voor slechts euro!! oh BEU Een professionele foto voor slechts euro!! c L E tei f 1 PH<VO Rijnland Rijnland Rijnland 1111W Uitslag herstemming mm mmmmmmmmm AANGEBODEN AANGEBODEN AANGEBODEN AANGEBODEN Bekendmaking 1 Albert Heijn- Koninginneweg - Boskoop Volgende week kan uw baby of peuter t/m 5 jaar op de foto: alleen - of met broertjes en zusjes. De Bell Photo Studio is geopend van: 09.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur |M c o k- <u 5 B s] w u n 2I rr ri o k U iv w el In le kt P vi st bt d< b w m m èi 6 E at N at o oo 3 5 07 s _ra F C e< P k la te d c 5 o _ra 2 5 MWBIM GOUWE KOERIER WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 OKTOBER 2005 PAGINA 18 W< 19 september 2005 a. 4. 13. www.rijnland.net 5. 14. ei 5 oktober 2005 6. 15. 7. 16. 17. 8. 18. 1. 9. 2. 1. 19. 10. 3. 20. 2. 11. www.rijnland.net 3. 12. www.rijnland.net 26 september 2005 DIVERSEN KASTEN NAAI/BREIMACHINES RUITERSPORT ons werk Het hoogheemraadschap controleert waterlopen in het Rijnlands gebied van 17 oktober t/m 16 november 2005. Droge voeten en schoon water, ons werk De wijzigingen hebben betrekking op het aanpassen van de emissievoor- schriften voor een bedrijf met containervelden. De ongewijzigde voor schriften van de lozingsvergunningen blijven onverminderd van kracht. De definitieve beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikkin gen niet gewijzigd en worden van kracht op 18 november 2005. Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u: - tijdig bedenkingen hebt ingediend tegen de aanvraag en de ontwerpbe schikking - belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om tijdig bedenkingen in te dienen. Ook de vergunninghouder en de betrokken adviseurs kunnen een beroep schrift indienen. Planten mogen op de volgende plaatsen blijven staan: - in boezemwateren met een breedte van 8 tot 12 meter; over een breedte van 0,50 meter uit de waterlijn - in boezemwateren met een breedte van 12 tot 15 meter; over een breed te van 1 meter uit de waterlijn - in boezemwateren met een breedte van 15 meter of meer; over een breedte van 2 meter uit de waterlijn. Het op afmetingen houden omvat: het houden van de boezemwateren op de in Rijnlands keur aangégeven breedten, diepten, bodembreedten en taluds. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u ook -tijdens genoemde ter mijn- de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopige voor ziening te treffen. De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn (17 november 2005), tenzij voor'deze datum beroep is ingediend en een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking treedt dan niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt ervoor dat er voldoende water in de waterlopen staat. Ook als het hard regent of juist lange tijd droog is. Dat kan alleen als de waterlopen, die zorgen voor de aan- en afvoer van water, goed onderhouden zijn. Daarom controleert Rijnland regelmatig de waterlopen, de zogenaamde schouw. Als waterlopen of gedeelten ervan niet door Rijnland of anderen worden onderhouden, bent u als eigenaar van de percelen verplicht het onderhoud van de waterlopen vóór de schouwdatum uit te voeren. De waterlopen moet u onderhouden over de helft van de sloot die grenst aan uw perceel. Dit alles is vastgelegd in de Keur van de voormalige waterschappen. Rijnland controleert van 17 oktober t/m 16 november 2005 of het schoon maken en het op afmetingen houden van de hoofdwatergangen goed is uitgevoerd. Het hoogheemraadschap van Rijnland en de waterschappen Groot-Haarlem- mermeer, De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke zijn per 1 januari 2005 gefuseerd tot een nieuw waterschap, ook het hoogheemraadschap van Rijn land genoemd. Op grond van artikel 1 van het overgangsreglement voor het hoogheem raadschap van Rijnland blijven alle waterschapsbesluiten van kracht, zolang het bevoegde bestuursorgaan van het hoogheemraadschap niet anders beslist. Dit geldt ook voor de keur. Totdat een nieuwe keur voor het hoog heemraadschap van Rijnland is vastgesteld, blijven de keuren van het oude hoogheemraadschap van Rijnland en de voormalige waterschappen Groot- Haarlemmermeer, De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke van kracht. www.rijnland.net/ bekendmakingen www.rijnland.net/ bekendmakingen •Naaimachine, 2 stuks, huishou delijk van sparta, 100% goed, kleur wit. prijs 75 Bel: 0900-6000.551 code 940751 (0,80 e/min) omg. Schiedam Droge voeten en schoon water, ons werk Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemoti veerde schriftelijke of mondelinge bedenking indienen bij het college van dijkgraaf en hoog heemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland (postbus 156, 2300 AD Leiden). Als u wilt, worden uw persoonlijke gegevens niet bekendgemaakt. Dit verzoek moet u schriftelijk en gelijktijdig met uw bedenking, maar apart indienen. Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoog heemraadschap van Rijnland hebben op 26 september 2005 vergunningen op basis van de Keur verleend aan: V. 40978 V. Hooftman te Boskoop - voor het plaatsen en hebben van 160 m beschoeiing op bestaande oeverlijn van oppervlaktewa ter langs de Goudse Rijweg, ter hoogte van' Koetsveld 3 te Boskoop, in de Gouwepolder, sectie K, nr. 857 V. 40986 Gemeente Boskoop te Boskoop - voor het maken en hebben van elf overklui- De wijziging heeft betrekking op het aanpassen van de emissievoorschriften voor een bedrijf met containervelden. De ongewijzigde voor schriften van de lozingsvergunning blijven onverminderd van kracht. In de winkel komt een kinder-studio waarin een spontane en speelse serie foto's van uw baby of kindje(s) wordt gemaakt: in kleur, sepia en zwart/wit. Eén 13 x 18 cm. foto per gezin voor slecht 2 euro. Géén koop verplichting voor verdere foto's. De wijzigingen hebben betrekking op het aan passen van de emissievoorschriften voor een bedrijf met containervelden. De ongewijzigde voorschriften van de lozingsvergunningen blij ven onverminderd van kracht. De definitieve beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen niet gewijzigd en worden van kracht op 18 november 2005. zingen op elf palen die dienst doen als del van parkeervlakken boven oppervlaktewa ter, aan Babsloot 29 te Boskoop, in de pol der Laag Boskoop V. 41082 PJ. Peters te Boskoop - voor het maken en hebben van brug en vervangen en hebben van brug over oppervlaktewater in de Gouwepolder, aan het Rijneveld 36 te Boskoop, voor perceelsontstuiting. vindt plaats in een watergang van de Gouwepolder 3. V. 31900 H. Kolster te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 19 juni 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van boomkwekerijbedrijf, Laag Boskoop 100 te Boskoop. De lozing vindt plaats in water gangen van de polder Laag Boskoop. U kunt de desbetreffende stukken van 6 okto ber t/m 17 november 2005 inzien bij: U kunt de desbetreffende stukken tot en met 10 november 2005 inzien bij: vinden plaats in een watergang van de Gouwepolder V. 31938 I. Kraan te Boskoop - een ambts halve wijziging van de op 19 juni 1996 ver leende vergunning voor het lozen van be drijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouw bedrijf genoemde vergunninghouder, Laag Boskoop 129 te Boskoop. De lozin gen vinden plaats in een watergang van de polder Laag Boskoop V. 32228 PJ. van Nes te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 5 februari 1997 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuin bouwbedrijf genoemde vergunninghou der, Reijerskoop 64 te Boskoop. De lozin gen vinden plaats in een watergang van de Gouwepolder V. 32148 F.C.M. van Haastert te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 6 no vember 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huis houdelijk afvalwater, afkomstig van tuin bouwbedrijf voornoemde vergunninghou der, Toegangseweg 34 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in een watergang van de Gouwepolder V. 32149 A. Rijkaart Adrzn te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 6 no vember 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf voormelde vergun ninghouder, Halve Raak 54 en 56 (gedeel telijk) te Boskoop. De lozingen vinden plaats in een watergang van de Gouwe polder V. 32126 WJ. Ravestein en Zn. B.V. te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 2 oktober 1996 verleende vergun ning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van voornoemd tuinbouwbe drijf, Reijerskoop 341 te Boskoop. De lozin gen vinden plaats in watergangen van de Gouwepolder V. 32124 Fa. H. Verweij en Zn. te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 18 september 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van voornoemd tuinbouwbedrijf, Halve raak 24 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in een watergang van de Gouwepolder V. 31243 N. Rijlaarsdam te Boskoop-een ambtshalve wijziging van de op 15 maart 1995 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van boomteeltbe- drijf, Halve raak 103 te Boskoop. De lozing vindt plaats in watergangen van de Gou wepolder V. 31292 Fa. P. Boer te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 6 septem ber 1995 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van boomkwekerijbedrijf, Rijneveld 14 en 135 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in watergangen van de Gouwepolder V. 32237 Gebr. Sterkenburg te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 29 januari 1997 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huis houdelijk afvalwater, afkomstig van boom kwekerijbedrijf, Den Ham 34 te Boskoop. Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroep schrift indienen bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u: - tijdig bedenkingen hebt ingediend tegen de Wanneer u belanghebbende bent, kunt u -tij dens de inzagetermijn- een gemotiveerd en schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het col lege van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland (postbus Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u ook -tijdens genoemde termijn- de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopi ge voorziening te treffen. De beschikking treedt in werking na afloop van de be roepstermijn (17 november 2005), tenzij voor deze datum beroep is ingediend en een ver zoek om een voorlopige voorziening is ge daan. De beschikking treedt dan niet in wer king, voordat op dat verzoek is beslist. aanvraag en de ontwerpbeschikking - belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om tijdig bedenkingen in te dienen. Ook de vergunninghouder en de betrokken adviseurs kunnen een beroepschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening. Wel kunt u -naast het indienen van een bezwaarschrift- de President van de Arrondissementsrechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor bent u griffie recht verschuldigd. 156,2300 AD Leiden). Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de beschikking van kracht. 21. V. 31735 MJ.W. van Leeuwen te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 3 april 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van boomkwekerijbedrijf, Kwekerspad 6 te Reeuwijk en Alfensvaart te Boskoop. De lozingen vinden plaats in watergangen van de Gouwepolder. De definitieve beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen niet gewijzigd en worden van kracht op 18 november 2005. Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroep schrift indienen bij de Afdeling bestuursrechts- praak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u: - tijdig bedenkingen hebt ingediend tegen de aanvraag en de ontwerpbeschikking - belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om tijdig bedenkingen in te dienen. Ook de vergunninghouder en de betrokken adviseurs kunnen een beroepschrift indienen. De wijzigingen hebben betrekking op het aan passen van de emissievoorschriften voor een bedrijf met containervelden. De ongewijzigde voorschriften van de lozingsvergunningen blij ven onverminderd van kracht. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u ook -tijdens genoemde termijn- de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopi ge voorziening te treffen. De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepster mijn (17 november 2005), tenzij voor deze da tum beroep is ingediend en een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. De be schikking treedt dan niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening. www.rijnland.net/ bekendmakingen www.betlphoto.be - de afdeling Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archime- desweg 1 te Leiden (op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en buiten deze tijden op verzoek, tele foon (071) 3063652/3063653). Toelatingsbesluit Op 26 oktober 2005 besluit het algemeen bestuur om 16.00 uur over de toelating van de gekozen kandidaten. Dit is een openbare vergadering in het kantoor van Schieland eri de Krimpenerwaard. U kunt de desbetreffende stukken van 6 okto ber t/m 17 november 2005 inzien bij: - de afdeling Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archime- desweg 1 te Leiden (op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en buiten deze tijden op verzoek, tele foon (071) 3063610/3063611) (ad 1 t/m 21) - de gemeente Boskoop, Raadhuisplein 3 te Boskoop (op werkdagen van 9.00 tot 12.15 uur en buiten deze tijden op verzoek, tele foon afdeling Bestuurszaken (0172) 219516 (ad 1 t/m 21) - de gemeente Alphen aan den Rijn, de ont vangstbalie van het stadhuis. Stadhuisplein 1 te Alphen aan den Rijn (op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur, op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur) (ad 20) - de gemeente Reeuwijk (Bureau Bestuurs zaken), Raadhuisweg 3 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon (0182) 390100) (ad 21). U kunt de desbetreffende stukken van 6 oktober t/m 17 november 2005 inzien bij: - de afdeling Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijn land, Archimedesweg 1 te Leiden (op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon (071) 3063610/3063611) (ad 1 t/m 3) - de gemeente Waddinxveen, afdeling VROM, Raadhuisplein 1 te Waddinx- veen (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en buiten deze tijden op ver zoek,, telefoon (0182) 624829) (ad 1 t/m 3) - de gemeente Boskoop, Raadhuisplein 3 te Boskoop (op werkdagen van 9.00 tot 12.15 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon afdeling Bestuurszaken (0172) 219516) (ad 2) - de gemeente Alkemade, Westeinde 1 te Roelofarendsveen (op werkda gen van 9.00 tot 12.30 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon (071)3327272) (ad 3). U kunt de desbetreffende stukken van 6 t/m 20 oktober 2005 inzien bij: - de afdeling Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archime desweg 1 te Leiden (op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en buiten deze tijden op verzoek, tele foon (071) 3063610/3063611) - de gemeente Boskoop, Raadhuisplein 3 te Boskoop (op werkdagen van 9.00 tot 12.15 uur en buiten deze tijden op verzoek, tele foon afdeling Bestuurszaken (0172) 219516). - de afdeling Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archime desweg 1 te Leiden (op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en buiten deze tijden op verzoek, tele foon (071) 3063610/3063611) (ad 1, 2 en 3) - de gemeente Boskoop, Raadhuisplein 3 te Boskoop (op werkdagen van 9.00 tot 12.15 uur en buiten deze tijden op verzoek, tele foon afdeling Bestuurszaken (0172) 219516) (ad 1,2 en 3) - de gemeente Waddinxveen, afdeling VROM, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (op werk dagen van 8.30 tot 12.30 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon (0182) 624829) (ad 1). Beroepschrift Tegen de beslissing van het stembureau over de geldigheid van de stembiljetten kan door belanghebbenden tot en met 10 oktober 2005 een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift kan spoedshalve eerst per fax bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend, faxnummer 070 365 13 80. CU 5 07 aJ 07 T3 C e <u Hoogheemraadschap van Hoogheemraadschap van Hoogheemraadschap van 1 N tv V ft k De uitslag van de herstemming is bekend. De heer J. Meijdam is gekozen voor de nog vrije zetel. De zes eerder gekozen bestuurders voor de categorie Gebouwd, kiesdistrict Schieland zijn mevrouw A.M. van Zoelen en de heren G. Derksen, W.A. Hardijzer, T. Heemskerk, M. Molenaar en N.M. de Rooij. Vanaf het begin van dit jaar nemen zij al zitting in het bestuur. Terinzagelegging processen-verbaal De processen-verbaal van de openbare zittingen van het stembureau op 30 september 2005 (stemopneming) en op 3 oktober 2005 (vaststelling verkiezingsuitslag) liggen op werkdagen ter inzage op het kantoor van Schieland en de Krimpenetwaard, Maasboulevard 123 in Rotterdam totdat over de toelating van de gekozen leden onherroepelijk is beslist. •Suede handschoenen, maat xs. nieuw, prijs 5 Bel: 0900- 6000.551 code 985225 (0,80 e/min) T3 <U 15 en v> T3 C _ra ac u. ra ra c 3 O -C <7 <z> Wijzigingsbeschikkingen lozen afvalwater bedrijven Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben besloten vergunningen -onder voorwaarden- te wijzigen van: V. 32052 AJ.L. van Klaveren te Waddinxveen - een ambtshalve wijzi ging van de op 18 september 1996 verleende vergunning voor het lo zen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van tuinbouwbedrijf vergunninghouder, Middelburgseweg 16 te Waddinx veen. De lozingen vinden plaats in een watergang van de polder Bloe- mendaal V. 31164 Bloemendaal V.O.F. te Waddinxveen - een ambtshalve wijzi ging van de op 8 februari 1995 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van boom kwekerijbedrijf, Bloemendaalseweg 5 te Waddinxveen en Insteek 67 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in watergangen van de polder Bloemendaal en de Gouwepolder V. 32005 J. van Niekerk te Waddinxveen - een ambtshalve wijziging van de op 26 juni 1996 verleende vergunning voor het lozen van be drijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van boomkwe kerijbedrijf, Middelburgseweg 13 te Waddinxveen. De lozingen vinden plaats in een watergang van de polder Bloemendaal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening. Als tijdens de schouw blijkt dat het betreffende onderhoud nog niet of on voldoende is uitgevoerd, is het water schapsbestuur bevoegd de nagelaten werkzaamheden op kosten van de on derhoudsplichtige uit te laten voeren. Het schoonmaken houdt de volgende werkzaamheden in: het verwijderen van alle drijvende of gezonken voorwerpen, stoffen, kroos en andere planten*) uit het water, alsmede in en voor duikers en andere kunstwerken b. het afhakken, afmaaien en opzettén van de taluds en het onderhouden van een regelmatige oeverlijn (het afsteken van uitgegroeide, uitgezak te en uitgetrapte kanten). Wijzigingsbeschikkingen lozen afvalwater bedrijven Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoog heemraadschap van Rijnland hebben besloten vergunningen -onder voorwaarden- te wijzi gen van: V. 32123 Fa. G. van Leeuwen te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 27 november 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van voornoemd tuinbouwbedrijf, Toegang seweg 6 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in een watergang van de Gouwe polder V. 32094 J.S. v/d Poel te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 23 oktober 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuin bouwbedrijf van voornoemde vergunning houder, Kooiweg 24 te Boskoop. De lozin gen vinden plaats in watergangen van de Nessepolder V. 31953 Fa. G. Nederhof en Zn. te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 26 juni 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van voornoemd tuinbouwbe drijf, Zuidwijk 17 te Boskoop. De lozingen 26 september 2005 Wijzigingsbeschikkingen lozen afvalwater bedrijven Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoog heemraadschap van Rijnland hebben besloten vergunningen -onder voorwaarden- te wijzi gen van: 1. V. 31164 Bloemendaal V.O.F. te Waddinxveen - een ambtshalve wijziging van de op 8 februari 1995 verleende ver gunning voor het lozen van bedrijfsafval water en huishoudelijk afvalwater, afkom stig van boomkwekerijbedrijf, Bloemen daalseweg 5 te Waddinxveen en Insteek 67 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in watergangen van de polder Bloemen daal en de Gouwepolder 2. V. 31166 E.N. Hoogendoorn te Boskoop- een ambtshalve wijziging van de op 17 mei 1995 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoude lijk afvalwater, afkomstig van boomkweke rijbedrijf, Insteek 13 te Boskoop. De lozing De lozingen vinden plaats in een water gang van de Gouwepolder V. 32227 AJ. van Klaveren V.O.F. te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 8 januari 1997 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van boomkwekerijbedrijf, Zijde 59 en Zwarte Pad 3 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in watergangen van de polder Laag Boskoop en de Voorofschepolder V. 32213 P.G. Zwijnenburg te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 27 november 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van boomkwekerijbedrijf, Halve Raak 18a te Boskoop. De lozingen vinden plaats in watergangen van de Gouwepolder V. 32162 B. van Elleswijk te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 8 januari 1997 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van boomkwekerij bedrijf, Zijde 129 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in een watergang van de polder Laag Boskoop V. 32147 M.GJ. Nederhoff te Boskoop-. een ambtshalve wijziging van de op 27 november 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van boomkwekerijbedrijf, De Biezen achter nr. 88 te Boskoop. De lozing vindt plaats in een watergang van de Gouwepolder V. 32139 D. Degenhardt te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 27 novem ber 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoude lijk afvalwater, afkomstig van boomkweke rijbedrijf, Lansing 11 te Boskoop. De lozing vindt plaats in een watergang van de Gouwepolder V. 32134 J.H J. van der Weide te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 22 januari 1997 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huis houdelijk afvalwater, afkomstig van boom kwekerijbedrijf, De Biezen 134 te Boskoop. De lozing vindt plaats in een watergang van de Gouwepolder V. 31412 N.W. Kleijn te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 2 augustus 1995 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van boomkwekerijbedrijf, Rijneveld 48 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in watergangen van de Gouwepolder V. 32128 S.G v/d Wilt VOF te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 23 oktober 1996 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huis houdelijk afvalwater, afkomstig van voor meld tuinbouwbedrijf, Halve Raak 20 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in een watergang van de Gouwepolder. Door overname van het bedrijfsperceel, Riet- veldsepad 9a te Alphen aan den Rijn, is een deel van de lozingsvergunning op naam gesteld van Boomkweker 'Het Zaanse Rietveld', Rietveldsepad 9a te Alphen aan den Rijn. De lozing (van dit perceel) vindt plaats in een watergang van de Alpherpolder c o O) c flj c 3 O k. 07 3 O) C C 07 '6> 07 k. 07 Q. Ql O •Chipapparaat, van CCV, intellect 8550. prijs 60 Bel: 0900-6000.551 code 935871 (0,80 e/min) t' Jc •Bruin eiken boekenkast, bxh 150x107cm. prijs 20 Bel: 0900- 6000.551 code 985218 (0,80 e/min) •Witte linnenkast, spiegeldeur, hang en leg, 3 laden, hxb 177x99cm. prijs 20 Bel: 0900-6000.551 code 985213 (0,80 e/min) •Antwoordapparaat, Manhattan 80. van Ptt telecom, weinig gebruikt, prijs 25 Bel: 0900-6000.551 code 935865 (0,80 e/min) CD C .E CD 07 W *07 S t; 01 CL Q. O Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard o .E> I u Vindt deze publics ook op onze site: Wilt u de berichten van de afgelopen periode nog eens nalezen? Wilt u de berichten van de afgelopen periode nog eens nalezen. •Zwarte paardrijbroek, maat 164. prijs 10 Bei: 0900-6000.551 code 985224 (0,80 e/min) Ontwerpwijzigingsbeschikking lozen afvalwater bedrijven Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoog heemraadschap van Rijnland zijn van plan een vergunning -onder voorwaarden- te wijzigen van: V. 31213 M.C. Stolker V.o.f. te Boskoop - een ambtshalve wijziging van de op 8 februari 1995 verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van tuin bouwbedrijf van Bram Stolker Boomkwe kerij, Rijneveld 58 en afkomstig van tuin bouwbedrijf van A. Scholten, Insteek 27a te Boskoop. De lozingen vinden plaats in wa tergangen van de Gouwepolder. Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 A8 Rotterdam www.schie landendekri mpenerwaa rd.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 18