Ingezonden brieven 69,95 'Lastige man' Zevenhuizen-Moerkapelle: een 'Rotte' gemeente - J t G Peuterspeelzaal Yasmina ter voorkoming van taalachterstand Veel lekkers tijdens culinair festival Nieuwe formule BAAN, Zuidkade 110, Waddinxveen (tel 0182 - 61 36 44)www.baanmeubelen.nl Orgelconcert in St. Janskerk concept programma RTW FM /'M z BAAN LAATSTE DAGEN Donderdag 23 t/m Academie voor ICT Zoetermeer Zaterdag 25 Juni (09.00 - 17.00 u.) 10% Extra Korting WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 11 WOENSDAG 22 JUNI 2005 Aan de Essengaarde in Waddinxveen is peuterspeelzaal Yasmina te vinden, een peuterspeelzaal voor allochtone kinderen. Designed to enjoy! ACTIE www.boconcept.nl TOT En wat dacht u van de crimine len die zich binnen en buiten Wat is dit toch weer een intriest verhaal waar de politie bij is be- uiteraard ook om versterking ge vraagd. Drie politiewagens kwa men met sirenes en hoge snel- witte raapjes en rode spruitjes. Ook de typisch Nederlandse stadsproducten zoals Haagsche Hopjes waren op dit festival aan wezig. Er waren ook kookde monstraties, met onder andere Ton Fagel, en een smaakspel voor kinderen. 'Nederland Smaakt! Proef de Provincies' was het eerste evene ment van Culinair Nederland, gevestigd in Zevenhuizen en be stond uit vijf onderdelen. Culi nair Nederland stelt zich ten doel de smaak van en kennis over typische Nederlandse culi naire producten te behouden en te verspreiden. Voorkomen taalachterstand Doelstelling van Yasmina is de allochtone kinderen in Wad dinxveen zodanig kennis te la ten maken met de Nederlandse taal dat een taalachterstand wordt voorkomen. Kinderen die op een gegeven moment de Nederlandse taal voldoende be heersen, kunnen doorstromen naar de reguliere peuterspeel zalen, zoals 'Pieter Pierebas' en 'Pino'. „Wij werken hier als allochtone leidsters van Turkse en Marok kaanse afkomst," legt juf Fatima met de kinderen wat te doen en te oefenen. Dat moeten ze straks ook als het kind naar de basis school gaat." Kijk voor het actuele overzicht van de opruiming van onze showroommodellen op: www.boconceptwaddinxveen.nl gaat uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. Maar voor Gemeente BoConcept’ Waddinxveen (Direct naast de Coenecoopbrug) Kanaaldijk 32 2741 PA Waddinxveen-Zuid T. 0182-649744 my home - my way één nieuwe brandweerkazerne aan de noordzijde van de kern Zevenhuizen. Beide vrijwillige paniek raakt, een grove inschat tingsfout maakt en iemand tot op het bot de schrik van een paar schrammen, zere keel en ogen en een dood gevoel aan zijn pols na) aan heeft over ge houden. Hij is namelijk hartpa tiënt. De vernedering die deze man met zijn gezin heeft moeten maar uitgebreid. Daarom is Ge meente Belangen blij dat de brug in het weekend open en dicht blijft van de kern Moerkapelle. Gemeente Belangen is blij met dit gegeven, en ook wel een beetje jaloers op de 'Rotte'. „Ook wij zouden dit graag zien, maar wij hebben een voor jaarsnota waar we niet echt vrolijk van worden. De OZB moet dras tisch omhoog. "Gemeente Belan gen vindt het nog steeds jammer dat er vorig jaar geen meerderheid was om met het voorstel van het college mee te gaan.„Zoals we ook vorig jaar hebben aangege ven: wij zijn niet blij met meer OZB, maar zijn ook niet blij als we drastische beslissingen moeten ne men waardoor er weer voorzie ningen moeten verdwijnen.„Van ons worden keuze's verwacht. Er zijn in de loop der jaren, eerst in GOUDA - 'Grenze(n)loze Mu ziek' is de titel van het concert dat op woensdag 29 juni in de St. Janskerk in Gouda wordt gehou den. De bekende Scheveningse organist Sander van Marion treedt op en zal werken uit di verse landen van verschillende componisten, zowel op het koor- orgel als op het beroemde Mo- reau-orgel, ten gehore brengen. Het concert begint om 20.00 uur. waar de aandacht volledig was gericht op (foto: Liesbeth van der Vis) is. Ze gaat op huisbezoek en praat met ouders. Zijn er pro blemen, vragen Fatima vult haar collega aan: „Ze gaat ook met ouders naar de bibliotheek en stimuleert het lezen." De voorlichtingsochtend met de moeders sluit zoveel mogelijk aan bij het thema waaraan wordt gewerkt in de peuter speelzaal. Iedere nieuwe ouder draait ook altijd een ochtend mee. „Dan kunnen ze zien wat we hier doen en wat er allemaal gebeurt. Het is echt niet alleen maar koffiedrinken." de goede richting. „Daarom nu een voorstel voor toeristen belas ting. Wij vinden dat geen pro bleem als het maar zeker is dat de vrijdag 1 juli 118.00 - 21.00 uur open dag Haagse Hogeschool Ook wij als raad hebben hier stu ring aan gegeven. Wij hebben ons zoveel mogelijk aan de structuur- visie van onze gemeente vastge houden. Gemeente Belangen hoopt dat onze gemeente zijn identiteit van de kernen in dit gro- Nederland kent veel plaatsge bonden specialiteiten en 'verge ten eten', zoals Texels lam, Zwol se balletjes, Limburgse vlaaien, Arnhemse meisjes, Zeeuwse bo lussen, Doesburgse mosterd, Terschellinger cranberrycompo te, Mestreechtse kalfspastei, Overijsselse bakleverworst, Frie se nagelkaas, Noord-Hollandse ven. is daar echter wel van geschrok- persoon alleen ken en wilde naar huis rennen, waarop de agent de achtervol ging inzette. Onze 'lastige man' in nood werd nu het lijdend perspray. Dit was voor oom agent nog niet genoeg, ook de handboeien moesten om. De 'lastige man' was hevig ge schrokken na het gebruik van het bijbe- zoveel geweld en bood uiteraard weerstand, waarna oom agent ren." Dan weet Elif ineens een liedje. De leidsters werken met the ma's. Daarbij worden veel woordjes gebruikt en herhaald. „Ook thuis moet dit worden ge oefend", zegt Emine. „Hier wordt dat weer getoetst. We sti- „Goedemorgen allemaal", zegt muleren de ouders om thuis „Goedemorgen Emir. O nee, die is er niet. Waarom is Emir er niet? Inderdaad, hij is naar de dingen basisschool. Als je zoveel jaar tjes bent, kom je niet meer bij ons." Fatima steekt vier vingers in de lucht. Alle kinderen knik- aan Gemeente Belangen ligt, geen samenvoeging, wel de noodzakelijke samenwerking. „Want, waar moeten we mee sa mengevoegd worden? De enige mogelijkheid is toevoeging, maar moeten wij zelf die keus maken? Op dit moment wordt er een raadsvoorstel voorbereidt, over een samenwerkingsverband met Nieuwerkerk ad IJssel en eventu eel Moordrecht. Hoe dit er precies WADDINXVEEN - Aan de Es sengaarde in Waddinxveen, in het voormalige schoolgebouw van de Dick Brunaschool, is peuterspeelzaal Yasmina te vin den. Het is een peuterspeelzaal voor allochtone kinderen en draait al sinds 1993. „De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk (S.W.W.) signaleerde dat er allochtone kinderen met een taalachterstand op de basis school kwamen en zo ontstond het idee een dergelijke peuter speelzaal op te zetten. Samen met een andere collega hebben we in opdracht en onder bege leiding van de S.W.W. de peu terspeelzaal opgezet," vertelt juf Emine. Ondertussen wordt het speelgoed netjes opgeruimd en is het voor de kinderen tijd om te plassen en handen te was sen. Daarna schuiven alle kleine bezoekertjes van Yasmina aan tafel. Het eerste wat opvalt als je er binnenstapt, is dat er Neder lands wordt gesproken met de kinderen. Peuterspeelzaal Yasmina is een bijzondere peuterspeelzaal. „Bijzonder omdat we extra aan dacht schenken aan kinderen met problemen", licht Emine toe. Basisscholen erkennen dat er geregeld kinderen met taal achterstanden instromen. Kin deren die van Yasmina afko men, hebben deze achterstand niet. „Wij zijn dus géén moslim- peuterspeelzaal, juist het omge keerde," benadrukt Emine. Serena eetkamerstoel (zwart, aluminium frame) Peuterspeelzaal Yasmina is geo pend van maandag tot en met vrijdag van half 9 tot half 12. Er komen gemiddeld 12 kinderen op een ochtend. Op dit moment zit de groep aardig vol, maar in schrijven kan altijd via telefoon nummer 06-24715655. gaan uitmaken van onze 'Rotte' gemeente in de Zuidplas. Er zal Belangen is het duidelijk dat we veel veranderen in deze polder, op de manier zoals het nu gaat niet verder kunnen. En dat we ook ons hoofd niet in het zand moeten steken. Als het tot herindeling komt, moeten we daar beter op voorbereid zijn dan vijftien jaar geleden. Eén ding we ten we zeker: zoals het toen is ge- te project zal behouden, gaan, moet het niet meer." Vorig jaar heeft de raad een avond gedebatteerd over 1 Daarvan blijken niet of nog niet uitvoerbaar te zijn. Gemeente Belangen wil hier graag ZEVENHUIZEN-MOERK A- meer duidelijkheid over. „Wij als PELLE - De gemeenteraad heeft Gemeente Belangen weten net als op dinsdag 14 juni besloten voor iedereen hoe gevoelig het ligt, dus voordat we beslissen, moeten wij weten of het uitvoerbaar is." „De komende jaren zullen wij deel brandweerteams uit Zevenhui zen en Moerkapelle zullen wor den samengevoegd op basis van gelijkwaardigheid. Ook stelde de raad dat er reke ning gehouden moet worden met voldoende financiële mid delen om de jeugdbrandweer te handhaven. De raad heeft besloten om een nieuwe brandweerkazerne aan de noordzijde van de kern Ze venhuizen te plaatsen: het gaat om de locatie aan de Opril of om de locatie tegenover het benzine station aan de Swanlaweg (in gang Groot Swanla). De twee huidige brandweerpos ten in Zevenhuizen en Moerka pelle zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen, waardoor nieuwbouw noodza kelijk is. Bij de keuze voor een brandweerkazerne aan de noordzijde is het aspect veilig heid het uitgangspunt geweest. Daarnaast levert een nieuwe brandweerkazerne een financië le besparing op en kunnen de structurele hoge kosten, die twee brandweerposten met zich mee brengen, worden voorkomen. Afhankelijk van de procedures en de nieuwbouw zal de nieuwe brandweerkazerne naar ver wachting medio 2007/2008 kun nen worden opgeleverd. In Zevenhuizen vond een uniek culinair festival plaats, typisch Nederlandse en streekgebonden producten. ZEVENHUIZEN - In Zevenhui zen vond op 18 juni een uniek culinair festival plaats, waar de aandacht volledig was gericht op typisch Nederlandse en streekgebonden producten. Een festival met het beste wat Neder land aan voedingsproducten voortbrengt, van oude fruitras- sen uit Noord Holland tot wijn uit Noord Brabant van droge worst uit Friesland tot hangmos- selen uit Zeeland. De kern van het festival bestond uit een authentieke markt in het centrum van Zevenhuizen. Pro ducenten van voedingsproduc ten met een streekgebonden of natuurlijk komen er vragen naar boven als: 'waarom wordt er door meneer agent niet geaar zeld deze methodes toe te pas sen bij een incident waarbij dit wél wordt verwacht'. Bijvoor- WADDINXVEEN - Het pro gramma 'Goedemorgen Mid- den-Holland' op RTW FM zal vanaf donderdag 23 juni in een nieuw jasje worden gestoken. Tussen 09.00 en 11.00 zal John van Dalen acte de présance ge ven met heerlijke oude Neder landstalige- en andere popmu ziek. Natuurlijk zal er ook de nodige informatie voorbijko men, op redactie@rtw.nl kan ie dereen zijn verhaal kwijt. Ook kunnen luisteraars een bedrijven top 3 samenstellen. Dat zijn drie muzieknummers die op verzoek van een bedrijf worden ge draaid. Ga naar goedemorgen@rtw.nl en uw mu zikale wensen zullen worden vervuld. Om 11.00 is ook Ron Zandvliet eindelijk ontwaakt. Hij zal tussen 11.00 en 12.00 de studio bezetten en de luisteraars verrassen met de mooiste gouwe ouwen en heerlijk herkenbare muziek.Op maandagmorgen kan er al vanaf 07.00 uur geluis terd worden naar 'RTW Vroeg' dat wordt gepresenteerd door Gerard Verschoor. Van maandag tot en met woensdag en op vrij dag zal Ronald Hogewoning tussen 09.00 en 12.00 present zijn met het programma 'Koffie ver keerd'.RTW FM is te beluisteren op 105.8 FM in de ether en op de kabel in Waddinxveen op 103.4 FM en in Reeuwijk-Dorp en Gouda-Bloemendaal op 98.3 FM. Contact met de moeders In de wijk is buurtmoeder Zou- likha actief om de moeders bij de peuterspeelzaal te betrek ken. Iedere donderdag organi seert zij een ochtend over ge zondheidsvoorlichting en opvoeding. Deze buurtmoeder onderhoudt ook contacten met basisscholen en het consultatie bureau. Ze signaleert proble men en zoekt, samen met de leidsters van peuterspeelzaal Yasmina, naar oplossingen zo als logopedie. „De buurtmoeder probeert met ouders iets te ondernemen om een oplossing van het probleem te zoeken in een vroeg stadium, zodat er nog van alles mogelijk uit terwijl ze fruit schilt voor de juf Fatima tegen de peuters, kinderen. „De afstand tot de ou ders wordt daardoor verkleind. Ze kunnen makkelijker op de leidsters afstappen en bespreekbaar maken." De drem pel om naar een reguliere speel zaal te gaan is vaak te hoog van wege de taalbarrière. Het is ken. Als iedereen de juf goede- voor allochtone ouders te moei- morgen heeft gewenst, gaan ze lijk om daar binnen te stappen liedjes zingen; Nederlandse en bovendien vinden zij die liedjes! „Vandaag gaat het bij peuterspeelzalen te duur. ons over de lente. Welke liedjes „We hebben in veel gevallen te ken je? Wat gebeurt er allemaal maken met eerste-generatie- ‘in de lente? Juist, er komen moeders uit Turkije en Marokko nieuwe bloemetjes en jonge die- die de taal niet beheersen. De gewenningsperiode op een re guliere peuterspeelzaal of basis school wordt door een peuter speelzaal als deze enorm verkort. De kinderen worden sneller in de groep opgeno men." Oud Verlaat en later na de herin deling in de kern Moerkapelle, voorzieningen verdwenen. En zo als het ernaar uitziet, houdt dit gaan. Ook de ondertunneling nog niet op en ook de kern Zeven- de A12 en het spoor is een stap in huizen heeft al wat ervaring opge daan." v Meer huizen, meer inkomsten. Daar hoopt Gemeente Belangen op, waardoor voorzieningen in baten ruim hoger zijn dan de las- stand kunnen worden gehouden, ten." Revitalisering van de dorpsstraten Als het in de kern Zevenhuizen en Moer kapelle, huizen in Catsburg en de Oranjestraat. „Maar dit is niet vol doende. We hopen op meer, en liefst zo snel mogelijk."De 'Rotte' is natuurlijk een geweldige plaats voor recreatie, en zoals het er nu naar gaat uitzien, wordt dit alleen authentieke Nederlandse achter grond konden hier hun product aanbieden, erover vertellen en naar keuze laten proeven. Elke provincie was vertegenwoor digd met één of meerdere erken de streekproducten. ZEVENHUIZEN-MOERKAPEL- LE - 'Rotte' staat voor het water waar de drie kernen van Zeven- aan gelegen zijn. Deze Rotte is een binding van de kernen. Het water dat langs de kern Oud-Verlaat stroomt, komt ook langs de kern Zevenhuizen en Ik verwijs u ten eerste naar het bericht in het Weekblad voor Waddinxveen van 15 juni jongst leden. Daarin staat een bericht met als kop 'lastige man aange houden'. Daar er van horende verhaal niets klopt, vind ik het belangrijk hier de een voorbijganger om hulp riep, juiste versie te vermelden. Dit kostte oom agent wel een ge- De in het artikel genoemde Tas- broken vinger. Oom agent had tige man' was aan het werk in het nabijgelegen land, waar het betreffende paard te water was geraakt. Hij werd door de eige- heid de Julianastraat opgereden, naresse van het paard geroepen waarna de agenten van deze au- om de helpende hand te bieden, to's zich op de 'lastige man' Deze 'lastige man' is namelijk stortten en hem aanhielden om een kenner van paarden, woont hem daarna op te sluiten, in de nabijheid van het land waar het paard loopt en kent de eigenaresse. Voordat hij naar de plaats der onheil liep, zette hij trokken. Wat voor een opleiding eerst het busje van een voorbij- heb je gehad, wanneer je, als po- ganger, die ook de helpende litie zijnde, in zo'n situatie al in hand bood, aan de kant omdat de brandweer en politie onder weg waren. Daarna liep hij naar op het bot de schrik van zijn le- het paard om assistentie te verle- ven bezorgt. Meneer agent mag nen. Dit werd pertinent door blij zijn dat deze man er niets (op meneer agent geweigerd omdat de 'lastige man' zich niet kon identificeren. De 'lastige man' achtte dit op dat tijdstip niet ter zake doende, dus ging hij verder in zijn poging het paard uit zijn benarde positie te bevrijden, doorstaan is groot, heel groot. En waarop meneer agent zich waar schijnlijk behoorlijk in zijn eer voelde aangetast en de 'lastige man' beetpakte met de waar schuwing peperspray te gebrui ken wanneer hij geen gehoor zou geven aan zijn bevel. 'Befehl beeld wanneer Samir A. fotogra- ist Befehl' nietwaar? Oftewel: fen ervan langs geeft en zonder ongehoorzaamheid aan het ge- enige weerstand mag wegrijden, zag. 'De lastige man' is echter boer in hart en nieren en kon het niet over zijn hart verkrijgen Waddinxveen/Moerkapelle be- geen hulp te bieden. Waarop hij geven? dus toch nog een poging waag- Het is heel droevig wat zich op de. Toen moet er in de gedachte- woensdag 8 juni op de Julianas- gang van heer agent iets zijn traat heeft afgespeeld. Ik hoop misgegaan, want hij aarzelde dat de Burgemeester van Zeven- niet de peperspray te gebruiken huizen/Moerkapelle zijn con- en de 'lastige man' in zijn ge- clusies trekt en de betreffende zicht te spuiten, wat op dat mo- agent uit zijn functie zal onthe- ment niet lukte. De 'lastige man' ven. Het is duidelijk dat zo'n maar voor meer narigheid bij de politie kan zor gen. Tevens hoop ik dat het Weekblad voor Waddinxveen geen onzinnige verhalen meer voorwerp en het paard was niet plaatst. Daar zorgt de Gemeente raad en alles wat daarbij hoort, huizen-Moerkapelle met betrekking tot het nieuwe en centraal voor. meer belangrijk. De 'lastige man' kwam ten val en oom agent zag zijn kans schoon hem in zijn ge- winkelcentrum zicht te sprayen met de 'alleen in Sportpark, wel noodgevallen te gebruiken' pe- E. Smit bezuinigingen. Samenvoeging nu verschillende bra nC| weertea ITIS L'-'-t. - '■f' Cf 7 ’"S

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 11