Vandalen? Betalen! Erik Winkster kampioen van Nederland Dieren centrale A Medische diensten Kerkdiensten Expositie schilderijen in Kreater Particuliere kinderopvang door oma en opa Getuigen van overval gezocht Vermist Gratis caravancontrole met rijvaardigheidstest Gevonden Open ochtend Keijzerschool 'Ons Genoegen' zoekt nieuwe leden Door Brigitte Bosman L V’ WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 9 WOENSDAG 6 APRIL 2005 MID- (foto: Liesbeth van der Vis) ds. H.J. vd spreker: de I k STICHTING KWADRAAD, AL GEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK gen zij de kans om hun fout weer goed te maken. Verder lichtte toe dat zij dit initiatief wel een goed idee vonden voor de groep. „Het is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Er wordt de kinde ren bewustwording bijgebracht. Straks waaien ze uit en krijgen meer zelfstandigheid." Ze keek toe hoe de kinderen door de bus liepen en zich verbaasden over wat er zoal gebeurt. „Ze moeten zich bedenken, voor ze iets stuk maken, wat het voor gevolgen heeft. Veel kinderen hebben geen idee wat ze aanrichten." Peet Van Der Louw, zelf jaren lang buschauffeur geweest, nam het woord. „Deze les gaat over vandalisme. Als je stoer wilt zijn, doe je aan vandalisme. Vier gasten hebben de boel gesloopt na een avondje disco. Voorin de geen kunstbudget beschikbaar. De cursisten willen op deze wij ze de centra de mogelijkheid bie den een hal of ontmoetingsruim te een kleurrijk accent te geven. Om deze expositie te komen be zichtigen worden de diverse centra uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in Kreater. Be zichtigen kan tot en met 23 april. verder in de richting van Sluip wijk Hekendorp. De daders re den met een hoge snelheid weg. Ter hoogte van de Treebord haal den de daders een bromfietser in. Hierna sloegen de daders rechtsaf en reden de Treebord op. In verband met het onderzoek is de politie opzoek naar de be stuurder van de witte auto en de bestuurder van de bromfiets. Zij, Kater, grijs, donker van kleur, wit op kin, Dorpstraat Waddinx- veen Valkparkiet, grijs, gele kuif, tam, Apollolaan Waddinxveen Kat, zwart, witte bef, sokken voor, poten achter, wit op buik, zwart elastiekje om, Heemraad- weg Waddinxveen Kat, cypers, witte borst, snuit, poten en schouders, zwarte vlek op poot, Bredeweg Waddinx veen Poes, cypers, met witte afteke ningen, Coenecoop Waddinx veen Poes, cypers, witte bef, buik, wit in hals en op voorhoofd, Marga Klompehoeve Waddinxveen Kater, rood, witte borst, sokken voor, voeten achter en wit op buik, geringde staart, Nesse Waddinxveen en andere getuigen, worden ver zocht contact op te nemen met de recherche in Gouda, via tele foonnummer 0900 - 8844. Het regionale politiejournaal 'Team West' van TV West be steedt op woensdag 6 april ook aandacht aan het schietincident. 'Team West' begint na het jour naal van TV West van 18.15 uur en zal later enkele malen worden herhaald. GROENE HART ZIEKENHUIS Bleulandlocatie: Bleulandweg 10, .Gouda, 0182-505050. Post adres: postbus 1098, 2800 BB Gouda. Jozeflöcatie Jan van Beaumont- straat. Voor het maken van poliklini sche afspraken is elke polikliniek rechtstreeks te bereiken. Voor in lichtingen: tel. 0182-505050. Bezoektijden voor beide locaties: algemene verpleegafdelingen: 14.00 tot 15.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur. Voor informatie over wachttij den, opname, afdelingen etc. kan men terecht op www.ghz.nl. EERSTE HULP Voor eerste hulp kan men alleen terecht bij de afdeling Spoedeis ende Hulp op de Bleulandlocatie van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, Gouda. Voor gratis registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kunt u bellen 0186- 601199. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van CI000 Passage 208, Waddinxveen. bus zit een noodpedaal. Als de chauffeur daarop drukt, komt er een oproep binnen bij de Ver- keerscentrale. Die kunnen alles wat er in de bus gebeurt horen. Ze kunnen ook op een scherm zien waar de bus zich bevindt. Daar komen ze naartoe en pik ken de vandalen op." Dat nood pedaal wilden de leerlingen graag van dichtbij bekijken. Iedereen wilde wel een keer achter het stuur zitten. Er ko men ook veel vragen los. „Is er wel eens geld gestolen?" „Was er een overval?" Peet Van Der Louw gaf overal rustig ant woord op. „We zijn wel eens be dreigd met een mes." De vol- groepsschilderijen gemaakt. Met veel enthousiasme en inzet zijn er vijf groepswerken ontstaan, die op verschillende wijze tot stand zijn gekomen. Het is de bedoeling dat deze boeiende groepswerken een plek gaan krijgen in een zorgcentrum in Waddinxveen en omgeving. Meestal is er voor deze centra werkgevers éénderde 'onbelast' bijdragen, de rijksoverheid en de ouders betalen samen het overi ge deel. Het aandeel van de rijksoverheid daarin is inko mensafhankelijk. Wanneer ouders ervoor kiezen opa en oma via het Gastouder bureau te laten oppassen, kan dat bij een belastbaar gezinsin komen van 35.000,- euro met twee kinderen die twee dagen naar oma en opa gaan, in bepaal de gevallen een voordeel van 3.000,- euro opleveren. Meer info? Neem contact op met het Gastouderbureau Waddinx veen, tel 0182 - 619591 of kijk op de website www.gastouderbu- reau-waddinxveen.nl. MOERKAPELLE - Op de Burge meester Keijzerschool vindt er op woensdag 20 april een open ochtend plaats. De ochtend is be doeld voor ouders van kinderen die tot april 2006 vier jaar wor den. De aanvang is om 11.30 uur. Er zal eerst algemene informatie VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maan dag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Al-anon/Alateen is een zelf hulpgroep voor kinderen, vrien den en familie van alcoholisten. Voor meer informatie: Joke 0182- 612765 of Marieke 0182-503773. Voor problemen met alcoholge bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Industrie- straat la, Postbus 30, 2800 AA Gouda. Tel. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). WADDINXVEEN - Erik Wink- ster is in Weteringbrug Neder lands kampioen geworden in de eerste klasse libre. De biljarter van het Waddinxveense De Brug behaalde net als Frans Lauret (Nijmegen) tien matchpunten, maar het moyenne van de 51-ja- rige Winkster (8.45) was bedui dend beter dan dat van Lauret (6.86). De Waddinxvener kwam afgelo pen zondag, op de laatste dag dus van de driedaagse in de ac commodatie van BV De Sport in Weteringbrug, terug uit een schier onoverbrugbare achters tand. Met nog slechts twee par tijen voor de boeg had Lauret, die z'n eerste vijf duels alle in winst had omgezet, riant aan de leiding. Karei de Vries (franeker) volgde met acht punten, Wink ster had met zes punten nog slechts een theoretische kans. "Maar een theoretische kans is ook een kans. En die heb ik met beide handen gegrepen." Winkster won in de voorlaatste ronde van De Vries en kreeg op de andere tafel de helpende hand aangereikt door Peter Sta kenburg (Almelo), die leider Lauret kopje onder duwde. En dus lag voor de voorzitter van De Brug plots de weg naar de ti tel weer wagenwijd open. In de laatste ronde immers kwam hij tegenover Lauret te staan. De man uit Nijmegen bezweek in die finale onder de druk en kon de gestaag scorende Waddinxve ner al snel niet meer volgen. De De vraag is alleen nog even waar ik kom te hangen. Er werd al ge suggereerd ergens in de buurt van het toilet, maar ik geloof niet dat ik daarmee akkoord ga." Eindstand NK libre eerste klas se: 1. Erik Winkster (De Brug, Waddinxveen) 7-10 (8.45); 2. Frans Lauret (Moira, Nijmegen) 7-10 (6.86); 3. Karei de Vries (De Bleek, Franeker) 7-9 (8.10); 4. Pe ter Stakenburg (BCA, Almelo) 7- 9 (7.35); 5. Fred Scholten (Phoe nix, Almere) 7-6 (8.54); 6. Piet de Kort (De Krasse Spelers, Tilburg) 7-6 (5.90); 7. John Kuster (Wol- der'56, Maastricht) 7-4 (7.24); Ri chard van Broekhuizen 7-2 (5.09). De hoogste toemooiserie (76) kwam uit de keu van Karei de Vries. De kortste partij (130 caramboles in 8 beurten) kwam op naam van Fred Scholten. gende vraag werd alweer op hem afgevuurd. „Proberen mensen wel eens zonder kaartje mee te rijden?" Van Der Louw bleef uitleggen, tot het echt de hoogste tijd was om in school met de les over vandalisme ver der te gaan. „De bus is bespoten met graffiti door twee kunste naars", legde hij buiten nog even uit. „Normaal mag dat na tuurlijk nergens." „Toch is het hartstikke mooi", reageerde één van de leerlingen. Deze bus wordt nu ongeveer een jaar ge bruikt. Alles wat kapot is of be spoten, is door passagiers ge daan. In school ging de les over open baar vervoer en vandalisme ver der. „Wat is vandalisme?" vroeg Van Der Louw aan de klas. „Dingen expres kapot maken van een ander." De leerlingen praatten en dachten druk mee. Er werden aantekeningen ge maakt en vragen gesteld. „Van dalisme wordt nooit vergoed door de verzekering. Gaat iets per ongeluk stuk, dan is het geen probleem, het wordt ge woon geregeld." Eén van de kin deren las een verhaaltje voor over vandalisme. Iedereen luis terde. Daarna werd er gepraat over de gevolgen: klachten, kos ten, stress. Na de voorlichting en het maken van verschillende opgaven was het tijd voor een video. Ria Steenbergen van de afdeling voorlichting van Buro Halt nam dit gedeelte van de les voor haar rekening. De landelijke actie van Con- nexxion rijdt voorlopig nog ver der. Na basisschool De Leilinde vertrok de bus naar de volgende halte, een volgende school die voorgelicht wordt over vanda lisme en openbaar vervoer. Bijdrage in de kosten Door de invoering van de wet Kinderopvang, die op 1 januari van kracht is geworden, kunnen werkende ouders een tegemoet koming krijgen in de totale kos ten voor de kinderopvang. Deze tegemoetkoming krijgen zij van de rijksoverheid en van de werk- kijkje nemen op de locatie. „Vooral op zaterdag is het bij ons gezellig druk," aldus Crielaard, „ik kan het iedereen aanraden om zich bij ons aan te sluiten. Tuinieren is heerlijk ontspan nend en de smaak van de eigen geteelde groente is werkelijk verrassend lekker." WADDINXVEEN - De afdelin gen Waddinxveen en Boskoop van 3VO houden op zaterdag 23 april een gratis caravancontrole. Zij doen dat in samenwerking met Campo World, verkeers school Tricom en de verkeerspo litie van het district Midden- Holland. De controle in Waddinxveen is uitsluitend op telefonische afspraak tussen 18.00 en 20.00 uur bij het secreta riaat van 3VO, tel 0182 - 615777. Caravanbezitters worden met deze bijzondere actie in de gele genheid gesteld aan de voor avond van het vakantieseizoen hun mobiele woning aan een in- spectiebeurt te onderwerpen. Daarna kunnen de bestuurders een rijvaardigheidstest met hun caravan doen, samen met in structeurs van verkeersschool Tricom. Medewerkers van Campo World staan zaterdagmorgen klaar om desgewenst kleine reparaties di rect uit te voeren. Bij de politie- Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 613112. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas', me vrouw W.W.M. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur vol gens afspraak, tel. 0182-610462 of 0182-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen. Ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180- 631451 of 06-11163246, voor min der dringende vragen: vra- gen@dierenkliniekzevenhuizen. nl. controles op vakantieroutes blijkt dat er nog vaak sprake is van technische gebreken. Overi gens blijken die mankementen vaak snel en eenvoudig te her stellen. De voertuig onderdelen die bijzondere aandacht verdie nen zijn de remmen, banden, re flectoren, wiellagers, koppeling, assen en het chassis. Overbela- ding speelt ook vaak een rol, maar dat is uiteraard geen tech nisch gebrek. De caravancontrole van zater dagmorgen 23 april bij Campo World in Waddinxveen strekt zich niet alleen uit over aspecten van verkeersveiligheid, maar ook andere zaken die met de vei ligheid van het interieur van de caravans te maken hebben. Hier bij gaat het om de gasinstallatie. Tenslotte wordt gekeken of de voertuigdocumenten in orde zijn. Men krijgt ook advies over het gewicht van de auto met het gewicht van de caravan en welk rijbewijs hiervoor vereist is. woensdag 6 april 19.30 uur ge- meenteavond zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg woensdag 13 april 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur woord com muniedienst dinsdag 12 april 19.00 uur eu charistieviering Ontmoetingskerk, Groensvoor- de vrijdag 10.00 uur ouderenvie ring zaterdag 19.00 uur geen viering zondag 11.15 uur GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. E. Brink 16.30 uur ds. O.W. Bouwsma, Gouda JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre king RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom bineerd gehouden met de Rafa- elgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waar den aan de Catslaan 100 te Gouda. BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur heer B. Hanegraaf DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 17 april 11.00 uur, Kees de Jong MOERKAPELLE Hersteld Hervormde Kerk Dorpshuis 'Op Moer', Raadhuis straat Zondag 9.30 uur ds. B.M. Meule- man, Kockengen 15.30 uur kand. H. Lassche, Staphorst ZEVENHUIZEN Gereformeerde kerk zondag 9.30 uur drs. Th. Fossen, Den dolder 9.30 uur jeugdkerk WADDINXVEEN - Volkstuin- dersvereniging 'Ons Genoegen' is op zoek naar nieuwe leden. Op het complex aan de Tweede Bloksweg zijn nog ruim vier tui nen van verschillende grote vrij. Wie interesse heeft kan contact opnemen met secretaris B. Criel aard, tel 0182 - 617842, of een Gastouderopvang Bij gastouderopvang, de meest flexibele vorm van kinderop vang, wordt het kind opgevan gen bij gastouders, mensen die het leuk vinden om bij hen thuis kinderen van werkende ouders op te vangen. Gastouderopvang is heel flexibel omdat de opvang precies op maat wordt afgespro ken. Het gastouderbureau zoekt Hoe werkt het? In de gastouderopvang bestaan de kosten voor kinderopvang uit twee delen: de bureaukosten van het Gastouderbureau en de uur- vergoeding van de gastouder. Van deze totale kosten mogen de juiste gastouder voor het kind en zorgt, indien gewenst, voor vervangende opvang bij afwe zigheid van de gastouder. On langs is er veel landelijke publi citeit geweest over een 'nieuwe' vorm van opvang, namelijk gast ouderopvang door opa en oma. Dit kan voor ouders, opa's en oma's financieel erg interessant zijn. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Hervormde gemeente Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. J. Willem sen, Dirksland 17.00 uur ds. M.C. Batenburg De Hoeksteen, Esdoomlaan zondag 9.30 uur ds. M. van Campen, Ede 18.30 uur ds. J.A. Brussaard, Bar neveld Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. M.C. Baten burg 17.00 uur ds. H. Schipaanboord De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. H.G. de Graaff, Rotterdam 17.00 uur ds. D. Dekker, Oude- water HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE gebouw Staringlaan 19 zondag 9.00 uur ds. C. Oorschot, Tholen 15.00 uur ds. A. van Wijk, Her- kingen PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Protestantse gemeente i.w. Immanuëlkerk, Prinses Beatrix- laan zondag 10.00 uur Steen, Rotterdam 'De Rank', Coenecoopcollege zondag 10.00 uur ds. M. de Boer, Gouda 18.30 uur ds. M.A. Bos, jeugd dienst Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zondag 9.30 uur ds. A. de Vries, Gouda 16.30 uur trektochtdienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 10.00 uur prof. Dr. E.H. Cossee, Rotterdam OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat over de school worden gegeven. Daarna volgt een rondleiding door het schoolgebouw. Om 12.00 uur worden de ouders verwacht in het kleuterlokaal van juf Renee. Zij zal vertellen hoe er in de kleutergroep wordt gewerkt. De informatieochtend is om 12.30 uur afgelopen. Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: HuisArtsenPost Midden- Holland (HAP) Jan v Beaumont- straat 4 (bij de Jozef-locatie), Gouda, tel. 0182-322488 (alleen na telefonische afspraak) Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van 17.30 uur 's middags tot 08.00 uur 's och tends, tijdens het weekeinde en feest dagen: Dienst Apotheek Mid- den-Holland (DAM), Ronsse- weg 138 (tegenover de Bleuland-locatie), Gouda, tel. 0182-698820, www.dam-mh.nl. '"WiiiiiiiiZc - Donderdagmorgen stopte er een bus voor basisschool De Leilinde. Het bleek de voorlichtings- bus over vandalisme te zijn. Bezoek en postadres: Station straat 12,2741 HS Waddinxveen. Tel. 0182- 623040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorver bonden met de Vierstroom Zorg lijn. VIERSTROOM JEUGDGE ZONDHEIDSZORG. 0-4 JAAR Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30 uur. Stationstraat 12, Waddinx veen. (www.vierstroom.nl) laatste carambole van Winkster ging gepaard met een luid ge juich van de massaal naar Wete ringbrug afgereisde fans uit zo wel Waddinxveen als Gouda. Winkster: "Ik leef de komende dagen nog even op een wolk. In de nacht van zondag op maan dag heb ik echt geen oog dicht gedaan. De adrenaline pompte nog door m'n lijf, heb het kam pioenschap nog wel tig keer her beleefd. Het is ook niet niks om kampioen van Nederland te worden, het is toch ook te gek dat voor mij het Wilhelmus is gespeeld En weet je wat ook heel erg leuk is? In de accommodatie van De Brug hangen aan de muur vele ingelijste fotos van zeer bekende biljarters. Van Ceu- lemans, Jaspers, Blomdahl, Say- niger en noem ze maar op. En daar kom ik nu dus tussen te hangen, want dat was de af spraak: als iemand van De Brug nationaal kampioen zou wor den, kreeg hij/zij een plekje aan de muur. WADDINXVEEN - Aad Kore- mans, directeur van Kreater, opent op vrijdag 8 april om 19.00 uur een bijzondere tentoonstel ling. De beeldend docente Cari na Mathot zal tijdens de opening de inhoud van de expositie toe lichten. Haar vijftien cursisten hebben, onder het motto 'teambuilding', gever(s) van de ouder(s). Die te gemoetkoming krijgen zij echter alleen als ze de opvang regelen bij een geregistreerd Gastouder bureau, zoals het Gastouderbu reau Waddinxveen dat actief is in geheel Midden-Holland. REEUWIJK - Op woensdag 30 maart vond er een gewapende overval plaats aan de 's-Graven- broekseweg te Reeuwijk. Hierbij werd de zoon van de bewoon ster met een vuurwapen in zijn bil beschoten. Omstreeks 21.00 uur belden vier mannen aan bij de familie Edel man. Toen de bewoonster de deur opende, werd zij bedreigd met een vuurwapen. De mannen drongen hierop de woning bin nen. De zoon, die aan de over kant van de weg woont, zag dat zijn moeder overvallen werd en schoot te hulp. Toen de zoon voor de deur van zijn moeder stond, renden de daders naar buiten. Eén van de daders schoot de zoon in zijn bil, waarbij deze gewond raakte. De mannen stapten vervolgens in een donkerkleurige auto en reden weg in de richting van de Treebord Reeuwijk - Brug. Toen de daders wegreden, kwam een witte auto in tegenge stelde richting. Vanwege een wegversmalling moest de be stuurder van de witte auto op zijn remmen staan en de daders voor laten gaan. Vervolgens reed de bestuurder van de witte auto WADDINXVEEN - Veel groot ouders passen regelmatig op hun kleinkinderen. Daarmee proberen ouders de kosten voor kinderopvang te beperken. Deze vorm van kinderopvang kan sinds kort ook via een gastou derbureau worden geregeld en dat biedt grote voordelen. WADDINXVEEN - Donderdag morgen om half elf stopte er een bus voor basisschool De Leilin de. Wat was er aan de hand? Wat zag die bus eruit! Dat klop te. De bus, onder gekalkt met graffiti, bleek de voorlichtings- bus over vandalisme te zijn. Wat kost het eigenlijk als er een hoofdsteun in een bus wordt ge mold? Al gauw 87,- euro. En een zijruitje inslaan? Leuk geintje toch? Maar zo'n 'geintje' kost wel even 726,- euro. In de bus konden de leerlingen uit groep 8 precies lezen wat vandalisme kost. En daar schrokken ze toch wel van. Het uitvegen van een bus kost 7,- euro per uur. Dat lijkt niet veel. Maar het uitvegen moet wel een paar keer per dag in iedere bus gebeuren. Gewoon onj de rommel op te ruimen die passagiers achterlaten. Bij el kaar komen de onkosten voor het vegen van alle bussen van Connexxion op 5 miljoen euro per jaar! De vandalismebus is onderdeel van een campagne tegen vanda- politie of Justitie naar Halt wor- lisme, georganiseerd door bus- den verwezen, krijgen een taak- maatschappij Connexxion en straf en een schaderegeling Buro Halt. Enige tijd geleden wanneer zij schade hebben ver zochten ambtenaren en politie- oorzaakt. Op deze manier krij- functionarissen in Gouda naar mogelijkheden om de herstel- kosten van vernielingen terug te moet voorlichting ertoe leiden dringen. Voor een eerste experi- dat jongeren minder snel tot on- ment in Rotterdam gebruikte gewenst gedrag komen. Het men 5 procent van de herstel- vandalismeproject in samen kosten van vandalisme. Hieruit werking met Connexxion is on- volgde het ontstaan van het eer- derdeel van het project 'Doe Ef- ste Haltbureau. Gouda volgde fe Normaal' (DEN). al snel deze manier van vanda- De invaljuf van groep 8 van De lismebestrijding. Halt Gouda is Leilinde, juf Linda Dreschler, een gemeentelijke afdeling van de dienst Juridische Zaken en Veiligheid. Jongeren, die door

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 9