, te hockeyen, te dammen en te schaken. Elke donderdagavond organi seert De Jeugdgroep ook in de soosruimte in Moerkapelle leu ke spelactiviteiten. Iedereen in de leeftijd van tien tot en met zestien jaar is welkom van 19.00 tot 21.30 uur. Hier kan men on der andere dammen, schaken en playstation spelen. Voor meer informatie bel naar 0612839280, alle activiteiten zijn gratis. Bij een autobedrijf in de Coene coop werden in de nacht van 31 maart op 1 april diverse onder delen van een auto van dat be drijf gestolen. Van de auto wer den twee wielen, twee wieldoppen en twee kappen ge demonteerd. man cadeau. Uiteraard begon ik meteen te lezen, maar ik be greep er helemaal niets van. Ge lukkig ontdekte ik dat er in Gouda iemand was die er een leden besloot er zelf een cursus in te gaan geven. „Vanaf het cursus over gaf. Ik ben er naar moment dat ik er voor het eerst in las, heeft het boek me nooit meer losgelaten." satie die, onafhankelijk van de overheid, met grote inzet aan het richt ontvangen dat zij in het ka- werk is om de levensomstandig- der van de actie Jeugd voor Jeugd heden van de mensen in de al lerslechtste krottenwijken te ver maart bij De Bruna, Koninginne- beteren. Afgelopen december weg in Boskoop, en De Kaashak- heeft IHA zich na zeven jaar te ruggetrokken ut wijk 08 in dis- procent zal verhogen. Mensen van diverse etnische komaf met een diversiteit aan culturen komen door elkaar te wonen en krijgen met elkaar te maken. Maar al deze mensen moeten zich bij elkaar wel veilig voelen. En daar gaat het in de huidige tijd om. Het gaat om de overlast, de dagelijkse ergernissen en on verschilligheid; het vandalisme, het op straat gooien van afval, zoals bloedwraak of vrouwen besnijdenis. Het is misschien moeilijk voor de nieuwe bewoners te accepteren dat zoiets in ons land niet geac cepteerd wordt, maar ds. Visser vestigde er vooral de aandacht op, dat deze dingen ook niet in de Koran staan, zoals velen wel denken. Het consumentengedrag van steeds groter en meer is in Ne derland uit de hand gelopen door de overvloedige reclame. Ook hekelde hij de enorme regel geving. Regel zaken als er gevaar dreigt, dat is voldoende. Dat zijn allemaal uitdagingen waar niet aan te ontkomen is. De vraag is: hoe vangen we dit allemaal op. Ook de vrijheid van meningsuiting bracht hij ter sprake. Een mens kan maar niet nen van de Randstad in Waddinx veen plaatsvinden." Rob den Boer, zelf ballonpiloot in opleiding, draagt het evene ment een warm hart toe. „Sinds een aantal jaren nemen de bal lonteams van Toyota en Lexus deel aan het Ballonfestival Wad dinxveen. Maar op dit festival verheug ik mij bijzonder. Het is dan voor de eerste keer dat ik met een eigen ballon vanuit mijn dorp vertrek." Meer informatie over het Ballon festival Waddinxveen is op inter net te vinden via www.waddinx- veen.net. maar verzwegen dat beide par tijen in meerderheid mordicus tegen dit voorstel waren en dit zogenaamde kroonjuweel van D66 uitsluitend in het regeerak koord terecht is gekomen om met de deelname van D66 een meerderheid in de tweede ka- orden geschreven. Het is voor mer te kunnen bewerkstelligen. de insider echter duidelijk dat Ook het orakel Wiegel van de hier sprake is van een politiek VVD had voordien zijn geestver- spelletje van CDA en VVD. Dit wanten in de eerste kamer al op- spelletje heeft bij de stemming geroepen tegen het wetsvoorstel in de eerste kamer bewerkstel ligd dat zij, wetende dat de fracties van PVDA, SP en Groenlinks om een aantal rede nen tegen zouden stemmen, hun handen vrij hadden om una- wezen diensten. Overigens bleek tijdens de pers conferentie van Minister de dat zij, overeenkomstig het ge- Graaf tevens dat hij voor een in te voeren nieuw kiesstelsel op onvoldoende steun kon rekenen van de coalitiegenoten en in dit verband een bijkomende reden was om zijn functie neer te leg gen. Zo gaat dat dus in de politiek! bo met onder andere Rob van Dijk. Rob werkte als pianist/di- rigent mee aan ruim honderd Ip's en cd's en talrijke televisiep- tie IHA-UDP, een kleine organi- rogramma's. Daarnaast werkt hij met veel koren, orkesten in bin nen- en buitenland. De toe gangsprijs is 12,50 euro en kaar ten zijn verkrijgbaar vanaf 19 WADDINXVEEN Op bevrij dingsdag, donderdag 5 mei 2005, organiseert de Stichting Nationale Feestdagen Waddinx veen (SNFW) een zogenaamde het grootste ballonfestival toetertocht door het dorp en de wijde omtrek. Daarvoor heeft zij een werkgroep geformeerd be staande uit de dames Linda Noordegraaf, Elleke van Berkel en Paola van Bergen. De bedoe ling is dat passagiers met een verstandelijke handicap die in Waddinxveen thuis of in woon groepen wonen gratis en onder luid getoeter in ongeveer 100 vrachtwagens een plezierig ritje maken. Ouders en verzorgers van verstandelijk gehandicap ten die nog geen uitnodiging voor de toetertocht hebben ont vangen, maar hun zoon of doch ter wel hiervoor willen aanmel den, doen dit voor 14 april bij Paola van Bergen, Coenecoop 447,2741 PP Waddinxveen, tele foon 0182 - 631957. Het is inmid dels vijfjaar geleden dat in Wad dinxveen een dergelijke vrachtwagenrondrit werd geor ganiseerd. Ook toen kon de or ganisatie rekenen op bedrijven die belangeloos hun vrachtwa- onderwerpen door het college, gens inzetten en chauffeurs die waaronder deze enquête. Met de resultaten van de enquête wil het college verder aan de slag. Het plan is om op basis van de uitkomsten een jeugddebat te organiseren en voor een ge schikt idee afkomstig uit de baar genietende Waddinxveense jeugd de raad voor te stellen geld beschikbaar te stellen. Voor de jeugd van Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat is Volgens Anneke is 'Cursus in Wonderen' een manier om jezelf beter te leren kennen en om an deren beter te begrijpen. „Wij mensen kunnen ongelooflijk veel van elkaar leren, legt ze uit, „zolang we onszelf er maar voor openstellen. De cursus be gint met het gebruikelijke rond je. Iedereen die wat te vertellen heeft, mag zijn of haar zegje doen. Dan gaat het boek open en vraag ik of er iemand zin heeft om voor te lezen. Het gaat er allemaal heel vrij aan toe. Als we met z'n allen het boek aan het lezen zijn, gebeurt er altijd iets. Heel snel roept er al ie mand: 'joh, wat we nu lezen is wel heel bijzonder. Het lijkt wel of deze regel speciaal voor mij geschreven is'. Vervolgens ont staat er een discussie." Bij een aanrijding op 30 maart op de Henegouwerweg raakte een motorrijder gewond. De motor rijder, een 57-jarige man uit Zoe- terwoude, moest met diverse fracturen naar het Bleuland-zie- kenhuis vervoerd worden door een ambulance. De aanrijding ontstond doordat de motorrijder op een personen auto botste, die uit een uitrit de weg opreed. Ook de twee inzit tenden van de auto moesten in een ziekenhuis, het Rijnland in Leiderdorp, behandeld worden. De Henegouwerweg is tijdelijk afgesloten geweest om hulp diensten ongehinderd hun werk te laten doen. De Brandweer van Waddinx veen heeft het wegdek gerei nigd. De politie stelt een onder zoek in naar de juiste aard van het ongeval. ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - Deze week ontvangen 500 willekeurige jongeren in de leeftijd van 12-21 jaar per post een enquête van de gemeente. De gemeente wil graag te weten komen waar de jeugd in de vrije tijd behoefte aan heeft. De en quête is ook beschikbaar voor jongeren die niet door de ge meente zijn aangeschreven, want op de gemeentelijke web site kan de enquête worden in gevuld en verzonden. Daarnaast zullen jongeren op diverse locaties in de gemeente worden geënquêteerd. Onder alle inzenders zullen tien CD of cadeaubonnen ter waarde van 25,- euro worden verloot. De enquête volgt op het besluit van de gemeenteraad in 2004 om de jeugd meer te betrekken bij het besturen van de gemeen te. Vorig jaar zijn namelijk kem- bezoeken in de drie kernen ge houden, waar een groot aantal onderwerpen de revue passeer de. De raad gaf groen licht voor de uitwerking van een drietal ZEVENHUIZEN-MOERKAPEL- LE - Het mes snijdt aan twee kan ten. Het regionale actiecomité van Woord Daad houdt op woens dag 13 en donderdag 14 april een kledingmarkt voor tweedehands baby- en kinderkleding tot maat 176. De markt wordt gehouden in een zaal van de Gereformeerde Gemeente Kerkstraat 8A in Moer kapelle. Moeders leveren op woensdagmiddag hun overtolli ge kleding aan, natuurlijk wel schone en eigentijdse kleding. Er wordt in overleg een prijs be paald, de helft daarvan krijgt de moeder weer terug en de andere helft is bestemd voor het door het comité opgestarte project in Haïti. Voor Azië is veel geld binnenge komen, wat nu gebruikt wordt of reeds is gerealiseerd, daarom mag de andere armoede in de derde wereld niet vergeten worden. Op 1 april is er een actie van een jaar gestart voor de bouw van een school en een ziekenhuis in Haïti. Door allerlei acties, zoals rommel markten, stepmaratons, boeken markten en concerten hoopt het comité veel geld binnen te krij gen. De NCDO verdubbeld de opbrengst. Voor meer info bel naar 079- 3429097, 079 - 5936911 of 079 - 3317040. allemaal lezen, is zo bijzonder Wat gebeurt er met iemand als dat we er gewoon niet snel hij of zij de cursus komt volgen? Anneke: „Het besef dat het heerlijk is om met elkaar te le ven. Mensen zijn vaak bang en dat terwijl ze een keuze hebben. Hoe heeft ze 'Cursus in Wonde- Of je kiest ervoor om angstig te ren eigenlijk ontdekt? „Van blijven, of je ziet je angsten on- vriendinnen hoorde ik dat er in der ogen en probeert een oplos- Amerika een heel bijzonder sing te vinden. Ik was laatst bij boek verscheen. Helaas is mijn voorbeeld bij de tandarts en Engels niet zo best, dus had het raakte helemaal in paniek. Alle geen zin om het te bestellen. Ze- doemscenario's gingen door me ven jaar later was het boek ein delijk in het Nederlands ver taald en kreeg ik het van mijn WADDINXVEEN - De raad heeft onlangs besloten om in Waddinxveen een discussie te houden over waarden en nor men. Hiervoor is een werkgroep ingesteld die donderdagavond 31 maart in het Trefpunt haar eerste discussie heeft gehouden. Er was voor deze avond een vrij grote belangstelling van raadsle den en uitgenodigde organisa ties. Dominee Hans Visser van de Pauluskerk uit Rotterdam hield een inleiding over waar den en normen. Hij gebruikte hiervoor drie stellingen. Dominee Visser zei dat waarden -J- geestelijke goederen zijn die wij van geslacht tot geslacht over dragen en waar wij zeer aan ge hecht zijn. Als voorbeeld noemde hij rechtvaardigheid, verant woordelijkheid, betrouwbaar heid, respect en verdraagzaam heid. Normen zijn de toegepaste waarden in onze eigen tijd. Die zijn gebonden aan cultuur en tijd en zij staan voortdurend aan ver andering bloot. De grote wereld van vandaag wordt echter steeds kleiner. zeggen wat hij wil, zeker niet als het voor de ander kwetsend is. Uit de zaal kwam onder meer naar voren dat het noodzakelijk is dat kinderen goed worden op gevoed. Ouders moeten daar ook toezicht op houden en bijvoorbeeld er voor zorgen dat hun kinderen niet op een onverlichte fiets rij den. Of wangedrag vertonen. Ve len zijn ervan overtuigd dat in de huidige tijd een disco voor de jongeren onmisbaar is, maar bij het vragen aan de aanwezigen hierover bleek dat een grote meerderheid er geen voorstan der van is als dat gebouw maar niet te dicht bij de bewoonde we reld komt. Uit het panel kwam de opmer king dat er in de gemeente al ja ren een plan is voor een toezicht houder, maar dat deze tot op heden niet is benoemd. De poli tie vertelde onder meer over de afspraken met het Coenecoop- college. Als er iets misgaat zijn er regels vastgesteld over de aan pak. Al met al kan worden ge steld dat er in Waddinxveen aan de waarden en normen wordt gewerkt. Het afstemmen in de eerste ka mer van het voorstel van het ka binet met betrekking tot de ge- het mislukken voornamelijk kozen burgemeester heeft in de de PvdA toe te spelen, politiek geleid tot een groot Daarbij wordt gemakshalve aantal hypocriete uitspraken ten aanzien van de schuld vraag. De regeringspartijen CDA, VVD en D66 benadrukken om het hardst dat de schuld hier van voor honderd procent op het conto van de PVDA moet w< Snelheidscontrole Bij een snelheidscontrole met draagbare laserapparatuur werden op de Dreef en de Noordkade in Waddinxveen in de avond van 1 april door de politie totaal zes bekeuringen uitgedeeld. De hoogst gemeten snelheid be droeg 79 km/u op de Noordka de. Op de Dreef reed de snelste 78 km/u. Een bromfiets zonder verzekering werd op de Noord kade uit het verkeer genomen. Anneke Baerveldt heeft een grote passie: Lezen uit het boek 'Cursus in Wonderen'. Het is zelfs zo'n grote passie, dat de Waddinxveense ruim vier jaar geleden besloot er een cursus in te gaan geven. dit een kans om de gemeentebe- WADDINXVEEN - De Waddinx- trict 23 in Addis. Maar, dit is pas veense atleten Joost en Maarten gebeurd nadat een wijkorganisa- Blokland zullen op woensdag- tie was opgericht die ervoor avond 13 april het startschot los- moet waken dat alle verbeterin- sen voor de sponsorloop voor gen in stand blijven. De mensen van de wijkorgansatie zijn af- stuurders te laten weten waar ieders vrije tijd behoeftes lig gen. Zij op hun beurt zijn erg benieuwd naar alle ingekomen sen voor de sponsorloop reacties. De resultaten zullen zo Ethiopië. Dit evenement is geor- spoedig mogelijk bekend wor- ganiseerd door de Kerngroep komstig uit en woonachtig in de den gemaakt. Ontwikkelingssamenwerking De 'Waar Heb Jij Behoefte Aan Waddinxveen. Om 18.30 uur valt tacten met buurtgroepen en die het eerste startschot en zal het op hun beurt weer met groepjes 12-21 jaar invullen jongste deel van de naar schat- die zo'n vijf gezinnen vertegen- ting 250 lopers vertrekken om in woordigen. Op verzoek van de een half uur zoveel mogelijk gemeente is IHA dit jaar in een april beschikbaar via de website rondjes te lopen op het gezellige aangrenzende wijk, waar ruim www.zevenhuizen-moerkapel- parcours aan de Beatrixlaan. 5000 mensen wonen, gestart met le.nl/inwonerensamenleving/ Vanaf 19.30 uur zijn het vervol- haar succesvolle aanpak. De jeugdzaken. gens de kinderen uit de groepen meeste van de inwoners zijn erg arm en zijn werkeloos, een enke ling heeft een klein pensioen en sommigen werken als dagloner. De 'huizen' waar ze in wonen zijn ongeschikt voor bewoning. De Kerngroep heeft IHA-UDP toegezegd het huizenverbete- ringsprogramma gedurende drie jaar met 8000,- euro te zullen steunen. Inmiddels heeft de Kerngroep van Wilde Ganzen be- toe gegaan, want het boek liet me niet meer los. Toen begon ik het te begrijpen. Echter, binnen vier jaar. Gaat het haar nou niet een paar weken stopte die per- vervelen om steeds maar weer soon met de cursus. Toen zei hetzelfde boek te lezen? „Ik zal mijn man: 'volgens mij is het de je eens wat zeggen, ik heb het bedoeling dat jij het vanaf nu boek nog nooit uitgelezen," al- gaat overnemen'. En dat terwijl dus Anneke, „na die vier jaar hij normaal gesproken niets ben ik met de ene cursusgroep moet hebben van al dat zweve- op bladzijde 34 en met de ande- rige gedoe." re groep op bladzijde 70, van de in totaal 1200 pagina's. Wat we - 'i .b»”*1 i T*‘. JS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 17