Tanken voor het goede doel Gratis APK-keuring bij Auto Coenecoop BV apkaKUéJ Parkeeroverlast Groensvoorde Ruime subsidie Waddinxveens Eenakterfestival Ondersteuningsgroep voor nabestaanden zelfdoding Informatieavond groepswonen Ingezonden brieven Kerdienst op RTW FM WADDINXVEEN - De Centraal Hervormde Gemeente zal op zondagmorgen 9 oktober het kerkenprogramma op de RTW verzorgen. Deze uitzending be gint om 9.00 uur met het kinder programma. Om 9.30 uur wordt overgeschakeld naar de Hoek steen voor de directe uitzending van de kerkdienst. Voorganger in deze dienst is ds. H. Schipaan- boord. Om ongeveer 10.50 uur zal de serie De cantates van Jo hann Sebastiaan Bach vervolgd worden. De toelichting op de cantates en de vertaling van de teksten zijn gratis verkrijgbaar per telefoonnummer 0182 - 619968 of via e-mail a.c.ne- ven@12move.nl. In de serie Mensen vertellen hun verhaal kan er om 11.55 uur geluisterd worden naar het verhaal van dhr. M.J. Segers. Snuffelmarkt in de Boog WADDINXVEEN - In buurtcen trum de Boog wordt op zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur een snuffelmarkt gehouden. Wellicht hebt u spullen op uw zolder liggen waar u niets meer mee doet, maar die anderen nog kunnen gebruiken? Dan kunt u deze inleveren op 22 oktober van 8.45 tot 9.00 uur. Voor meer in formatie, bel mevrouw C. Verbe- ij, tel 0182 - 610469 of 0622681097. Smurfenvoetbal bij WSE Kinderbingo De Paddestoel a BEDRAG UTEF^ Van elke getankte liter brandstof doneert het tankstation van De Baanderij in Gouda een paar cent aan goede doelen. Rolletjes De samenwerking loopt vol- Zuid-Holland in aanraking te brengen met Kunst en Cultuur. In de periode 2005 2008 wor- Ben Nap Groensvoorde 44 auto dwars neerzetten zodat er niet meer op hun zogenaamde eigen, die geen eigen is, parkeer- en allen proberen de macht te krijgen en een keer him zin te doen. Flarden improvisatie en flar den realiteit gaan door elkaar eerste keer vertellen ze elkaar de waarheid eens. De zaterdagavond heeft als thema Grieks Geweld. Wan neer het weer het maar even in een Grieks drama ontspint zich de moeizame relatie tus sen moeder en dochter naar een onafwendbaar einde. Het laatste stuk voor de pauze is een tweede project van de WADDINXVEEN - Op zaterdag 8 en 15 oktober is er weer smur fen voetbal bij wse. Hier kunnen jongens en meisjes van 3, 4 en 5 jaar de beginselen van het voet bal leren. Om 10.45 kunnen 'de smurfen' zich melden in het smurfendorp, om 11.00 uur gaan ze het veld op Overgaag, tel 0182 - 610817 ('s avonds tussen 20.00 en 22.00 uur en op vrijdag) of via woongroep- waddinxveen@hotmail.com. Auto Coenecoop BV, Coenecoop 139, tel 0182 - 631714. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) Impromptu van Ted Mosel. In deze eenakter raken toneelspe lers het spoor bijster als de re gisseur plotseling niet komt opdagen. Zonder leiding blijkt toneel spelen een moeilijk spel te zijn. In Impromptu komen twee ac- WADDINXVEEN - Jan Valk en Peter Meeuwse zijn al jarenlang goede vrienden. Sinds septem ber dit jaar mogen de twee el kaar ook 'collega' noemen. Sa men hopen ze furore te gaan maken met hun nieuwe bedrijf Auto Coenecoop BV. „We ken nen elkaar al bijna 30 jaar," zegt Peter Meeuwse. „In de jeugd voetbalden wij in hetzelfde voetbalelftal. Samen zijn we op gegroeid. Ik heb al een aantal ja- ren een garage in Rotterdam en Jan had een auto interieurs ver- zorgingsbedrijf in Waddinx- veen. Op een dag zeiden we te gen elkaar: 'waarom gaan we onze krachten niet bundelen?'." En dat deden de vrienden. Sinds september is Auto Coene- die zij zelf verdienen, draagt De Baanderij 1 cent per getankte li ter af aan hun penningmeester. Zo vergroten zij de mogelijkhe den van hun club door onge merkt het banksaldo te verho gen. Wie meer informatie wil over de activiteiten, de voordeelpas of het spaarprogramma voor ver engingen en stichtingen, be zoekt De Baanderij aan de In- dustriestraat 1 in Gouda of kijkt op de website www.debaande- rij.nl. De openingstijden van De Baan derij en de carwash zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 17.45 uur en op zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. van de regio zich verdiepen in de cultuurhistorie. Ook wordt er naar gestreefd om toneelverenigingen uit de diverse streken in de regio bij Misschien is het een idee om vanuit de Ontmoetingskerk bij een evenement parkeerwachten in te stellen om alles in goede ba nen te leiden. We wachten af! om te trainen. Deze trainingen zijn kosteloos en geheel vrijblij vend. Voor de ouders staat de koffie klaar en na de training is er voor de 'smurfjes' ook wat te drinken en krijgen zij een verrassing. Voor informatie bel Marian van helden, tel 0641471184. Normaliter ligt de brandstof prijs bij De Baanderij 5 cent per liter benzine en 3 cent per liter diesel onder die van de meeste andere tankstations. Klanten met een voordeelpas krijgen zelfs 1,8 cent extra kor ting. Omdat De Baanderij jarig is, trakteert zij deze pashouders van 15 september tot en met 31 december 2005 op extra voor deel: 8 cent korting op een liter benzine en 6 cent op een liter diesel. Wie geen voordeelpas heeft, kan er een aanvragen. Leden van verenigingen en do nateurs van Goudse stichtingen en instellingen spekken de club kas door bij De Baanderij te tan ken. Want behalve de korting Gratis APK Jan Valk en Peter Meeuwse doen er alles aan om een goede naam op te bouwen in Wad- van geestelijke gezondheid. De ondersteuningsgroep telt acht wekelijkse bijeenkomsten op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur op de Ronsse- weg 225 in Gouda. Startdatum is 26 oktober en kosten voor deel name bedragen 45,- euro. Voor de ondersteuningsgroep begint re. In de ondersteuningsgroep vinden de deelnemers herken ning en begrip bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Men leert vaardigheden om meer greep te krijgen op het rouwproces. In de groep komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: aanvaarding van de reali teit van de zelfdoding, het erva ren en uiten van emoties, sociale WADDINXVEEN - Voor kinde ren in de leeftijdsklasse van 4 tot en met 12 jaar is er op woensdag 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur een kinderbingo bij wijk en speeltuinvereniging De Padde stoel. Tijdens deze bingo worden er vele prijzen uitgedeeld. Kinderen onder de 7 jaar dienen met begeleiding te komen. En tree voor leden bedraagt 1,25 eu ro, niet-leden betalen 2,- euro. Alle prijzen zijn inclusief drin ken en snoep. menten. Rond 21.45 uur heeft nogmaals een bewoner naar de politie gebeld met het verzoek om te komen kijken. Om 22.15 uur rijdt er een politieauto lang zaam voorbij maar het regent coop BV een feit. Peter Meeuw se: „Wij realiseren alles op het gebied van auto-onderhoud. Te vens verkopen wij auto's. In on ze showroom staan ruim 75 oc casions." Wat is het leuke van werken in een autobedrijf? „Het is onze grote passie. Als je van je hobby je beroep kimt maken, is dat na tuurlijk geweldig. Het mooiste van dit vak is overigens het con tact met de klanten. Zorgen dat zij met een goed gevoel de zaak verlaten. Er gaat niets boven een tevreden klant." niet uit. Waar komt de politie parkeerplaatsen wel voor? Misschien moet vol gende keer gewoon 112 worden gebeld, want dan willen ze nog weleens komen! dinxveen en omstreken. „Een goede reputatie heb je niet zom aar, die moet je verdienen," ver telt Jan Valk. „Mensen moeten ons eerst een beetje leren ken nen. Daarna krijg je automa tisch de mond tot mond recla me, de beste reclame die er is. We gaan ons uiterste best doen om dat te bewerkstelligen. On der meer door spectaculaire ac ties. Zo kan iedereen tot 1 no vember gratis zijn of haar auto APK laten keuren. Maar we hebben nog een actie: auto's die nu bij ons gekocht worden, hoe ven pas in 2007 betaald te wor den." WADDINXVEEN - Een goede eenlopende activiteiten, buur is beter dan een verre vriend. Daarom houdt de Initia tief Woongroep Waddinxveen op dinsdag 11 oktober vanaf 20.00 uur een informatieavond in het Anne Frankcentrum over groepswonen. Deze avond staat vooral in het teken van het ge- breng plande woongroepproject voor jonge senioren in de nieuwe woonwijk Triangel in Waddinx- veen. Actieve alleenstaanden of 'i WADDINXVEEN Het Wad dinxveens Eenakterfestival, Waarom heeft hij/zij het ge daan? Emoties zoals schuldge voelens, boosheid, opluchting, angst en verdriet kunnen het rouwproces in de weg staan. De GGZ Midden-Holland organiseert een ondersteunings groep voor nabestaanden die steun zoeken bij verwerking van een zelfdoding door een partner, kind, ouder, broer, zus, vriend(in) of een andere dierba- Wie jarig is, trakteert. Zo ook De Baanderij. „Wie tot 31 december 2005 bepaalde artikelen bij De Baanderij inlevert, krijgt een Kras Waslot en maakt kans op gratis brandstof, een wasbeurt in onze moderne carwash of an dere verrassing," vertelt Pronk. „Er is behoefte aan goede ge bruikte kleding, schoenen, rug- tasjes en ongebruikte school spulletjes als gummetjes, kleurboekjes, kleurtjes, pennen, potloden, schriften en stiften. Een kinderhand is gauw ge vuld. Een kinderlach is onbe taalbaar." gens Jan Valk uitstekend. „Doordat we elkaar zo goed kennen, vullen we elkaar heel goed aan," legt hij uit. „Eigen lijk gaat alles vanzelf, het loopt tot nu toe op rolletjes. Vooral over de verkoop van auto's zijn we uitermate tevreden. Dat is mijns inziens geen toeval. Wij zijn voordeliger dan andere aut odealers. Daar streven we ook naar. Re gelmatig surfen we het internet af om autoprijzen te bestude ren. Wij doen er vervolgens al les aan om daar iets onder te zit ten." GOUDA/WADDINXVEEN - Het concept is even simpel als doeltreffend. Van elke getankte liter brandstof doneert het tank station van De Baanderij in Gouda een paar cent aan goede doelen. Een keur van nood- en ontwikkelingshulpprojecten el ders in de wereld is er blij mee. Initiatiefnemer en eigenaar van de Baanderij is Waddinxvener Willem Pronk. Hij doet dit dankbare werk al ruim vijf jaar met hart en ziel. Zo kon Pronk en zijn team van toegewijde medewerkers en vrijwilligers tal van overtollige legervoertuigen kopen, maakte ze wit en geschikt voor vreedza me hulpoperaties. Ook regelden zij transporten over land, water en door de lucht van de meest uiteenlopende hulpgoederen; van gered gereedschap tot speelgoed en van shovels tot schoolbanken. Tevens kregen andere hulporganisaties tijdelijk onderdak of opslagruimte. Met recht kan en mag De Baan derij het Goede Doelen Tanksta tion voor tanken en schenken worden genoemd. „Want wie tankt bij De Baanderij, profiteert altijd van lage brandstofprijzen én schenkt anderen een betere toekomst," aldus Pronk. In Gouda en de wijde omtrek kennen velen De Baanderij van inzamelingsacties als bijvoor beeld Operatie Schoenendoos. Nog altijd worden daar gere geld bruikbare kleding, school spulletjes en nieuwe artikelen voor de persoonlijke verzorging ingeleverd. Net als alle andere ingezamelde goederen, worden ook deze tan denborstels, tandpasta, was handjes en zeepjes dankbaar in ontvangst genomen door inwo- rubberboten, tenten en dekens ners van het voormalige Oost- voor de Roemeense slachtoffers blok en Afrika. Wie het terrein in opdracht van World Vision, oprijdt, ziet vaak de witte hulp- voertuigen al klaar staan voor vertrek. Meer bereiken dan klanten, goe de service bieden of succesvol zakendoen. Dat is wat Willem Pronk met De Baanderij voor ogen heeft. Mensen helpen die om welke reden dan ook aan de schaduwkant van het leven ver zeild zijn geraakt, is zijn groot ste passie. Het nieuws over de watersnood in Roemenie werd al snel over speeld en vergeten door soort gelijke berichten uit de Verenig de Staten. De Baanderij regelde GOUDA - In Nederland sterven per jaar ongeveer 1600 mensen door zelfdoding. Voor veel nabe staanden is zelfdoding echter geen makkelijk onderwerp om over te praten. Rouw na het ver lies van een dierbare door zelf doding is een pijnlijke worste ling. Er komen veel ’vragen en onzekerheden naar voren. Men zoekt verklaringen voor de zelf doding: wat is er gebeurd? steun, het handhaven van een worden belangstellenden uitge- positief zelfbeeld, het behouden nodigd voor een kennismakings- en lichamelijke gesprek. Folder, inlichtingen en aanmel ding bij Renske van Rooijen, tel 0182 - 563656. teurs en twee actrices op. Er is iets aan de hand wat iedere dat vrijdag 7 en zaterdag 8 ok- speler herkent vanuit een boze tpber wordt gehouden in de droom. Ze moeten op en we- "(bncelzaal van Kreater aan de ten niet wat ze moeten doen. Kerkstraat 13, kan flog zeker Gaandeweg, nadat ze zich drie jaar achtereen worden ge- voorgesteld hebben, gaan ze houden. Dat is te danken aan toch maar iets improviseren ebn ruime subsidie, afkomstig Maar ze zijn zonder regisseur van het project Cultuurcon- tact.nl, een platform voor or ganisaties en gemeenten in Midden-Holland. Het platform coördineert en ondersteunt culturele projec- heen en waarschijnlijk voor de tèn in heel Midden-Holland. ÉJet gaat hierbij om een nauwe samenwerking tussen ge meentelijke en provinciale on dersteunende instellingen. Doel daarvan is zoveel moge- toelaat, treedt Toneelvereni- lijk bewoners in de provincie ging Kameleon in de buiten lucht op met het stuk Medusa van Carol S. Lashof in een be werking van Hehna de Wit. den in de hele regio verschil- Een Griekse mythe omge lende projecten opgezet die er- vormd tot spetterend muziek- toe bijdragen dat de bewoners theater op de binnenplaats van Kreater. De opening zaterdag is voor Toi-Toi met de tragedie Vis van de Nederlandse auteur Ad de Bont. Deze eenakter speelt elkaar te laten optreden zodat zich af in het vissersmilieu. Als de grote diversiteit aan ama teurtoneel duidelijk gaat wor den. Het vierde Waddinxveens Ee nakterfestival draait om de kunst van het kortebaan-werk op toneelgebied: de eenakters. Waddinxveense groep Spin op Vrijdag 7 oktober wordt een dit festival. Het gaat om een ayond rond het thema: Impro- vertelvoorstelling door Peter vjsatie en wat dat teweeg Thissen. brengt bij acteurs. Projectgroep Onder de titel Heinrich Schlie- man en het Goud van Priamos neemt hij het publiek mee naar de wereld van de Duitse ar cheoloog die eind negentiende eeuw de schatten van de oude spelletje dat elke keer op- Griekse stad Troje in Turkije ontdekte. Het wonen in een groep biedt veel, maar vraagt daarentegen ook het een en ander van de be woners. Denk bijvoorbeeld aan enthousiasme, flexibiliteit en ac ceptatie van andere denkbeelden en gewoontes. Maar ook de in- van eigen ideeën, een ac tieve opstelling, en de bereid heid compromissen te sluiten. Groepswonen is dus niet alleen wonen, maar een wijze van (sa- paren tussen de 50 en 65 jaar oud menjleven. die benieuwd zijn naar de moge- De Woongroep Waddinxveen lijkheden van groepswonen, zijn bestaat momenteel uit zo'n twin- van harte welkom. tig geïnteresseerden die positief Mensen die een actief leven ach- staan tegenover het idee van ter zich hebben, willen ook als ze groepswonen. Zij zijn van plan ouder worden zo lang mogelijk een woongroep op te richten van actief en zelfstandig blijven pro- 20 a 25 wooneenheden (huur fiteren van hun vrijheid. Steeds en/of koop) en zoeken nog naar meer 50-plussers kiezen er daar- jonge senioren die in deze woon- om voor om in een woongroep groep willen deelnemen. Geïnte- te wonen. Het is namelijk veel resseerden zijn welkom op de in- plezieriger en gemakkelijker le- formatieavond. Informatie kan ven als je met een goede buur de verkregen worden bij Carla leuke, maar ook de minder leuke momenten in het leven kunt de len. Groepswonen kenmerkt zich door een combinatie van zelf standigheid, saamhorigheid en hulpvaardigheid - met behoud van persoonlijke vrijheid. Naast een eigen huis of appartement kent een woongroep tenminste één gemeenschappelijke ont moetingsruimte en eventueel nog een hobbyruimte of een gas tenverblijf. De bewoners helpen elkaar, beoefenen hun hobby's en ondernemen gezamenlijk uit- Afgelopen zaterdag 1-10-2005 meende regio mannenkoor Die Gouwe Sanghers een concert te moeten geven in de Ontmoe tingskerk aan de Groensvoorde. Aangezien het Groensvoorde- plein, na vele jaren, eindelijk op- een beetje dus ze komen de auto nieuw wordt bestraat zijn er tij delijk wat minder. Rond 19.15 uur komt één der koorleden aangereden en kan helaas zijn auto niet meer op het Helaas moeten we ook constate- plein parkeren. Geen probleem, ren, vanwege de herbestrating, we halen de afzetting weg en dat aan de achterzijde van de gaan op een nieuw bestraat ge- winkels bewoners ineens hun deelte staan. Dit gedeelte is nog niet aangeklonken zodat dit kapot wordt gereden. Hoezo normen en waarden ge- plaats kan worden geparkeerd, acht koorlid? Hoezo saamhorigheid in dezelf- In navolging van dat éne koorlid de wijk? (autokenteken is bekend) volgen Gelukkig zijn de hulpdiensten er meerdere auto's om te parke- niet nodig geweest deze avond, ren met als gevolg dat er een Gevreesd moet worden, met de enorm stuk opnieuw bestraat ge- komende evenementen in de deelte wordt beschadigd. Ande- Ontmoetingskerk in het vooruit- re bezoekers van dit concert par- zicht, dat wij als bewoners voor keren hun auto's zodanig dat de het ergste moeten vrezen. ingang van de appartementen, waar vooral oudere Waddinxve- ners wonen, totaal wordt ge blokkeerd. Weer anderen parkeren gewoon op het trottoir. Rond 19.45 uur is de politie door twee bewoners op de hoogte gesteld van de on veilige situatie bij de apparte- Spin brengt het stuk De Over ledene van de Franse schrijver René de Obaldia. Centraal t staat een ontmoeting in een park tussen twee vrouwen, een nieuw weer net iets anders wordt gespeeld. Elke week zie Beide toneelavonden beginnen je elkaar, speel je met elkaar, om 20.00 uur. De zaal is vanaf EJke week. Volgende week net 19.30 uur geopend. als de vorige. Zelfde tijd. Wat Voor de voorstellingen, tijdens is werkelijkheid? de pauze en na afloop verzor- Toneelgroep Maskerade ver- gen ensembles van leerlingen zorgt het tweede optreden op van Kreater de muzikale om- de vrijdagavond met Tiet stuk lijsting van het festival. Losse kaarten voor het festival kosten 7,- euro. Er zijn ook passe-partouts te krijgen voor beide avonden voor 12,50 eu ro. Kaarten kunnen telefonisch worden gereserveerd bij Adri Niewerf, tel 0182-614020. INGANG WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 15 WOENSDAG 5 OKTOBER 2005 UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN 0 W 0 NB Q o I 3 L «j 0

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 15