Wethouder Barth roept inwoners op voor een inloopmiddag Medische diensten Kerkdiensten Jaap Akkerhuis spaart voor gehandicaptenbusje in Rwanda Twintigste verkeers- proef voor scholieren Themabijeenkomst vrijwilligerswerk Europese Wereldwinkeldag in teken van chocolade en kinderarbeid Wethouder Gerts spreekt over WMO spreker: de Niet af Maar daarmee is voor de wet houder de kous niet af. Er STICHTING KWADRAAD, AL GEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK. Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur 17.00 uur De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. J. de Jong 17.00 uur ds. A.A.A. Prosman, Zoetermeer 'De Rank', Coenecoopcollege zondag 10.00 uur ds. M.A. Bos, openbare geloofsbelijdenis 18.30 uur ds. R. de Reuver, Bo lkoop CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN kind. Met het inkomen kunnen ontwikkelingspraktijken voor de gemeenschap die gericht zijn op gers van maatschappelijke sec toren en leden van het burger heer zoveel op als chocolade uit de reguliere handel!" woon toe aan een nieuw cen trum met meer aanbod en bete re voorzieningen. Dit blijkt ook der voor het centrum wordt Hans Barth regelmatig gecon fronteerd met de vraag waarom alles wat we willen ook echt kan. We moeten voorzichtig, behoedzaam en zorgvuldig be- heeft het Ministerie van Ontwik kelingssamenwerking een sport- weer huiswaarts. De Gehandicap- tenbond liet weten dat de wens bestaat om een eigen busje te be zitten voor het vervoeren van de 9.30 uur ds. IJ.R. Bijl, Moord recht RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom- Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182-613112. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas', me vrouw W.W.M. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bemhardlaan 79, Wad dinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens af spraak, tel. 0182-610462 of 0182- 516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen. Ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180-631451 of 06-11163246, voor minder drin gende vragen: vragen@dierenkli- niekzevenhuizen.nl. GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. H. ten Brin- ke, Bodegraven 16.30 uur ds. E. Brink MOERKAPELLE Hersteld Hervormde Kerk Dorpshuis 'Op Moer', Raad huisstraat Zondag 9.30 uur ds. B.M. Meuleman, Kockengen 16.30 uur ds. A. van Wijk, Her- kingen PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Protestantse gemeente i.w. Immanuëlkerk, Prinses Beatrix- laan zondag 9.30 uur ds. C. de GROENE HART ZIEKENHUIS Bleulandlocatie: Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050. Postadres: postbus 1098,2800 BB Gouda. Jozeflocatie Jan van Beaumont- straat. Voor het maken van poliklinische afspraken is elke polikliniek rechtstreeks te bereiken. Voor in lichtingen: tel. 0182-505050. Bezoektijden voor beide locaties: algemene verpleegafdelingen: 14.00 tot 15.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur. Voor informatie over wachttijden, opname, afdelingen etc. kan men terecht op www.ghz.nl. EERSTE HULP Voor eerste hulp kan men alleen terecht bij de afdeling Spoedeis ende Hulp op de Bleulandlocatie van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, Gouda. Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zaterdag 19.00 uur ring zondag 11.15 uur geen vie ring Mensen met ideeën om de 'Actie voor een busje' te ondersteunen zijn bij Jaap Akkerhuis zeer wel kom. Voor verdere informatie: Jaap Akkerhuis, Mozartlaan 107 2742 BR Waddinxveen, telefoon: 0182-613200. te zetten. Het is voor het winke lend publiek mogelijk om "pasta en hagelslag" dippen en/ of cho- lingen de 'Sponsortocht op de ijs- voor het goede zegel plakken is niet nodig) onder vermelding van de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. De Cliëntenraad Vierstroom be hartigt de belangen van de zorg gebruikers van Vierstroom. De Cliëntenraad is gesprekspartner van de zorgaanbieder en advi seert over de producten en dien sten en denkt mee over de toe komst van de zorg. Wat wil de cliënt en hoe wil de cliënt dat. BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur heer J.M. Verkerk omdat we het met zijn allen willen, daar bestaat geen ver- van mening over. Er be- ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade vrijdag 10.00 uur ring zondag 11.30 De Hoeksteen, Esdoomlaan zondag 9.30 uur ds. H. Schi- paanboord 18.30 uur ning, Streefkerk en kinderarbeid. Burgemees ter Roijers is aanwezig op het GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woensdag 11 mei 19.45 uur ds. M. van Kooten zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg maandag 2e pinksterdag 9.30 uur ds. J.G. van Tilburg een nieuwe locatie vinden voor Be Fair en de Gouwe Smash, ren en de mogelijkheid te geven die zullen ergens anders gaan tot inspraak, hebben we in die spelen. Hoe eerder nieuwe DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 11.00 uur, Jan Delhaas Het werk voor de Rwandese overheid zit er voor Jaap Akker huis voorlopig nog niet op. Hij heeft het al mogelijk gemaakt dat die zich bezig houdt met het ge- leerlingen van basisscholen kun- ven van geld aan nen volleyballen. Nu is hij ge- OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst verbetering voeding en WADDINXVEEN - Burgemees ter Roijers zal op dinsdag 24 mei het startsein geven voor de twin tigste verkeersproef van de groep acht-leerlingen van de ba sisscholen in Waddinxveen. Het startschot zal om 8.30 uur aan de Prins Willem Alexanderschool klinken. De proef zal op zowel dinsdag- als woensdagochtend georganiseerd worden. Omdat de Prins Willem Alexan derschool vorig jaar het minst aantal fouten heeft gemaakt, mo gen haar leerlingen als eerste vertrekken. Er zijn dit jaar 333 leerlingen die de basis school gaan verlate.n Veelal per fiets leggen grotere afstanden naar het voortgezet onderwijs af en vormen zodoende een groter ri sico in het verkeer. De Waddinx- veense afdeling van 3VO vindt het daarom heel belangrijk om de jeugd via deze proef nog eens op het belang vanverkeersveilig gedrag te wijzen. Er zal gestart worden vanaf het parkeerterrein achter het politie bureau waar, nadat de fietsen bijeenkomst bij te wonen, maar vergt tijd, de ondernemers van de Passage willen ook in finan ciële zin weten wat het gaat be tekenen als ze weggaan uit de Passage. Wat voor kansen biedt het nieuwe centrum en wat voor ondersteuning bieden de gemeente, projectontwikkelaar en belegger? Om gezamenlijk deze vraagstukken tot een op lossing te brengen, pakken we op korte termijn het overleg met de ondernemers weer op. Ik wil hierbij nog opmerken dat er op dit moment een onder zoek gedaan wordt door een onafhankelijk deskundig bu reau in opdracht van de onder nemersvereniging, de gemeen te en de Kamer van (foto PR) Koophandel. Het bureau on derzoekt wat de gevolgen van het nieuwe centrum zijn voor alle winkellocaties in Waddinx veen. In mei is een rapport be schikbaar en betrekken we de WADDINXVEEN - Op zater dag 14 mei wordt de Europese Ouderenvie- Wereldwinkeldag gehouden, uur eucharis- Dit jaar is het thema chocolade ds. H. Pen- tieviering maandag 16 mei 9.30 uur eucharistieviering, pinkste- ren dinsdag 17 mei 19.00 uur eu- Wilhelminaplein om als eerste charistieviering zijn duimen te drukken voor een speciale actie. zijn gekeurd, met de proef kan worden begonnen. Er mag alleen op verkeersveilige fietsen gereden worden, het is dan ook belangrijk om de fietsen ruim van tevoren te controleren op eventuele mankementen en die in orde te maken. Het ge beurt ieder jaar weer dat er kin deren komen met een fiets die in zo'n slechte staat verkeerd dat er niet op gereden mag worden. Aan ouders wordt daarom ge vraagd om vooraf naar de fiets van hun kind te kijken. Vorig jaar zijn er 28 leerlingen gezakt en 3VO denkt dat dit jaar een beter resultaat gehaald kan worden. Daar kunnen de ou ders/verzorgers ook positief aan bijdragen, door de kinderen het juiste voorbeeld te geven en de route met de kinderen te verken nen. De meeste fouten worden gemaakt door niet achterom te kijken en de hand niet uit te ste ken bij het van richting verande ren. Ook zijn er de laatste jaren kinderen die de rode lichten en spoorbomen negeren. verlening. De overgang van een groot deel van de AWBZ-zorg naar de gemeenten roept veel vra gen op. De onafhankelijke cliën tenraad van Vierstroom wil daar om zoveel mogelijk antwoorden zien te krijgen. Om die reden is mevrouw A. Kouwenhoven van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) uitgenodigd. Zij zal de aanwezigen informeren over de nota's van de zorg.Verder zal de Cliëntenraad haar cliënten over het doel en de functie van de Cliëntenraad informeren. De ge hele bijeenkomst is er volop gele genheid voor het stellen van vra gen. Circa duizend cliënten worden uitgenodigd deze gratis Bezoek en postadres: Station straat 12, 2741 HS Waddinxveen. Tel. 0182- 623040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorverbon den met de Vierstroom Zorglijn. VIERSTROOM JEUGDGE ZONDHEIDSZORG. 0-4 JAAR Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30 uur. Stationstraat 12, Waddinxveen. (www.vierstroom.nl) PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Hervormde gemeente Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.00 uur ds. M.C. Baten burg 10.30 uur ds. M.C. Baten burg 17.00 uur ds. G. Herwig, Kamerik ma. 16 mei 9.00 uur ds. J. de Jong, 2e pinksterdag HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE gebouw Staringlaan 19 zondag 9.30 uur ds. IJ.R. Bijl, Moordrecht 18.30 uur ds. A. van Wijk, Herkingen 2e pinksterdag JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespreking ding VERSLAVINGSZORG MIDDEN- HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Al-anon/ Alateen is een zelfhulp groep voor kinderen, vrienden en familie van alcoholisten. Voor meer informatie: Joke 0182- 612765 of Marieke 0182-503773. Voor problemen met alcoholge bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Industrie- straat la, Postbus 30, 2800 AA Gouda. Tel. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). doel: een busje voor de gehandi capte sporters in Rwanda. De droom van Jaap Akkerhuis is dat de sponsorschaatstocht, col lectes, inzamelacties en individu ele bijdragen genoeg geld voor het busje oplevert. „Het zou fan tastisch zijn om volgend jaar na mens de Waddinxveners het bus je te kunnen aanbieden." De bus wordt straks in Rwanda aangeschaft, mede omdat de au to's daar aangepast zijn aan het slechtere wegennet. Er is geld no dig voor de aankoop én het on derhoud. „Aan benzine en een chauffeur kunnen ze in Rwanda wel komen", aldus Akkerhuis. Zijn zoektocht naar organisaties die het busje willen sponsoren gaat door. Intussen heeft Wilde Ganzen zijn gironummer al be schikbaar gesteld. Individuele gif ten zijn fiscaal aftrekbaar. Giften voor de actie kunnen over gemaakt worden op rekening 40000 t.n.v. Wilde Ganzen Hilver sum onder de naam Handisport Rwanda. van onderwijs, de i gezondheidszorg worden betaald. Zo kunnen de kinderen later hun steentje bijdra gen aan de dorpsgemeenschap. Op de Europese Wereldwinkel dag vragen de Wereldwinkels aandacht voor de vele kinderen die moeten werken om het hoofd boven water te kunnen houden en het alternatief dat eerlijke han del biedt. Dit gebeurt met de slo gan: 'Thumbs up for fair trade' of tewel duimen omhoog voor eerlijke handel. En die duimen zijn niet alleen symbolisch. Gedu rende een maand verzamelt de Wereldwinkel duimafdrukken als bewijs dat veel mensen tegen kin derarbeid zijn. Op 12 mei zal bur gemeester Roijers als eerste zijn duimafdruk op een speciale pos ter zetten om de actie voor eerlij ke handel te ondersteunen. Tevens biedt Wereldwinkel Wad dinxveen hem een brief aan. Hier in staat het verzoek om bij aanko pen door de gemeente en de gemeentelijke instellingen bewust te letten op producten (zoals kof fie, thee, chocolade, presentjes) zonder kinderarbeid. Vanaf 14 mei tot half juni hangt de poster in de Wereldwinkel op het Wil helminaplein en zullen duimaf- sportvelden en tennisbanen be schikbaar zijn, hoe eerder we kunnen beginnen met de uit voering en realisering van het nieuwe centrum. Wij doen dan resultaten bij het overleg met de ook een beroep op alle inwo- ondernemers." ners en dan in het bijzonder op Als verantwoordelijk wethou- de mensen van Be Fair en de Gouwe Smash om mee te wer ken aan een ook voor hen ac ceptabele oplossing. Dit zal niet het na al die jaren nu wel gaat eenvoudig zijn. Vooral omdat lukken om een nieuw centrum een eenvoudige oplossing niet in Waddinxveen te realiseren, voor de hand ligt. De gemeente Volgens hem is het antwoord gaf onlangs al aan graag een eenvoudig.Het lukt dit keer Centraal Sportpark te willen re aliseren. Uit haalbaarheidson derzoek blijkt echter dat dit tijd schil vergt. Volgens de huidige plan- staat een breed draagvlak voor ning van het sportpark zouden de plannen. Waddinxveen is ge- de plannen van het centrum vertraging oplopen. Op dit mo ment zijn we hard aan het zoe ken naar een passende oplos- uit het feit dat sinds de Hema is sing. Een ander punt dat onze geopend, nu zo'n twee weken aandacht vergt zijn de ondeme- geleden, er meer bezoekers mers die op dit moment geves- naar het huidige gebied komen tigd zijn in de Passage. Zij wil- dan voorheen. Ten tweede hou- len weten wat er gaat gebeuren den we constant in de gaten of als het nieuwe centrum er is. De gemeente is bezig om voor dit vraagstuk een projectorganisa tie in te richten. Zorgvuldigheid kijken wat wel en wat niet mee genomen kan worden aan aantrekkelijkheden en wen sen." Huisarts en apotheek voor alle in woners van de regio Midden- Holland Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestda gen: HuisArtsenPost Midden- Holland (HAP) Jan v Beaumont- straat 4 (bij de Jozef-locatie), Gouda, tel. 0182-322488 (alleen na telefonische afspraak) Voor spoedmedicatie buiten kan toortijden: van 17.30 uur 's mid dags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestda gen: Dienst Apotheek Midden- Holland (DAM), Ronsseweg 138 (tegenover de Bleuland-locatie), Gouda. tel. 0182-698820, www. dam-mh.nl. discussie gevoerd over de arbo- regelgeving in het vrijwilligers werk. De Stimuleringsgroep Vrijwilligerswerk heeft in 2004 tijdens een themabijeenkomst het thema 'Veiligheid en vrijwil ligerswerk' onder de aandacht van de vrijwilligers gebracht. Er is die avond ingegaan op de ar- bo-voorschriften die gelden tij dens het uitvoeren van vrijwilli gerswerk. Het zag er toen nog naar uit dat besturen verplicht zouden zijn een gecertificeerd arbo-beleid te voeren. Inmiddels zijn de regels voor vrijwilligers versoepeld en heeft een aantal Waddinxveense orga nisaties de risico's binnen him organisatie in beeld gebracht. Deze inventarisatie helpt hen bij het schrijven van arbo-beleid dat bij hun organisatie past en dit beleid uit te voeren. Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zondag 9.30 uur ds. J.P. Ko- ning geen vie- Volgens de Wereldwinkel gebrui ken chocoladefabrieken in de Westerse wereld nog steeds cacao van plantages waarop kinderen keihard moeten meewerken. Ar moede is een van de belangrijkste oorzaken van kinderarbeid. Ze ker een miljoen boerengezinnen in Ghana zijn voor hun inkom sten aangewezen op cacao. Maar met een klein stukje land en de extreem lage cacaoprijzen levert dat niet veel op. Daarbij komt nog dat het prijspeil in Ghana de afge lopen tijd enorm is gestegen. Kle- en voedsel zijn peperduur en lang niet alle kinderen kunnen naar school. Hoofddoel van eerlijke handel is om boeren meer kansen te geven. Jong, openbare geloofsbelijdenis bineerd gehouden met de Rafa- Het levert een bijdrage aan de na- elgemeenschap Gouda, in het leving van de rechten van het schoolgebouw de Goudse Waar den aan de Catslaan 100 te Gouda. REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 10.00 uur ds. G.Ch. Duinker, Rotterdam drukken worden de afdrukken verzameld. Half juni worden alle 'duimen' aangeboden aan de bur gemeester en gemeenteraad. „We rekenen erop dat er dan garanties Door Brigitte Bosman kunnen worden gegeven dat ge- WADDINXVEEN - Na zeven jaar meentelijke instellingen kinderar- beidvrije koffie en kinderarbeid- vrije attenties zoals Max Havelaar project in Rwanda afgesloten. Bij gehandicapte sporters in Rwan- chocolade zullen schenken", al dus een woordvoerder van de Wereldwinkel. Voor de Waddinxveense Wereld winkel om chocolade extra te pro- coladefabrikant, -inkoper, of -im porteur en wat er dan nog over blijft voor het boerengezin. Cho- Cultuur wil graag veel clubtrai- colade met het Max Havelaar ners. „Ik zal docenten opleiden keurmerk van eerlijke handel, le- die op hun beurt deze trainerscur- vert de boeren in elk geval twee sussen gaan verzorgen", legt Ak kerhuis uit. Het werk zit er voor hem dus voorlopig nog niet op. Maar er is meer dat Jaap Akker huis voor Rwanda kan doen. De College laatste keer dat hij in het Afri kaanse land was, ontmoette hij de zullen naar verwachting veel leer- voorzitter van de Gehandicapten andere zorggebruikers en mantel- sportbond. Het werd hem al snel baan' schaatsen zorgers zijn ook van harte wel- duidelijk dat de sportende inva- kom. Zij kunnen zich schriftelijk liden in Rwanda aangewezen zijn aanmelden bij de Cliëntenraad op het openbaar vervoer, iets wat Vierstroom, Antwoordnummer voor hen vrijwel onmogelijk is. 10012,2800 VB Gouda. (Een post- Met eigen ogen zagen Akkerhuis en zijn vrouw hoe gehandicapte sporters probeerden een plaatsje in een taxibusje te veroveren. Maar de taxi's willen vaak de ve le spullen van de gehandicapten niet meenemen en het in- en uit stappen kost te veel tijd, waar door hun zitplaats in de taxi al snel ingenomen wordt door ande re reizigers. Zonder ooit bij hun sportevenement te zijn aangeko- Jaap Akkerhuis: „Het zou fantastisch zijn om volgend jaar het men, keren deze sporters dan busje aan te bieden." (foto Liesbeth van der Vis) WADDINXVEEN - De ontwikke lingen rondom de nieuwe WMO- regeling (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) veroorzaakt on rust bij zorginstellingen en zorg gebruikers. De Cliëntenraad Vier stroom heeft Wethouder Gerts van Waddinxveen bereid gevon den een toelichting hierop te ge ven in een speciale bijeenkomst met cliënten. De bijeenkomst staat gepland op 30 mei van 14.00 tot 16.30 uur in het Anne Frank Cen trum aan de Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen. De wethouder kan de (toekomstige) cliënten van ZEVENHUIZEN Vierstroom wellicht meer duide- Gereformeerde kerk lijkheid geven over wat er nu pre- zondag 9.30 uur ds. R. Klijnsma des gaat gebeuren rond de zorg- WADDINXVEEN - De Stimule ringsgroep Vrijwilligerswerk or ganiseert op verzoek van geïnte resseerde vrijwilligers van organisaties en hun bestuursle den een themabijeenkomst over 'Regelgeving en knelpunten in het vrijwilligerswerk'. In deze bijeenkomst zal vooral aandacht worden besteed aan de landelij ke regelgeving en de lokale uit werking daarvan. De heer G.P.J. Koopmans, CDA-Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, is uitgenodigd om iets te vertellen over de landelijk regelgeving. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuursleden en vrijwilli gers van organisaties en vindt plaats op donderdag 19 mei in het Trefpunt Stationsstraat 18, Waddinxveen. Het afgelopen jaar is in de gemeentelijke en lan delijke politiek een levendige dit project is Waddinxvener Jaap da. Akkerhuis altijd zeer actief be- Nadat Akkerhuis terug was in ei- trokken geweest. Het Ministerie gen land, heeft hij de wens van de van Onderwijs in Rwanda wil het Gehandicaptensportbond in de kerken kenbaar gemaakt. Collec tes werden beschikbaar gesteld. Zelfs een bruidspaar heeft zijn nieuwe huwelijkscollecte afgestaan voor het busje. Vorig najaar zocht Akkerhuis con tact met het radio- en televisiepro gramma 'Wilde Ganzen' dat zijn idee een goed initiatief vond. 'Wilde Ganzen' is een organisatie sportproject nu ovememen, maar moten en speciale acties op touw heeft Akkerhuis gevraagd nog een tweetal taken te vervullen. Bovendien heeft hij een missie: geld inzamelen voor een codrank te proeven in de chocola- busje voor de gehandicapte spor- destand op de Wereldwinkeldag. ters in het Afrikaanse land. Een stukje chocoladecake kan ook meegenomen worden. De We reldwinkel probeert hiermee mensen bewust te maken van hun aankopen. „Probeert eens leerlingen van basisscholen kun- ven van geld aan kleinschalige vast te stellen welk deel van de nen volleyballen. Nu is hij ge- doelen. Zij ondersteunt acties met opbrengst terecht komt bij de cho- vraagd om hetzelfde te doen voor zestig tot zeventig procent van basketbal, handbal en atletiek. En het bedrag en stimuleert en spon- het Ministerie van Jeugd, Sport en sort op die manier acties van scholen en verenigingen. In maart van dit jaar kreeg Akkerhuis te horen dat Wilde Ganzen definitief wilde meewerken aan de 'Actie voor een busje'. Direct daarna nam hij contact op met de gym- nastieksectie van het Coenecoop en ook zij stond positief tegenover het idee. Volgend jaar WADDINXVEEN - Nu de contouren van het concept Mas terplan steeds zichtbaarder worden, is het tijd om de plan nen niet alleen voor te leggen aan speciale klankbordgroepen, maar aan alle belangstellen den", zegt wethouder Barth. Vandaar dat de gemeente Wad dinxveen zaterdagmiddag 21 mei van 11.00 tot 15.00 uur een inloopmiddag organiseert. In het Trefpunt hangen schetsen, sfeerimpressies en is een ma quette opgesteld. We laten zien hoever we zijn en wat er de komende tijd nog allemaal gaat gebeuren. Die middag zijn de stedenbouwkundigen, mede werkers van het Projectma- Wethouder Barth neemt alvast een kijkje op de nieuwe locatie, nagementbureau en leden van het bestuur aanwezig om met de bevolking te praten. Daar- periode al vele bijeenkomsten naast is de middag bedoeld om georganiseerd. Toen de daad- inwoners de gelegenheid te ge- werkelijke locatiekeus gemaakt ven tot het stellen van vragen was, zijn we aan de slag gegaan en het geven van reacties. Bij met de vertaling van het pro- deze roep ik alle Waddinxve- gramma. Welke faciliteiten wil- ners op om hier gebruik van te len we allemaal op de toekom- maken. Mis geen kans om uw stige locatie en hoe kunnen we inbreng te leveren of om uw vi- dat het beste realiseren? Ook bij sie te geven, mis ook geen kans het beantwoorden van deze om uw steun te betuigen aan de vragen hebben we geprobeerd ontwikkeling van het nieuwe alle belanghebbende partijen zo centrum." goed mogelijk te betrekken. De inloopmiddag is niet de Daarnaast hebben we begin dit eerste mogelijkheid voor inwo- jaar workshops gehouden met ners om hun reactie te geven op omwonenden, vertegenwoordi- de plannen voor het nieuwe centrum", benadrukt de wet houder. Ruim een jaar geleden panel, hier zijn veel goede zijn we begonnen met het inten- suggesties gedaan. Inmiddels sief communiceren over de zijn we bijna zover dat we met plaats die het winkelcentrum een concreet voorstel naar de zou moeten krijgen. Er waren gemeenteraad kunnen." toen vijf mogelijke locaties in beeld. Op grond van argumen ten is gebleken dat de locatie naast het Burgemeester War- naarplantsoen ver uit de voor- moet nog heel veel gebeuren en keur had boven de vier overige dat in een korte tijd. Wij moeten locaties. Om alle inwoners en belanghebbenden te informe- i-W WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 7 WOENSDAG 11 MEI 2005 z*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 7