Al 25 jaar succesvol op weg Sporenonderzoek Zuidkade Medische diensten Kerkdiensten Black Gospel concert 89 Bijzondere woningen in Zevenhuizen-Moerkapelle Project Catsburg feestelijk opgeleverd Colofon Het is even voor half vijf. Ruim ging Heilig Avondmaal Jfistoriscfi Waddinxveen STICHTING KWADRAAD, AL GEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK. De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. J. de Jong, be diening Heilig avondmaal 'De Rank', Coenecoopcollege zondag 10.00 uur ds. M.A. Bos 18.30 uur vesper in Immanuel- kerk Ontmoetingskerk, Groensvoorde zondag 9.30 uur dhr. M. de Rid der, Sassenheim 18.30 uur vesper in Immanuelkerk Familiebedrijf Voordat Johan zich bij zijn vaders bedrijf aansloot, hadden John en last die zij wellicht hebben onder vonden tijdens de bouw." Vermist Kater, Zwart, lichte ondervacht, dikke vacht, Wilhelminakade Waddinxveen Eend, Grijze, Talinger, bruin op borst, klein soort, is geringd, Gerstakker Waddinxveen Gevonden Reu, Mechelse herder, pup, hals band bruin, Zuidelijke dwars weg Waddinxveen Kat, Cypers, donkere rug, lichte kin, Noordelijke Dwarsweg Ze venhuizen huizen-Moerkapelle vertrokken omdat er geen woningen waren." Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182-613112. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas', me vrouw W.W.M. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bemhardlaan 79, Wad dinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens af spraak, tel. 0182-610462 of 0182- 516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen. Ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180-631451 of 06-11163246, voor minder drin gende vragen: vragen@dierenkli- niekzevenhuizen.nl. HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE gebouw Staringlaan 19 zondag 9.30 uur dhr. L. Stuur man, Rotterdam 18.30 uur dhr. L. Stuurman, Rotterdam REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzin nige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 10.00 uur dhr. H. de Waal, Leiden OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespreking BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur spreker: de heer R. Speelman DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 19 juni 11.00 uur, Jan Delhaas MOERKAPELLE Hersteld Hervormde Kerk Dorpshuis 'Op Moer', Raadhuis straat Zondag 9.30 uur ds. J.H.C. Olie, Spijk 15.30 uur kand. M. Diepeveen, Stellendam ZEVENHUIZEN Gereformeerde kerk zondag 9.30 uur mw. Ds. M.J. vd Veen-Schenkeveld, Rijswijk ze dan, 'daar kun je op oefenen'." Maar het allertrots is John Mim- pen op het slagingspercentage: „We scoren zeer hoog in deze re gio. Veel kandidaten slagen bij ons in één keer. Nou is zo'n sla gingspercentage ook niet alles, hoor. Het belangrijkste is dat kandidaten het naar hun zin heb ben. Daar begint het allemaal mee. Een rijbewijs halen doe je niet even snel, daar moet je de tijd voor nemen. En je moet er bovenal veel plezier in hebben, dan leer je vanzelf goed autorij den." GROENE HART ZIEKENHUIS Bleulandlocatie: Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050. Postadres: postbus 1098,2800 BB Gouda. Jozeflocatie Jan van Beaumont- straat. Voor het maken van poliklinische afspraken is elke polikliniek rechtstreeks te bereiken. Voor in lichtingen: tel. 0182-505050. Bezoektijden voor beide locaties: algemene verpleegafdelingen: 14.00 tot 15.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur. Voor informatie over wachttijden, opname, afdelingen etc. kan men terecht op www.ghz.nl. EERSTE HULP Voor eerste hulp kan men alleen terecht bij de afdeling Spoedeis ende Hulp op de Bleulandlocatie van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, Gouda. op zich genomen en de gemeente de bouwgrondexploitatie en de groenvoorziening. We streefden naar circa een derde sociale wo ningbouw en dat is gelukt ook." PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Protestantse gemeente i.w. Immanuelkerk, Prinses Beatrix- laan zondag 9.30 uur Jong 18.30 uur ds. C. de Jong, ves per was zijn idee, Johan is een echte motorfreak," aldus zijn trotse va der. „Nadat hij zijn motorrijbe- wijs had gehaald, ging hij me teen door met het halen van zijn motorrij-instructeur diploma." bouwd in de stijl van de Amster damse School, een bouwstijl die ook veel gebruikte maakte van metselwerk en keramische pro ducten op de gevel. Daarnaast worden bij het nieuwbouwproject een aantal andere kenmerkende elementen toegepast zoals ronde hoeken, grote ramen, veel dag licht, houten kozijnen en zorgvul dige- detaillering. In de nieuwe wijk wordt bovendien gebruik gemaakt van traditionele materia len: een dieprode baksteen tegen de gevels, met aan de bovenkant daarvan en op het dak grote antr acietkleurige keramische pannen. Architect Evelien van Veen is heel tevreden met het eindresultaat: „Ik voel mij echt verbonden met Catsburg. Dat is op zich niet vreemd, ik ben hier in totaal ze ven jaar van mijn leven mee bezig geweest. Een hele tijd dus." Directeur-bestuurder René Masci- ni van Woonpartners wenste de bewoners tijdens de feestelijke oplevering veel woonplezier toe. „Maar dat gaat volgens mij wel lukken. Ik heb al veel enthousias te bewoners gesproken. Vooral de architectuur spreekt veel mensen aan. Architect Evelien van Veen verdient dan ook zeker een groot compliment." In zijn toespraak ging hij verder in op de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. ,Dit project is voor mij het derde project dat ik in Zevenhuizen- ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - In de gemeente Zeven- huizen-Moerkapelle is op 17 mei een bijzonder nieuwbouwpro ject opgeleverd; het project Cats burg. Dit project bestaat uit 89 huur- en koopwoningen, waar onder een appartementencom plex. Tijdens de feestelijke bij eenkomst werd het naambord van het appartementencomplex onthuld, met behulp van een ballonnenwand en een confetti- kanon. Het complex draagt voortaan de naam 'Swanlastae- te'. Wethouder Zijderhand van de ge meente Zevenhuizen-Moerkapel- le en directeur-bestuurder René Mascini van Woonpartners staan daar al klaar. Ze drukken samen op een knop. Er klinkt muziek, het tromgeroffel wordt harder en dan gaat plotseling de ballonnen wand omhoog. Het naambord van het complex is onthuld. Bo ven de entree is de nieuwe naam van het complex duidelijk lees- Blikvanger Het project Catsburg bestaat uit 29 huur- en 60 koopwoningen, die zijn gerealiseerd door de ge meente, woningcorporatie Woon partners Midden-Holland, Drost Van Veen architecten uit Rotter dam en Bouwbedrijf Van der Waal uit Vlaardingen. Het gaat om 20 starterswoningen, 16 twee- onder-één-kapwoningen, 19 mee- groeiwoningen, 5 herenhuizen, 16 appartementen en 4 maisonettes. Het appartementencomplex aan de Stampioenstraat is een echte blikvanger in de wijk. Het com plex heeft een lift en een gemeen schappelijke binnentuin. Om be scherming te bieden tegen regen en wind, zijn de galerijen aan de achterzijde gedeeltelijk voorzien van een glasgevel. Alle woningen die deel uitmaken van het project Catsburg zijn ge- moet worden. Het scherfmateri- aal bevat fragmenten van een grote pot van geglazuurd, rood stenen aardewerk; een klein kan netje van hetzelfde materiaal en de rand van een bord dat, gezien de gebruikte techniek, als eind 17e, begin 18e eeuws te dateren valt. Ondanks de korte tijd waar in de bouwput open heeft gele gen en een gebrek aan man kracht, zijn we niettemin in staat geweest wat sporen uit het verle den van Waddinxveen te onder zoeken. Ik hoop dat we in de toe komst bij dergelijke kansen beter en doeltreffender te werk kun nen gaan, zodat we naast het verzamelen van materiaal ook aandacht kunnen besteden aan het maken van lokatietekenin- gen. Hierop kunnen we aange- 1 Nieuw jasje Succes Mimpen bestaat 25 jaar. Gaan we daar nog iets van mer ken? „We hebben het pand in een nieuw jasje gestoken," vertelt John Mimpen. „De uitstraling was niet meer van deze tijd. Het moest meer gaan opvallen dat hier een autorijschool gevestigd zit. We hebben een mooie licht bak laten ophangen met daarop flitsend onze naam. Nu heeft het pand veel meer uitstraling, de Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur 17.00 uur kaar. Regelmatig hebben we werkoverleg. We houden elkaar scherp en helpen elkaar waar no dig." Naast de familie, is Succes Mimpen verder uitgebreid met de instructeurs Frank Wijnen, Jan de Kluiver, Rinus van Pelt en Dion Harreman. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Hervormde gemeente Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 8.45 uur ds. JJ. van Hol ten, Leerdam, bediening Heilig Avondmaal 10.45 uur ds. M.C. Batenburg, bediening Heilig dienst Avondmaal 17.00 uur ds. M.C. Batenburg, dankzegging Heilig ROOMS-KATHOLIEKE KERK Avondmaal St. Victorkerk, Zuidkade zondag 10.30 uur eucharistievie ring zondag 16.00 uur Maria lof dinsdag 31 mei 19.00 uur eucha- RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom bineerd gehouden met de Rafael- gemeenschap Gouda, in het ds. C. de schoolgebouw de Goudse Waar den aan de Catslaan 100 te Gouda. hypotheek verstrekt met lage woonlasten voor de eerste jaren. We wilden graag iets extra's doen Ambities voor de jongeren. Jarenlang zijn De gemeente Zevenhuizen-Moer- veel starters namelijk uit Zeven- kapelle had grote ambities voor het project Catsburg. De gemeen te wilde er zeker van zijn dat deze Voor de gemeente was Woonpart- wijk aan de rand van de open pol der niet zomaar een nieuwbouw wijk zou worden. Daarom zocht partner. „Juist omdat ze ook zelf het architectenbureau uit. Samen met Advies en ingeni- CHRISTELJJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woensdag 25 mei 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg woensdag 1 juni 19.45 uur geen WADDINXVEEN - Aanstaande zaterdag wordt in de Ontmoe tingskerk een concert met Black Gospel Muziek gehouden. Het is het slot van een workshop, waaraan ruim honderd mensen hebben deelgenomen. Het con cert staat onder leiding van de bekende gospelkoor dirigente Edith Casteleyn. Kaarten kosten men duidelijk sporen waarne men van bebouwing in de vorm van gemetselde muurdelen. Vooral interessant was een hou ten ton, welke langs een van de muren was ingegraven. Wat de functie van deze ton is geweest, is niet duidelijk geworden, maar gedacht moet worden in de rich ting van. een afvalput of latrine. Toen de graafwerkzaamheden klaar waren, werd de ton verder met de hand uitgegraven. Uit de buurt van de ton kwamen veel scherven aardewerk en botjes. Helaas was er geen tijd voor een volledige opgraving van dit ter rein, want ongetwijfeld was er meer te vinden geweest. De uit gegraven grond is afgevoerd naar Coenecoop en daar werden de ladingen keurig naast elkaar ven: de plattegrond van de be bouwing, de specifieke plaats van vondsten en bijzonderheden als haardplaats en afvalput. Er ontstaat dan een beeld van de bewoningssituatie van lang gele den. Tot slot wil de heer J.K. Me ijer bedanken voor het uitgraven en verzamelen van materiaal uit de ton en aannemingsbedrijf Ge- brs. Van Vliet voor het bereid willig toestaan van het onder zoek en hun verleende medewerking daar waar moge lijk was. baar: 'Swanlastaete'. Het publiek applaudisseert en dan begint een confettikanon confetti de lucht in te schieten met de kleuren van het logo van Catsburg, groen en blauw. De aanwezige kinderen spplen met de vrolijk gekleurde stukjes papier. Ze kunnen er geen genoeg van krijgen. En daarna is het tijd voor een hapje en een drankje in Dorpshuis Swanla, „Een bijzondere onthulling. Maar ja, dat hoort ook eigenlijk wel bij zo'n uniek project", vindt één van de aanwezige bewoners. Bezoek en postadres: Station straat 12, 2741 HS Waddinxveen. Tel. 0182- 623040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorverbon den met de Vierstroom Zorglijn. VIERSTROOM JEUGDGE ZONDHEIDSZORG. 0-4 JAAR Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30 uur. Stationstraat 12, Waddinxveen. (www.vierstroom.nl) 2,00 voor volwassenen en 1,00 voor kinderen, te bestellen bij Petra Blonk 0182-649880 of Mirjam van Lagen 0182-619777, of via email egbertjan.blonk@fil- temet.nl. Kaarten aan de zaal 2,50 en voor kinderen 1,50. Het concert begint om 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Mocht u interesse hebben voor daadwerkelijk bodemonderzoek in Waddinxveen, dan kunt u kontakt opnemen met het secre tariaat van het Historisch Ge nootschap. Tevens zou dhr. Hil gers graag in contact komen met mensen die in Waddinxveen bo demvondsten hebben gedaan. VERSLAVINGSZORG MIDDEN- HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Al-anon/Alateen is een zelfhulp groep voor kinderen, vrienden en familie van alcoholisten. Voor meer informatie: Joke 0182- 612765 of Marieke 0182-503773. Voor problemen met alcoholge bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Industrie- straat la, Postbus 30, 2800 AA Gouda. Tel. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). tijd voor een werkgroep? M. Hilgers Wie weleens over de Zuidkade kwam, is waarschijnlijk wel het braakliggend stukje land opge vallen gelegen tussen kapsalon Van Es en het woonhuis van de familie Baan. Kortgeleden is men begonnen met het bouwrijp maken van dit stukje land door het af te graven tot een diepte van circa 1 meter onder het maaiveld. Bij de graafwerkzaamheden kon De Hoeksteen, Esdoomlaan zondag 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord, bediening Heilig Avond- ristieviering maal 18.30 uur ds. H. Schipaan- boord, dankzegging Avondmaal Moerkapelle heb opgeleverd. En ik mag wel zeggen, ik heb hier met het meeste plezier aan ge werkt. We hebben hier samen met de gemeente, de architect en het bouwbedrijf mooie woningen ge realiseerd voor heel diverse doel groepen. We hebben het boven dien snel voor elkaar gekregen. Op 1 juli 2003 is de eerste paal in de grond geslagen en tien maan den later konden we de eerste sleutel al uitreiken. Dat kan alleen als de samenwerking goed ver loopt. Als je met z'n allen de schouders eronder zet." In zijn toespraak bedankte Masci ni niet alleen de samenwerkings partners, maar ook de voetbalver eniging Groeneweg en tennisclub Zevenhuizen, omdat zij hun ter rein de afgelopen tijd beschikbaar gesteld hebben voor een aantal of ficiële handelingen rondom het project Catsburg. De voetbalver eniging krijgt daarom van Woon partners en de gemeente twee aluminium doelen en een veegap- paraat en de tennisclub een bal lenkanon. „Maar we wilden na tuurlijk ook de bewoners niet vergeten. Daarom hebben we op 21 april van dit jaar een 10 meter hoge boom geplant op het bin nenterrein van het appartemen tencomplex en we doen ook nog twee bankjes cadeau. We hebben vanmiddag bovendien plantjes gebracht bij de omwonenden van de bouwlocatie, wegens de over- Huisarts en apotheek voor alle in woners van de regio Midden- Holland Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestda gen: HuisArtsenPost Midden- Holland (HAP) Jan v Beaumont- straat 4 (bij de Jozef-locatie), Gouda, tel. 0182-322488 (alleen na telefonische afspraak) Voor spoedmedicatie buiten kan toortijden: van 17.30 uur 's mid dags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestda gen: Dienst Apotheek Midden- Holland (DAM), Ronsseweg 138 (tegenover de Bleuland-locatie), Gouda. tel. 0182-698820, www.dam-mh.nl. gedeponeerd, zodat de grond uit het diepste punt goed te onder scheiden was van de grond uit de hogere lagen. Het (oppervlak kig) onderzoek van deze stort le verde een spinsteen op van ge bakken aardewerk en is te dateren als 15e tot 17e eeuws. Doordat de bouwput aan de Zuidkade diezelfde dag reeds volgestort werd met zand, was verder onderzoek op het diepste punt niet meer mogelijk. Het enige dat overbleef was het na zoeken m.b.v. een metaaldetec tor van de zijkanten en de ran den van de put. Het resultaat hiervan was een duit van Hollandia uit 1743, een zeer sterk afgesleten munt die ondetermineerbaar is en een zil veren knoop die nog gedateerd Uniek Het voordeel van een pand van een andere rijschool ovememen, is dat alles er al op en aan zit. John Mimpen: „Inderdaad, er was zelfs al een theorielokaal. Toch hebben we het pand in 2001 Thieu Mimpen ook hun broer uitgebreid met een motorafde- Theo al in de armen gesloten, ling. Daarin zijn wij als rijschool Drie broers en een zoon, we kun- uniek. Wij hebben onze eigen nen dus wel spreken van een ruimte waar de motoren gepar- heus familiebedrijf. „En mijn keerd staan, de motorkleding ligt vrouw Annelies en dochter Eve- en de kandidaten zich kunnen line doen de gehele administra- omkleden." tie," zegt John Mimpen. „Zo'n fa- Succes Mimpen heeft zijn motor- miliebedrijf heeft een hoop afdeling te danken aan instruc- voordelen. We zijn een hecht teur Johan Mimpen, tevens de clubje en bespreken veel met el- Haast Is het einde na die 25 jaar al in zicht? „Nee, absoluut niet. Zo lang we genoeg klanten hebben, gaan we vrolijk verder. Ik heb er nog steeds hartstikke veel lol in. Dat moet ook wel, anders houd je het geen 25 jaar vol. Je moet van dit vak, wil je het van goed doen. Wat mijn grootste er- (foto: Liesbeth van der Vis) gemis is? Dat de mensen steeds meer haast krijgen in het verkeer, uitstraling die een bedrijf als Sue- Er is steeds minder begrip voor ces-Mimpen verdient." lesauto's. Iedereen moet leren autorijden en daar wordt niet al tijd rekening mee gehouden. Het ners Midden-Holland een logi sche samenwerkings- we op het sociale vlak nogal wat wensen hadden, hebben we Woonpart- eursbureau Grontmij tekende ners gevraagd om het gehele pro- Drost Van Veen architecten het ject te ontwikkelen", aldus wet- stedenbouwkundig plan. De ge- houder Zijderhand. „Woon- meente stelde als belangrijke partners heeft het bouwgedeelte randvoorwaarde dat het een au- toluwe buurt moest worden. Het wijkje heeft daarom geen enkele parkeerplaats op straat. Een groot aantal woningen heeft een par keerplaats op eigen terrein. Daar naast is er een centrale onder grondse parkeergarage met 66 plaatsen aan de rand van Cats burg. Wethouder Zijderhand be nadrukte in zijn toespraak dat hij trots is op dit bijzondere nieuw bouwproject. „Apetrots zelfs. We hadden bij dit nieuwbouwproject de ambitie om iets te maken dat afwijkt van de standaardstraten in onze gemeente. Ik vind dat dat heel goed gelukt is. Het is niet al leen mooi geworden, maar de be langstelling voor deze wijk is ook groot; vooral de starterswoningen vonden gretig aftrek. We hebben voor deze woningen een speciale GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. K. de Vries, Alphen 16.30 uur ds. E. Brink, openbare voor de officiële handeling, bij de 17.00 uur ds. J. de Jong, dankzeg- geloofsbelijdenis in de Ontmoe- entree van het complex. 1 tingskerk, Groensvoorde WADDINXVEEN - 25 Jaar ge leden ging autorijschool Suc ces Mimpen van start. Sinds 1 januari 1980 namen heel wat kandidaten plaats achter het stuur van de lesauto's. Al snel werden de activiteiten van de verkeersschool uitgebreid met de motorrij opleiding en met een complete opleiding tot vrachtwagenchauffeur. Hoe is John Mimpen destijds op het idee gekomen om een auto rijschool te beginnen? „Mijn broer Thieu werkte al heel lang als instructeur bij een rijschool in Boskoop," legt hij uit. „Ik was elektricien, alleen ging het steeds slechter met het bedrijf waar ik voor werkte. Ik hoorde de en thousiaste verhalen van mijn broer en kreeg ook wel oren naar een baan als rij-instructeur. Na een tijdje voor hetzelfde bedrijf gewerkt te hebben als hij, beslo ten mijn broer en ik in 1980 voor Het succes achter verkeersschool Succes Mimpen wordt gedragen door een team van professio- gek zijn onszelf te beginnen. In 1981 nals: John Mimpen, Theo Mimpen, Thieu Mimpen, Johan Mimpen, Frank Wijnen, Rinus kochten we het filiaal van Succes Pelt, Dion Harreman, Annelies Mimpen en Eveline Vollebregt. Hagen, op dat moment de groot- x ste rijschool uit de regio, en tot de 24-jarige zoon van John. „Het dag van vandaag zit Succes Mimpen nog steeds op de Oran- jelaan 2." Hoog slagingspercentage Wat maakt Succes-Mimpen tot wordt er niet makkelijker op om een succes? „Op de eerste plaats iemand aan zijn of haar rijbewijs zijn wij een professionele rij- te helpen. Maar dat gaat ons nog school. Dat houdt in dat geen steeds goed af." van de instructeurs er een ande re baan op na houdt. We zijn al lemaal honderd procent be roepsinstructeurs en dat is niet bij elke rijschool het geval. Op de tweede plaats geven we, naast praktijkles, ook theorieles. We vinden dat als je een kandi daat opleidt, je hem of haar ook een theoretische opleiding moet geven. Sommige rijscholen doen dat niet. Die laten het de kandidaten maar uitzoeken. 'Kijk maar op internet', zeggen Heilig Ontmoetingskerk, Groensvoorde zaterdag 19.00 uur communievie- 150 genodigden, waaronder veel ring zondag 11.15 uur geen vie- bewoners, hebben zich verza- ring meld voor de oplevering van dit nieuwbouwproject. Ze hebben net geluisterd naar het welkomst woord en diverse toespraken in de binnentuin van het apparte mentencomplex. En dan is het tijd Poes, Cypers, wit onder kin, Tweede Bloksweg Waddinxveen Voor gratis registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kunt u bellen naar 0186-601199 of kijken op www.dierencentrale.nl. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 7 WOENSDAG 25 MEI 2005 Bezorging Telefoon: 0900-708 09 00 (10 eurocent per minuut) Foto's van Liesbeth van der Vis vindt u op www.liesbethvandervis.nl Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 15.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B V. Alphen aan den Rijn Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax: 0172-212168 Redactie Carlo Willemsen 0172-420512 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmer king te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. Advertenties Telefoon 0172-211731 E-mail: verkoopboskoop@ rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag 11.00 uur worden opgegeven, IM'ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. Alle auteursrechten en databank rechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. 86-GZSK

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 7