haalbaarheids onderzoek ROSEMARIE’S WONEN HEMA Burgemeester geeft leerlingen cadeautje College neemt kennis van Deze Week GRATIS life garden llonfestival ■dinxveen Centraal Sportpark project Catsburg Boom voor nieuwbouw- 30 april 2005 Op Koninginnedag en zondag 1 mei zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur SrV DE RUIT REPAREREN? Wethouder Gerts bezoekt cursisten Wedstrijd van de week SNFW zorgt voor feest Nieuw reclamebureau 24 UUR SERVICEDIENST CV-KETEL NODIG? BEL (0180) 63 12 06 KORBIS PLANTENMARKT 6 en 7 mei, Terrein Korbisveld Tegenover Texaco Tankstation. Hij is er weer. De NVM Woningvizier! ÖSRAND /SILCO Voorlichtingsbijeenkomst GroeneHartHopper GLASBEEK 3 VERDIEPINGEN WOONPLEZIER Weekblad verschijnt dag eerder 4 a Burgemeester Roijers overhandigde aan leerlingen van de Koningin Beatrix school een cadeautje. (foto: Liesbeth van der Vis) WADDINXVEEN - De provin- loop zal een deskundige jury de d I 1 t C1000 Koninginnedag a.s. zaterdag open (van 09.00 tot 17.00 uur) Nefit-dealer C1000 v. Mourik Passage Waddinxveen Vrijdag extra koopavond tot 21.00 uur Koninginnedag geopend van 9.00 - I2.30 uur Misstap Moordrecht gunstig voor WSE. Lees verder op pa gina 25. Marieke Alberts is haar eigen reclamestudio begonnen. Lees verder op pagina 7. ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 De reden daarvoor is dat het Col lege zich bewust is van het feit dat deskundigI WADDINXVEEN - Op verzoek van de Seniorenraad Waddinx veen en het Platform Gehandi capten Waddinxveen komt de Stichting CW Midden-Holland voor een informatiebijeenkomst over de GroeneHartHopper op maandag 2 mei naar het Anne Frank-activiteitencentrum, Jan komt er niets van de grond. Een krachtige regio moet daar veran dering in brengen. Het geheel staat onder leiding van de voor zitter van de provinciale afde ling Amoud Rodenburg. Na af- vanaf 16.00 uur op het WSE- voetbalterrein. Silco voor uw hele interieur D WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN P. VISSER EN ZN reik» 57e JAARGANG nr. 2949 www.rosemarieswoonwinkel.nl de Koningin Beatrix school, ge zien deze school de naam draagt van onze vorstin. De directies van de overige basisscholen in Waddinxveen konden de herin nering diezelfde dag ophalen op het gemeentehuis. De Stichting Nationale Feest dagen Waddinxveen organi seert vele feestelijke evene menten. Meer op pagina 9. WADDINXVEEN - Burgemees ter Roijers overhandigde op donderdag 21 april rond 11.00 uur aan de leerlingen van groep drie van de Koningin Beatrix school een cadeautje. Het ca deautje is een herinnering aan Staten in debat met mensen die zich dagelijks met onderwijs be zig houden. De discussie wordt gevoerd aan de hand van zes stellingen, die door mensen met verschillende achtergronden en functies in de samenleving wor den verdedigd. Eén van de stel lingen luidt: 'Laat de kenniseco nomie niet wegzinken in de polder'. De minister zal onder meer ingaan op de vraag of de discussie over kenniseconomie niet op een te hoog, abstract ni veau wordt gevoerd. Lokaal snelservice j Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - Woonpartners Midden- Holland en de gemeente Zeven- huizen-Moerkapelle hebben de bewoners van het nieuwbouw project Catsburg in Zevenhui zen een boom cadeau gedaan. Op 7 april kon de boom helaas niet geplant worden op het bin nenterrein van het appartemen tencomplex, omdat de geleverde boom niet aan de verwachtin gen en aan het bestek voldeed. Op donderdag 21 april werd als nog een boom geplant. In over leg met de hovenier is gekozen voor een sequoia van circa tien beste deelnemer kiezen. Ieder- meter hoogte. Deze soort is naar een is van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren aan cussie en de vergadering is voor iedereen toegankelijk. het oordeel van de hovenier het de dis- best passend op het binnenter rein en kan ook nog in deze fase van het seizoen geplant worden. vereniging, onderzocht. Uiteinde lijk is de locatie Coenecoop UI, ten zuiden van het Coenecoopcollege ciale afdeling CDA-Zuid-Hol- als beste uit de bus gekomen. land organiseert op donderdag 28 april om 19.30 uur bij de Grondmij Nederland BV, Coene coop 55, een openbare bijeen komst in de vorm van een 'La gerhuisdebat'. Het thema is 'Kenniseconomie en innovatie'. Op deze bijeenkomst zal de mi nister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Maria van der Hoeven, spreken. Zij gaat sa men met leden van de Eerste en Tweede Kamer en Provinciale WADDINXVEEN - Het college van B&W heeft vorige week ken nis genomen van het haalbaar heidsonderzoek naar een Cen traal Sportpark. Op basis van de resultaten is het college van me ning dat een Centraal Sportpark een grote aanwinst voor Wad dinxveen zal zijn. „Sport vervult een belangrijke maatschappelijke functie in Waddinxveen. Om alles goed uit te voeren en de ontwik keling van het Sportpark in een breder perspectief te plaatsen is het goed om gefaseerd te werk te gaan," aldus het college. Het haalbaarheidsonderzoek is gericht op een gefaseerde groei van het Centraal Sportpark met als start de verplaatsing van de voetbalvereniging Be Fair, die vanwege de realisatie van het Centrumplan op korte termijn moet verhuizen. Het onderzoek gaat uit van een gefaseerde ver huizing van de andere buiten sportverenigingen naar het nieu we sportpark gevestigd aan de Piasweg/Onderweg. Gedacht wordt aan de buitensportvereni gingen die nu opereren op, Sport park Oranjewijk en Sportpark Sn- iep - Oost, inclusief het zwembad. Hiermee wordt bij de ontwerpfa se al nadrukkelijk rekening ge- Met diverse attracties voor jong en oud! leum te geven, e herinnering be staat uit twee zaken: een vijf kleurige stift en boekenlegger met de beeltenis van de konin gin. Burgemeester Roijers over handigde deze herinnering per soonlijk aan de leerlingen van tfSJXN TOYOTA dit project, naast de nu al lopende en voorziene ontwikkelingen, een zeer zware belasting voor de ambtelijke organisatie en voor de bestuurlijke besluitvormingspro cessen vormt. Het College kiest daarom voor een fasering in be sluitvorming en in uitvoering. Al leen de planologische procedures om een Centraal Sportpark moge lijk te maken worden voortgezet. Door een gefaseerde uitvoering van het Centraal Sportpark, geeft de gemeente gevolg aan haar in tentie om Be Fair en De Gouwe Smash te verplaatsen ten behoeve van het Centrumplan. De ge meente wil tegelijkertijd de ruim telijke planvorming van het ge bied aan de oksel Piasweg Onderweg in een breder kader plaatsen en zich zeker stellen van de economische haalbaarheid. Het haalbaarheidsonderzoek is daarvoor het eerste financiële raamwerk. Het geeft een indica tieve basis voor de beoordeling van de haalbaarheid van een Cen traal Sportpark. Naast de realisatie van het Cen traal Sportpark wordt ook de ver plaatsing van De Gouwe Smash in gang gezet. De Gouwe Smash heeft eerder al te kennen gegeven niet op het Centraal Sportpark ge vestigd te willen worden. Diverse locaties zijn daarna, in samen- Lavende/ I.S0 voor 0.75 On, f het 25-jarig ambtsjubileum van Koningin Beatrix. Het college wilde deze gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan en be sloot daarom alle leerlingen van de Waddinxveense basisscholen een herinnering aan dit jubi- om 11.00 uur een kijkje bij de cursisten van het 'brugproject in de buurt'. Deze oudkomerscur- sus voor allochtone vrouwen is half maart 2005 van start gegaan en wordt gehouden in het ge bouw Waddinxveen Wereld wijd. Tijdens dit bezoek onderteken den de aanwezige cursisten en de gemeente een overeenkomst waarin afspraken zijn vastge legd over de opleiding, het af leggen van een eindtoets, de verplichtingen van gemeentezij- de en van de deelnemer. Half maart 2005 is een enthou siaste groep van vijftien vrou wen van start gegaan in het ge bouw Waddinxveen Wereldwijd aan de Mauritslaan 55. Het doel van deze cursus is dat de cursis ten in de toekomst optimaal ge bruik kunnen maken van de so ciale kaart van Waddinxveen, dat de cursisten de weg weten te vinden naar voorzieningen bin nen de gemeente en dat zij hun Nederlandse taalvaardigheid vergroten. Ook laat deze cursus de vrouwen kennis maken met vrijwilligerswerk in de gemeen te. Zo draaien de vrouwen zelf enkele uren per week mee bij di verse instanties. /AutaS snelservice j het snelle van Bijnenpad 1. De Groene HartHopper, de opvolger van het Aanvullend Openbaar Ver- WADDINXVEEN - Wethouder voer (AOV), is met name gericht Gerts nam op maandag 25 april op senioren en mensen met een wvg-indicatie. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De toegang is gratis. In verband met Hemelvaarts dag, donderdag 5 mei, schuift houden.De planvorming voor het deze krant die week een dag Centraal Sportpark wordt in 2008 naar voren in het productiepro- verder uitgewerkt. Er wordt dan ces. De krant gaat maandag 2 ook definitief besloten of het Cen- mei al op de pers. Dat betekent trale Sportpark er werkelijk komt, dat de inlevertermijn voor kopij en advertenties ook naar voren schuift: inleveren van kopij en advertenties kan tot uiterlijk vrij dag 29 april ca. 12.00 uur. We WOENSDAG 27 APRIL 2005 spraak tussen de gemeente en de Minister Van der Hoeven naar Waddinxveen Kijk voor meer informatie op: www.waddinxveen.net I i I WIJ MAKEN HET GOED HENEGOUWERWEG 37 TELEFOON 0182 - 612726 I c (zie pagina 15) Prinsenschouw 1 Alphen aan den Rijn Telefoon (0172) 47 52 99 Lid van UNETO-VNI Let op de advertentie elders in de krant UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN ADVIES Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars. WADDINXVEEN Kerkweg-Oost 161A Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. OmOGAMHTBEDKJF Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) Centrale verwarming Zevenhuizen VERBOUWING! UITVERKOOP TUINCENTRUM Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen Tel. 0182 616878 www.sitco.nl OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) te^Noordkade 24 ■A W2741 EV Waddinxveen Tel. 0182 - 61 25 88 j? www.glasbeek.nl AUTOSCHADE B.V. Tuincentrum Life Garden Gouda Achterwillenseweg 31 Gouda (0182) 581337 50 meter achter station Gouda Goverwelle Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen organiseert: HOOFDSPONSOR: Toyota Van Leeuwen Coenecoop 260, 2741 PL Waddinxveen, tel. (0182) 62 18 00, fax (0182) 62 18 38 info@toyota-waddinxveen.nl - www.toyota-waddinxveen.nl DEZE WEEK. Aanbiedingge(d t/rn 4 mei WOTA f i addinxveen OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN en persoonlijke adres voor: I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1