Nieuw beleid bij v.v. Waddinxveen LITI E Wereldwijd Medische diensten Kerkdiensten Open dag voor jong en oud in Waddinxveen Vrijwilligersspreekuur in de bibliotheek PSV scout gaat jeugdopleiding coördineren concept MID- dat helaas steeds minder." men terecht op www.ghz.nl. een compressor en een accu. men tonen. ds. O.W. e i www.boconcept. n I De Hoeksteen, Esdoomlaan zondag 9.30 uur ds. H. Bom, Brakel 18.30 uur ds. H. Schipaanboord De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. de Jong 17.00 uur ds. M. van Oordt, Noorden Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zondag 9.30 uur dienst in Imma- nuelkerk bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Industrie- straat la, Postbus 30, 2800 AA rechtstreeks te bereiken. Voor in lichtingen: tel. 0182-505050. Bezoektijden voor beide locaties: algemene verpleegafdelingen: 14.00 tot 15.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur. Voor informatie over wachttij- coördinator bij voetbalvereni ging Waddinxveen," aldus Wil beste spelers van de wereld? Dat zijn de spelers die vroeger nog op straat voetbalden, de my home - my way de eerste plaats zelf te laten klooien met een bal," legt hij uit. „Laat ze maar ontdekken wat ze allemaal kunnen. Trainers hoe ven niet alles voor te kauwen. En op de tweede plaats willen we de jeugd meer gelegenheid geven om te voetballen. Mijn motto is: 'Als de scholen dicht Basistechniek Oké, Kwast wil voetballertjes creatiever maken, maar hoe wil T. 0182-649744 PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Hervormde gemeente Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. H. Schipaan boord 17.00 uur dr. M. Verduin, Zeist HERSTELD HERVORMDE GE MEENTE gebouw Staringlaan 19 zondag 10.00 uur ds. C. Mole naar, Vlissingen 16.00 uur ds. C. Molenaar, Vlis singen PROTESTANTSE KERK NE DERLAND Protestantse gemeente i.w. Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan zondag 9.30 uur ds. C. de Jong OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 21 augustus 11.00 uur, MOERKAPELLE Hersteld Hervormde Kerk Dorpshuis 'Op Moer', Raadhuis straat Zondag 9.30 uur dhr. L. Stuur man, Rotterdam 16.00 uur ds. J.C. de Groot, Dor drecht GROENE HART ZIEKENHUIS Bleulandlocatie: Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050. Post adres: postbus 1098, 2800 BB Gouda. Jozeflocatie Jan van Beaumont- straat. en geld ontvreemd. In de nacht van donderdag 4 au gustus werd ingebroken in een Duitse personenauto, die aan de Kerkweg-Oost stond. Na het inslaan van de achterruit werden twee koffers 'De Rank', Coenecoopcollege zondag 10.00 uur man, Zoetermeer WADDINXVEEN - In onze sa menleving nemen vrijwilligers een belangrijke plaats in. Ge zien de politieke ontwikkelin gen zal er in de toekomst al leen nog maar meer een beroep worden gedaan op vrijwilli gers. Zo wordt er op dit moment hard gewerkt aan de Wet Maatschappelijke Ondersteu ning, de zogenaamde WMO. Met deze wet is het uitgangs punt: 'Met elkaar gaan we zor gen voor elkaar'. Ook in Wad dinxveen krijgt jong en oud met deze wet te maken. Toen de gemeente Waddinx veen in 2003 de Stimulerings- groep Vrijwilligerswerk de op dracht gaf de aanbevelingen uit de nota 'Sterk Vrijwilligers werk' uit te voeren, is in eerste instantie vooral aandacht be steed aan het vrijwilligerswerk dat al werd uitgevoerd. Om nieuwe vrijwilligers te werven is de Vrijwilligersvacaturebank opgezet. Dit blijkt een goede mogelijkheid te zijn om vraag en aanbod van het vrijwilli gerswerk bij elkaar te brengen. Organisaties zorgen voor de melding van hun vacatures en de verkeerde kant van de vang rail doorgereden, waarbij hij een weg A12 met zijn personenauto van de weg. De bestuurder was vermoedelijk in slaap gevallen. Nadat de Zoetermeerder op het talud terecht gekomen was pro beerde hij weer terug te keren naar de rijbaan en is daarbij aan ce overgebracht naar het Eras mus Medisch Centrum in Rotter dam. veen financieel en organisato risch weer helemaal gezond we ten te krijgen. Maar nu willen we ons ook eens met voetbal gaan bezighouden. Het niveau moet drastisch omhoog." Kerkgebouw Dorpstraat woensdag 10 aug 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg woensdag 17 augustus 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg vrijwilligers melden zich aan voor vrijwilligerswerk. Inmid dels wordt er op de website www.waddinxveen.vrijwiUi- gers-loket.nl, vrijwilligerswerk aangeboden en schrijven vrij willigers zich in. Er is echter behoefte aan uit breiding van het aantal con tactpunten. Coördinator Vrij willigerswerk, Janinka de Beer, heeft daartoe contact gezocht met de Openbare Bibliotheek in Waddinxveen. Het resultaat is dat de bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerin- laan vanaf woensdag 24 au gustus aanstaande haar deuren opent voor een tweewekelijks inloopspreekuur (in de even weken) van 14.00 tot 16.00 uur. Mensen die vrijwilligerswerk zoeken, kunnen terecht bij de vrijwilligers van de Stimule- ringsgroep, die daar aanwezig zullen zijn. Daarnaast kunnen bezoekers aan de bibliotheek altijd te recht voor informatie. Er zijn folders en informatie over vrij willigerswerk te verkrijgen in de bibliotheek. Iedereen is van harte welkom op het spreek uur. aan het steken waren. De bran dende spullen zorgden voor schroeiplekken op de houten ta fel waarbij de jongeren op de GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur Bouwsma, Gouda 16.30 uur ds. E. Brink RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom- ds. C. Breg- bineerd gehouden met de Rafa- elgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waar den aan de Catslaan 100 te Gouda. JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorehbespreking Onder invloed In de vroege morgen van don- Vergunning derdag 4 augustus raakte een 42- De afgelopen week heeft de poli- jarige Zoetermeerder op de rijks- tie verschillende visserijcontro- EERSTE HULP Voor eerste hulp kan men alleen STICHTING KWADRAAD, AL- terecht bij de afdeling Spoedeis- GEMEEN MAATSCHAPPELIJK ende Hulp op de Bleulandlocatie WERK. van het Groene Hart Ziekenhuis, Bezoek en postadres: Station- Bleulandweg 10, Gouda. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur ring dinsdag 16 augustus 19.00 uur eucharistieviering Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. M.C. Baten burg 17.00 uur Schoonhoven CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE V ren van het complex hier elke woensdagmiddag openzetten voor alle kinderen tot en met 10 jaar die willen voetballen. Het maakt niet uit of ze wel of niet lid zijn van Waddinxveen." Elke woensdagmiddag zal Wil Kwast op het complex aanwezig zijn om de voetballende kinde ren het een en ander te leren. „Maar," zo zegt hij. „Van de echt grote talenten blijf ik af, die red den zichzelf wel. Ik ga vooral aan de slag met de wat mindere góden. Vooral het schrikbarende tekort aan basistechniek bij jon ge voetballertjes moet verbeterd worden.” Dat klinkt heel nobel, maar is de achterliggende gedachte van dit beleid niet om al die kinderen die op zo'n woensdagmiddag komen voetballen aan de ver eniging te binden. Waltman: „Natuurlijk hopen we dat ze op den duur lid willen worden, daar doen we niet schijnheilig over. Maar het is absoluut geen vereiste. Wij willen het voetbal- niveau in Waddinxveen om hoog brengen en om dat te be reiken hebben we aan Wil Kwast gewoon een hele goeie. Die man eet, drinkt en slaapt voetbal. Hij kan bij wijze van spreken nergens anders over praten. Daarom gaat hij hier de hele jeugdopleiding coördine ren. Tevens wordt hij coach van WADDINXVEEN - Komt het centrale sportpark er nou wel of niet? En zo ja, wanneer? Bij voetbalvereniging Waddinx veen zijn ze het wachten beu en kiezen ze vanaf heden voor een eigen beleid. „Al jaren vragen wij de gemeente om duidelijk heid, maar dat komt er maar niet van," aldus secretaris Ben van der Sluis. „Het enige dat wij weten is dat we deze locatie ooit moeten verlaten en dat er een groot centraal sportpark ge bouwd wordt. We willen nu toch wel een keer weten of en wanneer deze plannen gereali seerd gaan worden. We durven niet te investeren in onze huidi ge locatie. Als straks blijkt dat we over eén jaar alweer weg moeten, is dat kapitaalvernieti ging geweest." Het bestuur van Waddinxveen heeft geen zin meer om tijd te verspillen. „Straks blaast de ge meente het hele plan voor een centraal sportpark af en hebben wij een aantal jaren voor niets weggegooid," zegt voorzitter Wim Waltman. „Begrijp ons niet verkeerd; mocht het centraal sportpark er komen, dan zijn we zeker bereid om te verhuizen en te fuseren met voetbalvereni ging WSE. Maar op dit moment kiezen we voor onszelf. We moeten toch beleid gaan maken, anders lopen we straks weer achter de feiten aan. Voetbalver eniging Waddinxveen wordt al tijd als het lelijke eendje gezien en daar willen we verandering in brengen. Daarom hebben Ben van der Sluis en ik het roer com pleet omgegooid. We hebben te gen elkaar gezegd: 'Dit is een prachtige vereniging op een prachtige locatie, laten we er nu eens iets van gaan maken'. Ver volgens hebben we Waddinx- Sparta Om dat te bewerkstelligen, heb ben Ben van der Sluis en Wim Waltman de hulp van Wil Kwast ingeschakeld. Van der Sluis: „Via Koes de Quillettes, de nieu we trainer van ons eerste elftal, zijn we met Wil Kwast in aanra king gekomen. Deze man heeft prachtige ideeën over voetbal en bovenal heel veel ervaring. Van 1973 tot 1979 heeft hij de he le jeugdopleiding van Sparta voor zijn rekening genomen. Hij kreeg alle teams onder zijn hoe de, Sparta had toen nog geen geld om meerdere trainers in dienst te nemen. Onder zijn be wind hebben heel wat spelers het eerste elftal van Sparta ge haald. Onder wie één Waddinx- vener. Luuk Balkestein werd weggeplukt bij Waddinxveen, brak door in het eerste van Spar ta en vertrok naar Feyenoord. Daar raakte hij helaas ernstig geblesseerd. Maar hij heeft wel drie interlands op zijn naam staan. Momenteel is Balkestein scout bij de Duitse profclub Bor- sussia München Gladbach." Na zijn succesvolle tijd bij Spar- WADDINXVEEN - In gebouw Waddinxveen Wereldwijd wordt er op zaterdag 20 augustus van 10.30 tot 15.00 uur een open dag gehouden om u kennis te laten maken met de activiteiten van Gered Gereedschap, de Speel- bieb en het Computerleercen- trum/Helpdesk. Gered Gereedschap is een stich ting die uw oude gereedschap, maar ook andere gebruiksartike len zoals bijvoorbeeld naaima chines, verzamelt, repareert en vervolgens opstuurt naar Derde Wereldlanden. De Speelbieb is een activiteit van de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk (S.W.W.), waar voor kinderen speelgoed kan worden geleend. Tijdens de open dag zijn van 11.00 tot 15.00 uur vrij willigers aanwezig die uitleg ge ven over de mogelijkheden van de Speelbieb. Het abonnement k BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur spreker: de heer C.I. van Hattem bedraagt voor ouders en groot ouders 7,50 euro per jaar. Voor de kinderen zijn er tijdens de open dag een spellenconcours en een springkussen. Bovendien kunnen ze worden geschminkt en het grote buitenspeelgoed van de Speelbieb uitproberen. Het Computerleercentrum, een gezamenlijke activiteit van de S.W.W. en het Seniorweb, orga niseert computercursussen voor senioren om deze doelgroep be kend te maken met het gebruik van de computer. Ook dit najaar starten er weer cursussen. Bo vendien is er twee keer per week een helpdesk waar senioren met hun vragen over computers te recht kunnen. Tijdens de open dag worden presentaties gehou den en demonstraties gegeven van de cursussen en workshops die het komende seizoen op het programma staan. Beroving is het kentekenbewijs ingeno- Twee jongens hebben in de mid- men. dag van donderdag 4 augustus licht gewond bij een vrouw van haar tas beroofd. Inbraak Het siachtoffer liep vanaf de Pas- Diezelfde nacht is ingebroken in sage in de richting van het Sta- een bedrijf op het bedrijventer- tionsplein toen zij van achteren rein Coenecoop. Er werd een benaderd werd door een tweetal raam opengebroken. Uit het jongens op een pand werd computerapparatuur werd weggegrist, waarbij diver se boodschappen over straat rol den. De tas met portemonnee is voor onderzoek per ambulan- wisten de jongens te behouden. Het gaat om twee jongens van geparkeerd ongeveer 16-18 jaar oud, Noord- les uitgevoerd, waarbij vissers naar de sportvisakte en een vis vergunning gevraagd werd. De controles werden uitgevoerd langs de Gouwe, de Petteplas, Coenecoop en 't Weegje. Twee vissers, die respectievelijk in 't Weegje en Coenecoop visten ble ken niet in het bezit van een bankjes zaten. De vrouw scha- sportvisakte en liepen een be- kelde de politie in, waarop de keuring op. Een aantal vissers is jongeren zijn aangehouden. De in de gelegenheid gesteld hun twee 14-jarige jongeren uit Wad- papieren op het bureau te ko- dinxveen en een 16-jarige uit Ze venhuizen, worden doorverwe zen naar bureau HALT. Ongeval Een 20-jarige vrouw uit Oss raakte op vrijdag 5 augustus een eenzijdig ongeval op de Rijksweg A12. De vrouw wilde vanaf de Goud se Poort de A12 oprijden en verklaarde dat haar auto in de bocht alleen maar rechtuit wilde, fiets. Haar tas Hierdoor raakte zij van de weg en sloeg op het talud enkele malen over de kop. De vrouw goochelen met de bal. De echte creatievellingen in het voetbal hebben hun kunsten echt niet van een trainer ge leerd. Spelers waar het publiek voor naar het stadion komt zijn hij dat gaan doen? „Door ze op tegenwoordig schaars. Spelers die de bal naar links spelen als iedereen verwacht dat de bal naar rechts gaat. Dat zijn de ech te toppers. Je zag het recent nog op het jeugd WK. Argentinië werd met geweldig voetbal wereldkampioen. Dat was geen toeval. Daar voetbal len de jongeren nog massaal op zijn, moeten de sportvelden als Wil Kwast, moet je daar ze- straat. In Nederland zie je open'. Daarom gaan we de deu- ker gebruik van maken.” met ronde kraag en een blauw grijze jas met kraag. Beiden zijn auto over de kop. De be- Ook werd deze nacht ingebro- droegen een blauwe spijker- stuurder kwam met de schrik ken in twee auto's aan de Oran- broek. De daders vluchtten rich- vrij. Hij bleek onder invloed van jelaan. Hier bestond de buit uit ting de Pr. Beatrixlaan. alcohol te verkeren en krijgt daarvoor een proces-verbaal. Vanwege de schade aan zijn auto Brand eucharistievie- De politie heeft op dinsdag 2 au gustus, omstreeks 20.00 uur, drie jongeren aangehouden op het Lindenlaantje. Een voorbijgang- ster merkte de jongeren op toen ds. E. de Motz, Ontmoetingskerk, Groensvoor- zij een aantal spullen in de brand de vrijdag 10.00 uur Ouderenvie ring zaterdag 19.00 uur geen viering zondag 11.15 uur geen viering Voorzitter Wim Waltman en secretaris Ben van der Sluis van voetbalvereniging Waddinxveen zijn trots op de nieuwe aanwinst: Wil Kwast, oud jeugdtrainer van Sparta en momenteel scout bij ta werd Wil Kwast hoofdtrainer PSV, gaat de jeugdopleiding coördineren. (foto: Liesbeth van der Vis) het A-elftal, dat we voor het eerst sinds vijf jaar weer heb ben." Behalve Van der Sluis en Walt man zijn ook de jeugdtrainers van Waddinxveen zeer content met de komst van Kwast. „We hebben eerst met alle jeugdtrai ners overlegd," zegt Waltman. „We wilden zeker weten dat zij er geen problemen mee hebben als er opeens een coördinator boven hen komt testaan. Het te gendeel bleek gelukkig waar; ie dereen reageerde positief. En te recht. Als je een man in dienst kunt nemen met zoveel ervaring REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 21 augustus 10.00 uur ds. R. Thieme-Tiesing, Gouda VIERSTROOM JEUGDGE ZONDHEIDSZORG. 0-4 JAAR Midden-Holland Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30 uur. Stationstraat 12, Waddinx veen. (www.vierstroom.nl) straat 12,2741 HS Waddinxveen. Tel. 0182- 623040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorver- Voor spoedeisende huisartsen- bonden met de Vierstroom Zorg- hulp buiten kantoortijden: van lijn. 17.00 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestdagen: Huis- ArtsenPost (HAP) Jan v Beaumontstraat 4 (bij de Jozef-locatie), Gouda, tel. 0182-322488 (alleen na telefoni sche afspraak) Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van 17.30 uur 's middags tot 08.00 uur 's och tends, tijdens het weekeinde en VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK feestdagen: Dienst Apotheek Gouda. Tel. 0182-563500, fax.nr. Midden-Holland (DAM), Rons- 0182-563521. Bereikbaar maan- seweg 138 (tegenover de Bleu- dag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. land-locatie), Gouda, tel. 0182- Al-anon/Alateen is een zelf- 698820, www.dam-mh.nl. hulpgroep voor kinderen, vrien den en familie van alcoholisten. Voor meer informatie: Marieke 0182-503773. met gereedschap ontvreemd. Afrikaans uiterlijk, respectieve- Eén van de koffers werd later op lijk gekleed in een grijze korte jas stalen constructie van de wegbe- de dag in een sloot aan het War- wijzering raakte. Hierbij sloeg naarsplantsoen teruggevonden. Ook werd deze nacht ingebro- droegen ken in twee auto's aan de Oran- Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, Voor problemen met alcoholge- tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 613112. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen Gouda. Tel. 0182-519712 of ieder weekeinde volgens af- 0653875058 (dag en nacht), spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas', me vrouw W.W.M. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bemhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen Voor het maken van poliklini- ieder weekeinde spreekuur vol- sche afspraken is elke polikliniek gens afspraak, tel. 0182-610462 of 0182-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen. Ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180- 631451 of 06-11163246, voor min- den, opname, afdelingen etc. kan der dringende vragen: vra- gen@dierenkliniekzevenhuizen. nl. bij diverse amateurverenigin- gen, terwijl hij ook nog actief jeugdtrainers, die allemaal een- was als gymleraar. Momenteel heidsworsten van die spelertjes is hij scout bij PSV. „Ik ben voor proberen te maken. Ze worden een jaar aangesteld als jeugd- volgepropt met taken die ze in het veld moeten uitvoeren. En ze mogen vooral niet pingelen. Kwast. „Ik ben van mening dat Maar kijk eens naar het huidige het niet goed gaat met de voet- voetbal. Wat zijn momenteel de baljeugdopleidingen in Neder land. Niet alleen die van ama- teurverenigingen, ook de professionele jeugdopleidingen beste plek om het spelletje te le van betaalde voetbalclubs zijn ren. voor verbetering vatbaar. Het Op straat heb je niet constant probleem is dat de kinderen het een trainer in je nek die vertelt plezier in het voetbal wordt ont- wat je allemaal moet doen, daar nomen. Dat komt door de mag je wél lekker pingelen en i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 15 WOENSDAG 10 AUGUSTUS 2005 L 4 SI BoConcept?’ Waddinxveen (Direct naast de Coenecoopbrug) Kanaaldijk 32 Waddinxveen-Zuid Ely fauteuil vanaf 705,- Quattro hoekbank vanaf 2.049,- Poef vanaf 269,- Voor meer informatie: www.boconceptwaddinxveen.nl Volani onderkast 1.499,- Balance bovenkast, aan de wand te monteren 1.439,-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 15