Waddinxvener beschrijft ramp Kleurrijk Elftal Eerste paal nieuw distributie centrum Laurus geslagen Trotse winnaar bij timmerwedstrijd Historisch Centrum Ons Verleden houdt open huis Nieuws uit Waddinxveen Deelnemersvergadering Wijk- en Buurtbeheer Groenswaard Grote opbrengst bij collecte Epilepsie Fonds WADDINXVEEN - De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het Klei ne, heeft in de gemeente Wad dinxveen 416738,- euro opge bracht. De opbrengst van de collecte is bestemd voor weten schappelijk onderzoek, voorlich tingsactiviteiten, het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie en indivi duele hulp. Fietstocht door Zuidplaspolder Herdenkings concert 'Samen 60' Open tuinendag in Moerkapelle Koppelklaver- jas in de Boog Super bingo in het Zuidhonk (foto: Liesbeth van der Vis) werkgroep van de Brede School. Inbraak In de nacht van 13 op 14 juni werd er ingebroken bij een kwe kerij aan de Abraham Kroesweg. De dader sloeg een ruit in en nam uit een kantoor een oude computer mee. De Technische Recherche van de politie heeft deze zaak in onderzoek. Controle In het kader van controle op de 'groene'- of milieuwetgeving heeft de politie op 15 juni in Waddinxveen op drie locaties aan iedereen wanneer ze hun dierbaren voor het laatst hadden gezien. Na zo'n vraag komt er natuurlijk heel wat los." onder zijn jas verborg en niet be talend de kassa passeerde. Daar op greep de eigenaar in en hield de man aan. De politie werd in geschakeld en nam de verdachte van hem over. De politie doet onderzoek in deze zaak. Mini-bromfietsen De laatste tijd wordt er ook in Waddinxveen rondgereden op zogenaamde mini-bromfietsen. ven hun Surinaamse spelers ook geen toestemming om met het moest afzeggen en dus ook aan de dood is ontsnapt. Dat is niet waar. De waarheid is dat Menzo al in Suriname was. Hij was er met vakantie en zou sowieso niet meedoen met het Kleurrijk Elftal. Uiteraard heb ik ook hem ge- Het nieuwe distributiecentrum wordt slechts 500 meter naast het huidige pand op de Brede- weg gebouwd. „Naast twee loca ties in Waddinxveen, hebben we ook een distributiecentrum in Den Haag en in Nieuw Vennep," zegt Wybe Jan Bleeker, Regioma- nager West van Laurus. „Het pand in Den Haag blijft gewoon lekker staan waar het staat. De andere drie vestigingen worden samengevoegd op de Bredeweg WADDINXVEEN - Leerlingen Bouwtechniek van zeven VM- BO-scholen, streden in een tim merwedstrijd om de felbegeerde titel 'beste leerling bouwtech niek van de regio'. Na drie dagen intensief timmer werk, is Arno Spruit van het Minkema College uit Woerden als winnaar uit de bus gekomen. Een lastige kapconstructie moest door de schoolverlaters van de bouwafdelingen van de regiona le VMBO scholen worden ge- Familie Noordam voor de SKR; Dit zal worden gebruikt om de kinderen in Roemenie van een vakantie te laten genieten. Milieuvervuiling van 17 juni kreeg een agrariër aan het Noordeinde een proces-verbaal omdat hij op zijn terrein vuil aan het verbran den was. Surveillerende agenten roken dat het vuil stukken plas tic bevatte, wat erg milieuver vuilend is. het verfraaien van de groenvoor zieningen rondom de vijf scho len in Groenswaard, waaraan de 15.000,- van het Beeld/Kwali- teitplan zal worden besteed. Te vens wordt men geïnformeerd over de behandeling van de ge signaleerde knelpunten in de openbare ruimte. Tenslotte zal WBB tijdens de ver gadering een oproep aan de be woners doen zich aan te melden voor één van de volgende vaca tures: Kascommissielid, secreta ris, PR- medewerker en verte genwoordiger van WBB in de ting met als thema 'de molens van Rijnland deel 1', dit is een fototentoonstelling over molens in het H.H.schap Rijnland waar zeer uniek materiaal te zien is op molengebied, en tot slot een ten toonstelling over de droogmake rijen in het H.H. Schap Schie- land. Voor informatie: johan@boven- molen.nl of bel 0653385372. maakt in de werkplaats van het Samenwerkingsverband Gouwe en Rijnstreek in Waddinxveen. Naast een beker en een grote bos bloemen, ging de winnaar met een geldbedrag van 125,- euro naar huis. de jaren heen', een filmvoorstel ling, in de filmzaal, dit keer een diacauserie over de molenaars van vroeger, De Genealogische werkgroep die zich bezighoudt met stamboomonderzoek, bij de Vereniging Molenvrienden kan iedereen zich laten inschrijven als donateur voor het behoud van de prachtige Molenvier gang, de Jan C. Lunenburg stich- Inbraak 2 In een geparkeerde auto op het Raadhuisplein werd in de late middag van 16 juni ingebroken. Getuigen zagen dat twee jonge mannen, ieder op een fiets, een ruit van het linkerachterportier van de auto insloegen en een laptoptas uit de auto wegnamen. Beide daders hebben een getint ze voertuigen niet gekeurd of verzekerd zijn en daarom niet op de openbare weg thuishoren. Vertrouwen Vond Iwan die gesprekken zelf niet moeilijk? „Nee, het hoort bij mijn vak. Het belangrijkste was om het vertrouwen van die men sen te winnen. Daarvoor moest ik heel integer te werk gaan en vooral veel vragen stellen. Het is natuurlijk een beladen onder werp, maar ik merkte al snel dat dë nabestaanden er wel degelijk over wilden praten. Het boek staat vol met levensverhalen van spelers uit het Kleurrijk Elftal. Het waren 'gewone' jongens die het tot profvoetballer hadden ge schopt. Ze waren verschrikkelijk trots dat ze met hun nieuwe sta tus terug naar Suriname moch ten en daar als helden zouden worden ontvangen." Uit de gesprekken die Iwan met de betrokkenen voerde, kwamen ook vrolijke verhalen voort. „Ik heb heel wat grappige anekdotes gehoord over spelers uit het Kleurrijk Elftal. De meeste ge sprekken begonnen hartstikke vrolijk, maar op een gegeven mo ment moesten we het toch over die 7 juni hebben en dan sloeg de stemming snel om." In de week van maandag 6 juni tot en met zaterdag 11 juni gin gen in heel Nederland vrijwilli gers op pad om huis-aan-huis te collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds. Voor meer informatie neem con tact op met Anja van Heesch, tel 0182 - 632034. een ongeluk, maar volgens Iwan was daar geen sprake van. „Ik ben erachter gekomen dat het niet zomaar een ongeluk was. Er zijn heel veel fouten gemaakt. Op de eerste plaats had de piloot nooit mogen vliegen. Hij was 66 jaar, waar 60 jaar in die tijd de pensioenleeftijd voor piloten was. Bovendien was hij ge schorst omdat hij al een serie bij- na-ongelukken op zijn naam had staan. Het moest gewoon een keer fout gaan. Uiteindelijk is het vliegtuig neergestort omdat de piloot door de mist de landings baan niet meer zag. Uit de emo tionele gesprekken die ik ge voerd heb, merkte ik dat het de nabestaanden heel erg dwars zit dat nooit iemand officieel zijn ex cuses heeft aangeboden." WADDINXVEEN - In de vroe ge morgen van 7 juni 1989 zet piloot Will Rogers van het SLM-vliegtuig Anthony Ne- sty een fatale landing in. Het vliegtuig is op weg naar vlieg veld Zanderij in Paramaribo. Het toestel verongelukt in de jungle van Suriname, op nog geen twee kilometer van de eindbestemming. Aan boord bevinden zich spelers van het Kleurrijk Elftal, voetballers van Surinaamse afkomst die gezichtsbepalend zijn in het Nederlandse voetbal. Ze zijn op weg om in hun moeder land een toernooi te spelen. Van de achttien spelers ko men er veertien om. Deze ge beurtenis maakte zoveel in druk op de getogen Waddinxvener Iwan Tol, dat hij er nu zestien jaar later als nog een boek over heeft ge schreven, Eindbestemming Zanderij. Diefstal Op 16 juni werd er tussen 12.00 en 13.00 uur op de Passage voor de C1000 een portemonnee ge- In de middag stolen. De portemonnee zat in een vak van een boodschappen tas. jarige Rus aangehouden omdat de hij bij een supermarkt op de Pas sage was betrapt bij het stelen van vier flessen shampoo en een pakket vlees. De man is verhoord en tegen hem is proces-verbaal opge maakt. Waddinxvener Iwan Tol heeft een boek geschreven over het Kleurrijk Elftal dat in 1989 om het leven kwam door een vliegtuigongeluk. Vorige week werd de eerste paal van gen. Ook burgemeester Roijers was aanwezig. uiterlijk en zijn tussen de 16 en 21 jaar oud. Een van hen had kort zwart opgeschoren haar met krullen of slagen. Hij had Dit is niet toegestaan omdat de- een mager of slank postuur. De andere dader had een normaal postuur. Bij de inbraak is vermoedelijk De politie zal tegen bestuurders ook een oud model zwarte BMW van dergelijke voertuigen optre- betrokken. Het onderzoek is nog den. Het voertuig zal in beslag in volle gang. worden genomen en de eigenaar kan een proces-verbaal tegemoet zien. WADDINXVEEN - 'De mooie plekjes zijn dichterbij dan u denkt'. Onder dat motto gaat op 25 juni een fietstocht door de Zuidplaspolder van start. De route gaat vanaf Waddinxveen door de Zuidplaspolder en loopt onder andere langs het laagste punt van Nederland. Twintig ki lometer lang kunnen de fietsers genieten van veel groen en wa ter, het typische Hollandse pol derlandschap. De fietsers kunnen op zaterdag 25 juni starten tussen 13.00 en 14.00 uur bij Bedrijfs- en kantine- service C. de Rooij, industrieter rein Coenecoop 665 in Waddinx veen. De tocht wordt georganiseerd door de plaatselij ke werkgroep van de Bond tegen het vloeken en de opbrengst van de fietstocht komt dan ook ten goede aan deze organisatie. Het inschrijfgeld bedraagt 2,- euro per persoon (maximaal 7,50 euro per gezin). Voor nadere inlichtingen neem -j- contact op met Rudolf de Rooij, nietvloeken@filtemet.nl. controles uitgevoerd op de re gels van de Visserijwet. Op de Nesse en in het Gouwebos kreeg een visser een proces-verbaal omdat hij niet over de vereiste visakte beschikte. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Onder de titel 'Samen 60' geven vier Boskoopse verenigingen op zaterdag 25 juni een herden kingsconcert in de plaatselijke Gereformeerde Kerk. Met dit concert wordt de oprich ting van Die Gouwe Sanghers, het Nederlands Hervormd Kerk koor en het Gereformeerd Kerk koor in 1945 herdacht. Harmonie Excelsior, onder leiding van Tom Reitsma, zorgt voor de muzikale ondersteuning. De werken die ten gehore wor den gebracht, zijn door de vier verenigingen zelf gekozen. Het programma heeft een internatio naal karakter en laat werken zien van componisten uit Neder land, België, Duitsland, Frank rijk en Italië. Het aanwezige pu bliek wordt in de gelegenheid gesteld om een aantal werken mee te zingen. Het concert be gint om 20.00 uur, de kerk gaat om 19.30 uur open. De Toegang is gratis, wel wordt er na afloop een collecte bij de deur gehou den ter bestrijding van de onkos ten. „Ik was vijftien jaar toen het on geluk plaatsvond," vertelt Iwan Tol, momenteel verslaggever bij TV Noord-Holland. „Ik was he lemaal gek van voetbal. Het vliegtuigongeluk maakte dan ook heel veel indruk op mij. Het waren mijn helden, wekelijks aanschouwde ik ze in Studio Sport en nu waren ze er opeens niet meer." Het onderwerp heeft altijd Tol's interesse behouden. „Vorig jaar sprak ik één van de overleven den, Edu Nandlal," zegt hij. „Ik moest hem voor mijn werk inter viewen. Hij vertelde zijn verhaal, hoe hij het ongeluk beleefd had. Dat was zo ongelooflijk indruk wekkend. Toen bedacht ik me dat het Kleurrijk Elftal uit acht tien spelers bestond, die allen hun eigen verhaal hebben. Dit verhaal was slechts een klein on derdeeltje van het grote geheel. Vanaf dat moment ben ik erin ge doken. Ik heb iedereen geïnter viewd: de overlevenden en de nabestaanden. Dat waren heel emotionele gesprekken. Ik vroeg Man valt van fiets Een 84-jarige man uit Heerde brak op woensdag 15 juni, rond 10.45 uur, op de Peter Zuidlaan zijn heup bij een val. Zijn val werd vermoedelijk veroorzaakt door zijn broekspijp die aan zijn fiets bleef hangen. De man viel boven op een kind dat passeer de. Het kind bleef ongedeerd. De man werd overgebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis. Motor onderuit De politie kreeg op dinsdag 14 juni, omstreeks 10.00 uur, de melding dat er een motorrijder onderuit was gegaan op de Kerkweg-Oost. De motorrijder, een 36-jarige man uit Nieuwer- kerk aan den IJssel, was uitge weken voor een auto die vanuit de parkeervakken de weg op wilde draaien. De bestuurder van de auto had de motorrijder vermoedelijk niet gezien. De motorrijder wist een aanrijding te voorkomen, maar ging daarbij wel onderuit en is met armletsel overgebracht naar het zieken huis. De man in de personenauto is doorgereden. De politie is op zoek naar deze bestuurder en roept getuigen op zich te melden via het algemene telefoonnum mer 0900-8844. WADDINXVEEN - „Na vijf jaar lang allerlei voorbereidingen te hebben getroffen, wordt nu ein delijk de eerste paal van ons nieuwe pand geslagen," sprak Harry Bruijniks, voorzitter hoofddirectie van Laurus, afge lopen donderdag. „Een tastbaar eindpunt van al het werk dat we er tot nu toe in hebben gestopt. Dit gaat het grootste Laurus dis tributiecentrum van Nederland worden." WADDINXVEEN - Buurtcen trum de Boog houdt vrijdag 24 juni een koppelklaverjasavond. De aanvang is om 20.00 uur en het inschrijfgeld bedraagt 5,- eu ro per koppel. De tweede plaats was voor Dirk Jan van den Dool van het Drie star College uit Gouda, terwijl Marc van Diemen van het Groe ne Hart College uit Alphen aan den Rijn uiteindelijk derde werd. Schuldig Er waren ook spelers die eigen lijk mee zouden gaan, maar er op het allerlaatste moment onderuit kwamen. Zo mocht Winnie Haat- recht niet mee, omdat hij nacom- petitievoetbal moest spelen met zijn club Heerenveen. Hij besloot zijn broer Jerry als vervanger te sturen. Iwan: „Winnie Haatrecht komt ook aan het woord in 'Eindbestemming Zanderij'. Ja renlang heeft hij zich vreselijk schuldig gevoeld. Ondertussen heeft hij het gelukkig wel een 'plekkie' kunnen geven. Ook Kleurrijk Elftal af te reizen naar Gullit en Rijkaard ontsprongen Suriname. Zo gaat al jaren het de dans. Zij moesten in Italië bij verhaal dat Stanley Menzo, keep- AC Milan nog wedstrijden spe- er van Ajax en het Nederlands len. Feyenoord, Ajax en PSV ga- Elftal, op het allerlaatste moment WADDINXVEEN - In het Zuid honk, Zuidplaslaan 552, is er op zaterdag 25 juni een super bingo. Er kan worden gespeeld met een enkel boekje (7,- euro) of een dubbel boekje (12,- euro). Als af sluiting op de avond wordt er nog een loterij gehouden. De aanvang van deze super bin go is 20.00 uur, jeugd wordt al leen onder begeleiding van een volwassene toegelaten. MOERKAPELLE - Na twee jaar geleden gestart te zijn met een open tuinendag door de tuin club van de Vrouwen van Nu, af deling Moerkapelle hadden we 18 juni j.l. de tweede editie van dit gebeuren. Dit keer hadden we ook niet-tuinclubleden ge vraagd hun tuin open te stellen. Het bleek weer een succes, want de bezoekersaantallen kwamen gemiddeld rond de 75 tot 80 per sonen te liggen. De dames hadden weer bijzon der hun best gedaan soms met behulp van hun partners om er iets bijzonders van te maken. Ook deze keer was het resultaat verbluffend mooi. Ook de ver scheidenheid van de tuinen mag genoemd worden. Van een boer in Waddinxveen." Afgelopen derijtuin, een open landschaps- donderdag werd de eerste paal tuin tot een dijktuin en ook nog 2 geslagen. Naast alle werkne- schitterenden bordertuinen. Een mers, was ook burgemeester vrijwillige bijdrage die gegeven Roijers op deze voor Laurus werd voor een verfrissing wordt heugelijke dag afgekomen. Voor- dezeweek overhandigd aan de dat de hele stoet richting de nieuwe locatie vertrok, hield hij voor alle aanwezigen een mooi welkoms twoordje. Doel Wat is voor Iwan nu eigenlijk het doel van zijn boek? „Het maakt mij niets uit hoeveel er van ver kocht worden. Al verkoop ik er niet één, dan nog ben ik er trots op. Dit is een onderwerp dat me heel erg aanspreekt. Voor mij is het meer dan een voetbalboek. Het is een boek over leven, dood, verdriet en wrok. De boekpre sentatie was ook heel indruk wekkend. Cabaretier Freek de Jonge was aanwezig om een ge dicht dat hij geschreven heeft over het Kleurrijk Elftal voor te lezen. Hij kwam vaak in het Am sterdamse café De Draver, waar al die Surinaamse voetballers el kaar ontmoetten. Freek las zo ontroerend voor, zonder dat het overigens echt treurig werd. Dat is een grote kwaliteit van hem. Ook alle nabestaanden waren aanwezig. Toen pas merkte ik hoeveel dit boek voor hen bete kent. Eindelijk staat het zwart op wit geschreven dat er destijds sproken. Hij wist indrukwekken- fouten zijn gemaakt. En dat vast- de verhalen te vertellen. Bijvoor- gelegd in een boek, iets dat eeu- beeld wat voor een impact het wigheidswaarde heeft. Het was ongeluk in Suriname had. Daar niet mijn primaire doel om die waren deze voetballers nog gro- mensen blij te maken, maar ik tere helden dan in Nederland." vind het wel mooi dat dat is ge- We hebben het wel telkens over lukt." het nieuwe distributiecentrum van Laurus de grond ingesla- (foto: Liesbeth van der Vis) WADDINXVEEN - Wijk- en Buurtbeheer Groenswaard (WBB) nodigt alle bewoners uit voor een nieuwe deelnemersver gadering op donderdagavond 23 juni vanaf 20.00 uur in de Regen- boogschool op de Peter Zuidlaan nummer 2. Op deze avond zullen diverse medewerkers van de gemeente, waaronder de wijkploeg, zich voorstellen. Bewoners krijgen de gelegenheid vragen te stellen over het beheer en onderhoud van de wijk Groenswaard. Ver der zal gesproken worden over Voor vragen of aanmeldingen kan men terecht bij de secretaris of de voorzitter van WBB Groenswaard: ZEVENHUIZEN - Historisch Marianne Brinksma, Dotterwei- Centrum Ons Verleden houdt op 25 juni van 13.30 tot 16.00 uur open huis in de Oudheidkamer aan de Tweemanspolder 15. Er zal van alles te beleven zijn. Diefstal 2 Een 40-jarige man uit Den Haag pleegde op vrijdag 17 juni rond 13.20 uur een winkeldiefstal bij een supermarkt op de Passage. Diefstal 3 De diefstal werd geregistreerd In dezelfde middag werd een 40- door bewakingscamera's en ge zien door de eigenaar van zaak. Te zien was dat de man vier flessen shampoo en vlees de 56, 2742 GE Waddinxveen, 0182-638963, E-mail: geert_marianne@case- ma.nl (Secretariaat); Peter Veringmeier, Sweelinckhof Stichting Oud Zevenhuizen- 54, 2742 CC Waddinxveen, 06- Moerkapelle met haar verzame- 53778610, ling voorwerpen uit grootmoe- E-mail: peter@veringmeier.nl ders tijd, een tentoonstelling met (Voorzitter). als thema 'De Middenstand door VI WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 19 WOENSDAG 22 JUNI 2005 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 19