Waddinxvener geeft tegengas verkeerscampagne Open Atelierroute 2005 Bijeenkomst vrijwilligers Rijvaardigheidstest voor 50-plussers 1 Deelnemers Verenigings- avond De Gouwe Vis Klaverjassen Zuidhonk Korte wandel tocht voor senioren Helderziende in Dicht-er-bij Dia-avond Picos Europa Gratis ruitinspectie Rookworst Keurslager gekeurd (foto: Liesbeth van der Vis) en 'I love rechts inhalen'. rookworstseizoen is het behalen van 'Goudkeur' voor dit pro duct een goede stimulans." ma kwaliteit is. Daarom verdient deze het predikaat 'Goudkeur'. Wat is nu precies Silvan's doel van deze sticker- en T-shirtac- brengen om uit deze hele cam pagne een slaatje te slaan, wuift Silvan resoluut van de hand: „Ik vind het gewoon leuk om te kij ken of mijn ideetjes werken. Op goed geluk heb ik 3000 stickers besteld. Als niemand er in geïn teresseerd was geweest, zou het van onze organisatie een EHBO- cursus volgen?'. De Stimuleringsgroep Vrijwilli gerswerk heeft deskundigen ge vraagd om deze vragen te beant woorden. Wellicht zijn er ook vragen over EHBO en arbo-za- ken. Daarom nodigt de Stimule ringsgroep Vrijwilligerswerk be- minste niet met belastinggeld betaald." de te zien krijgen. Dit is de der de keer dat de Open Atelierrou- te wordt gehouden. De vorige twee edities waren zeer succes vol. Vele honderden bezoekers maakten kennis met de ama- teur-kunstenaars uit Waddinx- veen. Toen hielden we alleen 'open huis' op zaterdag. Het bleek toch wel lastig voor men sen om op één dag alle adressen te bezoeken. Bovendien hadden wij zelf geen tijd om onderling bij elkaar te komen kijken. Als proef gaan we deze Atelierroute over twee dagen verspreiden." De Open Atelierroute is op vrij dag 7 oktober van 17.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 8 okto ber van 10.00 tot 17.00 uur te be zichtigen. kan tot 11 oktober bij Stimule ringsgroep Vrijwilligerswerk, t.a.v. Janinka de Beer, Antwoord- Liz Venema (gemengde techniek) en Els van Heusden (bronzen). J.W. Frisoweg 60 Bea van Kempen (acryl, pastel en krijt). Alpherwetering 27 Janny Buijs (schilderijen, keramiek en bronzen). Weidezoom 57 William Erath (gemengde techniek) en Rebecca v.d. Heuvel (acryl). Brederolaan 8 Co Gerts (aquarel en acryl). Kon. Wilhelminaplein 50a Henk Bloks (keramiek). Heuvelhof 34 Ans en Ben Wekking (acryl, keramiek en beelden). Coenecoop 90 Trix Brouwer (aquarel) en John de Waal (sieraden). Roemer Vischerstraat 32 Theo van Eldik (bronzen) Campertlaan 10 Magg Bosma (olieverf en acryl) en Will Borst (olieverf en acryl). Distelveld 2 Rob Kempkes (olieverf, acryl en aquarel) en Lies van Straalen (aquarel en acryl). Mozartlaan 85 Ed Vieveen (airbrush), Lenie Hoos-Visser (olieverf en acryl) en Gerrit Vermeulen. Pr. Bemhardlaan 87 Geld Insinuaties als hij zou deze sti- WADDINXVEEN - In de serie Sportactiviteiten van de S.W.W. |i: WADDINXVEEN - Stichting Wijkwerk de Zuidplas heeft vrij dagavond 7 oktober een koppel- klaverjasavond. Aanvang 20.00 uur in Het Zuidhonk, Zuidpla- slaan 552. Inlichtingen te verkrij gen bij Jan van Velzen, tel 0182 - 611171. Ieder klaverjaskoppel is van harte welkom. rijbegeleider. Er wordt informa tie gegeven over de verkeersre- en recentelijke wijzigingen daarin. Door deskundigen wor den gehoor, ogen en reactiever mogen getest. Na afloop worden rang en ze zin," zegt het 3VO. „Senioren rij den over het algemeen prima. langstellenden uit aanwezig te zijn op de informatiebijeenkomst van de EHBO-vereniging Wad- dinxveen in de Openbare Biblio theek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan op donderdag 13 oktober. In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om een EHBO- over 'veilig heid in het vrijwilligerswerk'. Tijdens deze bijeenkomsten is duidelijk geworden dat er veel mers doorgesproken. Er is geen sprake van het afleggen van een examen. Deelname heeft dan ook geen enkele consequentie voor het rijbewijs van de deelne mer. Deelname kost 15,- euro. Aanmelden voor de BROEM- aard ben ik ook één van de deel nemers. Bij mij staan al mijn kunstwerken op de zolder geëx poseerd, maar ‘ik zal er voor zorgen dat mensen onderweg naar boven op de trap ook wat dingetjes te zien krijgen. Uiter aard kunnen de bezoekers ook vragen stellen en kunstwerken kopen." Hoe is de Open Atelier- route in het leven gekomen? „Als vereniging zoek je naar ex positiemogelijkheden. Moge lijkheden om over eikaars werk te praten en elkaar te inspireren. Daar hadden we al goede loca ties voor, zoals het gemeente huis en de bibliotheek, maar wat is nou een betere locatie dan je eigen huis? Al je kunstwerken staan daar toch al uitgestald." kunnen mensen ook T-shirts be stellen met soortgelijke teksten erop. Daar heb ik er nu al 45 van ter Peijs met haar belachelijke verkocht. Van de stickers heb ik er al ruim 4100 verkocht." budgetten goed te kijk kan zet ten. Het zou geweldig zijn als ik ckers alleen maar op de markt Komend weekend staat de derde Open Atelierroute programma. Henk Bloks is één van de deelnemers. WADDINXVEEN - De Stimule ringsgroep Vrijwilligerswerk heeft vrijwilligers in de afgelo pen maanden tijdens bijeen- kom4 plaatselijke Stichting Welzijn sten geïnformeerd Talpa nodigde hem uit om in het dagelijkse praatprogramma 'Thuis' zijn verhaal te komen vertellen en ook bij de Telegraaf, Yorin FM en Q-music mocht hij reeks zijn zegje doen. Maar, zo stelt hij, het is geenszins zijn be doeling om aan te sporen tot slecht rijgedrag. „Ik steek enkel en alleen de draak met de over heidscampagne. Je moet dit zien als een ludieke actie." Ingrid Bovekerk-v.d. Vlugt (olieverf, acryl en aquarel) en Ineke v.d. Vlugt-de Vries (olieverf, acryl en aquarel). Raadhuisstraat 23, Moerkapelle WADDINXVEEN - Sinds kort geeft de overheid stickers uit met als doel de veiligheid in het verkeer te bevorderen. Een cam pagne die tot nu toe nog niet echt aanslaat. Teksten als T love stoppen voor rood' en 'I love 30 km/u in mijn buurt' hebben niet het gewenste effect en hangt zelfs veel mensen de keel uit. Deze zoetsappige campagne vraagt om een tegenreactie, zo beredeneerde Silvan Jongerius. De 21-jarige Waddinxvener bracht alternatieve stickers uit met daarop teksten als 'I love 180 km/u' en T love rechts inha len'. „Ik ben inderdaad niet zo blij met deze peperdure cam pagne," zegt Silvan. „En dan te bedenken dat dit allemaal van ons belastinggeld wordt be taald. Een website, radio- en tv- spotjes, billboards langs de weg en 250.000 autostickers, het is te belachelijk voor woorden. Die teksten en het hele zoetsappige gedoe eromheen, je wordt er niet goed van. Ik ben overigens niet de enige die deze mening is toegedaan. Ik denk dat je de mensen die vóór deze campag ne zijn op één hand kimt tellen." doen. Op vrijdag 28 oktober zal samen kunt op de dag zelf vanaf 9.30 met 3VO, de gemeente en de uur inschrijven in de foyer van het Anne Frank-activiteitencen- trum (Jan van Bijnenpad). Om 10.00 uur vertrekt de groep met auto's richting Gouderak. De wandeling van 6 kilometer gaat langs de Lange Tiendweg en de Hollandse IJssel. De koffiestop yindt plaats in het dorpshuis van Gouderak. De tocht gaat door, indien het goed wandelweer is. Kosten voor deelname bedragen 2,- euro, inclusief twee kopjes koffie/thee. Aan deelnemers die meerijden wordt bovendien een kleine bijdrage aan de autokos ten gevraagd (max. 1,- euro). De volgende korte wandeltocht is gepland op 14 november. Voor meer informatie kunt u bellen met de S.W.W., tel 0182 - 615555 of 631932. BOSKOOP/REGIO - Yvonne van Heel zal op dinsdagavond 11 ok tober helderziende waarnemin gen doen in het C.S.P.O. Dicht-er- bij, Gouwestraat 3 in Boskoop. Op uitnodiging kunnen mensen uit het publiek een door Yvonne getekende boomkaart uitzoeken. Naar aanleiding van deze boom kaart geeft Yvonne een zielsbe- schrijving van deze persoon en zullen er aanvullend helderzien de waarnemingen worden ge daan. De avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.15 uur. Om 19.30 uur gaat de zaal open. Entree bedraagt 7,50 euro. Kijk voor meer informatie op www.cspodichterbij.nl of bel naar. 0172-216002. WADDINXVEEN - De activitei ten van de Waddinxveense Kunst Kring bestaan al meer dan vijftien jaar uit het organi seren van tentoonstellingen en lezingen. Enkele jaren geleden is de vereniging gestart met het organiseren van een Open Ate- lierroute, waarbij hobbykunste- naars bezoekers in hun eigen huis verwelkomen om daar vol trots hun eigen werk tentoon te stellen. Henk Bloks is lid van de Wad dinxveense Kunstkring. „Een jaar of zeven geleden ben ik be gonnen met kleien," vertelt hij. „Al vrij snel was ik behoorlijk trots op mijn creaties en voelde ik een sterke drang om daar iets mee te doen. Ik wilde er mee naar buiten komen. Via de Wad dinxveense Kunstkring, een vereniging voor hobbykunste- naars, bleek dat mogelijk te zijn. We zijn allemaal hobbyisten die staan te popelen om ons werk te vertonen. Ik ben nu al zo'n drie jaar aan het exposeren." Bloks maakt beelden van kera miek. „Van klei maak ik allerlei bijzondere vormen," legt hij uit. „Waarom klei? Het is zacht en kneedbaar en laat zich makke lijk vormen. Het is mijn grote hobby. Dat ik op exposities ook het een en ander verkoop is mooi meegenomen, maar zeker niet het uitgangspunt. Het gaat absoluut niet om geld. Als ik een kunstwerk maak, moet ik het op de eerste plaats zelf mooi vinden. Daar gaat het om. Als daarnaast ook andere mensen mijn werk waarderen, is dat een mooie bijkomstigheid. Maar de tijd dat je er veel geld mee kon verdienen, is voorbij. Er wordt vandaag de dag veel bezuinigd en dat merk je ook bij exposi ties. Er wordt veel minder ver kocht." Komend weekend staat de der de Open Atelierroute van de Waddinxveense Kunstkring op het programma. Alle belang stellenden kunnen bij 22 ver schillende leden van de Kunst kring thuiskomen om hun werk te bezichtigen. Bloks: „Uiter- WADDINXVEEN - De Waddinx veense afdeling van het Nivon houdt op donderdag 13 oktober één dia-avond over een wandel- trektocht door de Picos Europa in Spanje. De avond wordt om 20.00 uur gehouden in De Boog, Gonst Huygenslaan 2. De toe gang is voor leden gratis, niet-le- dën betalen 2,50 euro. Voor in lichtingen bel 0182 - 616078. WADDINXVEEN - Aquarium- vereniging De Gouwe Vis houdt pp 10 oktober een verenigings- hvond. De Heer Alblas zal be langstellenden uitgebreid infor- ineren over het houden en Verzorgen van cicliden. Deze dieren behoren tot de meest kleurrijke vissen van de zoetwa- lerfauna. De bekende soorten zijn oorspronkelijk afkomstig uit het Malawi en Tanganjikameer in Afrika. De laatste jaren stijgt echter ook de belangstelling voor soorten uit Midden- en Zuid-Amerika. Op deze avond wordt verteld waar u op moet letten om deze dieren een goede toekomst te ge ven in een estetisch en functio- heel ingericht aqarium. Alle be langstellenden zijn van harte welkom in Gebouw Zonnig z?uid, St. Victorstraat 2 te Wad- dinxveen. Aanvang 20.00 uur, toegangsprijs 2,50 euro. Waddinxveens Welzijnswerk (SWW). Postbus 422, 2740 AK te Waddinxveen of per e-mail: sww@stww.nl. Midden-Holland kunnen hun rijvaardigheid en rijgeschiktheid testen tijdens deze BROEM-dag. De test duurt een een middag en er mensen meedoen. Tijdens deze dag rij den de deelnemers met hun ei- van de Waddinxveense Kunstkring op het (foto: Liesbeth van der Vis) De Waddinxveense Kunstkring heeft ruim honderd leden en bij na tweehonderd donateurs. Aan de leden wordt de gelegenheid gegeven deel te nemen aan de Open Atelierroute. Toch doen 'maar' 22 van de honderd leden mee. „Niet iedereen vindt het fijn om zijn of haar werk te showen," aldus Henk Bloks. „Sommigen zijn onzeker of wil len simpelweg geen vreemde mensen over de vloer hebben. Het is een vrije keuze om wel of niet mee te doen." De Open Atelierroute wordt om de twee jaar gehouden. „Dat doen we zodat de kunstenaars wel de tijd krijgen om iets nieuws te maken. Het wordt zo saai als mensen elk jaar hetzelf- T-shirts Via de website www.post- bus44.nl kunnen stickers wor den besteld met teksten als T lo ve bumber kleven', 'I love 180 Wat is nu precies Silvan's doel meer stickers verkoop dan zij. km/u'en T love rechts inhalen', van deze sticker- en T-shirtac- Sowieso vind ik dat dit hele idee Silvan: „En sinds vorige week tie? „Tegengas geven," legt hij gewoon al vraagt om een persif- uit. „Ik hoop natuurlijk dat het lage." zo'n succes wordt dat ik minis- Netjes „Zelf rijd ik overigens best net jes in het verkeer," vertelt Sil van. „Je moet dat T love 180 km/u' niet letterlijk nemen. Zo hard zou ik nooit rijden. Niet al leen besef ik dat ik met die enor me snelheden mijn rijbewijs op het spel zet, ook zie ik er terde ge het gevaar van in. Natuurlijk rijd ik weleens te hard als ik 's avonds laat alleen op de weg ben, maar wie doet dat niet? Aan bumper kleven heb ik wel een broertje dood. Behalve ge vaarlijk, beschouw ik dat ook als zeer irritant. En rechts rij den? Ligt eraan. Als iemand met veel te zachte snelheid op de lin kerrijstrook blijft rijden, wordt dat wettelijk als filerijden gezien en dan mag je die persoon dus Waddinxvener Silvan Jongerius bracht als tegenactie op de verkeerscampagne stickers uit met daarop teksten als 'I love 180 km/u' rechts inhalen." Heeft de overheid eigenlijk al gereageerd op zijn ludieke ac tie? „Ja, bij de Telegraaf hadden ze de overheid om een reactie den. De betrokken organisaties kunnen rekenen op een tege moetkoming uit het fonds 'Des cursus te volgen en het belang kundigheidsbevordering'van de daarvan. Tevens zal aandacht Stimuleringsgroep Vrijwilligers- worden besteed aan enkele prak- werk. Aanmelden voor de infor- tijkvoorbeelden uit het vrijwilli- matiebijeenkomst over de EHBO gerswerk. Vrijwilligers die voor hun organisatie een EHBO-cur- sus willen volgen, worden die avond in de gelegenheid gesteld nummer 10057, 2740 VB Wad- zich voor een cursus aan te mei- dinxveen. me alleen maar geld gekost heb ben. Ik vraag maar 2,- euro per sticker, en dat is inclusief de ver- gevraagd. Ze vonden het een zendkosten. Ik verdien er dus zielige en onfortuinlijke actie, helemaal niet zoveel geld mee." Daar kan ik alleen maar om la- De tegenactie van Silvan is zelfs chen. Mijn stickers worden ten zo succesvol, dat hij er de lande lijke pers mee heeft gehaald. tember, is de rookworst van Keurslager Peter Compeer op de Groensvoorde 6 door een onaf- langzaam, ze geven geen voor- hankelijk team van deskundigen rang en ze kijken slecht. „On- gekeurd. De jury stelde vast dat geur, kleur, smaak en samenstel ling van deze rookworst van pri- Het zijn veel vaker jongeren die laten gevaarlijke trucs uithalen." Toch is het belangrijk dat oude- ochtend of Uiteraard is Peter Compeer zeer ren meedoen aan een rijvaardig- kunnen per dag zestig tevreden met het behaalde resul- heidstest. Mensen vergeten de taat. „Juist aan het begin van het verkeersregels drie of vier jaar na hun rijexamen. Voor autobe- gen auto onder toezicht van een stuurders die al meer dan twin tig jaar hun rijbewijs op zak heb ben, is de theorie vaak helemaal gels weggezakt. Bovendien zijn er veel nieuwe regels bijgekomen. De Regionale Projectgroep Ver- de bevindingen met de deelne- keersveiligheid Midden-Hol land heeft in het werkplan 2005 een aantal BROEM-dagen ver spreid door de hele regio ge- staat op maandag 10 oktober een pland. BROEM staat voor: Breed korte wandeltocht voor senioren Overleg Ouderen en Mobiliteit, op het programma. Er wordt in Op deze BROEM-dagen worden een rustig tempo gewandeld 50-plussers in de gelegenheid dag kan schriftelijk bij de St. waarbij 'met elkaar genieten van gesteld een rijvaardigheidstest te de buitenlucht' voorop staat. Vooraf opgeven is niet nodig; u WADDINXVEEN - De Mobiele Service van Automark in Wad dinxveen staat op vrijdag 7 okto ber van 9.00 tot 17.30 uur op de parkeerplaats van Winkelcen trum Groensvoorde voor een ac tie ruit repareren kenteken gra veren. Op verzoek van de klant wordt de voorruit ter plekke gra tis geïnspecteerd en krijgt men een deskundig en vrijblijvend advies m.b.t. eventuele bescha digingen. Er hoeft niet van tevo ren een afspraak te worden ge maakt. Reparatie van de voorruit is voor WA-Plus, Casco en All-Risk ver zekerden geheel zonder kosten. Voor de juiste verzekeringsgege- vens moet bij reparatie wel de laatste groene kaart worden meegenomen. WADDINXVEEN - Tijdens de nationale productkeuring, geor ganiseerd door de Vereniging van Keurslagers op 19 en 20 sep- WADDINXVEEN/REGIO - Er wordt veel gemopperd op oude- Ouderen organisatie in Wad- re automobilisten. Ze rijden te dinxveen een BROEM-dag ge houden worden. Alle vijftigplussers uit de regio vragen leven onder de vrijwilli gers. Eén van die vragen is 'Waarom moeten medewerkers concept WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 11 WOENSDAG 5 OKTOBER 2005 Has www.boconcept.nl BoConcept* Waddinxveen Pal naast de Coenecoopbrug Kanaaldijk 32 2741 PA Waddinxveen-Zuid Tel. 0182-649744 U heeft met de flexibiliteit van BoConcept* de vrijheid om uw smaak uit te drukken met fraai ontworpen, aantrekkelijk geprijsde meubelen. Eetkamertafel met aluminiumkleurig Dressior, walnoot fineer. C739,- inlegblad, walnoot fineer. C879,-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 11