Juf Connie houdt het voor gezien Medische diensten Kerkdiensten Dierëïi ceptraPe «-■f 5 r.- PCW zoekt contact Vacature diverse blaasinstrumenten met de burger tijdens braderie Dorpstraat bij Concordia PCW heeft kandidatenlijst al gereed Kk k V Colofon L (foto: Liesbeth van der Vis) van ROOMS-KATHOLIEKE KERK spreker: de Kledingin- zameling tegen kindermisbruik STICHTING KWADRAAD, AL GEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK. Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur 17.00 uur Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zondag 9.30 uur drs. T. Prins, Aalsmeer woensdag 22 juni 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg woensdag 29 juni 19.45 uur geen dienst Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zaterdag 19.00 uur geen vie ring zondag 11.15 uur gezinsvie ring 10.30 uur eucharistieviering dinsdag 28 juni 19.00 uur eucha ristieviering Het samenwerkingsverband van ChristenUnie (CU), Hervormde Kiesvereniging (HKV) en Staat kundig Gereformeerde Partij (SGP) komt ook volgend jaar weer met een gezamenlijke lijst uit. Naast de naderende verkie zingen hoopt de PCW het ko mende jaar uitgebreid stil te staan bij het feit dat ze in 2006 al Maatschappij In die 41 jaar heeft Connie de maatschappij behoorlijk zien veranderen. „Dat kun je inder daad wel stellen," aldus de do cente. „Op de eerste plaats be stonden er 41 jaar geleden nog geen computers. En nu wordt bijna alles op de computer ge daan. Ook lang niet iedereen had een televisie. Dat komt nu helemaal niet meer voor. Ster ker, de meeste mensen hebben meerdere televisies in huis staan. Maar niet alleen de maat schappij is veranderd, ook de kinderen zijn niet meer hetzelf de. Uiteraard zijn die twee din gen niet los van elkaar te zien.” Verlangt Connie nog weleens Contact Vraag aan iemand in het onder wijs wat er nou zo leuk is aan het vak en ze hebben het altijd over 'het contact'. Zo ook Con nie. „Dat is inderdaad het leuk ste aan voor de klas staan. Het Dat de PCW voor een mix van jeugd en ervaring heeft gekozen, laat de rest van de kandidaten lijst zien. Want naast een aantal totaal nieuwe namen komen ver der ook de huidige (duo)raadsle- den ing. Bart van der Roest, Er win Korevaar en ing. Gert Anker op de lijst voor. Daarnaast hebben velen meege daan aan de quiz met vragen over Waddinxveen. Van de bijna 200 inzendingen, hebben 29 mensen de quiz geheel goed in gevuld. Uit deze goede inzen dingen heeft fractievoorzitter Kees Bax vervolgens twee inzen dingen getrokken die bekroond worden met een taart. In de cate gorie onder de 16 jaar hebben de zusjes/vriendinnetjes Femke, Irene, Iris en Loenie (allen 11) al le vragen goed ingevuld. In de leeftijd boven de 16 jaar heeft A. Kooijman-van den Berg (28 jaar) alle vragen goed ingevuld. Bin nenkort ontvangen zij uit han den van wethouder (en lijsttrek ker) Wiebrand Dijksterhuis hun prijs. SC Vermist Kater, rood, Leliestraat Zeven huizen Konijn, wit-bruin, gevlekt, hang oor, Julianastraat Boskoop Gevonden Kater, zwart, witte bef, tenen en staartpunt, Kanaaldijk Waddinx veen HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE gebouw Staringlaan 19 zondag 8.30 uur ds. B.M. Meule- man, Kockengen 15.30 uur ds. IJ.R. Bijl, Gouda REMONSTRANTSE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 10.00 uur mevr. H.W. den Draak, Waddinxveen OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. H. ten Brin- ke, Bodegraven 16.30 uur ds. E. Brink JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespreking RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom bineerd gehouden met de Rafa- DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 24 juli 11.00 uur, Jan Delhaas MOERKAPELLE Hersteld Hervormde Kerk Dorpshuis 'Op Moer', Raadhuis straat Zondag 9.15 uur ds. J. Kot, Borssele 18.30 uur ds. H. Ver heul, Amersfoort Voor gratis registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kunt u bellen 0186- 601199. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente gege vens op www.dierencentrale.nl. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN heb er namelijk goed over nage dacht. Ik heb ook nog zoveel an dere leuke dingen in mijn leven waar ik me nu meer mee bezig kan houden. Wat ik precies ga doen, weet ik nog niet. Maar ik ga zeker niet de hele dag thuis zitten." Op 30 juni kan er tussen 15.30 en 16.30 uur afscheid worden genomen van Connie Kerkho ven op de Koningin Juliana- school, Peter Zuidlaan 5. Uiter aard zijn ook oud-leerlingen van harte welkom. Connie staat al 41 jaar voor de klas. Toch doet ze dat nog met net zo veel plezier als in het be gin van haar carrière. „Het on derwijs gaat nooit vervelen,” zegt ze. „Voor de klas staan is gewoon het allerleukste dat er maar is. Ik houd ontzettend veel van kinderen, dus is het heel leuk om daar dagelijks mee be zig te zijn. In 41 jaar tijd heb ik afwisselend groep 1 tot en met 6 geleid. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik de kleuterklas het leukst. Alle kinderen op school zijn geweldig, laat daar geen misverstand over bestaan, maar de kleuters springen er boven uit. Die vinden alles nog leuk en zijn zo heerlijk spontaan. Bo vendien hoef je je niet aan een vast lesprogramma te houden. Je mag zelf je dagen indelen. Je weet nooit wat kleuters gaan doen, dus moet je telkens weer improviseren. Dat maakt het zo ongelooflijk boeiend." BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur heer W. Woning Afscheid De laatste werkdag voor Con nie komt steeds dichterbij. Op vrijdag 1 juli zal ze voor het laatst voor de klas te bewonde ren zijn. „Ik weet dat ik er zelf voor gekozen heb," vertelt ze. „Maar nu het einde in zicht is, heb ik het er toch wel moeilijk mee. Gelukkig hebben ze op school al gezegd dat ik altijd welkom ben om langs te ko men. Dat zal ik zo nu en dan ook zeker doen." GROENE HART ZIEKENHUIS Bleulandlocatie: Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050. Post adres: postbus 1098, 2800 BB Gouda. Jozeflocatie Jan van Beaumont- straat. Voor het maken van poliklini sche afspraken is elke polikliniek rechtstreeks te bereiken. Voor in lichtingen: tel. 0182-505050. Bezoektijden voor beide locaties: algemene verpleegafdelingen: 14.00 tot 15.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur. Voor informatie over wachttij den, opname, afdelingen etc. kan men terecht op www.ghz.nl. EERSTE HULP Voor eerste hulp kan men alleen terecht bij de afdeling Spoedeis ende Hulp op de Bleulandlocatie van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, Gouda. Dieptepunt Wat is het absolute hoogtepunt in die 41 jaar geweest? Connie: „Ik heb geen echte hoogtepun ten, al die jaren bij elkaar waren één groot hoogtepunt. Hoewel ik er wel heel erg van genoot als oud-leerlingen op straat naar kunnen zij gaan deelnemen. Het opleidingsorkest, C-Akkoord, bestaat uit leerlingen van Con cordia Waddinxveen en Excelsi or Boskoop. Deze leerlingen hebben al ongeveer twee jaar muziekles. Door mee te musice ren in het opleidingsorkest, kun nen zij orkestervaring opdoen. C-Akkoord speelt eenvoudige, bekende muziekwerken die goed in het gehoor liggen. Na een aantal jaren, tevens ook na het behalen van enkele muziek- diploma's, kunnen deze leerlin gen doorstromen naar het har monieorkest. De muziekwerken die in het har monieorkest gespeeld worden, zijn klassieke werken, bewerkin gen van musicals of bewerkin gen op bekende popsongs. Beide orkesten staan onder lei ding van Jeroen Wentel en repe teren altijd op de donderdag avond. Het opleidingsorkest van 18.00 tot 19.15 uur en het harmo nieorkest van 19.30 tot 22.00 uur. De repetities vinden plaats in het clubgebouw van Concordia 'De Hoge Noot' aan de J.W. Friso- weg. Voor meer informatie bel Joke Bouman, tel 0182 - 619569 of kijk op de website www.concordia- waddinxveen.nl. lijst dus ook een aantal ervaren politici. De lijst zal wederom worden aangevoerd door (de huidige lo- co-burgemeester) mr. Wiebrand Dijksterhuis. Op de tweede plaats van de lijst staat de huidi ge fractievoorzitter drs. Kees Bax, derde staat (het huidige duo-raadslid) mr. Peter van den Berg, als vierde op de lijst zien we (het huidige raadslid) Ton van Doom. Het huidige raadslid Jannette Nieboer-Buitinga staat op de vijfde plaats, terwijl nieuwkomer André Heijboer op de zesde plaats is terug te vin den. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Hervormde gemeente Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.00 uur ds. M. Campen, Ede 10.30 uur ds. D. Verkuil, Ochten 17.00 uur ds. P.J. Krijgsman, Benthuizen 'De Rank', Coenecoopcollege zondag 10.00 uur ds. W.M. de Boer, Zoetermeer 18.30 uur ds. M.A. Bos, jeugddienst De kandidatenlijst laat een mix zien van reeds bekende en nieu we gezichten. Want gelukkig hebben zich ook weer nieuwe enthousiaste kandidaten gemeld om voor de PCW politiek actief te zijn. Naast een aantal jongere kandidaten, staan op de PCW WADDINXVEEN - Op dit mo ment is er binnen Muziek Ver eniging Concordia plaats voor muzikanten die graag een blaas instrument willen bespelen. Geïnteresseerden (vanaf 9 jaar) kunnen zich bij Concordia aan melden. De volgende blaasins trumenten zijn beschikbaar: kla rinetten, trompetten, trombones en euphoniums. De muzieklessen voor deze ins trumenten kan via Concordia ge volgd worden bij Kreater. Het is een goede opleiding waar men ook de erkende muziekdiplo- ma's (A tot en met D) kan beha len. Het doel van het volgen van de muzieklessen, is meespelen in het orkest. Eerst, na twee jaar, kan er meegespeeld worden in het opleidingsorkest C-Akkoord en na het bereiken van het diplo ma B niveau in het groot harmo nie orkest. Daarnaast is het aanschaffen van een eigen instrument, voor het volgen van de muzieklessen en later tijdens het lidmaatschap bij Concordia, niet direct noodzake lijk. Ook gevorderden, die reeds een blaasinstrument bespelen, kunnen zich bij Concordia aan melden. Na een eventuele bijscholing, laan zondag 9.30 uur Jong WADDINXVEEN - Na meer dan 40 jaar voor de klas te hebben gestaan, vindt Connie Kerkhoven van de Koningin Julianaschool het de hoogste tijd om te stoppen. Na vrijdag 1 juli is ze onderwijzeres af. „Het is mooi geweest. Ik wil stoppen nu het nog leuk is." De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. J. de Jong 17.00 uur kand. J.H. Reijm, Nieu- werkerk ad IJssel De Hoeksteen, Esdoornlaan zondag 9.30 uur prof.dr. W. Ver boom 15.00 uur ds. M.C. Baten burg, aangepaste dienst 18.30 uur ds. J. de Jong Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 613112. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas', me vrouw W.W.M. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bemhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur vol gens afspraak, tel. 0182-610462 of 0182-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen. Ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180- 631451 of 06-11163246, voor min der dringende vragen: vra- gen@dierenkliniekzevenhuizen. nl. Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestda gen: HuisArtsenPost Midden- Holland (HAP) Jan v Beaumont- straat 4 (bij de Jozef-locatie), Gouda, tel. 0182-322488 (alleen na telefonische afspraak) Voor spoedmedicatie buiten kan toortijden: van 17.30 uur 's mid dags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestda gen: Dienst Apotheek Midden- Holland (DAM), Ronsseweg 138 (tegenover de Bleuland-locatie), Gouda. tel. 0182-698820, www.dam-mh.nl. me toe kwamen om een babbel tje te maken. Het is toch leuk als ze nog weten wie je bent." En waren er ook dieptepunten? „Ja, helaas was er één groot dieptepunt. Een jaar of vier ge leden is er een jonge collega overleden. Hij was de directeur van de school. Dat was voor ie dereen een heel moeilijk mo ment. Voor ons als docenten, maar ook voor de leerlingen. Die waren heel erg verdrietig. Het had zo'n enorme impact op school. Voor de kinderen was het heel moeilijk om te begrij pen waarom de meester er op eens niet meer was. Als docen ten moesten we dat uitleggen. Als team zijn we er toen weer bovenop gekomen. Niet alleen een team van docenten, ook de ouders van de leerlingen heb ben toen ontzettend geholpen." weer 25 jaar bestaat. Voor een lo kale partij best een unieke ge beurtenis. De PCW maakt al ruim voor de verkiezingen haar kandidaten lijst bekend, omdat ze op deze manier hoopt de kiezers volop de gelegenheid te geven om met de PCW de discussie aan te gaan, waar het in toekomst met Waddinxveen heen moet. Er lig gen de komende raadsperiode weer zeer belangrijke vraagstuk ken op de gemeenteraadsleden te wachten. Te denken valt aan de (eventuele) gemeentelijke herindeling, de verdere afwikke ling van de centrumplannen, om maar een paar zaken te noemen. WADDINXVEEN - De Prote stantse Combinatie Waddinx veen (PCW) was op 4 juni met een stand aanwezig op de brade rie op de Dorpstraat. Eén van de belangrijkste doelen om hier aanwezig te zijn, was voor de PCW het contact met de burger met name over de belangrijke en actuele onderwerpen. PCW heeft deze contacten als opbou wend en leerzaam ervaren. Veel gesprekken gingen over de cen trumplannen, de verkeersvisie en de plannen voor een centraal sportpark. Naast enkele kritische geluiden over het centrum, wa ren er overwegend positieve re acties te horen: 'eindelijk gebeurt er eens wat' en 'dit is goed en mooi voor Waddinxveen'. VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maan dag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Al-anon/Alateen is een zelf hulpgroep voor kinderen, vrien den en familie van alcoholisten. Voor meer informatie: Joke 0182- 612765 of Marieke 0182-503773. Voor problemen met alcoholge bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Industrie- straat la, Postbus 30, 2800 AA Gouda. Tel. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). contact met de kinderen. Als je één of twee jaar dezelfde klas hebt, bouw je een band met je leerlingen op. Na afloop van een schooljaar is het telkens weer moeilijk om afscheid te ne men. Maar niet alleen het con tact met de kinderen is leuk, ik geniet ook van de gesprekken met de ouders. En natuurlijk het contact met mijn collega's. Wij hebben hier op de Koningin Ju lianaschool al die jaren een heel goed team gevormd, we deden alles samen." Connie is nu 61 jaar en vindt het de hoogste tijd om te stoppen. „Het is mooi geweest. Ik wil stoppen nu het nog leuk is. Op die manier blijf ik altijd met mooie herinneringen terug denken aan mijn tijd voor de klas. Want begrijp me goed: ik heb het nog ontzettend naar mijn zin op school. Ik ga het allemaal heel erg missen. Toch weet ik zeker dat ik geen spijt krijg van mijn beslissing, ik Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft de PCW haar kandidatenlijst al compleet. Tijdens een perspresentatie waren de meeste kandidaten aanwezig. (foto: Liesbeth van der Vis) Juffrouw Connie Kerkhoven van de Koningin Julianaschool houdt het na meer dan 41 jaar voor gezien. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Protestantse gemeente i.w. Immanuëlkerk, Prinses Beatrix- elgemeenschap Gouda, in het ds. C. de schoolgebouw de Goudse Waar den aan de Catslaan 100 te Gouda. WADDINXVEEN - Met het oog op de komende gemeenteraads verkiezingen van maart 2006 St. Victorkerk, Zuidkade zondag heeft de Protestante Combinatie Waddinxveen (PCW), waar schijnlijk als eerste politieke groepering in Waddinxveen, haar kandidatenlijst al compleet. Tijdens een perspresentatie afge lopen maandag in de trouwzaal van het gemeentehuis in Wad dinxveen, waren de meeste kan didaten aanwezig en was er vo lop de gelegenheid om met alle kandidaten van lijst 1 te praten over de komende gemeente raadsverkiezingen. Bezoek en postadres: Station straat 12, 2741 HS Waddinxveen. Tel. 0182- 623040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorver bonden met de Vierstroom Zorg lijn. VIERSTROOM. JEUGDGE ZONDHEIDSZORG. 0-4 JAAR Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30 uur. Stationstraat 12, Waddinx veen. (www.vierstroom.nl) terug naar vroeger? „Nee, hele maal niet," roept ze stellig. „Ik ben niet iemand die beweert dat vroeger alles beter was. Toen had je inderdaad goede dingen, maar die heb je nu ook. Het is waar dat de maatschappij har der is geworden, mensen zijn veel mondiger dan vroeger, maar dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Iedereen zegt wel dat de normen en waarden in dit land zo achteruit zijn ge gaan, maar dat heb ik zelf op school nog helemaal niet erva ren. Toegegeven, ik werk in Waddinxveen en niet op een school in een grote stad. Dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil." ZEVENHUIZEN-MOER- KAPELLE - De stichting Sa men Sterk Tegen Kinder misbruik houdt op woensdag 29 juni een kle- dinginzamelingsactie. Met het geven van kleding steunt u de strijd tegen het misbruik van kinderen. Kle ding en schoeisel kunnen vanaf 09.00 uur worden bui tengezet in de speciale zak ken die iedereen in de bus heeft gekregen. Zo niet, stop uw spullen dan in een voor de actie duidelijk herkenba re zak/doos op het trottoir. Per jaar worden zeker 85.000 kinderen geslagen, vernederd, misbruikt of ver waarloosd. Een jeugd die beschadigd is, veroorzaakt littekens die men geduren de de rest van zijn leven meedraagt. Informatie over de stichting SSTK: tel 0183 - 562870/562713. Website: www.sstk.nl. A IV1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 7 WOENSDAG 22 JUNI 2005 o» MID- en Bezorging Telefoon: 0900-708 09 00 (10 eurocent per minuut) Foto's van Liesbeth van der Vis vindt u op www.liesbethvandervis.nl Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 15.300 exemplaren wordt uitgegeven verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN Advertenties Telefoon 0172-211731 E-mail: verkoopboskoop@ rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag 11.00 uur worden opgegeven, IM'ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax: 0172-212168 GEMEENTE Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van CIOOO Passage 208, Waddinxveen. Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn Alle auteursrechten en databank rechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. Redactie Carlo Willemsen 0172-420512 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmer king te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. c - TL- >1 MK*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 7