c de Gouwe aangenomen CDA over toekomst van Waddinxveen Welzijnsvisie 'Geluk aan Deze Week WADDINXVE ISILCQ ’lijp IJL. V& Goudesi/ Wotö-* - WofcM/eti Witgoed specialist Verkoop j reparatie Ondertekening convenant voor vernieuwde stichting molenviergang Raad Kunst en Cultuur overhandigt burgemeester schilderij OFFICIËLE MEDEDELING! Wedstrijd van de week Cursus in Wonderen Rouwdienst Paus Poging tot afpersing Nieuw voertuig voor de brandweer Moerkapelse piloot naar Indonesië CV-KETEL NODIG? Nieuwe voorstelling Kreater Keukens tegen alles-moet-weg prijzen NEELEMAN €17,°°pp' €14,50 pp t-H OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN WOENSDAG 6 APRIL 2005 4 aan Laat de werkgroep weten wat uw ideeën zijn om de leefbaarheid van Waddinxveen te vergroten. Vragen of informatie? Tel. (0182) 62 46 28 of waardenennormen@waddinxveen.nl CKXX) Nefit-dealer BEL (0180) 63 12 06 C1000 V. Mourik Passage Waddinxveen De Goudse rfeés t® winkel n O 3 Finse Golf 2 (langs de A12), Woerden telefoon: 0348-480460 DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND 1 A 1 Fiïmpi IM1 Tel. 0182 - 64 00 72 Vandaag bij uw Weekblad voor Waddinxveen: de enquête Waarden en Normen. Doe mee, vul de enquête in en stuur deze voor 25 april 2005 terug! 57e JAARGANG nr. 2946 P. VISSER EN ZN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN De werkgroep Waarden en Normen bedankt alle deelnemers de discussieavond op 31 maart jl. voor hun komst en bijdrage! (foto: Liesbeth van der Vis) Vooraf- 4 4 i we' daarna aangenomen en kon wethouder Gerts de felicitaties in ontvangst nemen. A.B. ruimte van De Gemeentebalie, kon wachtend publiek vorige week het schilderij met frisse kleuren in schilderen. Na de of ficiële eerste penseelstreek door de burgemeester werd het pu bliek en de baliemedewerkers gevraagd ook hun creatieve kunsten te tonen. Ruim 65 men sen voldeden aan dit verzoek en het resultaat is een groot, kleu rig en Waddinxveens schilderij. Dit project kwam tot stand met Let op de advertentie elders in de krant WADDINXVEEN - De toekomst van Waddinxveen gaat het CDA uiteraard zeer aan het hart. Het CDA wil daarover graag praten met geïnteresseerde Waddinxve- ners. Dit zal gebeuren doormid del van huiskamergesprekken. Leidende vraag tijdens deze ge sprekken zal zijn: 'hoe willen we dat Waddinxveen eruit ziet over 20 jaar'. Belangrijk aspect daarbij zal zijn: 'met wie werkt Waddinxveen WADDINXVEEN - 'Gebabbel' is de naam van de nieuwste voor stelling van Theaterprojectgroep SPIN. Deze komedie wordt op zaterdag 23 april gespeeld in Kreater aan de Kerkweg in Wad dinxveen. De aanvang is 20.00 uur en de entree bedraagt 7,50 euro. MEER DAN 5.000 FEEST-, CADEAU- SCHMINKART1KELEN Hoge Gouwe 161 - Gouda Telefoon (0182) 52 24 33 www.degoudsefeestwinkel.nl Het unieke bedeltjes systeem! n ij Bij Mandemakers Keukens in Woerden wordt alleen DEZE WEEK een alles-of-niets-verkoop van showroomkeukens georganiseerd. De reden hiervoor is dat de showroommodellen plaats moeten maken voor de nieuwe collectie. Dit is een unieke kans voor u om uw droomkeuken aan te schaffen met kortingen die op kunnen lopen tot wel 70 (zeventig!)0/, en met modellen die zelfs TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD weg mogen. De directie van Mandemakers Keukens laat weten dat deze verkoop niet bedoeld is voor handelaren, maar dat UITSLUITEND PARTICULIEREN deze keukens kunnen aanschaffen. Het adres van deze alles-moet-weg verkoop is: VAN WASMACHINES DROGERS AFWASMACHINES KOELKASTEN MAGNETRONS FORNUIZEN INBOUWAPPARATEN TELEFONIE STOFZUIGERS ONDERDELEN Kerkweg Oost 185 2741 HD Waddinxveen WADDINXVEEN - De brand weer Waddinxveen nam maan dagavond de nieuwe 783 in ge bruik, een personenvervoerbusje om tijdens langdurige diensten manschappen af te wisselen. Al le vrijwilligers van de brand weer hadden zich verzameld in de kazerne. Na een uitgebreid buffet, vond de overdracht van de 783 plaats. „Deze bus moet regionale bij stand bieden," aldus brandweer commandant Gert Huizer, „als we voorheen ergens langdurig stonden te blussen en we onze manschappen wilden verwisse len, deden we dat met de blus- wagen. Dit is een nieuwe proce dure. De bluswagen blijft op de plaats van het incident staan, ter wijl de manschappen met het personenvervoerbusje verwis seld worden.'' In de 783 kunnen acht personen. Weekblad voo GEMEENTE' Zuidkade 230 - Waddinxveen medewerking van enkele leden van de Waddinxveense Kunst kring, atelier JannybuijsArt, de gemeente en de Raad voor Kunst en Cultuur. De 'Paint in' is één van de vele activiteiten die de Raad voor Kunst en Cul tuur uitvoert tijdens het thema- jaar Kunst en Cultuur. van Waddinxveen? Daarnaast zal ook de vraag aan de orde komen: 'hoe willen we met elkaar omgaan in Waddinx veen en welke welzijnsvoorzie ningen willen we op de langere termijn in Waddinxveen?'. De gesprekken zullen gehouden Een typisch aziatlsche sfeer, het gekletter van de woks en de geuren van de overheertijke gerechten. Stel onbeperkt samen uit ons fantastische buffet inclusief voorgerecht soep, wokbuffet warmbuffet saladebuffet fruitbuffët sushi en koudbuffet. Lezen uit het boek 'Cursus in Wonderen' is voor Anneke Baerveldt zo'n grote passie, dat de Waddinxveen se ruim vier jaar geleden be sloot er een cursus in te gaan geven. Lees verder op pagi na 17. nauwer samen in de regio'. Op dit moment is er sprake van drie ontwikkelingen. Waddinxveen en de Zuidplaspolder, Waddinx veen en Gouda en Waddinxveen en Boskoop. Zijn dit ook de ont wikkelingen die van belang zijn voor de wat verdere toekomst Van Uden - De Gouwe is terug in de eerste klasse. Lees verder op pagina 21. Kees Janse gaat samen met zijn vrouw en drie kinderen naar Indonesië om als piloot aan de slag te gaan voor MAF. Op pagina 13 vertelt hij alles over zijn missie. WADDINXVEEN - De raad behandelde woensdagavond de wel zijnsvisie 'Geluk aan de Gouwe'. Deze nota is tot stand gekomen door tal van organisaties en burgers te horen. Een lijvig docu ment en de ambtenaren die er aan hebben gewerkt, werden door de fracties veel lof toegezwaaid. Ook waren de fracties unaniem goed te spreken over de inhoud van de nota. De Raad van Kunst en Cultuur overhandigde op woensdag 30 maart het schilderij dat gemaakt is tijdens de 'Paint In' aan burge meester Roijers. Centrale verwarming Zevenhuizen worden op 13 april van 20.00 tot 21.30 uur, bij Coby van der Spek, Noordeinde 115B, tel 0182 - 688899, e-mail jvanderspek@ca- sema.nl en op 15 april van 10.00 tot 11.30 uur bij Brigitte Leferink, Sterrenlaan 46, tel 0182 - 630071, e-mail frans.brigitte@tiscali.nl. Het CDA roept geïnteresseerden van harte op mee te praten op één van deze bijeenkomsten. Aanmelden via Coby van der Spek of Brigitte Leferink. De afgelopen ruim vijftig jaar was de Stichting tot Instandhou ding van de Molenviergang van de Tweemanspolder eindverant woordelijk en eigenaar van de vier molens in nauwe verbon denheid met de provincie Zuid- Holland. Met de ondertekening van het convenant verdwijnt de directe verbinding met de provincie. De provincie draagt echter nog wel een bestuurslid voor in de vernieuwde stichting die onder dezelfde naam zal blijven opere ren. WADDINXVEEN - Op de Pr. Bemhardlaan is er op zondag morgen 3 april omstreeks 05.30 uur, zonder enige aanleiding, een 31-jarige man uit Waddinx veen door twee jongens mishan deld. De man werd benaderd door drie jongens met een Noordafrikaans uiterlijk. Twee van de drie jongens liepen naar het slachtoffer toe, waarna één hem een trap in zijn gezicht gaf. Hierbij kwam de dader ten val, waarna het slachtoffer kon weg rennen. Terwijl de 31-jarige man de hulp wilde inroepen bij. de woningen aldaar, werd hij van achteren vastgepakt. Eén van de jongens eiste nu zijn GSM op. Toen de 31-jarige man de GSM niet wilde afgeven en begon te schreeuwen om hulp, gaven de daders op en liepen richting de kerk. De politie roept getuigen op om contact op te nemen via het telefoonnummer 0900-8844. ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - Bij een van de vier mo lens aan de Rotte zullen vrijdag 8 april vijf partijen officieel him handtekening zetten onder het convenant voor een vernieuwde stichting die verantwoordelijk is voor het beheer van de enige ori ginele nog werkende Molenvier gang ter wereld. In de stichting zitten vijf bestuursleden afkomstig uit respectievelijk de gemeente meer aandacht voor de betekenis Zevenhuizen-Moerkapelle, het van de molens in samenhang Recreatieschap Rottemeren, het met het landschap. WADDINXVEEN - Vooraf- door bezoekers van De Ge- gaand aan de raadsvergadering, meentebalie. overhandigde de Raad van Op een groot schildersdoek met Kunst en Cultuur op woensdag allerlei getekende beelden van 30 maart het schilderij dat ge- Waddinxveen, opgesteld in de maakt is tijdens de 'Paint In' aan burgemeester Roijers. Het schilderij is op woensdag 16 en donderdag 17 maart gemaakt Lid van UNETO-VN De rij van sprekers werd geo pend door mevrouw Nieboer van de PCW. Volgens de PCW betekent het woord 'welzijn' in politieke zin dat burgers in staat zijn om hun taken in de samen leving te kunnen uitoefenen. Als zij daarbij hulp nodig hebben, moeten zij in de eerste plaats een beroep kunnen doen op de ge zinsleden, familie, buren en an dere vrijwilligers. Zorg voor el kaar behoort dus tot de verantwoordelijkheid van ieder mens. Een punt van aandacht blijft wat de PCW betreft wel dat de bankiersrol van de overheid nooit helemaal kan verdwijnen. Denk dan maar aan de Wet Voor zieningen Gehandicapten en het minimabeleid. Dit onderdeel van de overheidstaak blijft noodzakelijk voor hen die het op eigen kracht, ook met hulp van de omgeving, niet kunnen red den. Ook het Platform Armoede bestrijding wijst hierop. Vandaar dat de PCW, gesteund door het CDA en de PvdA met een motie kwam waarbij bij de uitwerking van de nota extra aandacht moet worden gegeven aan de volgen de willekeurig gerangschikte groepen van burgers: namelijk chronisch zieken en gehandicap ten; zorgbehoevende ouderen en ouderen met een minimuminko men; een- of twee-oudergezin- nen met schoolgaande kinderen en met een inkomen onder mo daal. Aan nieuwkomers; jeugd en jongeren en vrijwilligers en aan mantelzorgers. Deze motie werd daarna gesteund door alle fracties in de raad. De WD-fractie vroeg zich af of uitvoering van de nota betaal baar is. „Is er eventueel extra geld om alles te kunnen uitvoe ren?" D'66 vond de nota niet goed doordacht. „Hebben we er als raad bij stil gestaan dat we al les willen, zoals het nu is ver meld." Voor de komende jaren moet er een concreet plan ko men, gezien de geringe interesse van de burgers. Bij interruptie werd deze mening door de PCW bestreden. Zij gaf aan dat er wel degelijk belangstelling bij de tal rijke groepen heeft bestaan. Ook WeWa, bij monde van mevrouw Gerestein, drong er op aan be paalde punten naar voren te ha len en die eerst af te werken. De heer De Boer (CDA) begon te stellen dat hij trots is op de nota. Belangrijk voor het CDA is het helpen van de groepen zoals ver meld in de motie; mensen te hel pen bij het zoeken naar werk, het uitvoeren van de grotere plan nen zoals Triangel en het Cen trumplan en het spreiden van de eigen verantwoordelijkheid, wat vooral geldt voor organisaties als de overheid moet terugtre den. In haar beantwoording zei wethouders Gerts dat zij bij de bespreking van deze nota vaak het woord 'avontuur' heeft ge hoord. „Het is geen avontuur, als je maar van dit stuk gaat hou- I I T J 7 1 1 den. Denk maar aan het behou den van het groene karakter van dit dorp. De nota is een visie die nu verfijnd moet worden. Regel matig zal de uitvoering worden geëvalueerd en zal er over wor den gecommuniceerd, want dat is erg belangrijk." De financiële kant ziet Gerts niet somber in: „Uitvoering van het plan kost 3 miljoen euro. Er is al 2,3 miljoen gereserveerd. De overige 700.000,-- komt er ook wel. Er zal onder meer een be roep worden gedaan op diverse daarvoor ingestelde fondsen. Er is voor Waddinxveen nog veel te WADDINXVEEN - Ook in Wad- halen.” Bij de behandeling van dinxveen wordt er stil gestaan de diverse begrotingen zal dit bij de dood van de Paus Johan- steeds weer worden besproken. nes Paulus II. Op maandag 11 Met algemene stemmen werd de april om 19.00 uur is er een Eu- welzijnsvisie 'Geluk aan de Gou- charistieviering in de St.Victor- kerk. Voorgangers zijn pastor A. van der Helm en pastor W. van der Meer. Frankrijklaan 2, ag 2391 Px Hazerswoude dorp. International Trade Centre bij Boskoop. Kijk snel op: www.degoudenwok.com Sparen voor gratis Pandora bij: lumlirrs Passage 234, Waddinxveen, tel. 0182-617868 www.robertdenhaag.nl Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, de Vereni ging Molenvrienden Rotte- merengebied en de provincie Zuid-Holland. Na het ondertekenen van het convenant zal de vernieuwde stichting volledig zelfstandig en op slagvaardige wijze gaan ope reren, zonder directe binding met de provincie. Een van de doelstellingen van de stichting is ^maandag t/m donderdag muv feestdagenJ vrijdag t m zondag en feestdagen J Voor reserveringen en Inlichtingen: Tek 0172 23 24 63 - Fax: 0172 21 70 28 Waddinxveen V V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1