c Paus herdacht in St. Victorkerk Deze Week /SILCO Ontwikkelingen in de Zuidplas Hema krijgt vorm Historische avond St. Victorkerk Gebabbel in Kreater Burgemeester onthult kunstwerk DE CV-KETEL NODIG? J I OSRAND -> Waddinxveen geeft Bernhardmunt uit Zondag 17 april zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur 3 gevaar Gratis zak Nefit-dealer compost voor inwoners Wedstrijd van de Week Kinderboerderij zoekt steun Vrouw zoekt redder dochter Vishandel Gijsblij in Waddinxveen Nieuwe tuinmodellen tegen speciale prijzen... BEL (0180) 63 12 06 DE VLAM WEER IN DE PIJP Voortbestaan RTW FM in ll 5 GLASBEEK 1 jgi pii Paus Johannes Paulus II werd op maandagavond in de Victorkerk herdacht. (foto: Liesbeth van der Vis) I ^ALBLAS CKXX) In deze krant: A.S. ZONDAG GEOPEND Het echtpaar Heek komt el ke woensdag helemaal uit Spakenburg om met hun vis kraam op het parkeerterrein van winkelcentrum Zuid- plas te staan. Lees verder op pagina 7. Het gaat niet goed met RTW FM. Dat komt doordat de fi nanciële middelen ontbre ken. Meer op pagina 11. Volleybalsters Nesselande verslaan koploper. Lees verder op pagina 23 tuurplan. Gouda betaalt 120.000,- euro, maar levert ook een kan toor. Het grootste bedrag wordt financiële afwikkeling niet ge rust. Hij vindt dat er geen spade de grond meet ingaan, voordat de financiële kant ook voor de in- kistje zit. Aan het eind van de avond zal de uitslag bekendge maakt worden van een wedstrijd die is uitgeschreven door de Ju bileumcommissie, een wedstrijd met als inzet een kans op eeuwi ge roem. Parochianen zijn uitge nodigd een brief te schrijven aan de parochianen van over 125 jaar. De inzendingen zijn beoor deeld door de Pastores van de Parochiefederatie waar de St. Victor deel van uitmaakt, de fe deratie Levend Water. De mooiste brief wordt in het lo den kistje gestopt en weer inge metseld. De avond begint met een viering rond de persoon van Sint Victor, om 20.00 in de St. Victorkerk. Een half uurtje later beginnen de inleiders. n O 3 WADDINXVEEN - De heer J. Franssen, Commissaris van de WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 P. VISSER EN ZN v» WADDINXVEEN - Nog twee weken en dan is het zover. De consument kan in Waddinxveen dan 'eindelijk' gaan winkelen bij de HEMA. Nadat de Rabobank de benodig de ruimte heeft vrijgegeven, wordt er met man en macht ge werkt om er een fraaie winkel van te maken. En zoals alles er nu uitziet, gaat dat lukken. Er is zelfs al een groot deel van de welbekende HEMA-collectie in de winkel aanwezig. Een grote groep nieuw personeel is, onder leiding van Henk de Bas, zeer enthousiast bezig om alles voor het einde van deze maand keu- Frank Pronk Haarmode leplaan 67 De KapperZuidplaslaan 196 Drogisterij GroenswaardGroens- voorde 10 Het Huis Opticiens K.W.plein 2-4 Foto Noteboom CombiPassage 47 P.Q. ComputersDorpstraat 49 Slijterij Johan SchalkLuifelbaan 4 Bij de meeste deelnemende win kels zijn ook stembiljetten te ver krijgen. Op donderdag 19 mei zal wet houder Dorenda Gerts om 19.00 uur de prijzen in het gemeente huis uitreiken. Aansluitend is er in de hal van het Gemeentehuis een kleine ex positie van de bekroonde werk stukken. WADDINXVEEN - Het jaar 2005 is het eerste jaar dat Kinderboer derij Dierendal te maken heeft gekregen met gemeentelijke be zuinigingen. Jaarlijks zal het Stichtingsbe stuur van Dierendal ongeveer 17.000,- euro bijeen moeten zien te krijgen voor onderhoud, voer, hooi, stro, water, elektra, dieren arts en verzekeringen. „Gelukkig weten wij ons hierin financieel gesteund door een aantal bedrijven en particulieren in Waddinxveen," aldus Pen ningmeester Ellen van Helden, „deze financiële steun is echter onvoldoende om te kunnen blij ven voortbestaan en daarom doen wij ook een beroep op alle trouwe bezoekers van Dierendal om ons te steunen. In 2004 trok de Kinderboerderij ruim 26.000 gratis bezoekers en dit willen wij graag zo houden. De Kinderboerderij hoort bij Waddinxveen." Wie de Kinderboerderij wil steu nen, kan minimaal 10,- euro overmaken als donatie en daar mee kans maken op tien weken lang tien kakelverse scharrelei- tjes. Bankrek. 80.41.16.164 t.n.v. Kinderboerderij Dierendal te Waddinxveen. tionale Feestdagen Waddinx veen geeft ter gelegenheid van het zestigjarig bevrijdingsfeest in samenwerking met de Onder- rig in orde te krijgen. De officiële opening zal zijn op dinsdag 26 april om 17.00 uur, waarna het winkelend publiek op woensdag 27 april vanaf 9.00 uur van harte welkom is. Met het oog op koninginnedag, vol gens Henk de Bas dus nog juist op tijd om van die heerlijke oranjetompouce te kunnen ge nieten. Waddinxveen heeft dan een lan delijke primeur, want nog ner gens is een dergelijke unieke combinatie onder één dak te vin den. De Rabobank en Hema in het zelfde gebouw. Waddinxveen omvat, hield de ze viering op de laatste dag van de negendaagse rouwperiode. De pastores Ad van der Helm en Willem van der Meer gingen in deze viering voor. Alle ka tholieken van hun parochies en andere belangstellenden waren welkom. De viering werd muzikaal on dersteund door het St. Victor- nemers Vereniging Waddinx veen (OVW) de Bemhardmunt uit. Deze munt is uniek in zijn soort. OVW-leden accepteren en wisse len de munt gedurende een be paalde periode alsof het een vijf- eurobiljet is. Het dankt zijn naam aan de op de munt afge- staat voor de bevrijding; wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bemhard, ereburger van de gemeente Waddinxveen. de ge- veel meenten. Te haastig genomen be sluiten kunnen alleen maar bete kenen dat er brokken gemaakt WADDINXVEEN - De provincie is al enkele jaren bezig met de ontwikkeling van De Zuidplaspolder, het gebied dat is gelegen tussen de gemeenten Gouda, Rotterdam en Zoetermeer. De be doeling is dat dit gebied opnieuw wordt ingericht. De kassen bouw zal worden verplaatst van het Westland naar de Zuidplas polder; er moet ruimte worden gemaakt voor woningbouw. In dit gebied is een vijftal gemeenten gelegen, waaronder ook Wad dinxveen, die de Z5 gemeenten worden genoemd. leiderschap gestalte willen ge ven in een wereld die getekend werd door veranderende machtsblokken, door een groei ende afstand tussen arm en rijk en door groeiende religieuze spanningen. Op veel terreinen heeft hij baanbrekende stappen gezet, waar anderen aarzelden, durf de hij zich uit te spreken." WADDINXVEEN - Theaterpro- jectgroep SPIN speelt op zater- Het dag 23 april het beroemde blij- Waddinxveen spel 'Rumors' van Neil Simon. De groep heeft deze titel ver taald als 'Gebabbel'. In deze komedie gaat het name lijk over onschuldig(?) gebabbel, koor, onder leiding van Denise Maassen en de organist Pieter de Nijs. De Colleges van B&W van de gemeenten waren ook voor deze viering uitgenodigd. „Deze veelzijdige paus heeft voor de wereld veel betekend," aldus pastor Ad van der Helm, „zijn optreden en zijn menin gen riepen vaak veel reacties op. Met veel moed heeft hij zijn WADDINXVEEN - In het kader van de 125-jarig bestaan van de St Victorkerk in Waddinxveen, wordt op 14 april een historische avond gehouden. Twee histo risch deskundigen, de heer Cees van Veen en mevrouw Corry de Jong Steenland van het Histo risch Genootschap uit Waddinx veen, zullen vertellen over de geschiedenis van de kerk en Waddinxveen.Heel spannend die avond is de opening van een geheimzinnig eeuwenoud kistje, dat tijdens een eerdere verbou wing in de kerk is gevonden, en dat vermoedelijk relikwieën van St. Victor bevat. Op 14 april is er eindelijk bekend wat er in het WADDINXVEEN - In verband met het overlijden van paus Jo hannes Paulus II, werd er op maandagavond 11 april in de Victorkerk een eucharistievie ring gehouden voor zijn nage dachtenis. Het Pastoraal Team van de pa rochiefederatie Levend Water, die de parochies van Bodegra ven, Boskoop, Reeuwijk en De provincie wil dat nog dit jaar de inrichtingsplannen voor dit gebied vaste vorm krijgen. Of dat haalbaar is, wordt - volgens de mededeling van wethouder Dijk- sterhuis - sterk betwijfeld. Al is dat de wens van de provincie, ook dé andere besturen van de Z5 gemeenten trekken dit sterk in twijfel. In elk geval is Waddinx veen ervan overtuigd dat dit niet haalbaar is. Waarom heeft de pro vincie zoveel haast? In 2006 wor den weer nieuwe verkiezingen gehouden voor de gemeentera den. En het is niet denkbeeldig dat de nieuwe gemeenteraden een andere visie op de plannen zullen hebben dan de huidige. Het is dan niet uitgesloten dat er een vertraging optreedt in de ver dere uitwerking. Wethouder Dijksterhuis vindt het echter no dig dat de gemeenteraden meer worden betrokken bij de uitwer king van de plannen. Tot op he den is dat naar zijn mening on voldoende gebeurd. Meer betrokkenheid van de gemeente raden en ook van de inwoners Wa d d i n x ve c n ^an ^ete^enen er meer ojd WADDINXVEEN - Een driejarig meisje viel op dins dagmiddag 5 april rond 13.30 uur in de sloot op de Souburghlaan. Een man die zijn hond liep uit te laten, zag het voorval gebeuren en redde het meis je uit het water. Na haar bij de dokter gebracht te heb ben, ging de man naar huis om schone kleren aan te trekken. Dat tot grote spijt van de moeder van het meisje, mevrouw Grootend- orst, die de man dolgraag had willen bedanken voor het redden van haar doch ter. „Ik ben deze man ont zettend dankbaar en wil dat persoonlijk tegen hem zeg gen. Eventuele materiële schade die hij heeft opgelopen, ver goed ik graag." De man kan contact opne men via tel 0182 - 633675 of 0640381950. gen, die dan luchtiger en rijker aan voedingsstoffen wordt. De gemeente Waddinxveen en clus NV helpen een handje door gratis compost aan te bieden, stellen van dit gemeentelijk struc- Deze compost is gemaakt van het groente-, fruit- en tuinafval dat inwoners van Waddinxveen en de regio in hun groene contai- betaald door de gemeente Rotter- ners hebben aangeboden. Het dam en de provincie Zuid-Hol- uitdelen van compost is een be- land. Toch is de wethouder op de loning voor iedereen die heeft bijgedragen aan het milieu door het 'groene' afval te scheiden van het overige huisvuil. Daar door wordt er minder vuil ver brand en kan het 'groene' afval als compost in de eigen tuin weer een nuttige functie vervul len. De bon kan uit de gemeenteru- briek van deze uitgave van Weekblad voor geknipt worden. Voor elke bon wordt één zak compost uitge reikt. Per persoon mogen maxi maal drie zakken compost wor den, afgehaald, tegen inlevering van mensen die bij elkaar zijn op van drie bonnen. Deze aanbie- een feestje ter gelegenheid van ding geldt zo lang de voorraad een huwelijksjubileum. Er zijn strekt. wat onverklaarbare zaken ge- ---- beurd. Hierover wordt natuur lijk heel wat afgekletst en gerod deld en gefantaseerd. En niet alleen door de vrouwen, die meestal bestempeld worden als 'roddeltantes'. Ook de heren 'kletsmajoors' kunnen er wat van.In hun voorstelling probe ren de spelers van SPIN door de babbelbomen het waarheidsbos te laten zien. De beroemde Amerikaanse to- WADDINXVEEN - Burgemees ter Henk Roijers start op donder dag 21 april officieel de expositie 05-05-05-ShopArt op de Passage. Bij de etalage van Eye Wish Groeneveld zal hij een kunst- neelschrijver Neil Simon ziet hu- werk onthullen. In 51 winkeleta- mor in elke situatie. De persona- lages in Waddinxveen zullen tot ges in zijn stukken zijn voor ie- 10 mei werkstukken van kunste- dereen herkenbaar en de naars en schoolkinderen te zien situaties lijken alledaags zonder zijn over het thema Bevrij- dat te zijn. Neil Simon behoort ding/Vrijheid. met Alan Ayckbourn en Noël Het winkelende publiek wordt Coward tot de meest gespeelde uitgenodigd als jury te fungeren, blijspelschrijvers van onze tijd, door stembiljetten in te vullen en Hij wordt ook wel dé Ameri- die in te leveren bij: kaanse meester van de lach ge noemd. Iedereen die een prettig blijspel kan waarderen, wordt door Theaterprojectgroep SPIN uitgenodigd om haar nieuwste voorstelling te bezoeken. 'Ge babbel' wordt op zaterdag 23 april gespeeld in Kreater aan de Kerkweg in Waddinxveen. De aanvang is 20.00 uur en de en treeprijs bedraagt 7,50 euro. Voor meer informatie en kaartre- servering bel naar 0182 - 640900 of 06-15433068. nodig is. Eenzelfde mening zijn WADDINXVEEN - Inwoners de colleges van de andere vier ge- van Waddinxveen kunnen op meenten toegedaan. Men mag zaterdag 16 april gratis een zak niet vergeten dat de op handen compost afhalen. Dat kan tussen zijnde ontwikkelingen in de 9.00 en 12.00 uur op de Gemeen- Zuidplaspolder grote gevolgen tewerf, Coenecoop 53, tegen in- zullen hebben voor de inrichting levering van een bon. van het grondgebied van In het voorjaar gaan weer mensen aan de slag in hun tuin. Dat is een goed moment om compost door de grond te men- worden en daar zit niemand op te wachten. Op de vraag of de plan nen financieel haalbaar zijn, zei Cy- de wethouder dat Waddinxveen een ton meebetaalt aan het op- frastructuur goed geregeld is. De gemeenten geven de provincie de opdracht er voor te zorgen dat die garantie door het Rijk wordt verstrekt. Waddinxveen en ook de andere gemeenten willen we ten hoe alles er precies komt uit te zien. Uiteindelijk wordt het hele plan aan de gemeentes opgelegd. Een plan dat ook een grote in vloed zal hebben op de infrast ructuur. Daarover is gisteravond (dinsdag) gediscussieerd in de gemeenteraad. Het huidige ver keerscirculatieplan dateert yan 1997 en is dus verouderd. Met de thans bekende plannen kon bij de opstelling hiervan geen rekening worden gehouden. Denk maar aan de uitvoering van het be stemmingsplan Triangel, het nieuwe winkelcentrum, en de nieuwe ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Waddinxveen zit vol en het is onmogelijk al dit verkeer door de gemeente te lei- den.Gedacht wordt aan het door trekken van de Dreef via een nieuwe spoortunnel naar de Ka naaldijk. De vraag is of het kan toor van het architectenbureau Roggeveen dan kan blijven staan. De weg die achter het Coene- coopcollege loopt, kan het ver keer in Zuid-Oostelijke richting uit Waddinxveen leiden. De be staande spoortunnel nabij de sportzaal kan worden gehand- Koningin in de provincie Zuid- haafd voor het plaatselijke ver- Holland, slaat op donderdag 14 keer. Een ander idee is de Dreef in april de eerste Bemhardmunt. noordelijke richting te verlengen Hij verricht deze officiële hande- richting Onderweg. De omwo- ling om 12.00 uur bij de Konink- nenden zullen dat niet leuk vin- lijke Nederlandse Munt in den, maar het zou een mooie T>y- Utrecht. pass' zijn van de Westelijke De Initiatiefnemer Stichting Na- beelde persoon die symbool Randweg. Over deze Randweg voert het ge meentebestuur al jaren onder- handelingen met de provincie. Dijksterhuis stelde dat hij dan praat over een plan dat pas na 2010 kan worden uitgevoerd. Maar eerst moet het tracé van de Westelijke Randweg worden vastgesteld, waarin dan ook mo gelijkheden moeten zijn opgeno men om de nieuwe woonwijk Triangel te ontsluiten. A.B. t—4 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN WIJ MAKEN HET GOED l I 4 Lid van UNETO-VNI Zondag 17 april geopend van 10.00 tot 17.00 uur Prinsenschouw 1 Alphen aan den Rijn Telefoon (0172) 47 52 99 C1000 v. Mourik Passage Waddinxveen Let op de advertentie elders in de krant UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN (|0 eurocent per minuut) Centrale verwarming Zevenhuizen Jr Noordkade 24 Erj741 EV Waddinxveen - Tel. 0182 - 61 25 88 www.glasbeek.nl k AUTOSCHADE B.V. I "g van WOENSDAG13 APRIL 2005 TUINCENTRUM Zuidkade 230 - Waddinxveen 57e JAARGANG nr. 2947 HjHO&VUXTBBBLF van 3.9s Ld voor addinxvee Aanb;eding Tuincentrum Life Garden Gouda Achterwillenseweg 31 2805 KA Gouda life oorden <01821581337 1 50 meter achter station Gouda Goverwelle i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1