Nieuw clubhuis stimulans Rowah Nationale Tuinontwerpdag in Bibliotheken OFFICIËLE BEKENDMAKING EN MEDEDELINGEN WEEK Informatiebijeenkomst over borstvoeding Komst randweg dichterbij WADDINXVEEN - De komst van een westelijke randweg is een lang gekoesterde wens van de gemeente. Zij vindt de aanleg van een randweg nodig om het sluipverkeer door het centrum tegen te gaan, maar ook om de druk op de gemeentelijke wegen te verminderen. De provincie Zuid-Holland is bereid onder zoek te laten verrichten naar het nut van een westelijke randweg bij Waddinxveen. Just Music voor Concordia Kamerconcert in Kreater Natuur wandeling bij Dierendal Inloopmiddag borstkanker- patiënten Workshop in Ontmoetings- kerk R U N T B E R M E G E E OVERIGE VERGUNNINGEN GRATIS COMPOST AFHALEN OP ZATERDAG 16 APRIL A.S. RUIMTELIJKE ORDENING MILIEUZAKEN het BEZWAAR WERK IN UITVOERING BOUWZAKEN werkwijze en aanpak. Een en an der levert geen kant en klaar plan op, maar wel een eerste schets met een plan van aanpak voor verdere uitwerking. Elk ge sprek zal ongeveer een kwartier duren. Het doel van de dag is om het Nederlandse publiek te interes seren voor de tuin-architectuur. De tuin leeft in de belangstelling van velen. Velen vinden ook dat er iets aan hun tuin moet gebeu ren, al dan niet geïnspireerd door de vele boeken en tijd schriften die frequent verschij nen, de vele tuincentra met him uitgebreide assortiment en de talrijke televisieprogramma's over dit onderwerp. De Tuinontwerpdag wordt dit www.waddinxveen.nl WADDINXVEEN - Het laatste kamermuziekconcert in de geza menlijke serie van de Remonst rantse kerk, de Immanuelkerk en Kreater op 8 april zal worden gegeven door het duo Music Hands. Dit duo, bestaande uit Ton van der Voort op de vleugel en Lidy van der Voort als zange res, maakt muziek vanuit het hart. Zij vormen nu sinds vijf jaar een duo en hebben al ver schillende prijzen gewonnen, waaronder een finaleplaats bij het concours 'Vrienden van de Zangkunst'. Zij zullen op 8 april een gevarieerd programma ten gehore brengen met romantische liefdesliederen van Schumann, Strauss, Brahms, Beethoven en Mendelssohn Bartholdy. Het programma begint om 20.00 uur in de grote zaal van Kreater, Kerkstraat 13. Kaarten kosten 9,- euro, reserveren kan via 0182 - 614422 of info@kreater.nl. jaar voor de zesde keer georgani seerd en is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitec tuur. Ooit begonnen als eenmalige ac tie, maar zo druk bezocht en met zoveel positieve reacties, dat de dag is uitgegroeid tot een blij vend fenomeen. Iedereen die vrijdag 15 april a.s. gratis een professioneel advies voor zijn of haar tuin wil ont vangen, is welkom in de bibliot heken Reeuwijk en Waddinx veen. Om lange wachttijden te voorko men, wordt er met intekenlijsten gewerkt. Belangstellenden kun nen zich vanaf heden in de bibli otheken aanmelden. WADDINXVEEN - Veel moe ders die borstvoeding geven, doen dit gelukkig zonder pro blemen. Toch komt het ook voor dat er iets mis gaat. Dat varieert van tepelkloven tot baby's die plotseling de borst weigeren. Het voorkomen en oplossen van deze en andere problemen wordt besproken tijdens de maandelijkse informatiebijeen komst van Borstvoedingsorgani- satie La Leche Leaque. De erva ring leert, dat de meeste problemen zijn op te lossen zon der te stoppen met het geven van borstvoeding. De informatiebijeenkomst wordt gehouden op donderdag 14 april 2005 bij Nel Veenman, Pr. Beat- rixlaan 98 in Waddinxveen, en is WADDINXVEEN - Bij de kin derboerderij is een gedeelte van het Burgemeester Wamaarplant- soen ingericht als heemtuin. Daar wordt op zaterdag 9 april een voorjaarswandeling gehou den. In de heemtuin komen van maart tot oktober meer dan 150 soorten planten voor. Het speen kruid staat op dit moment mas saal in bloei. Ook bloeien nu groot- en klein hoefblad, das- look, maarts viooltje en bosane moon. Verder laten bomen en struiken zich bewonderen. Voor vogels zijn nestkastjes opgehan gen, waar pimpelmezen en kool mezen dankbaar gebruik van maken. Heggenmus, winterko ning en de tjiftjaf zingen uit vol le borst en de grote bonte specht laat zijn roffel horen. Kinderen en volwassenen die mee willen wandelen worden om 10.30 uur opgewacht bij de kinderboerde rij. GOUDA - In het patiëntenservi cebureau op de Jozeflokatie van het Groene Hartziekenhuis (in gang Jan van Beaumontstraat) wordt op woensdagmiddag 13 april van 14.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag voor borstkanker- patiënten gehouden. De middag is bedoeld voor vrouwen met borstkanker die voor, tijdens of na hun behande ling vragen en/of problemen hebben en het prettig vinden hierover met lotgenoten te pra ten. Voor het geven van informatie, het beantwoorden van vragen of een gesprek zijn op deze middag leden van de Borstkanker Ver eniging Nederland aanwezig. Wie vragen heeft over deze in loopmiddag kan bellen met Noortje van Wel, tel 0182 - 617627. WADDINXVEEN-REEUWIJK - Bij de openbare bibliotheken van 47 dorpen en steden zal op vrij dag 15 april de Nationale Tuin ontwerpdag worden gehouden. Ook bibliotheek Reeuwijk en Waddinxveen werken mee aan deze dag. Tijdens de tuinontwerpdag zijn op alle bovengenoemde locaties tuinarchitecten aanwezig om gratis advies te geven over de ei gen tuin. In bibliotheek Reeuw ijk zal dhr. Ykema van tuinarchi- tectenbureau Mooie Nel uit Gouda van 10.00 tot 17.00 uur aanwezig zijn en in bibliotheek Waddinxveen zal dhr. van Hees van het Goudse architectenbu reau Van Hees de bibliotheekbe zoekers van 14.00 tot 17.00 uur de mensen te woord staan. De tuinarchitecten worden geas sisteerd door studenten van de Hogeschool voor Tuin en Land- schap Larenstein. Tijdens de ge sprekken zal de architect vooral ingaan op de ruimtelijke aspec ten van de tuin. Zij zullen een tipje van de sluier oplichten en vertellen over hun specifieke De Gemeentebalie voor informatie, vragen en klachten Door Bert Hertog WADDINXVEEN - De aan houder wint. Dat geldt in het bijzonder van de handbalver eniging Rowah. Na dertien jaar onderhandelen met de ge meente nam de in 1991 opge richte handbalclub de fonkel nieuwe kleed- en kantine- accommodatie in gebruik. Het nieuwe clubhuis werd geo pend door voorzitter Jaco Goedhart, die samen met Adri de Schipper namens de spon sors het naambord op het in Finse stijl opgetrokken ge bouw onthulde gebouw ont hulde. Rowah heeft nu de ruimte om het verenigingsle ven een bredere opzet te ge ven. Jarenlang moesten de handballers(sters) van Rowah zich omkleden in een oude zeecontainer. Stromend water was er niet, dat werd met jer rycans aangevoerd. Een situ atie, die voor aspirant-leden al lerminst aanlokkelijk was. Rowah besefte al gauw dat voor een verbreding en ook een financieel groter draagvlak een eigen clubgebouw onont beerlijk is. Dat laatste ging niet van een leien dakje. Steeds werden nieuwe locaties en plannen bekeken. Een stap vooruit was de aanleg van het asfalt handbalveld dertien jaar geleden, minder vlot verliep de hang naar een eigen club huis. Ondertussen vond Rowah voor clubactiviteiten in het sportpark De Sniep onderdak bij de korfbalvereniging Korbis en de voetbalvereniging Wad dinxveen. „Het is onvoorstel baar dat we een gezonde ver eniging hebben weten te behouden", zegt secretaris Rob Hoefnagel. WADDINXVEEN - Just Music zal in het teken staan van film-, pop- en klezmermuziek en mu sical. Dat zijn de genres die tij dens het jaarlijkse voorjaarscon- cert van muziekvereniging Concordia uit Waddinxveen de revue zullen passeren. Deze avond gaan het harmonie orkest en C-Akkoord, beiden on der leiding van Jeroen Wentel, deze verschillende genres ten gehore brengen. Zo zal de avond geopend wor den door het muziekwerk Fanfa re Variations. Dit werk heeft het harmonieorkest gespeeld tijdens de deelname aan het concours te Zaandam in november 2004. Het programma wordt verder ver volgd met Recorded by Whitney Houston, McArthur Parc, Prince of Igor, Les Miserable, Sherim een meadley van Joodse liede ren, Liverpool sound collection bedoeld voor een ieder met be langstelling voor borstvoeding, baby's zijn ook van harte wel kom. Het bijwonen van de avond is geheel vrijblijvend. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 10.00 uur. Er wordt een bijdrage van 3,- euro gevraagd ter bestrijding van de onkosten. Tijdens de avond zijn er boeken te leen, elektrische kolven te huur en handkolven te koop. Ook is er materiaal ter onder steuning van borstvoeding te koop. Wie telefonisch hulp of in formatie over borstvoeding wil, kan bellen met Nel Veenman, tel 0182 - 619964. en James bond 007. Na de pauze zal ook C-Akkoord een gevarieerd programma ten gehore laten brengen. Hun pro gramma bestaat uit Weather Re port. Dit muziekwerk werd tij dens het festival in Schoonhoven gespeeld en daar kregen zij een positieve beoordeling op. Daar naast zullen zij ook de muziek uit de films Prince of Egypt en Music from Hercules laten ho ren. Als afsluiting van de avond zul len C-Akkoord en het harmonie orkest gezamenlijk de muziek uit de film Shrek spelen. Dit concert wordt gehouden op vrijdagavond 8 april in de Ont- moetingskerk en begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn 5,- euro en te verkrijgen aan de zaal, of telefo nisch te bestellen bij dhr. J. Ro- mijn, tel. 616297. Vorig jaar kwam er licht in de duisternis. In september sloeg wethouder Dorenda Gerts de eerste paal voor het nieuwe clubgebouw. Met gemeentelij ke subsidie, maar ook een gro te mate aan zelfwerkzaamheid gelukte het Rowah, dat negen tig leden telt, het gebouw neer te zetten aan alle eisen voldoet. Hoefnagel: „We hebben veel drempels moeten nemen en aan veel regeltjes voldaan". Voorzitter Jaco Goedhart ver telde dat vijf wethouders be trokken zijn geweest voor de realisering van het clubge bouw. „Wij zijn zeer tevreden met wat er nu staat. Het is voor een vereniging haast niet meer op te brengen iets zelfstandig op te bouwen. Dit geeft aan waarin een kleine vereniging groot kan zijn. Het is een uit daging om deze kantine te run nen". De openingsdag begon met een rommelmarkt, die mede dank zij het mooie weer een succes werd. Een bedrag van 525,- euro kon worden gereser veerd voor de aanleg van een lichtmast. Een bewijs dat Ro wah al weer een stapje verder denkt. Adri de Schipper: „Ro wah is niet langer de vereni ging met die keet". Na de opening werd een hand- balwedstrijd gespeeld tussen een team van gemeenteraads leden en bestuursleden van Rowah. Dertien jaar gelden werd voor het laatst een derge lijke wedstrijd gespeeld. Ook zondag werden er handbal- wedstrijden gespeeld. Onder meer kwam het hoogste da mesteam van de roodblauwen, dat is gepromoveerd naar de hoogste klasse van de afdeling Rotterdam, in actie. WADDINXVEEN - De American Black Gospel Workshop in de Ontmoetingskerk wordt bege leidt door Edith Casteleyn, een bekend gospelkoor dirigente. Op dinsdagavond 24 mei en donderavond 26 mei is er van 19.00 uur tot 22.30 uur repetitie en op zaterdag 28 mei om 13.00 uur. Om 19.30 uur wordt alles wat ingestudeerd is omgezet in een grandioos concert. Wie van zingen houdt en 15 jaar of ouder is, mag meedoen. De kosten voor deze drie dagen zijn 25,- euro voor leerlingen en stu denten en 30,- euro voor overige personen. Om op te geven, mail snel naar egbertjan.blonk@filte- renet.nl of bel naar 0182 - 649880. K WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 WOENSDAG 6 APRIL 2005 WADDINXVE Voor vragen lang de voorraad strekt, want op diverse binnen- vindt dat krijgen bij de i OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag 08.30 - 14.00 uur vrijdag 08.30 - 12.30 uur donderdagavond 17.00 - 20.00 uur Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie vuur iiivvi nieuws cii vEvniergrwiiciiiSfCyi 11luiie Op zaterdag 16 april a.s., tussen 9.00 en 12.00 uur, kunnen inwoners van Waddinxveen tegen inlevering van een bon gratis een zak compost afhalen op de Gemeentewerf, Coenecoop 53. SPREEKUREN De burgemeester houdt spreekuur op maandag van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via S 624 600. inzien bij onze website het ver- Deze aanbieding geldt zo op! De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 of 624835. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20040393 Coenecoop 141, het gedeeltelijk veranderen en het ver groten van een garage met showroom (31-03-2005) en het vergro- 20050021 Piasweg 29, het gedeeltelijk veranderen ten van een opslagloods (31-3-2005) 20050093 Willem de Zwijgerlaan 70, het gedeeltelijk verande ren van de woning (31-03-2005) Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. 54 75 00 Instituut Sociaal Raadslieden 62 47 67 Gouwebad "De Sniep" 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids 20050103 Zuidkade 6, het oprichten van een appartementencom plex (31-03-2005) Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl 62 45 00 GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. van de i over de agenda kunt u contact opnemen met de cluster Bouwtoezicht telefoon 624832 of 624835. BINNENGEKOMEN SLOOPAANVRAAG De volgende aanvraag om afgifte van een sloopvergun ning is ontvangen op ae tussen haakjes vermelde datum: 20050101 Kuyperhoeve 9, het verwijderen van wanden met bijbehoren (30-03-2005) VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE Op dinsdag 12 april a.s. om 08.30 uur vergadert de wel standscommissie. In deze vergadering worden diverse bouw- en reclameaanvragen beoordeeld op redelijke eisen van welstand. De agenda kunt u vanaf maandag 11 april a.s. de Gemeentebalie en staat dan ook op www.waddinxveen.nl. VERLEENDE RECLAMEVERGUNNING De volgende reclamevergunning is verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20050037 Rijnlandstraat 4, het oprichten van een onverlichte reclame (31-03-2005) Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 624832 of 624835. ROTONDE ESDOORNLAAN/ KERKWEG WEST AFGESLOTEN Van 18 t/m 22 april a.s. is de rotonde bij de Esdoorn- laan/Kerkweg West afgesloten i.v.m. asfalteringswerk- zaamheden. Het verkeer wordt ter plekke, middels alter natieve routes, omgeleid. 20050102 Chopinlaan 24, het gedeeltelijk veranderen en groten van de woning (30-03-2005) De bouw is niet in overeenstemming met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen, doch de afwijking is van beperkte betekenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aanteke nen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaar schrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegen gehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 's- Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzienin genrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kos ten verbonden. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is ver meld). Informatie over de beschikkingen kunt u genoemde afdelingen. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tus sen haakjes vermelde datum: 20050097 Molenring 141, het gedeeltelijk veranderen woning (24-3-2005) 20050098 Sweelinckhof 27, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (24-3-2005) 20050100 Kuyperhoeve 9, het gedeeltelijk veranderen van een logeerhuis (30-03-2005) Tegen deze beschikking kunt u t/m donderdag 19 mei 2005 beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Tegelijkertijd kunt u een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, op hetzelfde adres. Voor beide gevallen is griffierecht verschuldigd. Beroep kan worden ingesteld door degenen die eerder bedenkingen hebben ingebracht tegen een ontwerpbe sluit, adviseurs als zij gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbe schikking en belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren bedenkingen in te brengen tegen een ont werpbesluit. heeft bijgedragen aan het milieu door het 'groene' afval te scheiden van het overige huisvuil. Daardoor wordt er minder vuil verbrand en het 'groene' afval kan als compost in de eigen tuin, plantsoen e.d. weer een nuttige functie vervullen. Bon op 13 april Volgende week, op woensdag 13 april wordt de bon in deze rubriek in het Weekblad voor Waddinxveen geplaatst. Knip de bon uit. Voor iedere bon wordt één zak compost uitgereikt. Per persoon mogen maximaal drie zakken compost worden afgehaald, tegen inlevering van drie bonnen. VERLEENDE VERGUNNINGEN (o.g.v. APV of andere regelgeving) - Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland: ver gunning voor het plaatsen 30 metalen driehoeksreclame- borden voor de aankondiging van de themaweek Drugs Alcohol; periode 1 8 april t/m 2 mei 2005; - Gall Gall B.V. te Beverwijk: Drank- en Horecavergun- ning voor de uitoefening van het slijtersbedrijf in het per ceel Kon. Wilhelminaplein 45; - Young Professionals Events te Moerkapelle: vergunning voor net organiseren van een braderie in winkelcentrum De Passage en tevens gedeeltelijk afsluiten van de par keerplaats tegenover Cl000 op zaterdag 20 augustus 2005 van 10.00 tot 17.00 uur; - Ned. Hervormde Brugkerk: toestemming voor het houden van een evangeliesatieactie d.m.v. het uitdelen van Chris telijke lectuur in winkelcentrum De Passage op zaterdag 7 mei 2005 van 09.00 tot 15.00 uur; - Hervormde Gemeente van wijk Zuid De Morgenster: ver gunning voor het organiseren van een gemeentedag op het grasveld aan de Zonnehof op zaterdag 25 juni 2005 vanaf 13.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur; - GBS "De Leilinde" vergunning voor het organiseren van een speelgoed- en boekenbeurs op 9 april 2005 van 10.30 tot 16.00 uur; - vergunning voor diverse feestelijke activiteiten in winkel centrum De Passage op 11 mei 2005 van 08.00 tot 1 8.00 uur en op 14 mei 2005 van 08.00 tot 17.00 uur. VERZOEKEN OM VRIJSTELLING B&W hebben het voornemen vrijstelling van het bestem mingsplan te verlenen voor de volgende bouwplannen: 20050047 Otweg 3, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning. 20050059 Kerkweg-Oost 224, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een kantoorgebouw. 20050078 Bilderdijklaan 1, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een kerkgebouw De aanvragen liggen m.i.v. donderdag 7 april 2005 gedurende vier weken ter inzage bij de Gemeentebalie, op werkdagen van 08.30 uur tot 1 2.30 uur. Gedurende aeze termijn kunt u over de aanvragen schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken bij het col lege van B&W. De beschikking ligt vanaf donderdag 7 april tot en met woensdag 1 8 mei 2005 ter inzage bij de Gemeentebalie op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en, op ver zoek, op de maandagavonden gedurende drie aaneen gesloten uren. Bel hiervoor naar de heer W. van Valen, tel. 624838. VERLEENDE MILIEUVERGUNNING B&W hebben de volgende vergunning verleend: - Henegouwerweg 26 f, De Henegouwer BV, een verandering van de inrichting. De inrichting betreft een industrieel oppervlaktebehandelingsbedrijf. De verande ring omvat het uitbreiden van de activiteiten met het poe- dercoaten van houtproducten. De voorschriften, die deel uitmaken van de beschikking zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewij zigd. In het voorjaar gaan weer veel mensen aan de slag in hun tuin. Dat is een goed moment om compost door de grond te mengen, die dan luchtiger en rijker aan voedingsstoffen wordt. De gemeente Waddinxveen en Cyclus NV helpen u een handje door gratis compost aan te bieden. Deze compost is gemaakt van het groente-, fruit- en tuinafval dat u en andere inwoners van Waddinxveen en de regio in hun groene con tainers hebben aangeboden. Het uitdelen van compost is een beloning voor iedereen die

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 3