VOOp c Cultureel Hoge opkomst bij Sport Actief evenement 331 11 Deze Week LH La Douce France' VVD werkt aan verkiezingsprogramma 5 Witgoed specialist Rijschool Van Erk Zie onze advertentie elders in deze krant. Vervanging van uw keukeninbouw apparaten? Herdenkingsviering St. Victorkerk Expositie ciooo Sponsors gezocht voor Sponsorloop Tekencursus Jan Neven Bingo in Zonnig Zuid Gastvrije kerk DIE DEUK WAS ER ZO UIT CV-KETEL NODIG? NEELEMAN V'GLASBEEK AUTOSCHADE B.V. l1 (VIDE 1/SILCO Mobiliteits- dag vrachtwagen chauffeur worden? Enjoy TV Dagboek van een gastouder De eerste editie van Sport Actief bracht jong Waddinxveen meer dan tien verschillende sporten. (foto: Liesbeth van der Vis) dat SURF OOK NAAR WWW.FOTOKLEIN.NL FOT< KTV' Nefit-dealer waren aan de Tafel van de Heer. In de viering werd stilgestaan bij de betekenis die frère Roger heeft voor de oecumene. Ook voor deze Waddinxveense ker ken is Taizé van groot belang. In het verleden is er een gezamen lijk reis geweest en maandelijks worden in de Victorkerk stilte vieringen gehouden in de sfeer van Taizé. De werkgroep die deze vierin gen organiseert, verleende ook zijn medewerking aan deze vie ring. BEL (0180) 63 12 06 Silco voor uw hele interieur Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder P. VISSER EN ZN Tel. 0182 - 64 00 72 AUDI* REEUWIJK - Waddinxvener E. van Straalen exposeert tot en met 30 september in de bibliotheek van Reeuwijk. De natuur is een belangrijk thema in zijn werk. Van Straalen volgde enkele jaren lessen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en was betrok ken bij de oprichting van de Waddinxveense Kunst Kring. De expositie is te be zichtigen tijdens opening stijden van de bibliotheek. mogen kiezen welke sport ze wilden doen, waren ze zeer ge motiveerd. sportverenigingen ruim de ge legenheid om zich te presente ren naar de jeugd door middel van proeftrainingen, door spor ters 'clinics' genoemd, kraam pjes, een informatiemarkt en ex tra attracties. Nog tot het laatste moment meldden verenigingen zich aan om mee te doen. „Daar moet je dan wel flexibel en cre atief mee om kunnen gaan," re ageerde Johan. „Maar we zijn blij met de zeer hoge opkomst van uiteindelijk wel dertien sportverenigingen Vrijdag verrichtte wethouder Gerts de officiële opening en onthulde het spandoek van Sport Actief. Daarna konden de spieren gebruikt worden. Maar liefst zeven basisscholen kwa men met zo'n 160 leerlingen in twee groepen sporten. „Van te voren had iedereen kunnen kie zen wat hij of zij wilde doen," legde Johan Van Velzen uit. „Er kon aan acht clinics worden deelgenomen. Helaas kon al leen het schaatsen niet door gaan vanwege de regen." Het slechte weer op vrijdag vroeg wel enig improvisatievermogen van de organisatoren. „Je kunt de kinderen niet buiten in de re gen opvangen of ze daar laten sporten. Met opbouwen was het nog droog, maar al snel viel de regen met bakken naar bene den." Omdat de kinderen zelf hadden Sport Actief werd opgezet door kinderen die op zoek zijn vijf organisaties, jeugdige vrij willigers die onderdeel uitma ken van de Stichting Waddinx veen Actief. Tijdens WADDINXVEEN - Jan Neven gaat komend cursusjaar teken lessen geven. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen vrij. De lessen worden wekelijks ge geven en vinden plaats op zijn atelier aan de Staringlaan in Waddinxveen. Voor meer infor matie bel naar 0182 - 610198 06-40195244 of e-mail naar jan- neven@cs.com. WADDINXVEEN - De laatste ja ren is veel geschreven over de wijze waarop de kerk van van daag een gastvrije ontmoetings plaats moet zijn. Dus ook voor alle mensen uit de buurt. Binnen de wijkgemeente Ont- moetingskerk wordt geprobeerd daaraan gestalte te geven. De kerkdeuren van de Ontmoe- tingskerk staan elke week op donderdagmorgen om 10.30 uur uitnodigend open voor iedereen die zin heeft om even langs te komen voor een kop koffie en een praatje. Tevens is er in de hal van de kerk een gastheer of gas tvrouw voor ontvangst aanwe zig. WADDINXVEEN - Vanwege het overlijden van frère Roger van Taizé hield de Victorparochie sa men met de protestantse kerk van Waddinxveen een speciale herdenkingsviering. Op dinsdag 23 augustus werd er in de St. Vic torkerk aan de Zuidkade in Waddinxveen een oecumenische viering gehouden met liederen van Taizé. Pastor Ad van der Helm en ds.Kees de Jong gingen voor in die viering. Het werd een eucharistieviering waarbij andere christenen te gast WADDINXVEEN - De bazaar- commissie van de Immanuël- kerkgemeente houdt haar twee jaarlijkse sponsorloop op vrijdag 9 september. De start is om 18.30 uur bij de Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan te Waddinx veen. Het parcours is rond en na bij het kerkgebouw. De opbrengst van de sponsor loop komt geheel ten goede aan De Kniek. Aanmeldingsformu lieren voor de lopers van de sponsorloop zijn te verkrijgen bij de heer Ad Fiere, tel 0182 - 613892, of bij de heer Frans Ha verkamp, tel 0182 - 615123. De bazaarcommissie hoopt dat er veel sponsors gevonden worden om van de sponsorloop een suc cesvol evenement te maken. WADDINXVEEN - Op 8 maart 2006 worden de gemeenteraads verkiezingen gehouden. De VVD afdeling Waddinxveen is druk bezig om op tijd klaar te zijn voor de verkiezingen. Samen met de leden en maat schappelijke organisaties zijn zij bezig met het verkiezingspro gramma. Afgelopen mei heeft de VVD al een kernpuntendiscussie ge houden, nu zijn ze van plan om op 12 oktober een definitieve versie te bespreken tijdens een WADDINXVEEN - De zomerva kantie raakt inmiddels zijn eind datum, het mijmeren over opge dane mooie ervaringen uit het goddelijke Frankrijk vindt reeds plaats in menige huiskamer, op het werk in de kroeg of andere ontmoetingsplaats Wil je mooie dingen zien, bele ven en geïnspireerd raken, dan hoef je het volgens de Raad voor Kunst en Cultuur Waddinxveen echter niet zo ver te zoeken; in dit jaar van de Kunst en Cultuur in Waddinxveen zal deze ge meente namelijk plaatselijk wor den omgetoverd tot ontmoe tingsplaats voor francofielen, lekkerbekken, kunstminnaars en niet op de laatse plaats, autolief hebbers. Op 17 september vanaf 10.00 uur begint een cultureel spektakel met franse tongval bij Citroenga- rage Noordegraaf op het Indus trieterrein Coenecoop, waar op dezelfde dag een gezellige bra derie zal worden gehouden. Talloze gepassioneerde liefheb bers van franse klassiekers zul- len op 17 september op weg gaan naar het centraal in de Randstad gelegen Waddinxveen om acte de presence te geven tij dens het culturele evenement 'La Douce France'. Om 10.00 uur worden dë eerste klassiekers verwacht. Horecaondernemers bieden tegen zeer aantrekkelijke prijzen culinaire lekkerheden om de pret van de dag te verho gen. Cultuur moet je volgens de orga nisatoren van het evenement be halve ruiken, voelen en zien, vooral ook horen. „Speciaal voor deze dag zullen studenten van het Haagsconser- vatorium, onvervalste Franse Jazzmuziek laten horen en is de muziekkeuze op het terrein nu eens niet gebaseerd op een Sn- ooky Doggy of Fifty pence met consorten, maar vormen compo sities van Brassins, Julien Clerc, Yves Montand en nog vele ande ren door Hilversum ten onrechte weggestopt muzikaal geluk, het heerlijke onderbuikgevoel van de dag." In april 2004 organiseerde het PGW, het Platform Gehandicapten Waddinx veen, een Fietsmobiliteits- dag waarop diverse leve ranciers hun aangepaste fietsen lieten zien. Dit jaar is gekozen voor een veel breder opgezette Mobi- liteitsdag, op 3 september van 10.00 tot 15.00 uur in het Anne Frankcentrum aan het Jan van Bijnenpad in Waddinxveen. De toegang is gratis. Er zullen ditmaal ook weer aangepaste fietsen zijn. Daarnaast worden op deze informatiemarkt allerlei an dere producten gepresen teerd die er voor kunnen zorgen dat mensen met be perkingen mobiel blijven, of misschien wel weer mobiel worden. Bekende leveranciers van zorgproducten zoals Doove, Beenhakker en Welzorg showen hun rolstoelen, scootmobielen en rollators. En er worden trippelstoelen gedemonstreerd. De firma EmCart zal er zijn met de Speedy, een opzet- stuk waarmee een rolstoel kan worden omgebouwd tot een handbike of zelfs een scootmobiel. De firma Dou ble Performance, een speci aalzaak, presenteert hand- bikes en sportrolstoelen. De bedrijven Bever en Mobiel showen mogelijkheden voor aanpassingen van auto en caravan. Voor veel mensen zijn de brommobielen, de 'autoot jes' waarmee maximaal 45 kilometer per uur gereden mag worden, een uitkomst. De importeur van de brom- mobiel, Aixam Vollebregt, zal aanwezig zijn met zo'n brommobiel. Het CW en Connexxion zijn present om alles te vertellen over het CW, Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Tenslotte is de ge meente Waddinxveen verte genwoordigd om voorlich ting te geven over het aanvragen van een ver voersvoorziening. Kortom, wie een fysieke be lemmering heeft, kan op de ze Mobiliteitsdag een breed scala van mogelijkheden zien voor verruiming van de deelname aan het maat schappelijke verkeer. Bel voor inlichtingen het secre tariaat van het PGW, tel 0182 - 619615. WADDINXVEEN - De maande lijkse bingo bij Wijk- en speel tuinvereniging Zonnig Zuid (St. Victorstraat 2) begint weer op 30 augustus. Er kan een enkel bin- goboekje gekocht worden voor 8,50 euro en een dubbel boekje voor 12,50 euro. De aanvang is om 20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 uur open. Twee maanden geleden zag een nieuwe regionale televi siezender het licht. Enjoy TV, met geboren en getogen Waddinxvener Jeroen Grob als presentator. Meer op pagina 7. Een Waddinxveens echtpaar heeft drie weken lang een negenjarige Berlijnse jongen te logeren gehad.Dit in het kader van de Stichting Euro pa Kinderhulp. Lees verder op pagina 11. sponsors zich van kant zien met sportmateriaal, waterflesjes, tasjes, pennen en vele andere spullen. Gelukkig liet zaterdag het weer zich ook van een iets betere kant zien en konden er opnieuw zo'n gelijk over de baan moesten dertig clinics aangeboden wor- rennen. den. Nieuwe sumoworstelaars Hoewel de hele organisatie hem hesen zich in de pakken. De vier zijn hele zomervakantie heeft sportzalen, twee in de Dreef en gekost, vond Johan Van Velzen twee in het Coenecoop College, het evenement enorm leuk om vulden zich vele malen met en- te mogen en kunnen realiseren, thousiaste jonge sporters. „Tot Hij was tevreden over deze nu toe zien we vooral de jonge- twee sportieve dagen, welke de re jeugd," vertelde Johan zater- sportverenigingen onmisken- dagmiddag. „De meeste kinde- baar dichter bij de toekomstige ren die vandaag komen jeugdige sporters hebben ge- aanwaaien hebben speciaal bracht. WADDINXVEEN - In en bij Sporthal De Dreef en het Coene coop College was het vrijdag en Zaterdag een sportieve drukte van belang. De eerste editie van Sport Actief Waddinxveen bracht jong Waddinxveen meer dan tien verschillende sporten. Om kennis mee te maken, om eens uit te proberen, om te ko men bekijken en om te leren. Vorig jaar schreef de Jeugd Ad vies Raad (JAR) een wedstrijd uit om een evenement te beden ken voor én door jongeren. Jo han Van Velzen bedacht het Sport Actief, een evenement van allerlei verschillende sport verenigingen. Johan is al jaren actief in de basketvereniging van Waddinxveen. „Ik zag dat veel verenigingen dezelfde pro blemen hebben met het maken van promotie voor hun sport. Toen werd het idee bij mij gebo ren om de verenigingen te bun delen. Een groot evenement geeft de mogelijkheid tot veel meer promotie en de kans is veel groter dat de opkomst hoog zal zijn. Ik liep eigenlijk al 2 jaar met dit idee. Het pro bleem was alleen om voldoende mensen bij elkaar te krijgen om het te organiseren.” Johan stuur de zijn idee in naar de JAR en won! Deze twee dagen kregen de besloten ledenvergadering. Het verkiezingsprogramma is een moderne vertaling van de klassieke liberale gemeenteraad, te weten verantwoordelijkheid, vrijheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. De WD stelt zich onder meer ten doel tot een samenleving te komen waarin begrippen als fat soen en burgerplicht weer een nieuwe lading krijgen. De WD wil ook bijdragen aan een veilig en leefbaar Waddinxveen, waar het prettig wonen is. naar het programma gekeken, gelezen en gekozen. Er zijn ook kinderen van gisteren die nog eens terug komen. We zien veel naar een sport, maar nog niet weten welke ze willen gaan doen. Daarvoor is dit een mooie ken- Actief. Tijdens het nismaking. En er komt een aar- evenement zelf waren er twaalf dige groep die al bewust geko- vrijwilligers in touw om alles zen heeft en dat nu wil goed te laten verlopen. Sommi- uitproberen." ge verenigingen moesten nog Op dat moment werd er druk aan het organiseren van proef- getafeltennist met een echt ta- trainingen wennen. Het is toch feitenniskanon in één van de beduidend anders dan gewone sportzalen in het Coenecoop trainingen en de groepen zijn College. In De Dreef werd ge- veel groter. Voor het sporteve- basketbald en gevolleybald. De nement was een subsidie be- meeste deelnemers hadden schikbaar vanuit de JAR en de thuis gekeken hoe laat een be- gemeente, bovendien lieten vele paalde proeftraining begon en hun goede kwamen daar dus speciaal voor. Buiten stond een nieuwe rij voor de bungee run baan, waar bij de deelnemers aan een zwaar elastiek vastzaten op een luchtkussenbaan en zo ver mo- addinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2005 Door Brigitte Bosman WIJ MAKEN HET GOED 1 Met meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! Lid van UNETO-VNI C1000 v. Mourik Passage Waddinxveen Let op de advertentie elders in de krant Mini-Bikes (Raye Cross) Z7 EUROGAXANTBHHJF Centrale verwarming Zevenhuizen wij komen gratis bij u thuis de juiste maten opnemen Kerkweg Oost 185 2741 HD Waddinxveen rdkade 24 741 EV Waddinxveen Tel. 0182-61 25 88 www.glasbeek.nl 57e JAARGANG nr. 2965 Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen Tel. 0182 616878 www.sitco.nl TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN zie advertentie in deze krant 06 22 699 IO5 aipehool Van Kijk voor meer info op www.mini-motors.nl Noordeinde 51 A-by te Zevenhuizen (ingang Molenweg) Tel: (0180) 32 84 85

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1