c Meerwaarde Easy as Jazz weer succesvol nieuwe gemeente onderzocht Deze Week OPRUIMING I UwKFUKENAdviseunn! van der linde bv interieurverzorging Dorpstraat 38, Waddinxveen, Telefoon (0182) 612373. Grandioze verbouwings life garden Veel belangstelling voor Centrumplan Waddinxveen NU HOGE KORTINGEN OP: CV-KETEL NODIG? morgana Zeeuwse koorschool in St.Victorkerk [/SILCO Opschoondag Wijk Zuid Uw Albert Heijn ook op zaterdagavond tot 20.00 uur open Buurtsport Vrouwen van Nu Waddinxveense turners naar NK Succes Mimpen bestaat 25 jaar 24 UUR SERVICEDIENST groendecoratie Bedrijfsvoetbal Moerkapelle spitst zich toe Inloopochtend chronische pijn Aanhoudingen wegens afpersing Gezamenlijk onderzoek start september Gemeente presenteert contouren nieuw centrum Waddinxveen (foto:PR) Afgelopen donderdag vond in Easy Dinner opnieuw het evenement 'Easy As Jazz' plaats. V - 0000 NIEUW: Alles is klip en klaar, helder eerlijk en duidelijk 078 617 40 99 0172 244 271 Nefit-dealer matrassen luxe boxspring bedbodems hoofdkussens dekbedovertrekken karpetten tapijten C1000 v. Mourik Passage Waddinxveen De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrou wen van Nu, is de grootste al gemene vrouwenorganisatie van Nederland. Lees op pagina 13 alles over de afdeling Waddinxveen. jaar. Meer inlichtingen bij stich ting Jeugd en Jongerenwerk Mid- den-Holland, tel.nr. 06-12839280. Voor dit tweede Jazzconcert trad het kwartet, genaamd Ce- Tango en de magie van Piazol- la," aldus Guillermo Celano. De opmerkelijke Argentijnse klanken die destijds het huwe lijk van Maxima met onze kroonprins zo bijzonder hebben gemaakt, hoorde men zeker te rug met de typische onhebbe lijkheden van de Jazzmuziek. Ingrediënten zoals swing, vir tuositeit en improvisaties kon den op deze avond dan ook niet ontbreken. ringsplanning deel uit van de zogenaamde Realisatieovereen- komst (ROK). De ROK bevat ju ridisch contractuele afspraken tussen de gemeente en project ontwikkelaar William Properties om het nieuwe centrum te kun nen realiseren. De verwachting is dat de ROK in september aan de gemeenteraad wordt voorge legd. ATTEMA tel (0182) 61 35 00 UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN BEL (0180) 63 12 06 Silco voor uw hele interieur Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder P. VISSER EN ZN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 WADDINXVEEN - Aanstaande zondag treden de jongens van de Zeeuwse Koorschool op in de St.Victorkerk. Vanaf 10.30 uur verzorgt het koor de muzikale omlijsting van de vierde feeste- bloembakken aan van de wijk geschonken. Burge- AntnX snelservice 7Auto snelservice WADDINXVEEN - Het evene ment 'Easy As Jazz' vond afge lopen donderdag wederom plaats. Vanaf 21.00 uur vormde Easy Dinner de ontmoetings plaats voor liefhebbers van Jazz, eten en drinken en boven al Friendship Fun. Dit keer stond het concert in het teken van Argentinië en Jazz. BOSKOOP - De Stichting Bos koop Creatief organiseert op woensdag 1 en donderdag 2 juni een workshop groendecoratie. schikt voor tuin en balkon, met daar omheen slingerend een zo- merbloeier. De workshop wordt gegevend door Fransje van Pelt. De workshop is woensdagavond 1 juni van 20.00 tot 22.00 uur of donderdagochtend 2 juni van 9.00 tot 11.00 uur. Plaats: het Praathuis, Boskoop. De kosten bedragen 19,50 euro, inclusief materiaal. Inschrijven is moge lijk via de website www.bos- 25 Jaar geleden ging autorij school Succes Mimpen van start. Lees verder op pagina 13 lano Baggiani Group, op. Het kwartet bestond ui Guillermo Celano (gitaar), Marcos Baggia ni (drums), Natalio Sued (te norsaxofoon en clarinet) en Marcel Kroemker (contrabass). Deze muzikanten hebben in verschillende delen van de we reld hun opleiding genoten en op festivals opgetreden. Steden als New York, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Parijs en Brussel en Amsterdam hebben In de weken tot vrijdag 10 ju ni wordt voor de drieëntwin tigste keer het bedrijfs- en zo- meravondvoetbal van. de voetbalvereniging Moerka pelle gehouden. Lees meer hierover op pagi na 21 meester Roijers zal deze bloem bakken om 9.00 uur officieel overdragen. Tevens zal hij het van Zonnig Zuid in gebruik nemen en kun nen kinderen ballonnen oplaten om dit heuglijke feit te vieren. ongetwijfeld bijgedragen aan de specifieke sound van dit op merkelijke kwartet. Marcos Baggiani geldt bovendien als een van de belangrijkste heden daagse saxofoonspelers uit Ar gentinië. De Raad is er dan ook enorm trots op dat hij er op de ze avond bij is. „Het ritme en de emotie van de muziek, nam de bezoeker van het concert mee naar de straten van Buenos Aires, The New aan de gemeenteraad. Vervol gens neemt de commissie open bare ruimte half juni een stand punt in over het concept stedenbouwkundig Masterplan. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad eind juni het con cept Masterplan. Het Master plan maakt samen met het daar bij behorende programma, de planexploitatie en de uitvoe- REGIO - Volgende week woens dag is er weer een inloopoch- tend voor mensen met chroni sche pijn in het hockey en badminton. De tijden in Zevenhuizen zijn van 16.00-17.30 uur, in Moerkapelle van 18.30-20.30 uur. Deelname is Er wordt een frame gemaakt, ge- helpen, vandaar de inloopoch- gratis voor de jeugd van 8 t/m 15 tenden. Meer informatie te ver krijgen bij Hans Bandell, tel. 0182-375619 WADDINXVEEN - De Politie Hollands Midden heeft vorige week een 22-jarige man uit Wad dinxveen en een 27-jarige man zonder vaste woon en/of ver blijfplaats aangehouden. Tegen deze verdachten zijn diverse aangiftes gedaan terzake afper sing en/of bedreiging om geld. De twee verdachten zijn inmid dels voorgeleid aan de rechter commissaris die ze in bewaring heeft gesteld. De politie zet het onderzoek voort. Mogelijk hebben de ver dachten meer inwoners uit Wad dinxveen afgeperst. De politie roept deze personen op om aan gifte te doen bij de politie Wad dinxveen. Tijdens de kennismaking werden de gemeenteraden door burge meesters C. Rijsdijk van Boskoop en H. Roijers van Waddinxveen geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek. De onder zoeksopdracht wordt op dit mo ment verfijnd op basis van de eer ste offerteronde. Drie onder zoeksbureaus worden gevraagd een nieuwe offerte uit te brengen op basis van deze verfijnde on derzoeksopdracht. De verwach ting is dat de gemeenteraden van Boskoop en Waddinxveen in au gustus één van deze bureaus op- genieten met je ogen dicht lijke viering in het kader van het jubileumjaar. Vanaf 16.00 uur brengt het koor een aantal liede- koopcreatief.nl of bel naar Wille- ren ten gehore in de jarige Vic- ke Claus, telefoon 212274. torkerk. Pastor Van der Helm verzorgt een meditatief moment. Aanstaand weekend staan de Nederlandse Kampioen schappen turnen in Prinsen beek op het programma. Voor het eerst in de geschiedenis van T.O.O.S. zijn er vier tur ners die de zware opdracht hebben zich in de top van het Nederlandse turnen te neste len. Lees verder op pagina 21 projectontwikkelaar. De inloopmiddag is een vervolg op de serie workshops en infor matiebijeenkomsten die het af gelopen jaar zijn georganiseerd over belangrijke centrumgerela- teerde thema's. Omwonenden, raadsleden, ver enigingen, bedrijven/winkeliers en sociaal-maatschappelijke or ganisaties hebben tijdens deze bijeenkomsten meegedacht, ideeën ingebracht en suggesties gedaan, die waar mogelijk ver werkt zijn in het concept Master plan. De inloopmiddag gaf alle overige inwoners en belangstel lenden de gelegenheid kennis te dracht verlenen het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek naar nut een noodzaak van verregaan de samenwerking of fusie kan dan in september beginnen. Het eerste onderzoeksrapport is naar verwachting in december gereed. Aanleiding om op dit moment een onderzoek te laten verrichten naar nut en noodzaak van verder gaande samenwerking dan wel fusie vloeit voort uit de discussie over de voordelen van samen werking/samengaan binnen de colleges en raden van de beide ge meenten. WADDINXVEEN - In het Tref punt in Waddinxveen konden zaterdag 21 mei de resultaten bekeken worden van de plan- ontwikkeling van het nieuwe centrum tot nu toe. Zo'n 300 in woners en belangstellenden be keken schetsen, sfeerimpressies en maquettes van het nieuwe hart van Waddinxveen. Ook luisterden zij naar de presenta ties die stedenbouwkundige Jos van Eldonk gaf over de uit gangspunten van de centrum- ontwikkeling en het voorlopige resultaat van het concept steden bouwkundig Masterplan. Be zoekers van de inloopmiddag gingen ook in gesprek met be stuurders en betrokken mede werkers van de gemeente en de WADDINXVEEN/BOSKOOP - Afgelopen vrijdag hebben de ge meenteraden van Boskoop en Waddinxveen informeel hun ken nismaking hernieuwd. Aanleiding voor de bijeenkomst vormt het gezamenlijk onderzoek naar de meerwaarde van een nieuwe gemeente gegeven de toekomstige taken en regionale opgaven. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN - nemen van de plannen en ideeën tot dusver. Ook was er de mogelijkheid om aanvullende ideeën en suggesties in te die nen. Wethouder Hans Barth is ver heugd over de belangstelling tij dens de inloopmiddag van afge lopen zaterdag. „Ik ben positief verrast over de hoge opkomst en de vele enthousiaste reacties op de plannen. De centrumontwik- keling lééft onder de mensen. De mensen waarderen de informa tievoorziening over en de be trokkenheid bij de plannen van het nieuwe centrum. Wij zullen de inwoners blijven informe ren." Het college van B&W presen teert eind mei het concept ste denbouwkundig Masterplan WADDINXVEEN - Op 28 mei wordt in wijk Zuid weer de jaar lijkse opschoondag gehouden. Wijk- en Buurtbeheer Zuid, Be- nieuwe speeltoestel wonerscommissie Zuid en Speeltuinvereniging Zonnig Zuid zijn in goede samenwer king met de Gemeente alweer Na afloop van deze officiële han- druk bezig met de organisatie delingen staat er een kopje koffie van deze wijkactiviteit. Wijk- en of thee klaar in gebouw Zonnig Buurtbeheer Zuid heeft onlangs Zuid. de bewoners Om 9.30 uur start het opschonen van de wijk. Dit zal tot 12.00 uur duren en afgesloten worden met versnaperingen. Voor de deelne mende jeugd zal er een loterij worden gehouden. De organisa- REGIO - Vanaf deze week is er toren hopen op mooi weer en weer iedere week buurtsport op een fantastische opkomst, het voetbalveldje in de wijk Swanla in Zevenhuizen en op het pijn in het basketbalveldje aan de Akkerweg Workshop patiëntenservicebureau op de Jo- in Moerkapelle. Tijdens het buurt- zeflocatie van het Groene Hart sporten is er van alles te doen op Ziekenhuis. In Nederland leven sportief gebied, zoals voetballen, ca. 800.000 mensen met chroni sche pijn. Pijn die om wat voor reden dan ook niet meer over gaat. Praten met lotgenoten kan 0,065 korting op benzine 0,06 korting op diesel WAS-EN TANKSTATON^^^ g Kon. Wilhelminaplein I Waddinxveen Waddinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 57e JAARGANG nr. 2953 WOENSDAG 25 MEI 2005 V Voordelig tanken bij Was- en tankstation van Leeuwen A.s. zondag 29 mei koopzondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur Lid van UNETO-VNI gONDERHOUD [alle MERKEN I APK-KEURINGEN I DESKUNDIG^ ADVIES Let op de advertentie elders in de krant Coenecoop 260, 2741 PL Waddinxveen tel. (0182) 621 800 info@toyota-waddinxveen.nl Centrale vemarming Zevenhuizen (10 eurocent per minuut) Zijde 3-7 (filiaal), Boskoop, Telefoon (0172) 212544. Tuincentrum Life Garden Gouda Achterwillenseweg 31 Gouda (0182) 581337 50 meter achter station Gouda Goverwelle het snelle en persoonlijke adres voor: Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) slaapkamers Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen Tel. 0182 616878 www.silco.nl Met uw pinpas kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week voordelig tanken. En wanneer u onze "local card" aanvraagt dan betaalt u per 14 dagen (per automatische incasso). Ook onze milieuvriendelijke wasboxen zijn dag en nacht geopend. Met de krachtige hogedruk reinigers krijgt u uw auto weer schoon en glanzend!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1