Dieren centrale Voorlichtingsavond over autisme bij GGZ kinderen en jeugd in Gouda. A Campo is als GZ psy choloog verbonden bij het Cen trum Autisme, onderdeel van Ri- vierduinen te Oegstgeest. Vervolgens is er ruim de gelegen heid om met elkaar van gedach ten te wisselen en eventuele vra gen te stellen. Er is op deze avond schriftelijke informatie aanwezig. Website Waddinxveen beste in de regio OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Klaverjasavond bij autoclub R U B R E K T E G M E N E E GROEN OPSCHOONACTIE 28 MEI BEZWAAR RUIMTELIJKE ORDENING VERGADERINGEN BOUWZAKEN CHEMOKAR plaat- INLOOPMIDDAG CENTRUMPLAN www .wad dinxveen.nl i Gezamenlijk initiatief open kerk De avond is toegankelijk voor een breed publiek: cliënten, familiele den, hulpverleners en andere geïnteresseerden. voorde Waddinxveen Poes, Cypers, zonder wit, licht onder kin, is gechipt, Marga Klompehoeve Waddinxveen Eend, Talinger, Grijs-blauw, bruin op borst, is geringd, klein soort, Gerstakker, Waddinxveen REFERENDUM EUROPESE GRONDWET vanaf 19.45 uur. Het klaverjas sen begint uiterlijk om 20.15 uur. Deze avond worden er vier ron den om leuke en nuttige prijzen gespeeld. Deelname is niet afhankelijk van het lidmaatschap van de vereni ging- VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN nig oogcontact of heel indringend aankijken. Deze verschijnselen worden meestal op jonge leeftijd al duidelijk maar de diagnose is niet makkelijk te stellen. Voor de omgeving is het omgaan met ie mand met autisme erg vermoei end en ouders voelen zich vaak machteloos. Op deze voorlichtingsavond zul len twee sprekers (Gertjan van Hinsberg en Sandra a Campo) hun kennis en ervaring met de aanwezigen delen. Van Hinsberg is als GZ psycholoog werkzaam WADDINXVEEN - De website www.waddinxveen.nl is bij het jaaronderzoek 2004 van Over- heid.nl op de zeventiende plaats geëindigd op de ranglijst van 510 (deel)gemeentelijke websi tes. Dit betekent ook dat de web site van Waddinxveen als beste in de regio uit de bus is geko men. In de editie van 2003 stond Waddinxveen (nog) op de 68e plaats. In opdracht van het Mi nisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in okto- ber-november 2004 de 'over- heid.nl monitor 2004/2005" uit gevoerd door Advies.overheid.nl. Het eind rapport is op 24 maart gepresen teerd bij de Kennismarkt Elek- tronische/Andere Overheid in Den Haag. Alle websites zijn be oordeeld op gebruiksvriende lijkheid, algemene informatie, Voor gratis registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kunt u bellen 0186- 601199 Binnen 24 uur staat uw melding op internet. Kijk voor recente ge gevens op www.dierencentra- le.nl GOUDA - Op dinsdagavond 24 mei organiseert de GGZ Midden- Holland, in samenwerking met een aantal andere organisaties, een voorlichtingsavond. Deze avond heeft als thema 'autisme bij kinderen en jeugd' en is één uit de serie voorlichtingsbijeenkomsten die de regionale GGZ-instanties elk jaar organiseren. De avond be gint om 20.00 uur (iedereen is welkom vanaf 19.45 uur) en duurt tot circa 22.00 uur. De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. De avond wordt gehouden in 't Brandpunt, Turfmarkt 58 in Gouda. Op deze avond staat het thema 'autisme' centraal. Autisme is een stoornis waarbij de verwerking van informatie uit de sociale om geving verstoord verloopt. Dit kan zich op veel verschillende manier uiten: slecht persoonlijk contact kunnen maken, niet pra ten of anders dan normaal praten, in een eigen wereldje leven, wei- Vermist Poes, Rood, zonder wit, is zwan ger, Hollevoeterlaan Moerkapel- le Kater, Cypers, witte poten, snuit en vlekken op rug, hoektand steekt over onderlip, Weide- plantsoen Zevenhuizen Kater, Rood, witte borst, sokken, wit in snuit en vlekje op rug, wondjes bij oren, is zo goed als blind, is gechipt, Tesselschade- laan Waddinxveen Poes, Cypers, witte hals en voe ten, rode staartpunt, Groens- WADDINXVEEN - Omdat in Ne derland de meeste kerken door deweeks gesloten zijn, hebben de Immanuëlkerk en de Ontmoe- tingskerk te Waddinxveen enige tijd geleden het plan opgevat de kerkdeuren vaker open te zetten. Dit gezamenlijke initiatief is zo wel bestemd voor kerkleden als voor bewoners van Waddinxveen en omstreken om zodoende een moment van rust en bezinning aan te bieden. Om deze reden is al enige tijd iedereen van harte wel kom om op woensdagavond tus sen 18.30 uur en 19.30 uur de Im manuëlkerk binnen te lopen. Er is gelegenheid om onder an dere stil te zijn, te bidden, een kaars aan te steken, gedachten in een gastenboek op te schrijven. Ie dereen is welkom op iedere woensdagavond; de deur van de Immanuëlkerk, Prinses Beatrix- laan 2 te Waddinxveen, is open van 18.30 uur tot 19.30 uur. WADDINXVEEN - Autoclub 'De Gouwe Rijders' organiseert op donderdag 12 mei haar tradi tionele klaverjasavond. Deze wordt gehouden in Hotel Café Restaurant De Unie aan de Kerkweg Oost 226 in Waddinx veen. Inschrijven is mogelijk Gemeentehuis postadres telefax website e-mailadres De Gemeentebalie bestuurlijke informatie, dienst verlening, participatie, e-mailre- sponce plus een drietal intemet- technische onderzoeken. De gebruiksvriendelijkheid en de e-mailresponce scoorden 100%, voor de algemene infor matie kreeg Waddinxveen 88% van de te behalen punten en voor de andere onderdelen scoorde Waddinxveen een ruime voldoende. Dit leverde uiteinde lijk een eindscore van 71,35 pun ten op. Voor het onderzoek naar de kwaliteit van de overheidsweb- sites zijn twee methoden van on derzoek toegepast: een checklist- onderzoek, gericht op de inhoud van de websites en een geauto matiseerde meting, gericht op gebruiksvriendelijkheid en duurzame toegankelijkheid van de websites. Gevonden Kat, Rood, licht van kleur, witte buik, poten en wit in snuit, Oost- polderweg Waddinxveen Poes, Zwart, witte poten, bef en snuit, Bilwijkerweg Stolwijk Kater, Cypers, met veel wit, Spoorweglaan Moordrecht Poes, Zwart, met witte afteke ningen, Oosteinde Moordrecht Parkiet rozella, Rood, is geringd, Gruttodreef Waddinxveen X BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 WOENSDAG 11 MEI 2005 WADDINXVE veroor- Gouwe" vastgesteld; de huidige exploitatieverordening afgeven. het Afvalbrengstation Zuidelijke Rond stem kunt uit- i OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag 08.30 14.00 uur vrijdag 08.30 - 12.30 uur donderdagavond 17.00 - 20.00 uur COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie Al deze informatie vindt u ook op www.wad- dinxveen.nl. SPREEKUREN De burgemeester houdt spreekuur op maandag van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via S 624 600. - Chopinlaan 34, 1 den in de voortuin, de boom zaakt overlast. iplaren de Euro- van de met het daarbij van de de Verorde- de Verordening afvalstoffen- Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. van de Euro- speciale ant- van het laar van I I gewijzigd uitvoeren van de bouwvergunning le het plaatsen van een geluidsscherm (4-5-2005) Bij inwilliging van uw verzoek ontvangt degene die voor u gaat stemmen een groen volmachtbewijs. Deze kiezer kan uw volmachtstem uitsluitend gelijktijdig uitbrengen met zijn of haar eigen stem. Als het volmachtbewijs wegraakt, kun nen wij geen nieuwe meer uitgangspunten, feiten en Voor de kinderen is er een speelhoekje ingericht, boven dien krijgen ze een leuke attentie. En voor u staat de koffie klaar! 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl 62 45 00 OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven? Neem contact op met de coördinator Wijk- en Buurtbeheer van- de gemeente, telefoon 624 500 of per e-mail: qemeente@waddinxveen.nl. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat de infor matiebijeenkomst niet is bedoeld voor koopge gadigden. Wijkbewoners hoeven het niet alleen te doen: de gemeentelijke opschoonwagen komt met materialen langs ter ondersteuning. Deze kiezer kan uw volmachtstem uitsluitend gelijktijdig uitbrengen met zijn eigen stem. Hij kan bijvoorbeeld dus niet eerst 's morgens zelf gaan stemmen en dan later bij voorbeeld 's middags nog eens voor u gaan stemmen. U mag niet op uw gegeven volmacht terugkomen. Eens gegeven, blijft gegeven. U mag zelf niet meer aan de stemming deelnemen. Uw gemachtigde mag verder niet meer dan 2 volmachtstemmen uitbrengen. In totaal kan hij of zij dus maximaal 3 keer stemmen; 2 keer voor een ander en 1 keer voor zichzelf. VERLEENDE RECLAMEVERGUNNINGEN De volgende reclamevergunning is verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20040118 Mozartlaan 52, het plaatsen van een reclame op de gevel (3-5-2005) aan de INTEGRALE TEKST EUROPESE GRONDWET BESCHIKBAAR Bij de Gemeentebalie zijn 2 exemplaren van de Europese Grondwet voor u ter inzage gelegd. Deze exem bevatten de integrale tekst (491 pagina's) van pese Grondwet. ZATERDAG 21 MEI 11.00-15.00 UUR IN HET TREFPUNT, STATIONSSTRAAT 18 Nieuwsgierig hoe straks het nieuwe stadshart van Wad dinxveen eruit ziet? Waar de winkels, de woningen, de groenstroken komen? Hoe de planning er uit ziet? Of heeft u vragen over en suggesties voor het nieuwe centrum? Kom dan een kijkje nemen in de nieuwbouwplannen tijdens de inloopmiddag. b Stemmen in een stembureau naar keuze Kunt of wilt u op 1 juni a.s. niet in uw eigen stembureau stemmen, maar u wilt wel persoonlijk uw stem uitbrengen dan kunt u in heel Nederland in een willekeurig stembu reau gaan stemmen. U moet hiervoor echter wel eerst een mondeling verzoek bij ons indienen. U moet dan uiterlijk vrijdag 27 mei a.s. persoonlijk uw oproepingskaart voor het referendum bij De Gemeenteba lie overleggen. Uw oproepingskaart wordt meteen omge zet in een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u overal in Nederland gaan stemmen. De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624 832 of 624 835. Als u een gedrukt exemplaar of een cd-rom pese Grondwet wilt ontvangen kunt een woordkaart invullen die u gratis bij de receptie gemeentehuis kunt krijgen. U kunt ook een exempl de Europese Grondwet ook bestellen via e-mail: referen- dumeuropesegrondwet@minbzk.nl of downloaden via de website www.ukomttochook.nl. voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" De agendastukken liggen op werkdagen tij dens kantooruren in de leeshoek van de Gemeentebalie ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeente huis een brochure verkrijgbaar. Spelregels - bedrijven kunnen niet bij chemokar en weg terecht; - u moet het KCA gesorteerd aanleveren. Injectienaalden moet u in gesloten verpakking aanbieden; - u mag het KCA absoluut niet vooraf bij de halteplaats zetten. Kinderen kunnen ermee gaan spelen en dit kan echt heel gevaarlijk zijn. Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, land- schap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken. 2 Als de gemachtigde niet binnen uw eigen stemdistrict woont, kunt u tot en met woensdag 18 mei a.s. een schrif telijk verzoek doen om hem of haar te machtigen. Formu lieren hiervoor kunt u afhalen bij De Gemeentebalie of schriftelijk, telefonisch of per mail aanvragen. De nummers en adressen staan hieronder vermeld. - de raad heeft de exploitatieverordening 2005 vastgesteld, onder intrekking van 1997; - de raad heeft ingestemd met het plan van aanpak werkgroep Waarden en Normen en r gevraagde budget van 10.000 euro. Wat is er allemaal te zien en te doen? - doorlopende presentatie van de stedenbouwkundige - maquette van het plangebied - sfeerimpressies, schetstekeningen - leestafel: o.a. planning, nota van cijfers Vragen stellen aan deskundigen Heeft u vragen over procedures, verkeerssituaties, groenvoorziening, bouwhoogtes, et cetera? Vraag ze gerust aan de aanwezige medewerkers van de gemeente en deskundigen. Ook uw suggesties zijn van harte welkom. STEMMEN BIJ VOLMACHT OF IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE Bij het op 1 juni a.s. te houden referendum heeft u de mogelijkheid een ander voor u te laten stemmen. Dit noe men we 'stemmen bij volmacht' (zie a). Ook kunt u zelf in een ander stembureau in Nederland stemmen dan het stembureau waarvoor u een oproepkaart ontvangt. Dit kunt u doen met een zgn. 'kiezerspas' (zie b). U kunt ook schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk woensdag 18 mei a.s. Formulieren hiervoor kunt u afhalen bij De Gemeentebalie of schriftelijk, telefo nisch of per mail aanvragen. De nummers en adressen staan hieronder vermeld. Als aan u een kiezerspas is verstrekt kunt u uitsluitend met deze pas aan de stemming deelnemen. Als u de pas kwijt raakt kunnen wij geen nieuwe pas meer verstrekken. Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehou den. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 's-Gra- venhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningen rechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De rech ter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 30 maart 2005 o.a. de onderstaande besluiten genomen. De ach terliggende stukken kunt u inzien bij de Gemeentebalie dan wel downloaden op www.waddinxveen.nl bij 'verga deringen'. INFORMATIEBIJEENKOMST BOUWPLAN MERCURIUSWEG 20 Een principeaanvraag om afgifte van een bouwvergunning is ingediend voor het oprichten van zestien woningen op het perceel Mercuriusweg 20. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20050137 Noordkade 102, het oprichten van een bedrijfsgebouw (29-4-2005) 20050140 Distripark Doelwijk, het oprichten van een rioolge maal (3-5-2005) 20050141 Rijksweg A-12, zuidelijke rijbaan Gouda-Woer- den, het gewijzigd uitvoeren fase voor Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenadatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is ver meld). Informatie over de beschikkingen genoemde afdelingen. - De raad heeft de heer G.W. Korevaar benoemd tot lid van de commissie Samenleving; - de raad heeft een aantal verzoeken om planschade van inwoners van de Raadhuisstraat afgewezen; - de raad heeft de Verordening tot eerste wijziging Legesverordening 2005 vastgesteld alsmede ning tot eerste wijziging van heffing 2005; - in verband met de gewijzigde vergadercyclus van de raad (lx per 7 weken) heeft de raad besloten om de verorde ning ex art. 212 GW (artikel 7: tussentijdse rapportage en informatie) in zoverre aan te passen dat de tijdstippen van het uitbrengen van managementrapportages en bestuurs- rapportages hier beter bij aansluiten; Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 624 832 of 624 835. a Stemmen bij volmacht Wilt of kunt u op 1 juni a.s. niet zelf uw stem uitbrengen dan kunt u dit door een ander laten doen. Dit kan op twee manieren: 1 U kunt uw oproepingskaart overdragen aan een andere kiezer die in hetzelfde stemdistrict is geregistreerd als waar u bent geregistreerd. U en degene, die voor u gaat stemmen moeten op de oproepingskaart in het daar voor bestemde vak hun handtekening zetten. Geef uw kaart pas aan een ander mee, nadat u zelf heeft ingevuld welke kiezer voor u gaat stem men. MEER INFORMATIE Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Speelman van de afdeling SOZA-GBA, telefoon nummer: 624 701 Het e-mailadres luidt: s.speelman@waddinxveen.nl. Post kunt u sturen naar Postbus 400, 2740 AA Waddinxveen. Of kijk op www.waddinxveen.nl onder actueel en kies daar voor 'referendum Europese grondwet'. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20050048 Kon. Wilhelminaplein 2, het gedeeltelijk veranderen van een winkel (4-5-2005) 20040296 Tweede Bloksweg 58, het oprichten van een berging (9-5-2005) 20040362 Coenecoop 79, het plaatsen van drie kantoorunits met een instandnoudingstermijn van zes maanden (9-5-2005) 20050020 Brugweg 92, het gedeeltelijk veranderen en het vergro ten van de woning (9-5-2005) 20050043 Beukenhof 5, het gedeeltelijk veranderen van een kin derdagverblijf (9-5-2005) 20050122 Woubrechterf 39, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een dakkapel op het achtergeveldakvlak (9-5-2005) - de raad heeft besloten om in te stemmen met het uitvoeren van het gemeentelijk beleid bij de invoering van de Wet Kinderopvang rond de tegemoetkoming aan de doelgroep sociaal-medisch geïndiceerden, voor het jaar 2005; - de raad heeft de subsidieplafonds 2005 vastgesteld; - de raad heeft de nota Welzijnsvisie "Geluk kunt u krijgen bij de DE GEMEENTERAAD vergadert op woensdag 18 mei, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis Op de agenda: - voorstel inzake een hernieuwd voorbereidingsbesluit loca tie Brugweg tussen nrs. 123 en 127; - voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor project driehoek RZG; - voorstel tot het vaststellen van de Kadernota structuurplan 2030 en het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het opstellen van een structuurplan Waddinx veen 2030; - voorstel tot vestiging van het voorkeursrecht o.g.v. art. 8a en 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor het per ceel kadastraal bekend Gemeente Waddinxveen sectie C nummer 2588; - voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied van het bedrijfsterrein Noordkade, globaal gelegen tussen de Noordkade en de Ringvaart, vanaf het weidegebied Gouwebos tot de Souburghlaan; - voorstel inzake inburgeringcursus voor oudkomers; - voorstel inzake de bestuursoverdracht verzelfstandiging openbaar onderwijs; - voorstel inzake de benoeming bestuursleden stichting openbaar en primair onderwijs; - voorstel tot vaststelling van de verordening op de (straat)naamgeving; - voorstel tot het bepalen van een standpunt m.b.t. het rap port 6e bestuurskrachtonderzoek; - voorstel tot vaststelling van de Verordening rekenkamer commissie Waddinxveen 2005; - voorstel tot continuering van de Jeugdadviesraad Wad dinxveen; - voorstel inzake bouwplan en aanvullende kredieten inte- gratieverbouwing/onderwijskundige vernieuwingen De Regenboog, locatie Jacob Catslaan la/3. Op zaterdag 28 mei a.s. van 9 tot 12 uur vindt de vijfde Opschoondag plaats in Waddinxveen. Alle wijken kunnen meedoen aan deze actie. WIJZIGING LOCATIES STEMBUREAUS De stemlocaties in de districten 6 en 10 zijn gewijzigd ten opzichte van vorige verkiezingen: - in stemdistrict 6 wordt het stembureau gevestigd in Buurtcentrum "De Boog" in plaats van de Bethelkerk; - in stemdistrict 10 wordt het stembureau gevestigd in de Prins Willem Alexanderschool in plaats van de school "De Leilinde". Kijk goed op uw oproepingskaart waar u uw brengen. In verband met deze aanvraag wordt op dinsdag 17 mei 2005 om 20.00 uur een informatiebijeenkomst gehou den in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen toegelicht en wordt de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Wethouder W.H.K. Dijksterhuis zal deze bijeenkomst voor zitten. Op vrijdag 20 mei 2005 kunt u uw bewaarde klein che misch afval (KCA) aan de chemokar afgeven. In de rubriek van volgende week treft u de tijden en sen aan waar de chemokar stopt. U kunt uw KCA ook brengen naar aan de Zuidelijke Rondweg.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 3