Wereldfeest Vluchtelingenwerk Vrijwilligerswerk moet makkelijker en plezieriger Heropening en open huis begraafplaats Westhage IB Wethouder Gerts spreekt over de WMO Oldtimer Kikkerrit komt er weer aan SFEERVOL, LIEFTINK SERRES a CWI start Vacaturecafé in Gouda Waddiesk8rock en Gooliefest www.lieftink.nl Kleding- inzameling Klaverjassen in de Boog Zoveel mensen, zoveel nationaliteiten. Op het Wereldfeest zijn ze allemaal hetzelfde. Ze zijn samen één. Liesbeth van der Vis kunnen de deelnemers onder Bel voor meer info: 0182 54 76 32 of mail naar: aertsglas@planet.nl (Centraal Administratie Kan toor) ook uitgenodigd. Zij zal de aanwezigen informeren over de nota's van de zorg. Verder zal de Cliëntenraad haar cliënten over het doel en de functie van de Cliëntenraad inforeren. altijd een bouwjaar van vóór 1960 hebben om deel te mogen nemen. Het inschrijfgeld bedraagt 15,- euro per auto, ongeacht het aan- LIEVER LIEFTINK 4WW RAM EN FA K vluchtelingen die begeleid wor den." Koopmans pleit ervoor dat alle vrijwilligers voor honderd procent moeten worden vrijgesteld van de ARBO-wet en de Arbeidstijdenwet. Foto PR een gezellig plekje. De avond wordt uiteindelijk afgesloten met een echt optreden van de GOUDA - Het Centrum voor Werk en Inkomen in Gouda houdt op donderdag 26 mei van 14.30 tot 16.30 uur zijn eer ste vacaturecafé. Tijdens een vacaturecafé kunnen werkzoe kenden en werkgevers elkaar treffen in een informele sfeer. De bedrijven Wolfson (callcen ter) en uitzendbureau Olympia zullen bij dit vacaturecafé aan wezig zijn. Een vacaturecafé biedt werkzoekenden de mo gelijkheid om onder het genot van een hapje, een drankje en muziek zijn kansen op de ar beidsmarkt te ontdekken. Be zoekers van het café kunnen bijvoorbeeld vacatures bekij ken, advies vragen over sollici teren of een CV-check laten doen. En kennismaken met werkgevers. Bij het eerste vaca turecafé zullen Wolfson uit Schoonhoven en Olympia uit zendbureau te Gouda zich pre senteren aan bezoekers. Bezoe kers kunnen van hen horen hoe het is om te werken voor of via deze organisaties. Zij weten al les over openstaande functies en functie-eisen. Wolfson zoekt mensen die graag in een call center willen werken. Olympia heeft momenteel voornamelijk mogelijkheden op het gebied van techniek, productie- en ad ministratief werk. Het vacatu recafé is echter open voor ie dereen. WADDINXVEEN - In Buurtcen trum de Boog in Waddinxveen wordt aanstaande vrijdag een koppel klaverjasavond gehou den. De avond begint om 20.00 uur en het inschrijfgeld! be draagt vijf euro per koppel. weer gen." Na deze uiteenzetting was er voldoende tijd voor vragen uit het publiek. Met elkaar wer den knelpunten en heer De Boer. „Er kan nog heel wat worden verbeterd aan de huidige regelgeving. Als we het de vrijwilligers gemakkelijker maken, kunnen ze zich concen treren op het vrijwilligerswerk en hoeven ze zich niet druk te maken over de regelgeving." Speciaal voor deze avond was de heer G.P.J. Koopmans, CDA- lid Tweede Kamer uitgenodigd. Hij komt graag op diverse plek ken in de samenleving, vooral mensen die zich bezig hou den met vrijwilligerswerk. Hij vindt het belangrijk om te kijken De wethouder kan de (toekom stige) cliënten van Vierstroom wellicht meer duidelijkheid ge ven over wat er nu precies gaat gebeuren rond de zorgverlening. De overgang van een groot deel van de AWBZ-zorg naar de ge meenten roept veel vragen op. De onafhankelijke cliëntenraad van Vierstroom wil daarom zo veel mogelijk antwoorden zien te krijgen. Om die reden is mw. A. Kouwenhoven van het CAK MOERKAPELLE - Aanstaande zaterdag zal wethouder de Jong de aula van de openbare begraafplaats Westhage officieel ope nen. Aansluitend nodigen de gemeente en de exploitant van de beide aulas, uitvaartverzorging R. in t Veld uit Zevenhuizen en Waddinxveen, alle inwoners van Moerkapelle en omgeving uit om kennis te maken met de 'vernieuwde' aula. Op deze dag staan tussen 14.00 en 16.00 de deuren van de aula open en ver zorgt firma In t Veld rondleidingen. De bijeenkomst staat gepland op 30 mei 2005 van 14.00 tot 16.30 uur in het Anne Frank Centrum aan de Jan van Bijnenpad 1. Circa 1.000 cliënten worden uit genodigd deze gratis bijeen komst bij te wonen, maar andere zorggebruikers en mantelzor- gers zijn ook van harte welkom. Zij kunnen zich schriftelijk aan melden bij de Cliëntenraad Vier stroom, Antwoordnummer 10012, 2800 VB Gouda (een post zegel plakken is niet nodig), on der vermelding van de naam, adres, woonplaats en telefoon nummer. verzekering wil dat dekken. Het is ook niet nodig, want we heb ben toch W.A.verzekeringen?" Koopmans maakt de kern van het actieplan aan de toehoorders duidelijk: „Geef besturen meer eigen verantwoordelijkheden en laat ze die ook ten volle bele ven." Vervolgens gaf Koopmans aan dat gemeentes heel veel kunnen doen om het vrijwilligerswerk gemakkelijker en plezieriger te maken. Beschikkingen zouden bijvoorbeeld eens per 4 jaar kun nen worden afgegeven. Het Door Brigitte Bosman WADDINXVEEN - In de hal van gebouw Waddinxveen We reldwijd spelen jongens een Ir- aans spel. Ze gooien met munt jes naar de muur en wie het dichtst bij de muur komt wint. Zo worden er enkele rondes na elkaar gespeeld. Het is vrijdagavond en Vluchte lingenwerk Waddinxveen houdt haar jaarlijkse feest. Een Wereldfeest dit keer. Vorig jaar ontving Vluchtelin genwerk als organisatie de Vrij- willigersprijs. Dankzij deze prijs kon er dit jaar toch een feest georganiseerd worden. „De subsidie voor Vluchtelin genwerk is enorm terugge schroefd, maar het aantal vluchtelingen is (nog) niet afge nomen. Allerlei nationaliteiten zijn op het feest afgekomen", legt Marleen Kwant van Vluch telingenwerk uit. Bijna zestig mensen doen mee aan de workshops of genieten van een hapje of drankje. In een lokaal van Wereldwijd kan een schilderworkshop wor den gedaan. Hanna laat er vol trots zijn zelfgemaakte kunst werk zien, dat straks in de hal mag hangen. Zijn zoon is aan de andere tafel nog druk bezig. Hanna en zijn familie komen uit Bagdad. Zeven jaar geleden zijn ze naar Nederland geko men. In die tijd had hij veel te maken met Vluchtelingenwerk en dat contact is altijd gebleven. Tijdens deze workshop is het de bedoeling dat er iets uit het land van herkomst wordt ge schilderd. Er liggen kaartjes met diverse onderwerpen waarvoor gekozen kan worden, zoals huis, school, gezin of tuin. Vanavond zijn er zo'n 15 mede werkers van Vluchtelingen werk op de been. Een groot deel van hen zit in de SKA, Sociaal Kulturele (inderdaad met een K) Activiteiten. Dit is een apar te groep medewerkers. Zij be geleiden geen vluchtelingen, maar organiseren vooral activi teiten zoals het Wereldfeest. „Vluchtelingen worden onge veer twee jaar begeleid tot ze voldoende zelfredzaam zijn”, vertelt Nellie Van Sluijs, mede werkster bij de SKA. „In het be gin is dat heel intensief, later bouw je dat af tot je alleen nog een soort vangnet bent. Mo menteel hebben we ongeveer 45 teit van het gebouw. De aula be schikt naast een kleine ont vangst- en baarruimte en een pantry ook over een grote ruimte voor condoleances en het houden van een afscheidsplechtigheid. In de aula kan op een stijlvolle en waardige manier de uitvaart van uw naasten gehouden worden. Daarnaast zijn in het kader van de brandveiligheid zowel in de aula van Moerkapelle als in de aula van Zevenhuizen een aantal werkzaamheden verricht aan het hang- en sluitwerk en de vlucht- wegaanduiding en zijn noodver- lichtingarmaturen en extra brandblusmiddelen geplaatst. De gebruiksvergunningen voor bei de panden zijn onlangs verleend. De aula op de openbare begraaf plaats Westhage heeft een heuse gedaantewisseling ondergaan. In opdracht van de gemeente is de afgelopen weken het gebouw in een andere kleurstelling geschil derd, die deze uitvaartaccommo- datié een geheel andere uitstra ling heeft gegeven. De kleuren aan de binnen- en buitenzijde van de aula op de openbare begraafplaats Westha ge aan de Akkerweg 82 - 84 in Moerkapelle sluiten aan op de kleur en sfeer in de aula op de openbare begraafplaats in Zeven huizen. De nieuwe kleurstelling, bestaan de uit gebroken wit en twee to nen geel, doet recht aan de kwali- andere eten en drinken onder weg verwachten tijdens de ver schillende stops. Aan het einde van de rit zal een défilé plaats vinden op het terrein van bus onderneming Connexxion aan de Hoogeveenseweg in Bo skoop. Hier kunnen belangstel lenden de Oldtimers rustig be kijken en zal van alles georganiseerd worden voor groot en klein. Voor de deelne mers zal hierna nog ter afslui ting een barbecue worden ge houden bij de start- en finishplaats aan de Loeteweg 4a in Hazerswoude. Via www.kikkerrit.nl kunt u zich eenvoudig online aanmel den. Bovendien kimt u hier ook foto's en verdere informatie over de kikkerit vinden. Aan melden kan ook per email: in- fo@kikkerrit.nl of telefonisch, via tel 0172 - 216305. hoe het beter kan. „Onze filoso fie is dat verantwoordelijkheden zoveel als mogelijk bij de men sen zelf moeten worden ge legd." Zijn betoog draaide om een aantal kernpunten, welke binnenkort aan Minister Zalm zullen worden voorgelegd. Koopmans pleit ervoor dat alle vrijwilligers voor honderd pro cent moeten worden vrijgesteld van de ARBO-wet en de Ar beidstijdenwet. In de Wegenver keerswet staat dat verkeersrege- laars verplicht verzekerd moeten zijn, maar geen enkele WADDINXVEEN - De stichting Samen Sterk Tegen Kindermis bruik organiseert aanstaande za terdag een kledinginzamelings- aktie in Waddinxveen. Met het geven van kleding steunt u de strijd tegen het misbruik van kin deren. Kleding en schoeisel kun nen vanaf 09.00 uur worden bui tengezet in de speciale zakken die iedereen in de bus heeft gekregen. Zo niet, stop uw spullen dan in een voor de aktie duidelijk her kenbare zak/doos op het trottoir. Per jaar worden zeker 85.000 kin deren geslagen, vernederd, mis bruikt of verwaarloosd. Een jeugd die beschadigd is veroorzaakt lit tekens die men gedurende de rest van zijn leven meedraagt. Van daar de oproep: Steun de kinde ren. Informatie over de stichting SSTK: tel.0183-562870/562713. Website: www.sstk.nl Door Brigitte Bosman WADDINXVEEN - Op verzoek van geïnteresseerde vrijwilligers van organisaties en hun be stuursleden organiseerde de Sti- muleringsgroep Vrijwilligers werk Waddinxveen een themabijeenkomst over 'Regel geving en knelpunten in het vrij willigerswerk'. Tijdens deze bij eenkomst, die afgelopen donderdagavond plaatsvond in het Trefpunt, werd aandacht be steed aan de landelijke regelge- bij ving en na de pauze voorname lijk aan de lokale uitwerking daarvan. Met een opkomst van zo'n 35 vrijwilligers en bestuurders zat de zaal aan de Stationsstraat knap vol. „Waddinxveners doen mij toch weer verrassen," re ageerde Janinka de Beer, coördi nator van de Stimuleringsgroep. De heer Willem De Boer, voor zitter van de SVW, opende de bijeenkomst met een voorbeeld van de Elfstedenfietstocht, wel ke hij afgelopen weekeind in Friesland had gereden. ,Zo'n tocht is alleen mogelijke dankzij de inzet van ruim 700 vrijwilli gers." In Zuid Holland zijn enorm veel vrijwilligers actief. Ruim 300.000 mantelzorgers le veren op dit moment tachtig procent van de zorg. Deze vorm van vrijwilligerswerk kent geen vergoeding en wordt met de in voering van de W.M.O. (Wet maatschappelijke Ondersteu ning) nog interessanter voor de gemeentes. „Laat de gemeentes dan de regels tot een minimum beperken. Maak het de vrijwilli gers niet te moeilijk," sprak de WADDINXVEEN - Na maan denlange voorbereiding wordt zaterdag 4 juni het grote skate en muziekfestival gehouden. Om 13.00 uur zal wethouder Dorenda Gerts het officiële startsein geven voor dit unieke evenement. De middag zal ge heel in het teken staan van ska te- en skateboardplezier met wedstrijden voor alle leeftijden en in diverse categoriën. Daar naast zullen er meerdere de monstraties plaatsvinden van onder meer Emerica demo ska teboard team, die met hun ska teboards de meest uiteenlopen de tries zullen laten zien. Halsbrekende toeren zal het R.S.I. demostunt inliners team Nederland laten zien. Skate- land Rotterdam zal, buiten de door de gemeente geplaatste skate-objecten een volledig ex tra skateparcours aanleggen, waarop tot 18.00 uur vrij geska- te kan worden. Skaten zonder muziek is ondenkbaar. Daarom zal DJ Stevie Sound live vanaf een groot podium de deelne mers en bezoekers vermaken met een grote muziekvariatie. Op muzikaal gebied zullen be zoekers niets tekort komen. Om 14.45 uur zullen twee Rooky bands de spits afbijten. Deze beginnende bands krij gen de gelegenheid om op het grote podium voor een groot publiek live op te treden. Om 15.30 uur zal Rhino HipHop, een echte rap en hiphop band uit het noorden speciaal voor de skateliefhebbers optreden. Een uurtje later is Bound 'n Blood aan de beurt. Deze echte skate en harcore band uit Bo skoop zal een spetterende live act geven. Rock Vocals, het alom bekende koor uit Wad dinxveen zal om 17.15 uur di verse pop en rocknummers op geheel eigen wijze vertolken. No Comment, een jonge frisse band uit het Westland, heeft al grote bekendheid en boven dien vele prijzen gewonnen, zal hun opwachting maken om 18.00 uur, gevolgd door Rosie een band uit Den Haag, die ACDC muziek speelt. De live-acts worden om 20.00 uur afgesloten door Ignition, een sterke rock coverband, waarna DJ Stevie Sound weer achter de knoppen van zijn mengpaneel zal plaatsnemen. Het festival wordt om 22.00 uur knallend afgesloten door Roadkill, een heavy metalband uit Den Haag, befaamd om hun live act waarbij de vonken afspringen. REGIO - De Kikkerrit met oldti mers is inmiddels uitgegroeid tot een populair evenement in Zuid Holland, met deelnemers uit alle delen van Nederland en scheelt veel tijd en werk voor zelfs daarbuiten. Op zaterdag 11 verenigingen. „Subsidies, ver- juni vindt de achtste editie van gunningen. Je kunt er slimmer de oldtimerrit plaats. De onge en sneller mee omgaan dan dik- veer 115 km lange route door het wijls gebeurt. Vrijwilligerswerk Groene Hart van Zuid-Holland is geen vanzelfsprekendheid! start in Hazerswoude en zal ein- Zorg ervoor dat mensen de lol er digen in Boskoop voor een in gaan hebben of krij- groots défilé. Potentiële deelnemers in het be zit van een oldtimer personen auto kunnen zich nog tot 1 juni problemen aanmelden. De oldtimer mag op een rijtje gezet en besproken, géén legervoertuig zijn en moet Naar voren kwam het idee om een dereguleringsgroep op te zetten, welke kan kijken naar de leges voor vergunningen, het omzetten van aanvraag naar meldingsplicht, het afschaffen tal inzittenden. Voor dit bedrag van de OZB voor verenigingen en het vereenvoudigen van pro cedures. Het maken van een risi- co-inventarisatie, een Arbobe- leid, zien vele organisaties nog als een hele kluif. „Je moet er zelf voor zorgen dat je er een goede club van maakt. Dat doe je gemakkelijk met de handlei ding van de SVW," verduidelijk te Janinka De Beer. „We kunnen in Waddinxveen alles goed op poten zetten. De Stimulerings groep helpt de vrijwilligers en hun organisaties daarbij." Trots wees Janinka de toehoor ders nog op de vrijwilligersvaca- turebank. Ook scholing en cur sussen zijn zaken die de Stimuleringsgroep oppakt en voor advies en ondersteuning kunnen vrijwilligers zeker te recht. Daarmee sloot Janinka De Beer een zinvolle avond af.„ De Stimuleringsgroep Vrijwilligers werk werkt graag voor de vrij willigers in Waddinxveen." WADDINXVEEN - De ontwik kelingen rondom de nieuwe WMO-regeling (Wet Maatschap pelijke Ondersteuning) veroor zaakt onrust bij zorginstellingen en zorggebruikers. De Cliënten raad Vierstroom heeft Wethou der Gerts van Waddinxveen be reid gevonden een toelichting hierop te geven in een speciale bijeenkomst met cliënten. kers al tegemoet. Ook Amal en haar dochter gaan een kijkje ne men. Ze zijn gekleed in prachti- Imzrekfen ge [\f00rj Irakese klederdracht, Het feest bruist verder. Op de kleding die zij altijd bij feesten grond zitten kinderen op kleed- dragen. Bij de percussieworks- jes en spelen 'imzrekfen', een hop is het een drukte van be- Marokkaans-Berbers spel met lang geworden. Twaalf instru- steentjes. In Iran noemen ze dit menten en hun muzikanten spel 'pangaq', wat vijf betekent, vormen samen één melodisch van vijf steentjes. Imane is 13 geheel. Mensen die nooit eerder jaar en komt uit Tunesië. Ze is iets met percussie hebben ge nu ruim twee jaar hier, woont in daan, mensen die nooit eerder Boskoop en gaat in Gouda op met elkaar samen speelden. Er school. Daar heeft ze ook al wordt geklapt, gespeeld, geluis- haar vriendinnen. Ze vindt het terd en genoten. Wanneer de fijn in Nederland en is blij hier workshops stoppen, start de te kunnen wonen. Intussen legt Wereldband zijn optreden. War- ze uit hoe het spelletje gaat, hoe me klanken stijgen op en vullen je de steentjes moet opgooien en de sfeer aan van het Wereld- vangen. Haar handen bewegen feest. Schilderijen worden opge- soepel en snel. Het spel wordt hangen. Er is nog meer eten en steeds moeilijker. Wie mis vangt drinken. Iedereen vindt weer is af, wie wint krijgt er een punt bij. Het wil Fatima, vrijwilliger- ster bij Vluchtelingenwerk, nog niet zo erg lukken. Na haar sta- percussiegroep, ge is Fatima bij Vluchtelingen werk blijven hangen. „Toen be geleidde ik de mensen", vertelt ze. Nu is ze naast haar gewone betaalde baan bij De Bruggen actief in de SKA. Boven komen de trommelslagen de bezoe- Ar, WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 15 WOENSDAG 25 MEI 2005 aim Produktieweg 15-17, Alphen aan den Rijn tel.0172-46 96 70 Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voorWaddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. B GLASZETTER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 15