Waddinxveen viert Bevrijdingsdag toeterend, spelend en sportend J Concert Black Gospel Muziek Gouwe Meubel is 2e Pinksterdag geopend! Postzegelruilbeurs zeer geslaagd Zorg Midden Holland zoekt vrijwilligers Opbrengst verkoop- expositie bestemd voor kinderboerderij orkest Concordia Buitenconcert C-Akkoord en Harmonie- fChina^boat CHINA CRUISE 8 Kinderdisco Dertig plus- avond L U bent van harte welkom van 10.00 tot 17.00 uur! Brugweg 2, Waddinxveen telefoon: 01 82 - 61 7 705 M tra's betekenen omdat de sociale omgeving van langdurig zieken kleiner wordt. Een nieuw gezicht, dat door zijn ver- UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN BRADERIE WADDINXVEEN DONDERDAG 12 MEI VAN 13.00 - 21.00 UUR Aan de zaal kosten de kaarten 2,50 euro.Iedereen is van harte welkom. Reserveer NU! TEL 010-4361911 www.chinaboat.nl Winkelcentrum De Passage KOOPAVOND WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 WADDINXVEEN - Op donder dagavond 12 mei geven C-Ak koord, het opleidingsorkest van Concordia Waddinxveen en Ex celsior Boskoop, en het Harmo nieorkest Concordia een buiten concert. Dat zal plaatsvinden tijdens de koopavond op de Pas sage in Waddinxveen. C-Akkoord, dat onder leiding van Jeroen Wentel staat, zal dit concert om 18.00 uur openen met een se lectie van Abba gevolgd door Flo wer Power, I'm a believer. Daarna volgt een selectie uit de film Her cules en de Gladiators. C-Ak koord sluit af met Rock About, Stand by me, YMCA en You'll be BOSKOOP/WADDINXVEEN - De Nederlandsche Vereeniging van Postzegel Verzamelaars (NVPV), afdeling Boskoop heeft op maandag 2 mei in De Stek, in plaats van de gewone bijeen komst een ruilbeurs gehouden. Deze werd goed bezocht, de ver eniging heeft ook leden uit Wad dinxveen en een bekende naam in de wijde regio. Naast de altijd aanwezige handelaren Geertzen en Van den Berg, die hun eigen stekje hadden, maakten de semi- handelaren J. Hordijk, F. Kaste lein, E. Wittenberg, R.van Melle, A. Marijnissen en Robert de 'handel' compleet. De afspraak was: geen tafelgeld maar een kleinigheid voor de jeugd. WADDINXVEEN - Op zaterdag 14 mei wordt in het Zuidhonk aan de Zuidplaslaan 552 in Wad dinxveen weer een dertig plus- disco gehouden.De muziek wordt verzorgd door de Wad- dinxveense formatie White Man sion. De avond begint om 21.00 uur en duurt tot 01.00 uur. De toegang is vijf euro, dit is inclu sief twee consumptiemunten. uit de film Shrek en het muziek werk Caravan, ten gehore bren gen. Tot slot zal het harmonieor- ke kunnen vrijwilligers iets ex- kest, dat ook door Jeroen Wentel wordt gedirigeerd, tot 21.00 uur het programma vullen met The three tenors, een meadly van Doe Maar, Liverpool sound collection regelmatige terugkeer Engelse songs), trouwd wordt. De zieke en de mantelzorger kijken daarnaar uit. Daarom zijn vrijwilligers in de zorg waardevol. Eind mei start er een introductie cursus voor nieuwe vrijwilligers. Varen door de Rotterdamse haven EN ONBEPERKT RIJSTTAFEL ETEN Een van de werken wordt ver loot op de open dag in septem ber. Het is een afbeelding van een schaap van de kinderboer derij. De loten kosten een euro per stuk en zijn vanaf 14 mei verkrijgbaar in de kinderboerde rij. De actie is opgezet, omdat Die rendal kampt met een tekort op haar begroting. Hoewel de kin derboerderij onlangs nog een aantal schenkingen heeft ont vangen, is het tekort aanzienlijk. Dierendal had zelfs geen geld om de open dag te organiseren, terwijl die dag juist een van haar inkomstenbronnen is. Inmiddels heeft de middenstand in Wad dinxveen besloten om de open dag in september voor haar re kening te nemen. De kinderboerderij is geopend van maandag tot en met zater dag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur en bevindt zich in het Wamaars- plantsoen, Jan Dorrekenskade Oost 5 in Waddinxveen. (een meadly van Sir Duke, een selectie van Franse chansons van Gilbert Becaud, songs van Whitney Houston en Shirim, een meadly van Joodse volksliederen. WADDINXVEEN - Op zaterdag 14 mei om 14.30 uur start in de kinderboerderij van Waddinx veen de verkoopexpositie van pastellen en tekeningen van die ren. De opbrengst is volledig voor kinderboerderij Dierendal. Om de kinderboerderij te onder steunen heeft een kunstenaars groep rond Bernadette Greeve, een kunstzinnig therapeute uit Waddinxveen, het initiatief ge nomen pastellen en tekeningen te maken van dieren. Dit werk wordt tentoongesteld in Dieren dal en is te zien tot en met de open dag begin september. De opbrengst van de verkochte wer ken is bestemd voor de kinder boerderij. De groep exposeerde al eerder in de Waddinxveense bibliotheek met werken in de sfeer van de kersttijd. Ze het zich nu inspireren door foto's en schilderijen van gevestigde kun stenaars. Er zijn werken van kip pen, eenden, geitjes, poezen, varkens en koeien, maar ook een paar van dieren die men niet zo snel aantreft op kinderboerderij en. Het gaat hierbij om werken van apen, kamelen en beren. De pastellen en tekeningen zijn in een houten lijst gezet. WADDINXVEEN - Op zaterdag 28 mei wordt door de Black Gos pel Muziek een concert gegeven. Het concert staat onder leiding van de bekende gospelkoordiri- gente Edith Casteleyn en vindt plaats om 19.30 uur in de Ont- moetingskerk in Waddinxveen. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de kosten voor het concert be dragen twee euro als de kaartjes worden besteld bij Petra Blonk (0182-649880) of Mirjam van La gen (0182-619777). Bestellen kan ook via de mail bij egbertj an.blonk@filtemet.nl. in my heart. Omstreeks 19.30 uur zal zowel C-Akkoord als het har monieorkest gezamenlijk enkele dementerend of gehandicapt is. muziekwerken, zoals een meadly Een familielid die dagelijks voor de patiënt zorgt heeft zo een paar uurtjes vrij-af. Voor de zie- Omdat er vooraf veel ruchtbaar heid aan was gegeven, stemde het resultaat tot tevredenheid. Verzamelaars uit de hele regio vonden him weg naar de beurs. De verloting met prijzen als waardebonnen en postzegels was mede daardoor een succes. Op de presentatieborden stond een deel van de verzameling 'Special effects' van Daan Koele- wijn, die veel belangstelling kreeg. Het aantal bezoekers is niet pre cies bijgehouden, maar iedereen was van mening dat het een zeer geslaagde beurs is geweest, die in het nieuwe werkschema voor het volgende seizoen zeker niet mag ontbreken. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Met de wegwijscursus, thema-avonden en één op één begeleiding zor gen de coördinatoren ervoor dat de vrijwilligers goed worden on dersteund en weten zij waar zij aan beginnen. Wilt u bijvoorbeeld iets beteke nen voor mevrouw Vos die een herseninfarct heeft gehad en daardoor in haar eentje de deur niet meer uitkan. Haar dochter woont ver weg en komt twee keer per maand langs. Een vrij williger die wekelijks bij haar komt ondersteunt op deze ma nier moeder en dochter. Hebt u belangstelling? Neem dan contact op. Informele Zorg Midden Holland kunt u op werkdagen telefonisch bereiken van 9.00 tot 12.30 uur via tele foonnummer 0182 - 547920. Ook kimt u zich aanmelden via de web-site www. informele- zorg.nl WADDINXVEEN - Op zaterdag 14 mei wordt weer een kinder disco in het Zuidhonk aan de Zuidplaslaan 552 in Waddinx veen gehouden. De kinderdisco, die de laatste tijd weer goed wordt bezocht, is een begrip in Waddinxveen. De twee dj's Coen, Rene en Jasper doen er dan ook alles aan om dat zo te houden en zelfs te verbeteren, door in te spelen op de wensen van de discogangers. De aan vang is 18.30 uur en het einde is om 20.00 uur. De toegang is 1.50 euro en is in clusief een consumptiemunt en een lootje voor de loterij. REGIO - Bij Informele Zorg Mid den Holland is de vraag naar vrijwilligers die extra ondersteu nen in de thuissituatie groot. Naast een wachtlijst van 48 zorg vragers komen er wekelijks nieuwe bij. De huidige pool van Vrijwilli gers zoekt daarom versterking. Een vrijwilliger wordt ingezet bij iemand die chronisch ziek, ZONDAGVAARTEN Foto's Liesbeth van der Vis. veen. Voor de 39e keer werd het Concours Hippique Waddinx- ven). Op de terreinen van mane ge Reigersburgh werd van 's ochtends tot 's avonds gespron gen door ruiter en paard. In to taal deden ruim vierhonderd combinaties mee aan het Con cours Hippique. Ook de jongste jeugd werd niet Al met al bracht de zestigste Be vrijdingsdag in Waddinxveen voor elk wat wils. braken ook de poffertjes- en de snackkraam niet. juiste stemming te brengen. De dag begon plechtig. Leden van de fietsafdeling van schaatsvereniging De Gouwe Streek waren in alle vroegte naar Wageningen getogen om het bevrijdingsvuur te halen. Na de middag kwam de fietsploeg vergeten. Kinderen konden te recht bij wijk- en speeltuinver eniging De Paddestoel, waar een groot bevrijdingsfeest werd gevierd (foto linkssonder). Er was een minikermis voor de al lerkleinsten, een rodeostier voor de waaghalzen en uiteraard ont- WADDINXVEEN - Bevrijdings dag, die dit jaar tegelijk met He melvaartsdag viel, is een feest dag en dat weten ze in Waddinxveen maar al te goed. Vandaar dat er op 5 mei tal van activiteiten worden georgani seerd om de bevolking in de aan in Waddinxveen. Voorafge gaan door politie en brandweer (foto linksbovenjwerd de vlam het dorp ingébracht. Daarbij was ook burgemeester Roijers aanwezig. De tocht eindigde bij Citroëndealer Noordegraaf aan de Zuidelijke Rondweg. i'ÊO s f f Diezelfde locatie was het begin- klonken onophoudelijk. Dat kan punt van de traditionele Toeter- geen Waddinxvener ontgaan tocht (foto rechtsonder). zijn! Zoals gebruikelijk maakten de Maar ook op sportief gebied Waddinxveense medeburgers was er wat te doen in Waddinx- met een verstandelijke handicap weer een heleboel kabaal. De claxons van de 95 vrachtwagens veen gehouden (foto rechtsbo- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 11 WOENSDAG 11 MEI 2005 i HMüiliiiinj. h k iT I M i t - INL: MIDLAND EL. EM (033) 475 11 67 Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. (I0 eurocent per minuut) Voor alle vaarten geldt: inschepen 15 MIN. VOOR VERTREK VANUIT DE PARKHAVEN, J AAN DE VOET VAN DE EUROMAST Kinderen t/m 12 jaar 1 4.5Op.p. Drie uur varen en onbeperkt GENIETEN VAN DE RUSTTAFEL EN US TOE. £7 Van 13P° UUR TOT 16°° UUR EN VAN 17.(k)uurtot20(,ouur VS PrusVolwassenen 27?° p.p. 'tl UiKincDcu t/u 17 iaap£ 1750pp jp Iedere VRUDAG- 17P°UUR TOT 2O00 UUR Kinderen t/m 12 jaar€ 17.50 p.p. EN ZATERDAGAVOND EEN CULINAIRE REIS VAN DRIE UUR DOOR DE ROTTERDAMSE HAVEN MET ONBEPERKT GENIETEN VAN ONZE OOSTERSE RUSTTAFEL EN... EEN USBUFFET TOE. Vertrek: 20P° uur. Prus: Volwassenen 29.50p.p. h TWEE UURVAARTEN g TWEE UUR VAREN EN ONBEPERKT GENIETEN VAN ONZE OOSTERSE RUSTTAFEL. Vertrektuden: 17?° uur: vrudag en zaterdag Prus: Volwassenen 24?° p.p. 18?° uur: woensdag en donderdag 17 30 ui id* wDiinar. cm tatppdaG sL *■*5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 11