Activiteiten rond 750-jarig bestaan Rijnland Geslaagden Ducky Duck en Teddybeer diploma Geslaagden A-diploma OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° R U B R T E E E N K E G E M VERGADERINGEN OVERIGE VERGUNNINGEN BOUWZAKEN BEZWAAR F GROEN Ti 4 f bliceerd en waar u ze kunt ko pen. Samen met het Duinwater- bedrijf Zuid-Holland verspreidt Rijnland in het verzorgingsge bied van de DZH huis-aan-huis de Waterkrant. In het oktobernummer, komt een waterpuzzel die een mooie prijs kan opleveren. allemaal zijn geslaagd. De namen van de kinderen die deze diploma's hebben gehaald zijn: Teddybeer Goud Nadine Spek, Anouk Mandema- ker, Tijana van Tol, Kelvin Helf rich, Lara Keesmaat, Rik Reimus. INLOOPAVOND CENTRAAL SPORTPARK KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN EN REGELINGEN GEMEENTEBALIE ALLEEN OPEN OP DONDERDAGAVOND WADDINXVEEN - In het Gou- webad de Sniep is op zaterdag 18 juni weer gezwommen voor het A-diploma. Er waren 44 kan- didaatjes, die allemaal zijn ge slaagd. De namen van de kinde ren die hun A-diploma gehaald hebben zijn: Thijs Dockhom, Nadine Spek, Melissa Kwint, Ro- cus Oudijk, Tatum van der Ark, Niels van der Meer, Nikki Bui- tenwerf, Roei Straathof, Sam Verbakel, Jesse van Dam, Jolijn Mulder, Erik Becquet, Anton Becquet, Sem van der Werf, Joost Bogerd, Ellen Kooiman, Tommy van Lindt, Danniek van Veen, Li ma Dewi Rijckenberg, Jente de Boo, Fleur Sanders, Ashwin Boedha, Joeke Kroon, Kevin Ver meulen, Naomi v.d. Knijff, Teije Keesmaat, Babs van Meerkerk, Donna v. Gent, Daan Middel koop, Chereni Visscher, Melissa v.d Valk, Vincent Harkes, Jennifer Kuipers, Dave Kientz, Ryan Jon gen, Thomas van't Wout, Luka Daim, Calvin de Jeu, Jikke van Paasen, Nick v. Berkel, Meike Klein en Mike Bakker. Het feit dat er, in een door de eeuwen heen nagenoeg onge wijzigd rechtsgebied, een func tioneel gezag bestond, typeert Rijnland reeds lang als het oudst beschreven waterschap van ons land. De in 1255 genoemde heemraden legden in feite de ba- Teddybeer Brons Delano Scharff, Damian Kroon, Caressa v. d. Hoven, Alicia Hui- zer, Aafke Huurman, Maranthe Fotowedstrijd Op de planning staat een foto wedstrijd, een scholierenwed strijd over geschiedenis en toe komst en een historisch symposium. Verder wordt op 14 oktober een publieksdag gehou den en volgen nog een histori sche expositie, een puzzel en worden fietsroutes uitgezet. Op 10 september kan iedereen die dat wil, rondkijken en vooral ook foto's maken op drie van Rijnlands gemalen en drie zui- Teddybeer Zilver Gioya van Tol, Rita van Est, Han nah de Kruiff, Sem Möhle, Ruben Evers, Michelle Bregman, Nigel van Gent, Filip-Jan Fioole, Nadi ne Spek en Ruben van Lindt. WADDINXVEEN - In het Gou- webad de Sniep is in de week van 13 tot en met 17 juni weer ge zwommen voor het 'Ducky Duck' en het Teddybeer' dip lo rna.Er waren 77 kandidaatjes, die Samen met historische vereni gingen wil Rijnland een aantal fietsroutes langs (historische) waterstaatswerken uitzetten. Daar wordt nu aan gewerkt. Via de site worden de routes gepu- Praamsma, Timo van Leeuwen, Laura Massier, Bart Verhoeven, Naomi Verkerk, Tim van den Hoek, Ashley v. Barneveld, Lin dy Michielsen, Emily Verleun, Tessa van Oijen, Walter de Jong, Robert van der Vlist, Danique Brandhorst, Marije Laban, Jiahui Plomp, Bjorn Lugthart, Carine Zijl, Rick Lens, Elizabeth Vroe- gindeweij, Lima Omarzad, Niki ta Westdijk, Mohamed Elyas, Ghizlane El Aissati, Hugo Vegt, Robin Hanselaar, Bastiaan Mole naar, Edwin Pellegrom en Jordy Verlaan. Gemeentehuis postadres telefax website e-mailadres De Gemeentebalie Ducky Duck Tim Hoogeveen, Daantje Clardey, Indy van Geer, Jelmer Bregman, Pandora Roos, Jesper Slootweg, Luuk van der Stad, Megan de Waal, Niels Groen, Lana Kemp, Thymo Troost, Tom König, Twan Nieuwets, Bibi-Fleur van der Pijl, Mandy Vos, Peggy Blom, Sharon van der Veen, Yoni Boon. Nairn Bathuijzen, Lisa v. Willin gen, Noa Kastelijn, Denise Vro lijk, Femke Reimus, Comé van der Maas, Damian Speelman, Alex Smith, Leon Graafland, Julia v. Wijngaarden, Joost Elich, Jack Verzijl en Kcanu v. Harreveld. veringsinstallaties voor afval water. Via advertenties en op de website van Rijnland wordt nog bekend gemaakt waar dat is. De foto's kunnen - op ongeveer A4-formaat - ingezonden wor den vóór 30 september waarna ze worden beoordeeld onder lei ding van een jurylid van de World Press Photo. De foto's worden vervolgens tentoonge steld op de districtskantoren en het hoofdkantoor van Rij land. Voor de winnaar van de wed strijd is een een waardebon be schikbaar die kan worden be steed in een fotowinkel. Wat betref de scholierenwed strijd 'Geschiedenis toekomst' kunnen brugklassers via de scholen in Rijnlands gebied met een verhaal him toekomstvisie geven op het waterbeheer als Rijnland 1000 jaar bestaat. Het werk kan tot 30 september wor den ingeleverd, waarna het wordt beoordeeld door een des kundige jury. De winnaar wordt 13 oktober bekend gemaakt. De inzendin- REGIO - Op 11 oktober 2005 is het 750 jaar geleden dat graaf Willem II, rooms koning en va der van de ons zo bekende Flo ris de vijfde, een privilege ver leende aan de heemraden van de Spaarndam. Dit privilege wordt algemeen erkend als het Magna Charta van Rijnland. De in deze oorkonde genoemde heemraden vormden het be stuur van een samenwerkings verband van een veertigtal am bachten dat gezamenlijk de problemen van de uitwatering en de (zee)waterkering de baas moest blijven. In de loop van de 14e eeuw krijgen deze bestuur ders de benaming hoogheem raadschap van Rijnland. Gebo ren 11 oktober 1255 gen of een foto van de inzending worden gebundeld en alle deel nemers krijgen een exemplaar van dit unieke boekwerkje. De winnende inzender mag met zijn klas een dagje zeilen op het Ijsselmeer. De publieksdag op vrijdag 14 oktober wordt een speciale dag waar publiek zich voor kan in schrijven. Locatie is het Rijn landshuis aan de Archimedes- weg in Leiden. De kosten bedragen 10,- euro, inclusief lunch. Via de pers en de site van Rijnland wordt bekend gemaakt wanneer de inschrijving van start gaat. In de maand oktober opent Rijnland zijn schatkamers en laat in de hal van het centrale kantoor een overzicht zien van kaarten en ander archiefmateri aal over de afgelopen 750 jaar. sis voor deze organisatie, zoals die ook nu nog bestaat. Rond het jubileum wordt een aantal activiteiten georgani seerd. Doel hiervan is ook Rijn lands ingezetenen te betrekken bij het jubileum. De activiteiten geven niet alleen een beeld van het rijke verleden van het hoog heemraadschap van Rijnland, maar laten vooral zien dat het hoogheemraadschap (ook in zijn nieuwe opbouw) nog altijd aan vitaliteit wint en is voorbereid op de toekomst. (o.g.v. APV of andere regelgeving) PAGINA 3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 22 JUNI 2005 WADDINXVE bij de afdeling Openbare Werken. van vindt dat Brug ib F OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag 08.30 - 14.00 uur vrijdag 08.30 12.30 uur donderdagavond 17.00 - 20.00 uur COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie Al deze informatie vindt u ook op www.waddinxveen.nl. Kijk voor meer nieuws en achtergrondinformatie op w wwwa d d i nixveen.nl SPREEKUREN De burgemeester houdt spreekuur op maandag van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via S 624 600. 17.00 bezoe- uur. een m.' van de duikploeg Waddinxveen vaststelling beleidsplannen 2005-2006 de definitieve besluitvorming. In dit stadium bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno- u uw bedenkingen kenbaar maken Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. ook groente-, fruit- en tuin- elektrische en van CRA Hollands-Mid- voor het gebied van es op de hoek; het ver- en De Gouwe Smash. SINDS MAART GEEN AVONDOPENSTELLING MEER OP DINSDAG Sinds maart 2005 is De Gemeentebalie alleen op donderdagavond geopend van 1 7.00 tot 20.00 uur. De avondopenstellingen op dinsdag en don derdag van 19.00 tot 20.30 uur zijn daarmee komen te vervallen. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20040397 Dorpstraat 148, het oprichten van een woning en kan toren (17-6-2005) 20050170 Piasweg 37bis, het gedeeltelijk veranderen en groten van een manege (17-6-2005) VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN De volgende sloopvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20050207 Essengaarde 3, het slopen schoolgebouw (17-6-2005) 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids 3 4 Definitieve' 5 Vaststelling van een gedeelte van een Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl 62 45 00 van de voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" en met betrekking tot de Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehou den. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 's-Gra- venhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningen rechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De rech ter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624 832 of 624 835. Ook dit jaar zijn er in onze gemeente koninklijke onderscheidingen uitgereikt ter gelegenheid van Koninginnedag. Het was een bijzonder feeste lijke gebeurtenis, niet alleen voor de gedeco reerden, maar ook voor hun familie en vrienden én de organisaties waar zij voor werken. Vanuit efficiency overwegingen heeft de gemeente Wad dinxveen besloten om terug te gaan naar één avondopen stelling. De avondopenstelling op donderdag van uur tot 20.00 uur leidt tot een betere spreiding van kers dan de twee avondopenstellingen van anderhalf Door de invoering van één avondopenstelling kan betere loketbezetting gegarandeerd worden. BINNENGEKOMEN SLOOPAANVRAGEN De volgende aanvragen om afgifte van een sloopvergun ning zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20050207 Essengaarde 3, het slopen van een gedeelte van een schoolgebouw (15-6-2005) juni jl. twee Afvalstoffen- vastgesteld. Het betreft het "Besluit aanwijzing aanbiearegels ter inzameling aanbieden van huishou- en het "Besluit van huishoudelijke afvalstoffen De wijzigingen houden in dat nu ook groer afval (mits niet leidend tot stankoverlast), elektronische apparatuur, snoeiafval, scheepsafval afkom stig uit de recreatie va art, waarvan bilgenwater tot een maximum van 20 liter mits herkenbaar en deugdelijk ver pakt wordt aangeboden, butaan-en propaangasflessen en overig huishoudelijk restafval (mits incidenteel wegens bij zondere omstandigheden) op het afvalbrengstation mag worden aangeboden. Sportpark van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. - OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. N.B. Op donderdag 30 juni zal in ieder geval om 20.00 uur aangevangen worden met de agen dapunten 23 tot en met 25. Voorafgaand aan deze behandeling wordt er Spreekrecht burgers met betrekking tot deze agendapunten ingelast. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 624 832 of 624 835. De burgemeester roept verenigingen, instellingen, maat schappelijke organisaties en ook burgers op om hem op dergelijke personen attent te maken door middel van een aanvraag voor een koninklijke onderscheiding. Deze aan vraag moet vóór 1 augustus 2005 worden ingediend, voorzien van een korte levensomschrijving en een opsom ming van de verrichte functies. U kunt de aanvraag richten aan de Burgemeester van Waddinxveen. Een formulier voor de aanvraag vindt u ook op onze website: www.wad dinxveen.nl. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Prins Bernhardlaan 2, 1 berk aan de achterzijde van Zorgcentrum Souburgh; de boom is al enkele jaren dood en er beginnen takken uit te vallen. Deze boom zal middels noodkap verwijderd worden. krediet ten behoeve van I en oprichten tijdelijk KENT U OOK IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT? Om in aanmerking te komen voor een koninklijke onder scheiding ligt sinas 1996 de nadruk op iemands maat schappelijke verdiensten. Dat zijn de bijzondere persoon lijke verdiensten of prestaties van iemand. Het gaat erom de "stille krachten" te vinden: de vrijwilliger, het bestuurslid e.d. die jarenlang onbetaald klaarstaan voor de gemeen schap. Wat iemand doet in een betaalde functie, telt alleen nog mee als aanvullend element; dat geldt ook voor de ver diensten die in het verlengde liggen van het betaalde werk. De GEMEENTERAAD op woensdag 29 juni, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. Vanwege de volle agenda zal de vergadering worden voortgezet op donderdag 30 juni 2005. Het aanvangstijdstip van deze voortzetting wordt op donderdag 23 juni vastgesteld. Voor de precieze agenda kan u vanaf donder dag 23 juni de website raadplegen. Koninklijke onderscheidingen kunnen ook tussentijds wor den aangevraagd. U moet er dan rekening mee houden dat de afhandeling van een aanvraag ruim 4 maanden duurt. Het is raadzaam om, voordat u een aanvraag indient, even overleg te plegen met het bestuurssecretari- aat, telefoon 624 600. UITVOERINGSBESLUITEN O.G.V. AFVAL STOFFENVERORDENING VASTGESTELD Het college van B&W heeft op dinsdag 14 nieuwe uitvoeringsbesluiten als bedoeld in de verordening en aanbiedr delijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel" ter inzameling aanbieden via afvalbrengstations". De besluiten treden in werking op de achtste dag na deze bekendmaking. Op dat tijdstip worden de gelijknamige uit voeringsbesluiten, vastgesteld op 19 juli 2004, ingetrok ken. Donderdagavond 23 juni aanstaande, tussen 18.00 en 20.30 uur, is iedereen die geïnteres seerd is in de komst van een mogelijk Centraal Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, land- schap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kan tooruren in de leeshoek van De Gemeentebalie ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunt u gebruikma ken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gel den is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Voor het ophalen van het grof huishoudelijk afval door Cyclus N.V. betekent dit dat bouw- en sloopafval, klein chemisch afval, asbest, asbesthoudende materialen en (auto)banden, vlakglas, bielzen, puin, bilgenwater, brand blussers, gasflessen, accu's en overig huishoudelijk restaf val, niet zijnde grof huishoudelijk afval, niet als grof huis houdelijk afval mag worden aangeboden. Naast de al geldende criteria voor het aan te bieden grof huishoudelijk afval geldt nu ook dat: bundels, losse planken en derge lijke, ontdaan van spijkers, niet langer mogen zijn dan 1,5 j meter. VERLEENDE VERGUNNINGEN -Young Professionals Events te Nieuwerkerk a/d Ussel: organiseren rommelmarkt op zaterdag 17 september 2005 van 09.00 tot 17.00 uur op het industrieterrein Coe- necoop en het afsluiten van een gedeelte van Coenecoop voor de duur van de activiteiten; plaatsen van 20 metalen driehoeksreclameborden van 10-09-2005 t/m 17-09- 2005 i.v.m. de te organiseren rommelmarkt alsmede ont heffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken bij deze rommelmarkt; - De Centrale Evangelisatie Commissie van de Hervormde Gemeente van Waddinxveen: organiseren tent-evangelisa- tieweek van 9 t/m 14 augustus 2005 op de locqties Win gerd en Sterrenlaan. Opbouw tenten op 9 augustus, afbre ken op 12 augustus. Overdag activiteiten van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, op vrijdag 12 augustus van 10.00 tot 13.00 uur. Op 10 augustus van 19.00 tot 20.00 uur een kort avondprogramma m.m.v. een gospelband op de locatie Wingerd en op 1 1 augustus hetzelfde op de locatie Sterrenlaan tot circa 22.00 uur. Tevens organiseren survival met aansluitend barbecue en kampvuur op het terrein Henegouwerweg 1 1 3a van 1 9.00 tot 23.00 uur; - Bestuur Hockey Club Waddinxveen: organiseren spel- en speelactiviteiten met muziek tijdens hockeykamp van 11 t/m 13 juli 2005 tussen 09.30 en 19.30 uur op en rond het hockeyveld in sportpark De Sniep; U kunt bij verschillende 'kraampjes' informatie krijgen over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en verkeer. Ook kunt u op deze avond zelf aan de slag. Van het gebied Plasweg/Onderweg is een soort puzzel gemaakt waarop u zelf kunt aangeven hoe het gebied het beste kan worden ingericht. Ook kan worden ingegaan op vragen zoals waarom het college een Centraal Sportpark op deze locatie wil vestigen. Wethouder Gerts en projectleider S. Dietze zijn op deze avond ook aanwezig. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20050205 Kievitdreef 55, het oprichten van een berging(l0-6- 2005) Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in over kunt u geen men veiling. Wel kunt BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - Louise de Colignylaan, 1 populier (kandalaberen) ter hoogte van achtertuin J.W. Frisoweg, perceel 51de boom veroorzaakt overlast. - Koningin Wilhelminasingel, 1 plataan ter hoogte van perceel 53; de boom veroorzaakt overlast door schimmel in het blad. -Jan Dorrekenskade - Kanaaldijk, 1 die middels noodkap wordt verwijderd - Passage, 1 berk op het grasveld; de boom veroorzaakt overlast door insecten. Op de agenda: 1 Opening; 2 Spreekrecht burgers. Algemeen agendapunten 1 t/m 22; (Spreekrecht met betrekking tot de agendapunten 23 t/m 25 zal plaatsvinden op 30 juni om 20.00 uur.). Vragennalfuur raadsleden; vaststelling raadsagenda; j van de besluitenlijst van de vergadering 1 8 mei 2005 (openbaar deel en besloten deel); 6 Mededelingen en ingekomen stukken; 7 Voorstel inzake verstrekken van renovatie brandweerkazerne oefenobject; 18 Voorstel inzake de heroverweging opdrachtverstrekking accountantscontrole; 19 Voorstel inzake kaderstelling gemeentelijke visie eerste- lijnszorg; 20 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor project driehoek RZG; 21 Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota structuurplan 2030 en het beschikbaar stellen van een krediet ten I behoeve van het opstellen van een structuurplan Waddinx veen 2030; 22 Voorstel inzake bouwplan en aanvullende kredieten inte- gratieverbouwing/onderwijskundige vernieuwingen De Regenboog, locatie Jacob Catslaan la/3; 23 Voorstel inzake besluitvormingsprocedure stedenbouwkun dig masterplan Centrumplan; 24 Voorstel m.b.t. visieontwikkeling tot Station; 25 Voorstel m.b.t. verplaatsing Be Fair De uitvoeringsbesluiten zijn na te lezen op www.wad- dinxveen.nl onder 'visie en beleid' subkopje "gemeente lijke verordeningen en regelingen" en ligt voorts zes weken ter inzage tijdens kantooruren bij De Gemeentebalie. Wilt u niet onnodig wachten? Maak een afspraak! Wilt u op donderdagavond een reisdocument aanvragen en wilt u niet onnodig in de rij staan? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 624 500. 8 Voorstel tot het opheffen per 1 juni 2005; 9 Voorstel inzake WWB; 10 Voorstel inzake aanpassing verordening leerlingenvervoer gem Waddinxveen; 11 Voorstel inzake de jaarrekeningen 2003 2004 GR CPA Hollands-Midden; 12 Voorstel inzake de begroting 2006 den; 13 Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2004; 14 Voorstel m.b.t. de Eerste Bestuursrapportage 2005; 15 Voorstel m.b.t. de voorjaarsnota 2005; 16 Voorstel m.b.t. de notitie reserves, voorzieningen en weer standsvermogen; 17 Voorstel inzake de bestuurlijke overeenkomst RijnGouwe- Lijn;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 3