VOO/- c Levend tafelvoetbal eerste van reeks activiteiten voor jongeren Noord Protesten tegen plan centraal sportpark Deze Week 2e PINKSTERDAG GEOPEND! Bo INTERIEUR Bedankt voor uw bijdrage! life |UwKFI IKEIVIAdviseunnl Op 2e Pinksterdag arden Jeugdadviesraad wordt voortgezet deRosran d Floddertjemiddag in Zevenhuizen i/bw Bingo Kinderbingo 13-5-2005 Wedstrijd van de week CV-KETEL NODIG? BEL (0180) 63 12 06 DE VLAM WEER IN DE PIJP BENJAMIN BATES RED-SQUARE Bevrijdings dag Wethouder roept op /SILCO Inleveren kopij eerder Sponsors Ballonfestival Toetertocht GLASBEEK Autocross afgelast g-^o9e„o Uw Albert Heijn ook op zaterdagavond tot 20.00 uur open TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN WOENSDAG 11 MEI 2005 (Liesbeth van der Vis) Het levend tafelvoetbal trok afgelopen vrijdag veel jongeren. N TOYOTA f 4 X C1000 i Nefit-dealer voor kwaliteit er. persoonlijk advies! Groeneweg kon tegen Dilet tant geen overwinning boeken. Lees verder op pagina 25 Cl 000 van Mourik Passage Waddinxveen Let op de advertentie elders in de krant WADDINXVEEN - Op vrijdag 20 mei wordt in buurtcentrum Een fotocollage van hoe de Waddinxveners Bevrijdings dag hebben gevierd. Zie pagina 11 zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur Silco voor uw hele interieur Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder Wethouder Barth roept de Waddinxveners op om naar de inloopmiddag voor het nieuwe centrum te komen. Meer op pagina 7 P. VISSER EN ZN z7 WADDINXVEEN - Op woens dag 18 mei wordt een kinderbin go in buurtcentrum 'De Boog' gehouden. De zaal gaat open om 13.30 uur en de bingo begint om 14.00 uur. Er wordt geen entree geld geheven. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte wel kom in het centrum aan de C. Huygenslaan 2 in Waddinxveen. Omdat de jeugdadviesraad voor twee jaren is aangesteld moeten er dit jaar weer verkiezingen worden gehouden. De klank bordgroep heeft geadviseerd de 57e JAARGANG nr. 2951 leuk. Op het laatst werd het heel druk en deden er wel zo'n veer tig kinderen mee. De jongeren voetballen altijd al heel veel. Dit was echt even iets anders, iets bijzonders." Intussen wordt het luchtkussen opgevouwen en in de aanhanger gehesen. Ook de andere organisatoren kijken te rug op een leuke middag. De Ja ger: „Het was constant vol, er kwamen uiteindelijk veel meer kinderen op af dan we hadden durven hopen. Het is duidelijk geworden dat er onder de jonge ren behoefte bestaat aan meer van dit soort activiteiten." Bovendien kan een grote con centratie van sportaccommoda ties tot ernstige parkeer-, geluid en lichtoverlast leiden voor de direct omwonenden. Waarom op de foto willen als Floddertje staat een levensgrote Flodder- tjepop met een gat in plaats van haar gezicht: elk kind kan als vieze Floddertje op de foto wor den gezet. Om 14.00 uur wordt er een Flod- dertjeverhaal voorgelezen en daarna zijn er tot 16.00 uur Flod- In verband met tweede Pinkster dag, volgende week maandag, vervalt een productiedag en ver schuift de inlevertermijn voor kopij naar voren. Kopij en adver tenties kunnen ingeleverd wor den tot vrijdag 12 mei, uiterlijk 12.00 uur. WADDINXVEEN - In 2004 is voor de jaren 2004/2005 een Interesse in een ballonvaart op Koninginnedag 2006? Boek nu uw ticket, kijk op www.waddinxveen.net. WADDINXVEEN - Door een tweetal bewoners van het Herbare nerf en de Piasweg wordt momenteel actie ondernomen tegen de gemeentelijke plannen tot de aanleg van een centraal sportpark op het bouwland gelegen tussen de Onderweg en de Piasweg. De gemeente stelt een onderzoek in of dit plan haalbaar is. moet willen en de jeugdadvies raad zich moet kunnen bewij zen. Burgemeester en wethou ders zijn bereid een bedrag van 5700 euro beschikbaar te stellen. Van dit bedrag is 2700 euro be stemd voor ondersteuning en begeleiding, 2500 euro voor acti- viteitskosten en vijfhonderd eu ro voor organisatiekosten. De commissie Samenleving kon ak koord gaan met het opnieuw be noemen van de jeugdadvies raad, alhoewel de PCW bij de volgende evaluatie meer wil we ten over wat bereikt is. De PvdA wilde wel eens weten hoe de jeugdadviesraad de groepen en de achterban bereikt en D66 vroeg of het mogelijk is de vol gende evaluatie gelijk te laten lo pen met de zittingsperiode van de raad. Wethouder Gerts was dankbaar voor de waarderende woorden. Tegen de benoeming van een ter- Floddertjemiddag gehouden.Ie- mijn van vier jaar had zij geen der kind dat verkleed komt als enkel bezwaar. Floddertje mag op de foto! Voor de vieste Floddertje is er een leu ke prijs. Voor alle kinderen die niet verkleed komen maar toch Marco Haak van Overloop sinds Redeker de activiteit zeer ge kort werkzaam. „Hij begint met slaagd. „Het was ontzettend de jongensclub in Zuid, daarna gaat hij ook de jongens- en mei denclub in Noord doen", licht Liesbeth Redeker toe. Zij is dui delijk blij met zijn komst in het tienerwerk. „Het is erg leuk. De gemeente is de investeringen in het jongerenwerk echt aan het uitbreiden." Komende maanden gaan Marco Haak van Overloop en zijn stagiaire Marjolein de Ja ger vooral naar buiten om activi teiten te doen en na de zomer, als het weer slechter wordt, ook bin nen. Vandaag laat het weer het in ieder geval niet afweten. De jon geren hebben intussen hun vrienden uit de wijk opgetrom meld. Er worden nieuwe ploe gen gevormd. Wedstrijd na wedstrijd wordt gespeeld in het reuzentafelvoetbalspel. Nog heel wat keren klinkt het fluitje van scheidsrechter Marjolein de Jager voor een volgend doel punt. Na afloop noemt Liesbeth wordt een dergelijk plan niet on dergebracht in het nog te bebou wen bestemmingsplan Triangel, waar ruimte genoeg is en geen verkeersproblemen of andere overlast?", aldus de mening van de bezwaarden. Een grote grief van de bewoners in dit gebied is ook het feit dat aan de omwonenden nog steeds geen mededeling over de plan nen is gedaan, laat staan enig overleg is gevoerd. Daarom wordt op de omwonenden een beroep gedaan om in de ge meenteraadsvergadering van 18 mei gebruik te maken van het spreekrecht en de bezwaren ken baar te maken. Een aantal buurt bewoners heeft al besloten de krachten te bundelen om infor matie te verzamelen en waar no dig gezamenlijk op te treden. Mocht het noodzakelijk zijn dan zullen de bewoners advies in winnen bij een deskundig advi seur op het gebied van Ruimte lijke Ordening. Ook is veel tijd gestoken in pro- motieactiviteiten. Daarnaast zijn adviezen gegeven over de plek ken waar straatmeubilair diende te worden geplaatst en werd ac tief meegedacht over activiteiten voor de jeugd, over drugs en al- coholbeleid, verkeersveiligheid 'De Boog' een bingo gehouden, en Triangel. Iedereen is van harte welkom in het buurtcentrum aan de C. Huijgenslaan 2 in Waddinxveen. Er zijn mooie prijzen te winnen. De zaal gaat open om 19.00 uur en de bingo begint om 20.00 uur. jeugdadviesraad te continueren omdat jongeren recht hebben op participatie, de gemeente niet zonder advies van jongeren organiseerd door Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland. Dit is de eerste activi teit in wijk Noord, bedoeld om de jongeren te Ieren kennen. Ambulant jongerenwerkster Liesbeth Redeker is al langer ac tief in Waddinxveen, met name in Zuid en rond het evenemen tenterrein. Haar stagiaire, Marie ke van Vliet, helpt vandaag ook mee met deze jongerenactiviteit. Ze vervangt Redeker op donder dag, de andere dagen is ze werk zaam in De Tunnel in Boskoop. „Momenteel is Marieke druk be zig met de organisatie van het Pana Knock Out Toernooi, dat is echt haar ding. Ik geef haar steeds de taken", vertelt Liesbeth Redeker. Van Vliet is erg enthou siast over het komende voetbal toernooi. „Het gaat op 2 juli plaatsvinden in de Zuidplas. Er komt ook een tent met muziek en drankjes. En waarschijnlijk een tumdemonstratie." Voor het tienerwerk in Waddinxveen is De reden om hier een centraal sportpark te stichten is omdat op de terreinen van Be Fair en Gou we Smash een winkelcentrum zal worden gebouwd. Althans dat zijn de plannen van de ge meente- In dit centrale sportpark zal ook het zwembad worden ondergebracht met wellicht nog een aantal accommodaties. Een aantal bewoners is niet gelukkig met dit plan en heeft nu al aan- gekondigd dat zij zich tegen het plan van het centrale sportpark op deze plaats zullen verzetten. In een brief aan de buurtbewo ners wordt aangevoerd dat het gaat om een landelijk gebied met veel aan- en omwonenden. En dat hetgeen in strijd is met het eerder geformuleerd gemeente- om de Piasweg ver- k Benjamin Bates (sensation white) WADDINXVEEN - Afgelopen vrijdag werd bij buurtcentrum De Boog een levend tafelvoetbal- spel gehouden. Het is de eerste activiteit van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland in wijk Noord. In de toekomst zullen er in deze wijk meer van dergelijke activiteiten gehouden worden. De eerste ploeg staat al in,het veld, een enorm opblaas baar tafelvoetbalveld. Het be slaat het hele plein van buurt centrum De Boog in Waddinxveen Noord. Stoere jon gens en zelfs meiden zitten vast geknoopt in het levende tafel voetbal. „Hup rood! Scoren!" „Hou de bal, kom op!" De teams worden aangemoedigd door de toeschouwers. „Ja? Ja? Oh!" „Mooi gedaan!" De scheidsrech ter fluit. Eén van de spelers is los geraakt. Daarna wordt de wed strijd hervat. Uiteindelijk wint blauw de eerste wedstrijd met 5- 4. Het levend tafelvoetbal is ge- MUSK PALACE DE DREEF DEUR OPEN 22.00 TOT OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN dertje-activiteiten. Knutsel mee aan een enorm bad met de vriendjes van Floddertje, maak een vloerkleed van jezelf of kom vieze koek happen. Voor ieder kind dat er mee doet is er een leuke verrassing. Deze activiteit vindt plaats in het kader van de Annie M.G. Sch- midtweek, die van 14 tot 22 mei wordt gehouden. J w oQ derfden Jffqgp ZEVENHUIZEN - Op woens dagmiddag 18 mei in de biblio theek van Zevenhuizen een Meubelboulevard Waddinxveen-Zuid (II) klassieke-, moderne-, design- en koloniale meubelen Kanaaldijk 30 - 44, Waddinxveen-Zuid 4 toonaangevende meubelzaken in Waddinxveen Zuid, gratis en ruim parkeren voor de deur, eenvoudig te bereiken ZEVENHUIZEN - Op Bevrij- lijk beleid dingdag zou in Zevenhuizen een keersluw te maken en te houden, autocross worden gehouden.De- ze kon echter geen doorgang vin den, omdat zowel het cross- als het parkeerterrein aan de Bier- hoogtweg te nat was. Hierdoor zouden de (vracht)auto's het ter rein na afloop van de cross niet' -j- meer zonder tractorhulp kunnen verlaten en zou het terrein ernsti ge schade oplopen. Daarom heb ben de autocrossvereniging, de eigenaar van het land en het au tocrosscomité van De Kleine Trompetter in gezamenlijk over leg besloten om de autocross jeugdadviesraad ingesteld. De 2005 niet door te laten gaan. eerste maanden van het bestaan Vooral voor muziekvereniging werden gebruikt voor het op- De Kleine Trompetter is deze af- bouwen van een onderlinge ver gelasting een grote domper. Zij standhouding, het maken van haalt namelijk een groot deel van onderlinge afspraken en het haar inkomsten uit de cross. vormgeven aan het concept Momenteel wordt onderzocht of jeugdadviesraad. het mogelijk is om de autocross eind juni dit jaar te organiseren. tJeze Weefc^ Aar''beienplant,e van^vOOr03s Aardbeienpot 6 gaats 1 Kon- Wilhelminaplein I Waddinxveen I 10N TOYOTA WIJ MAKEN HET GOED I Het unieke bedeltjes systeem! Ye^t1<ol-wd en Vernieuwend Lid van UNETO-VNI Prinsenschouw 1 Alphen aan den Rijn Telefoon (0172) 47 52 99 WlLLEMSTRAAT 49 B 24I1CP BODEGRAVEN TEL. OI72-61369O WWW.SPAASINTERIEUR.NL i w- tel. 0182-615066 hoogenboezem.nl Rijnhavenkade 2 Alphen a/d Rijn Tel. 0172 244 271 Centrale verwarming Zevenhuizen i EUMGAMKTBBJKJF EJULJ Van Berkesteijn Wooncultuur tel.0182-614633 vanberkesteijn.nl Tuincentrum Life Garden Gouda Achterwillenseweg 31 Gouda (0182) 581337 50 meter achter station Gouda Goverwelle HMStUnitll tel.0182-632441 vermaaswoonselektie.nl Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen - Tel. 0182 616878 www.silco.nl Laminaat Ij Lamel parket Hoofdsponsor ballonfestival: Toyota van Leeuwen Coenecoop 260, 2741 PL Waddinxveen, tel. (0182) 62 18 00, fax (0182) 62 18 38 info@toyota-waddinxveen.nl - www.toyota-waddinxveen.nl Zie onze actie elders in deze krant! H OOG ENBO EZEMj| VUrr mrulxlai a.s. maandag 2de pinksterdag (16/5) geopend van 10.00 tot 17.00 uur. VOORVERKOOP: MUSIC SHOP en VIDEOLAND i ENTREE 10,- 1 Door Brigitte Bosman luilak: Waddinx TUINCENTRUM Efl^^oordkade 24 Wz741 EV Waddinxveen HUF Tel. 0182 - 61 25 88 5 www.glasbeek.nl AUTOSCHADE B.V. Sparen voor gratis Pandora bij: juweliers Passage 234, Waddinxveen, tel. 0182-617868 www.robertdenhaag.nl Iconcept tel.0182-649744 boconcept.com I Rustieke vloerdelen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1