Fraude streng bestrijden Zevende rolstoelvierdaagse weer doorslaand succes Deze Week r* I 1 w" 3* CV-KETEL NODIG? /SILCO I Ruim baan voor recreatie Samenwerking Horecabedrijven Waddinxveen en Reeuwijk BEL (0180) 63 12 06 Werk gaat voor een uitkering Gift aan peu terspeelzaal Drukriolering Henergouwe- weg gereed f CKX» jopen! Lerares neemt afscheid Nefit-dealer Ramp Kleurrijk Elftal beschreven P. VISSER EN ZN snelsenrice snelservice Ambtelijke samenwerking Zevenhui- zen-Moerkapelle met Nieuwerkerk aan den IJssel verder uitwerken Gebroken ribben voor Fietsster www.mediai Silco voor uw hele interieur luifel addinx WOENSDAG 22 JUNI 2005 ■kattil (foto: Liesbeth van der Vis) De rolstoelvierdaagse was ook dit jaar weer een groot succes. F 4' r 'O Lid van UNETO-VNI Een Waddinxveense journa list heeft een boek geschreven over het Kleurrijk Elftal dat in 1989 door een vliegtuigonge luk om het leven kwam. Lees verder op pagina 19 Na meer dan 40 jaar voor de klas te hebben gestaan, vindt Connie Kerkhoven van de Koningin Julianaschool het de hoogste tijd om te stoppen. Meer op pagina 7 de raad van Zevenhuizen-Moer- kapelle in de gelegenheid ge- ONDERHOUD 1 |ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES steld aan te sluiten bij een inten sieve ambtelijke samenwerking, mits het een gemeentelijke her indeling als uitgangspunt op- C1000 v. Mourik Passage Waddinxveen Let op de advertentie elders in de krant Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. Centrale verwarming Zevenhuizen TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN LCD PLASMA TV DVD HIFI WITGOED COMPUTER FOTO CD TELECOM melen Broekhuis het onderzoek naar de Waddinxveense winkel- strips afgerond. In opdracht van de gemeente Waddinxveen, de gewenste winkelstructuur op buurt- en wijkniveau. Alle partij en hebben kennis genomen van de resultaten en bepalen de ko mende maanden hun standpunt in deze. Tot dat moment staat er nog niets vast. Auto het snelle en persoonlijke adres voor: Coenecoop 397. Waddinxveen. - Tel. (0182)61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) WADDINXVEEN Vier midda gen op pad, prettig wandel weer, geen lekke banden of an dere mankementen, overal veel belangstelling, kortom: de ze vende rolstoelvierdaagse van Zorgcentrum Souburgh werd wederom een doorslaand suc ces. dat alle ondernemers uit de Pas sage aangeven te willen verhui zen naar het nieuwe centrum. Van de ondernemers uit de ove rige winkelgebieden geeft ook het grootste deel aan te willen verhuizen naar het nieuwe cen trum. Waddinxveen heeft op dit mo ment acht winkelgebieden. Door de relatief korte afstanden van uit de wijken tot het nieuwe cen trum, blijkt uit het onderzoek dat een belangrijk deel van de bestedingen van inwoners uit al le wijken terecht zal komen in het nieuwe centrum. Naast het hoofdwinkelcentrum is er dan nog ruimte voor twee aanvullen de buurtwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen: één in zuid en één in noord. Voor Zuid is het gewenst uit te gaan van één (bestaand) buur twinkelcentrum in de Zuidplas, bestaande uit een volwaardige supermarkt met aanvullend een winkelaanbodaanbod in dage lijkse boodschappen. Dit geldt ook voor winkelcentrum Noord. Hier biedt het K.W.-plein, vol- Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen - Tel. 0182 616878 www.silco.nl werken van een plan van aanpak, waarin de vergaande ambtelijke samenwerking ge- 57e JAARGANG nr. 2957 ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - In de raad van 14 juni gaan veel verder. Daarom gaat de wethouder aan de gemeente raad 75000,- euro vragen om dit lokale arbeidsplan helemaal tot zijn recht te laten komen, door bijvoorbeeld twee jaar lang een projectleider aan te stellen die de relaties met de bedrijven verder kan uitbouwen. De wethouder is ervan overtuigd dat zijn plan in de regio navolging zal vinden. Toch blijft Waddinxveen een ruimhartig sociaal beleid voeren. Bij het voeren van het minimum- beleid wordt uitgegaan van 110 procent van de minimumuitke ring. Als zij aan de normen vol doen, kunnen 65 plussers een be roep doen op het krijgen van bijzondere bijstand voor aan schaffing van duurzame goede ren en op uitkeringen om te kun nen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijk leven. Als voorbeeld gaf hij het deelne men aan danslessen waarvoor maximaal 100,- euro per jaar per persoon wordt verleend. Aan ch ronisch zieken kan per jaar maxi maal 250,- euro extra worden verleend. Begin 2006 zal Wad dinxveen nagaan of een collec tieve ziektekostenverzekering kan worden afgesloten voor uit keringsgerechtigden. Het is ook niet uitgesloten dat in de toe komst mensen met een mini muminkomen contributies kun nen afrekenen met een regiopas. A.B. gens het onderzoek, op termijn de beste kansen. Bij beide loca ties wordt uitgegaan van een be staand centrum. Hierdoor blij ven huisvestingslasten (en overige investeringen) relatief laag. Voor de overige winkelgebieden waar op dit moment een super markt aanwezig is als trekker, blijkt uit het onderzoek dat een actieve functiewijziging noodza kelijk is. Naast de Luifelbaan en Groens- voorde betreft het de Passage en het Brugcentrum. In het kader van de centrumontwikkelingen staat vast dat de Passage ver dwijnt. Voor veel winkels in het Brug centrum geldt dat zij goed zijn in te passen in het nieuwe centrum. De Kerkweg Oost kan in de toe komst een beperkte winkelfunc tie behouden als aanloopgebied. Voor de Dorpstraat en de lep- laan geldt dat in de toekomst een bijzondere positie in de winkel structuur behouden kan blijven, met vooral winkels voor doelge richte aankopen. Ook moet zowel de identiteit van de gemeente als de dienst verlening en de bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten voor blijven. Moordrecht wordt door de identiteit niet verloren hoeft dinxveen en de Kamer van te gaan als de plaatsgebonden Koophandel Rotterdam ontwik- taken door één ambtelijk appa- kelde het bureau een visie op de raat worden uitgevoerd. De raad van Nieuwerkerk aan den IJssel besloot een maand ge leden tevens in te stemmen met het verder uitwerken van de ambtelijke samenwerking met Zevenhuizen-Moerkapelle. WADDINXVEEN/REEUWIJK - Een aantal gerenommeerde Reeuwijkse en Waddinxveense horecabedrijven heeft de handen ineen geslagen. Deze unieke sa menwerking heeft geleid tot de uitgave van een horecaboekje, waarvan 13.000 exemplaren huis-aan-huis worden bezorgd in de beide gemeenten en 7.000 exemplaren worden uitgezet via VVV-kantoren/steunpunten en de deelnemende horecabedrij ven. De eerste exemplaren van het horecaboekje worden vandaag (woensdag) uitgereikt aan de burgemeesters van Reeuwijk en Waddinxveen, de heren J. Elzin- ga en H. Roijers. Beiden onder steunen het initiatief van harte en schreven ook een voorwoord in het boekje. WADDINXVEEN/MOORD RECHT/GOUDA - In de Zuidplaspolder wordt een netwerk van routes aange legd voor fietsers, wande laars, skeelers en kanoërs. Behalve aan de massale wo ningbouw in de Zuidplas, wordt ook gedacht aan de recreatieve behoeften van de nieuwe bewoners, van ouderen en van sporters. Dit blijkt onder andere uit het Intergemeentelijk Struc tuurplan. De bedoeling is dat de overgang tussen stad en land aantrekkelijk ge maakt moet worden. Boven dien moet het verleden van de polder terug te vinden zijn in de nieuwe opzet van het gebied. Het groene ka rakter en de toegankelijk heid van het landschap moeten blijven. Eind 2004 keurde de gemeente raad de Nota van Uitgangspun ten voor het nieuwe centrum goed. De gemeente Waddinx veen en de Ondernemersvereni ging Waddinxveen (OVW) had den, uitgaande van dit nieuwe centrumplan, behoefte aan een heldere visie op de gewenste winkelstructuur op buurt- en wijkniveau. In opdracht van de gemeente en de OVW en in sa menspraak met de Kamer van Koophandel Rotterdam, is aan onderzoeksbureau Droogh Trommelen Broekhuis de op dracht gegeven om op basis van onderzoek deze visie te ontwik kelen. Het onderzoek is begeleid door een commissie, met daarin verte genwoordigers van de gemeente en ondernemers per winkelge bied. Om meer inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften, is door Droogh Trommelen Broek huis onder een groot aantal on dernemers in alle winkelgebie den een enquête gehouden. Uit deze enquête blijkt onder meer ZEVENHUIZEN - Een 5-jarige fietsster uit Zevenhuizen is woensdag 15 juni gewond ge raakt bij een aanrijding op de kruising Burgemeester Klinkha- merweg/Opril. Het meisje fiet ste vanaf de Opril met haar moe der in de richting van de Burgemeester Klinkhamerweg. Het meisje wist niet tijdig voor de rode verkeerslichten af te remmen en reed daardoor de kruising op. Op de kruising reed zij tegen een auto met aanhanger aan. Het meisje werd overge- bracht naar het Erasmus Me disch Centrum in Rotterdam. Daar werden enkele gebroken ribben geconstateerd. Ook liep zij blauwe plekken op. „Wij zaten vier dagen vol. Som migen deden als deelnemer of duwer alle dagen mee, anderen korter," zegt René Wildschut, hoofd facilitaire dienst van Sou burgh, die samen met Els Voogt en initiatiefneemster Marjan van Duijn van het begin af aan de rolstoelvierdaagse voorbe reidt en uitvoert. „Als duwers hadden we soms familieleden, maar voornamelijk vrijwilli gers. Ik mag zeker onze ver- keersbegeleiders, ook vrijwilli gers, niet vergeten. Die mannen zijn inmiddels echte professio nals geworden. Ze krijgen het allervriendelijkst voor elkaar dat in de avondspits met veel sluipverkeer iedereen keurig wacht totdat veertig rolstoelen de weg zijn overgestoken." De route is elke dag verschil lend en wordt elk jaar opnieuw proef gereden om grote obsta kels te voorkomen. Dinsdag middag stopte de stoet bij Woonpartners op Coenecoop voor een drankje met hapje. Woensdag was het gemeente huis de pleisterplaats. Waame- De slotbijeenkomst in de Mar- chandzaal van Zorgcentrum Souburgh kende uitsluitend blije mensen. Omdat clusterma nager Ellie Ham met vakantie was, nam hoofd verpleegafde- ling José Bultema het dank woord voor haar rekening. „We hadden prachtig wandelweer en het waren heerlijke dagen. De voorbereiding is een hele kluif en daar bedanken wij René, Els en Marjan hartelijk voor." De drie organisatoren kregen bloemen en cadeaubonnen. René Wildschut en Els Voogt zullen volgend jaar vanwege hun toegenomen werkzaamhe den en verantwoordelijkheden binnen de stichting niet meer van de partij zijn, maar hun op volging is en wordt verder in tern geregeld. „Wij moeten nu even samen evalueren," zei Wildschut vanaf het podium. Die evalutie leidde tot de con clusie dat de rolstoelvierdaagse volgend jaar weer doorgaat. Want alle vrijwilligers doen weer heel erg graag mee. WADDINXVEEN - Wethouder Lont gaf vorige week woensdag een toelichting over het beleid dat de gemeente Waddinxveen gaat voeren ter uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. Hij stel de dat het doel van de wet is dat de mensen recht hebben op een gelijkwaardige waardering in de samenleving, met daarnaast een gelijkwaardige deelname aan de samenleving. Hiermee be doelde hij dat de mensen ook moeten werken als dat mogelijk is, in plaats van een uitkering te ontvangen. Misbruik van uitkerin gen zal streng worden aangepakt. Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder WADDINXVEEN - Door het Oranje Fonds is een bedrag van 2.450,- euro toegekend aan Stichting Peuterspeel zaal Lotje voor de aanschaf van nieuw meubilair. Deze peuterspeelzaal is gevestigd in de Immanuelkerk aan de Prinses Beatrixlaan in Wad dinxveen. Het bestuur en de leidsters waren blij verrast toen dit bericht van het Oranje Fonds kwam, het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar keert het fonds on geveer 15 miljoen euro uit aan allerlei organisaties en zorgt zo voor een extra sti mulans voor de uitvoer van vaak kostbare projecten. Nu ook peuterspeelzaal Lotje voor deze bijdrage in aan merking komt, kan een lang gekoesterde wens in vervul ling gaan. Uiteindelijk zijn het natuurlijk de peuters die het meest zullen genieten van de nieuwe tafels en stoeltjes en een uitgebreide houten speelkeuken. Binnen afzienbare tijd zul len de nieuwe spullen wor den geleverd en kan het vol gende schooljaar gestart worden in een mooie, ver nieuwde peuterspeelzaal. Dinsdagmiddag 14 juni gingen de eerste veertig deelnemers met hun duwers, in totaal ne gentig mensen, op pad. Vrijdag rond 16.30 uur trok de lange stoet na het traditionele bezoek aan de weekmarkt naar de fi nish bij Souburgh, waar ieder een door de Vrienden van Sou burgh in het bloemetje werd gezet. Bewoners van het zorgcentrum en de aanpalende seniorenwo ningen en bezoekers van de dagverzorging deden aan de rolstoelvierdaagse mee. Voor de eerste keer waren er vier deel nemers met begeleiders van Zorgcentrum Savelberg uit Gouda, dat evenals Souburgh onder de Stichting Zorgcentra Midden-Holland valt. mend burgemeester Roijers hield een toespraakje en duwde een stukje mee. De Victorkerk bood donderdag gastvrijheid en vrijdagmiddag streken de deelnemers neer bij Prins Heer lijk aan het Koningin Wilhelmi- naplein. Ondernemers en particulieren gaven ook dit jaar weer spon taan presentjes. Wim Rip uit de Dorpstraat verraste de deelne mers met een chrysantplant, de familie Ultee deelde gele rozen uit, wafelbakker Marcus van de Mercuriusweg tracteerde op stroopwafels en kraamhouder Hoogendoom deed daar gedu rende bezoek aan de week markt een doos bonbons bij. „Het is zo leuk dat iedereen je echt laat voelen dat je er als heel oud mens toch nog bij hoort," zegt een deelneemster vrijdag middag. „En dan Waddinxveen weer eens helemaal bekijken. Nieuwe huizen, oude ver trouwde plekjes, al die tuinen vol bloemen, je komt echt ogen te kort. En al zit je lekker in je stoel, ik werd gewoon moe van het kijken en het genieten." De gemeente heeft hiertoe de mogelijkheid door gebruik te maken van gegevens van onder meer de belastingdienst en de re gionale sociale recherche. Ook anonieme brieven en anonieme tips worden op waarheid onder zocht. Een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand kost de gemeente per persoon jaarlijks gemiddeld 12000,- euro, zodat het best de moeite waard is fraude streng te bestrijden. El ke fraudezaak die wordt opge lost, brengt geld op voor de ge meente en dat geld is tenslotte weer gemeenschapsgeld. Lont vertelde dat in de afgelopen an derhalf jaar gebleken is dat de meeste fraudeurs 'zwart' bijklus sen. In het nieuwe beleid gaat werk voor een uitkering. Lont benadrukte wel dat zij die niet kunnen werken, recht heb ben op een goede uitkering. Kansrijke werklozen moeten ook stages vervullen, zodat zij aan trekkelijk blijven voor de werk gevers. Met een vijftiental bedrij ven in Waddinxveen, waaronder Laurus en Intertoys, zijn afspra ken gemaakt om werkloze werk nemers zo spoedig mogelijk aan werk te helpen. De gemeente stelt daar een premie tegenover. Dit systeem heeft al twee werk lozen aan een volledige baan ge holpen. Overtuigend zei de heer maar het begin is. De ambities van de gemeente OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN J ratie'. Eind 2006 moeten ruim ambtelijke samenwerking met werken van een plan van Onderzoek naar winkelstrips Waddinxveen afqerond tweehonderdvijftig huishoudens Nieuwerkerk. De raad heeft aanpak, waarin de vergaande in de buitengebieden van Wad- hierbij aangegeven de eigen be- ambtelijke samenwerking ge- WADDINXVEEN - Onlangs dinxveen aangesloten zijn op de leidsvrijheid te willen behouden, stalte moet krijgen met duidelij- heeft het bureau Droogh Trom- drukriolering. Ook moet zowel de identiteit ke mogelijkheden, zekerheden voor het politieke primaat en de ambtelijke aansturing. Ook moe ten in dit plan van aanpak ga de inwoners gewaarborgd ranties worden opgenomen dat Ondernemersvereniging Wad dinxveen WADDINXVEEN - Dertig huis- Lont dat dit nog houdens worden vanaf woens dag 22 juni aan de Henergou- werweg officieel aangesloten op de drukriolering. Deze aanslui ting wordt op een feestelijke ma nier vormgegeven. Om 10.00 uur verricht wethouder Dijksterhuis een ceremoniële handeling. De dertig woningen die woens dag officieel worden aangeslo- heeft de gemeenteraad van Ze- ten op de drukriolering, maken venhuizen-Moerkapelle una- onderdeel uit van een grote 'ope- niem ingestemd met vergaande geeft. Volgende stap is het uit- ambtelijke samenwerking met Nieuwerkerk. De raad heeft ^^JjóJÖouurRijnplein 9, *,PherL^J2ï' Kijk in deze krant voor de tegekkeopeningsaanbied^^m - .s®< sW”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1