Het leven Dodenherdenking in Waddinxveen draait om vrijwilligers LI T I E fiW(2]g)Ö®© UW TELECUMSPECIALIST fLEHCOM Elke ochtend... AIL. Opnieuw een 'Avondje Jazz Café' Teambuilding, kunst en het goede doel Cursus zittend bewegen Nieuws uit Waddinxveen Vrijheid delen is de kunst J® Koloniale meubelen 1.400 m2 teak en koloniale meubelen, de grootste in de regio V 4 (Foto Liesbeth van der Vis) vrouw weer in vrijheid gesteld. HOOGENBOEZEM Rijn en Gouwe Bel voor meer info: 0182 51 33 23 of mail naar: aertsglas@planet.nl meer inzicht. Hier kan men profijt van hebben in het dagelijks leven. Mensen gaan bewuster zitten, staan, tillen, lopen maar ook in hun eventuele andere sportactivi teiten gaat men zich 'anders' be wegen. Bewuster. Het lichaam als een geheel gebruikend en niet in ze lingen uitgekozen en benaderd. Eén van hen, Ramon Boershoek uit klas 5H4, zegt: „Natuurlijk waren wij direct bereid ons malen zal ik wenen. Er volgt trompetgeschal. Dan doodse stilte. Iedereen zwijgt en overdenkt. „De oorlog is voorbij, maar we moeten blijvend waakzaam vuren wor den ontstoken, de klanken van Concordia vullen opnieuw de avondlucht. Het Wilhelmus gen door de heer Bakker, ter herinnering aan de gestorven dwangarbeiders. Kom vanavond met verhalen, meenten zijn welkom. Het ver zoek is om een eigendomsbewijs of een afschrift van een eerder ge dane aangifte mee te nemen. De Die verdienen een grote pluim, ze zetten zich er hard voor in." mijn vereniging die ik alles. Ik ben een WSE-man in hart en nie ren en ontzettend blij dat WSE nu zo'n goed bestuur heeft. Het zijn heel enthousiaste mensen die er alles aan doen om het de vrijwilli- het met elkaar heel goed. Het heeft me geholpen om van de kleine dingen in het leven te kun- ende te houden. Het komt alleen vaak op dezelfde mensen neer, ervaring, ik had zoiets nog nooit eerder gedaan." Voor het eerst in de geschiede nis worden de namen van deze gevallenen genoemd. Er is zelfs een dochter van de omgekomen Leendert Mulder en Cornelia van 'De Bruggen' in Zwammer- dam. werd onder andere geadviseerd om een volière, een groot vogel hok, in mijn achtertuin te bou deren die het meeste werk verzet ten. Jonge twintigers zie je niet zo snel als vrijwilliger. Meestal be ginnen ze er wel aan, maar geven ze het ook snel weer op. Als iets een beetje tegenzit, gooien ze het Te hard gereden Een 31-jarige motorrijder uit Bent huizen en een 26-jarige motorrij der uit Hazerswoude-Dorp moes ten op donderdag 5 mei him rijbewijs inleveren omdat zij veel WADDINXVEEN - Onlangs was er in Kreater een bijzondere ten toonstelling van de cursisten van Marcos Baggiani (drums), Natalio Sued (tenorsaxofoon en klarinet) en Marcel Kroemker (contrabas) heeft in verschillende delen van de wereld zijn opleiding genoten. Marcos Baggiani geldt als een van de belangrijkste hedendaagse saxofoonspelers uit Argentinië. „Het ritme en de emotie van de muziek, zullen de bezoeker van het concert meenemen naar de straten van Buenos Aires, The New Tango en de magie van Pia- zolla", aldus Guillermo Celano. Opmerkelijk is dit keer ook de in breng van een toneelperforman- ce, waarvan de inhoud nog ge heim is. De entree voor deze avond bedraagt vijf euro. Mensen die de avond willen beginnen met een diner vooraf, hebben gratis toegang tot het concert. Inlichtin gen over het concert kunnen wor den ingewonnen bij De Raad voor Kunst Cultuur Waddinxveen, telefoonnummer: 0182-611719. Mentaliteit Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor een vereniging? „Heel be langrijk, maar niet alleen voor verenigingen. Het hele leven om vrijwilligers. Ze zijn is er een bepaalde grens en grens bepaal ik. Voor mijn gevoel ga ik heel leuk met de spelers om, zelf, maar op de ander. „Ons is vrijheid gegeven. We kunnen gaan en staan waar we willen. We realiseren ons hoe kostbaar dit is en hoeveel mensen hun le ven daarvoor gegeven hebben. We hebben onze vrijheid, maar er bestaat ook onvrede, ont staan door het niet-weten hoe om te gaan met onze vrijheid. Multicultureel, rijk en arm. We moeten leven met en voor el kaar, rekening houden met ei kaars gevoelens, met eikaars anders-zijn. De vrijheid van on ze samenleving kan alleen standhouden als we elkaar re specteren." Onder indrukwekkende bege leiding van de expressieve diri gent heft het mannenkoor weer aan. Daarna vertrekt de stille tocht door het dorp naar het monument. Fietskijkdag De politie Waddinxveen-Boskoop weer een fietsenkijkdag. Geïnteresseer den kunnen tussen 10.00 u en WADDINXVEEN - Op 19 mei be leeft Waddinxveen zijn tweede 'Avondje JazzCafé' voor de lief hebbers van good old jazz, friendship fun! Vanaf 21.00 uur is het Cafe Restaurant Easy Din ner wederom het decor en zal er ruim plaats worden gemaakt voor de bezoekers van het con cert. 'Jazz At the Bridge' is het the ma van deze avond. Er wordt een muzikale brug geslagen tussen de Argentijnse muziek met zijn, wee moedige en soms emotionele tan go en de swing die hoort bij jazz muziek op topniveau! Uiteraard verwijst 'Jazz At The Bridge' ook naar de locatie van de avond, na melijk aan de voet van de Hef- brug. Dit keer heeft de Raad voor Kunst en Cultuur vier internatio nale muzikanten van het conser vatorium Amsterdam weten te strikken. Het kwartet genaamd Celano Baggiani Group bestaat uit: Guillermo Celano (gitaar), Tulpvormen', dat uit tien aaneen gesloten doeken bestaat, is de eenheid in de onderschildering en Carina Mathot van de cursus Ex- de expressionistische schilderstijl pressief tekenen en schilderen voor Mathot is beeldend kunstenaar en als docente beeldende vorming aan Kreater in Waddinxveen ver bonden. Haar vijftien cursisten brastijl, waarbij de cursisten hebben, onder het motto 'team building', groepsschilderijen ge maakt. Schilderen is een tamelijk deze boeiende groepswerken een plek gaan krijgen in een zorgcen trum in Waddinxveen en omge ving. Drie groepsschilderijen heb- een plek gevonden in Antaris 2 en 4 in Waddinxveen. opvallend. Bij de twee andere gevorderden te zien. Carine grote groepswerken, die uit twee maal vier doeken bestaan, was de samenwerking zeer intensief. Het resultaat is geïnspireerd op de Co- sa- menwerkten in stijl en kleurge bruik. Het is de bedoeling dat Kransen Aangekomen bij het monument stijgen de tonen van muziek- het Coenecoopcollege vereniging Concordia op in de lucht. Kinderen staan al klaar met kransen. Veel toeschou wers zijn door de regen naar van nagedachtenis Op de eerste plaats is Cor de Vlieg op en opent zijn prijzenkast. Vlieg vrijwilliger bij WSE. Hoe is hij bij die voetbalvereniging te rechtgekomen? „In 1967 ben ik bij WSE in de jeugd gaan voetbal len," legt hij uit, „ik voetbal er nu WADDINXVEEN/BOSKOOP - Bewegingsdocente Nanny Voge laar organiseert een zittende be- wegingsles voor mensen die een overwegend zittend leven leiden. Woensdag 1 juni geeft ze om 20.00 uur een korte lezing en aanslui tend een eerste les om de kwali teit van onze bewegingen te leren ontdekken. Het belooft een zeer speciale les te worden want de mensen komen op iets te zitten waar waarschijnlijk nog nooit ie mand op gezeten heeft. De cursus is geschikt voor jong en oud, voor mannen en vrouwen. Juist voor mensen die veel zittend werk hebben. Door het willen ontdek ken wordt het duidelijk hoe een simpele beweging invloed heeft op het totale lichaam. Men krijgt meer controle over haar of zijn be wegingspatroon, maar vooral ook WADDINXVEEN - Cor de Vlieg is geboren en getogen in de Sint Victorstraat, in de echte arbeiderswijk Victorwijk. Opgroeien tussen al die harde werkers heeft hem zelf dan ook aan de juiste mentaliteit geholpen. tot overbelasting van die onder deeltjes aanwezig is. De bewegingen die gemaakt wor den zijn heel subtiel en geraffi neerd maar de te verkrijgen in zichten zijn verrassend. Het is in to en bleek hij vier scherpe patro- dit opzicht dan ook bewegen van uit een ander perspectief. De kosten zijn 10 euro voor Diezelfde nacht is ook ingebroken in een tweede bedrijf op Coene- tronische apparaten buit ge- coop. Ook hier werd een deur maakt. De technische recherche opengebroken. Uit dit pand werd heeft een onderzoek ingesteld. een kluis ontvreemd. Tot slot werd deze nacht ook in gebroken in een horecagelegen heid aan de Nesse. Hier werd een houdt op zaterdag 21 mei ruit ingegooid, waarna de daders naar binnen konden klimmen. Vanuit speelautomaten werd geld 13.30 uur terecht op het politiebu- ontvreemd. Ook werd een laptop meegenomen. necoopcollege met hun ouders hiervoor in te zetten. Ik vind dit op de oude begraafplaats bloe- het minste wat ik kan doen, al men gelegd. Het is niet meer sta ik er wel ieder jaar bij stil, een gedenking van alleen oude- Ondanks het slechte weer zijn ren, maar nu ook een noodza- er gelukkig toch veel mensen kelijke herdenking voor de jon- gekomen. Het is een bijzondere geren. Ik vind het dan ook heel bijzonder dat de jongeren van het Coenecoopcollege het mo nument willen adopteren. Ook de jongeren zullen een bijzon dere rol vervullen bij deze her denking." Dit jaar houdt Hans Geel voor Mulder-Luyt aanwezig, evenals de veertigste keer de 4 mei- een dochter van Hendrika van voordracht. „Op deze vierde de Kroef-Wittenberg. Bijzonder mei herdenken wij in eendracht is deze avond ook het kransleg- met de nabestaanden allen, bur gers en militairen, die sinds het uitbreken van de Tweede We reldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter hoe de oorlog is verdwenen. En wereld in oorlogssituaties en bij herhaal ze honderd malen, alle vredesmissies het offer van hun leven brachten." Tijdens deze herdenking rond Geel zijn aan deel af en draagt de fakkel over aan de leerlingen van het Coe necoopcollege. Zij noemen van avond vijftien namen, beroepen zijn. En dapper." De en leeftijden van gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en voor ieder van hen wordt een witte roos neergelegd. Voor de- klinkt uit veel monden. Daar- gelegenheid zijn vijftien leer- mee is de herdenking ten einde. De scouts en de leerlingen wor den allen hartelijk bedankt. „Opdat wij niet vergeten. Ge denk de 4e, vier de 5e mei." reau aan de Limaweg te Wad dinxveen. Daar staat inmiddels een grote partij fietsen, waarvan Diefstal geen eigenaar fe achterhalen is. Op zaterdag 7 mei is een 34-jarige Ook inwoners uit omliggende ge- Waddinxveense vrouw aange houden op verdenking van win keldiefstal in een zelfbedienings- zaak aan de Passage. De vrouw werd betrapt door winkelperso- fietsen waarvan geen eigenaar be- neel en is daarna overgedragen kend wordt, worden doorver- aan de politie. Na verhoor is de kocht aan een opkoper. Tientallen bekers komen er te voorschijn. „Het zijn ruim 20 prij zen die ik met vogeltentoonstel- lingen heb gewonnen. Waar ik het meest trots op ben? De eerste nog steeds bij de senioren, in WSE plaats voor 'Eigen Kweek Zeebra- 7. In 1978 begon ik met vrijwilli- vink'. Ik kweek sinds 1978 vo- gerswerk, ik werd jeugdleider gels." van de D3. Pas in 1990 ben ik ge- Hoe is de interesse voor vogels stopt met het jeugdleiderschap, ik ontstaan? De Vlieg: „In 1975 vond het eventjes genoeg ge- bouwde ik voor het eerst een vo- weest. Maar ik wist zeker dat ik gelhokje, waar vogels massaal op nog iets voor de vereniging wilde afkwamen. Zodoende groei je betekenen, ik wist alleen niet wat. Uiteindelijk besloot ik een scheidsrechterscursus te volgen. Die cursus doorstond ik met suc- individuele bezigheid. Het is een uitdaging om samen iets te creë ren. Het schilderen van verbin dingen en het samen zoeken naar ben al oplossingen is een boeiend en leerzaam proces geweest. Met Dit centrum valt onder de koepel veel enthousiasme en inzet zijn er vijf groepswerken ontstaan, die op verschillende wijze tot stand De feestelijke overhandiging van zijn gekomen. Het basisprincipe de groepswerken was op 9 mei bij bestaat uit een bepaald formaat Antaris 4. doek, dat een onderdeel moet Voor de drie andere groepswer- gaan vormen van een groter ge- ken heeft Zorgcentrum Souburg heel. Bij het thema 'BOS', dat uit al belangstelling getoond. Meest- twee keer drie schilderijen op pa- al is er voor deze centra geen nel bestaat, heeft de groep van zes kunstbudget beschikbaar. De cur- personen vooral de eenheid ge- sisten willen op deze wijze de zocht in het formaat, de achter- centra de mogelijkheid bieden grondkleuren en het gekozen the- een hal of ontmoetingsruimte een ma. Bij de 'Expressionistische kleurrijk accent te geven. Bedreiging en diefstal onderdeeltjes waardoor het risico Op woensdag 4 mei heeft de poli tie een zestienjarige Waddinxve- ner aangehouden op verdenking van bedreiging in de relationele sfeer. Verder wordt de jongeman verdacht van diefstal van een au- Hans Geel en de leerlingen van het Coenecoop College herdenken de gevallenen. Dirigent Wat is er zo leuk aan scheidsrech ter zijn? Je krijgt toch de hele wed- ling. Ook breng ik de uitnodigin- strijd lang allerlei verwensingen gen rond." Wat houdt het lid zijn van spelers en publiek naar je van een vogelvereniging eigenlijk hoofd? „Ja, maar dat hoort erbij," in? „Hoofdzakelijk belevenissen aldus Cor de Vlieg, „tot op zekere uitdelen en kennis opdoen. En hoogte welteverstaan. Natuurlijk vooral gezellig onder elkaar ko- die men, gewoon een beetje ontspan ning zoeken." En Cor de Vlieg is een echt gezelligheidsmens. „Ja, ik heb ze aardig onder controle. In ik heb echt behoefte aan gezellig- het veld ben ik streng, maar recht- heid. Dat zoek ik op en probeer ik vaardig. Als scheidsrechter ben ik ook uit te dragen." de dirigent van een wedstrijd. Dus als iemand een valse noot speelt, moet ik ingrijpen." Wat is tot nu toe het hoogtepunt in De Vliegs scheidsrechterscar- rière? „In de tijd dat de jeugd van WSE nog landelijk speelde, mocht draait ik vaak fluiten. Dan moesten ze overal. In elke instantie zijn vrij- onder andere wedstrijden spelen willigere nodig om de boel draai- tegen de jeugd van Feyenoord. Voor mij was het een enorme eer dat ik leiding mocht geven bij over het algemeen zijn het de ou- wedstrijden op zo'n hoog ni veau." Doet hij naast het jeugdlei derschap en het fluiten nog meer werkzaamheden voor WSE? De Vlieg: „Ik sta ook regelmatig ach ter de bar. Als ze iemand nodig hebben, val ik in. Ik ben sowieso bijltje erbij neer. Ze hebben niet de bereid om overal in te vallen, voor juiste mentaliteit. Hoe komt het dat Cor de Vlieg wel zo'n harde werker is? „Ik ben geboren en getogen in de Sint Vic torstraat,in een echte arbeiders wijk", legt hij uit, „wij zijn so wieso harde werkers. Daarnaast gers binnen de vereniging naar de is mijn moeder altijd een enorme zin te maken. Ze werken zelf ook inspiratiebron voor mij geweest, hard en dat werkt weer bijzonder Ik kom uit een gezin met zes kin- stimulerend naar andere mensen deren en vind het heel knap hoe binnen de club. Ik breng overi- zij met kleine middelen de boel bij gens ook één keer per week het elkaar heeft weten te houden. Ze weekkrantje van WSE rond. Dat wist zich altijd voor iedereen weg doe ik graag voor de mensen die te cijferen. Twee jaar geleden zijn het krantje nu al jarenlang maken, we haar helaas verloren, dat was het zwaarste moment uit mijn le ven. Ik ben haar eeuwig dankbaar voor de jeugd die ze me heeft ge- Vogelvrienden geven. Nogmaals, we hadden niet Naast WSE, is Cor ook lid en vrij- veel geld, maar toch hadden we williger van de Waddinxveense vogelvereniging De Vogelvrien den. Meteen als we het over dit onderwerp hebben, staat Cor de nen genieten." Inbraak 1 contact met de verdachte gaf deze In de nacht van donderdag 5 op zich zelf aan. Hij is op vrijdag 6 vrijdag 6 mei is ingebroken in een mei voor de officier van justitie in garagebedrijf op het Coenecoop- Den Haag geleid. bedrijventerrein. De voordeur van het pand werd opengebroken waarna de daders in het bedrijf diverse vernielingen aanrichtten. Onder andere twee ruiten van het bedrijf werden vernield. Voor zo ver na te gaan wordt er niets ver mist. Inbraak 2 Tussen zaterdag 6 en zondag 7 mei is ingebroken in een woning aan de Zuidkade. De dader wist aan de achterzijde van de woning via een raam binnen te komen. Bij de inbraak werden cd's en elek- nen bij zich te hebben. Met de te hard reden over de Beijerinck- door hem gestolen auto raakte hij laan. Daar werd hun snelheid op 13 in de omgeving van Utrecht be- 140 kilometer per uur geklokt ter- uur les. Geïnteresseerden kunnen trokken bij een eenzijdig ongeval, wijl maximaal tachtig is toege- zich opgeven bij Nanny Vogelaar Hij vloog uit de bocht tegen een staan, telefoon 0172 - 231702 of contact paal, waarop hij het voertuig ach- via de e-mail via www.bewe- terliet. Na intensief telefonisch gingsleer.com. er steeds verder in. Ik kocht vogels voor vijf gulden en ben zelf vo gels gaan kweken. In 1978 sloot ik mezelf aan bij De Vogelvrienden, ces en ik kreeg een certificaat. Met Daar heb ik een hoop geleerd. Ik dat certificaat op zak mocht ik wedstrijden gaan fluiten binnen de vereniging. Dat beviel me me teen heel goed. Zo goed dat ik tot wen. Dat heb ik gedaan en gaan de dag van vandaag scheidsrech- deweg zie je steeds meer ter ben." resultaten. Eén keer per jaar hou den we een vogeltentoonstelling, dan help ik met het opzetten en het afbreken van de tentoonstel- WADDINXVEEN - Woensdag 4 mei, Nationale Dodenherden king. De Ontmoetingskerk loopt vol. Burgemeester Roijers herdenkt samen met alle aan wezigen de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog, de on derdrukten en ook de slacht offers van zinloos geweld. „We staan stil bij vrijheid. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Vrijheid delen is de kunst. Laten we daar zestig na de oorlog bij stilstaan. Vandaag intensief, maar ook als voortdu rende activiteit in ons leven." De klanken van de vleugel vul len de kerk. Mannenkoor De Gouwestem valt in. Alle toe hoorders zijn stil en zichtbaar onder de indruk. De vele man nenstemmen zwellen aan. Deze avond lezen twee leerlin gen van gedichten voor. De woorden zijn indrukwekkend en bezor gen veel toehoorders kippenvel op armen en benen. „Er rijdt deze plaats door mijn hoofd een trein vol gekomen. De burgemeester joden, ik leg het verleden als neemt het woord. „Bij dit mo- een wissel om" Er wordt met el- nument herdenken wij de ge- kaar gezongen en nagedacht, vallenen van de Tweede We- Dominee De Jong vertelt dat we reldoorlog. Begin deze avond niet gericht moeten zijn op ons- hebben leerlingen van het Coe- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 MEI 2005 PAGINA 23 Naam: Adres: Postcode: Plaats: I TELECOMMUNICATIEDATA- I NETWERKEN Noordkade 56a Waddinxveen t> (0182) 63 09 66 lntemetvwvw.flexcombv.nl KWSHH Mobiele telefonie Carkitsystemen inbouw Telefooncentrales Aanleg Idatalnetwerken Netwerkbeheer ISDN/ADSL-aansluitingen Wie nu kiest voor een kennismakingsabonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vijf weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 12,95. Waddinxveen: Wilhelminakade 48-52 Tel. 0182-615066 www.hoogenboezem.nl Tel: (voor controle op de bezorging) L>a's lekker meulxrlen. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. “Rijn en Gouwe gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Zie voor nadere informatie het colofon van Rijn en Gouwe". Indien daartoe aanleiding bestaat kan het proefabonnement geweigerd worden. Door Brigitte Bosman ïfc,..

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 23