CONC Deze Week CV-ketel nodig! HALF GELD Nieuw! [ClE? 0L0h MilWi Cl MAAK KANS OP EEN GRATIS QUAD EUKEIU Ïa3 Ron Boszhard neemt kijkje bij TOOS GRATIS* RUIT REPAREREN? Alles voor in en om uw woning HIIMIIHIIKIIHhBlIlMIIMIlHIl DeBoxspringSpecialist.nl Harde taal over aanleg Westelijke Randweg Victorparochie voor kinderen F i Bk ’i HELE KEUKENS NEELEMAN Rode Kruis verkoop WADDINXVEEN - De Welfare houdt op woensdag 19 oktober de jaarlijkse verkoop in de recre atiezaal van het Anne Frank- Centrum. Van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur is de zaal geopend. Overhandiging Bernhardmunt op RTW FM ROTTERDAM - Het Scheepvaart en Transport College werd op vrijdag 30 september door Kroonprins Willem Alexander te Rotterdam geopend. Na de offi ciële openingshandeling kreeg de Prins een rondleiding door het gebouw. Freek Tasma, ver slaggever van RTW FM was hierbij aanwezig. Zijn verslag zal -J- aanstaande zaterdag 8 oktober tussen 12.00 en 14.00 te beluiste ren zijn op RTW FM. Tevens wordt in deze uitzending aan dacht besteed aan de overhandi ging van de Waddinxveense Bernhardmunt en het daarbij be horende certificaat van echtheid. De munt en het certificaat wer den aangeboden door de Stich ting Nationale Feestdagen Wad dinxveen. WOON TOTAAL SERVICE Vervanging van uw keukeninbouw apparaten? S«OWOOM- TOT 22.00 OOR! is gearriveerd! Witgoed speciali: Kermis geannuleerd Langs de Gouweloop Lezing bij Historisch Genootschap Stroopwafel- actie Klimopgroep De nieuwe collectie Stickers l/SILCO (foto: Liesbeth van der Vis) Jazzdans- en Turnvereniging TOOS verzorgde zaterdag een aantal demonstraties op de Passage. Mini-Bikes Mini-Quads Bel 0180-63 1206 Zie elders in deze krant. Met overmacht won Joost Blokland de Langs de Gou weloop, waarbij vooral de organiserende vereniging SC Antilope goed vertegen woordigd was. Meer op pagina 29. alle ruimte om in februari bij de definitieve vaststelling weer be- ESPRIT PANDORA 1 Pandora KADO 1 bedel GRATIS b burger:. I Bij aankoop van een keuken WADDINXVEEN - De scouting Klimopgroep trekt op zaterdag 8 oktober door Waddinxveen om stroopwafels te verkopen. De opbrengst van de actie zal gro tendeels worden gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe le- lievlet voor de groeiende water- groep. Verder zal goed geïnves teerd worden in de groep en de clubhuizen. Wilt u meer weten over de actie, bijvoorbeeld de prijzen of over de Klimopgroep en zijn activiteiten, kijk dan op www.klimopgroep.nl. Waddinxvener Silvan Jonge- rius bracht, als tegenactie op de verkeerscampagne van de overheid, stickers uit met daarop teksten als 'I love 180 km/u' en 'I love rechts inha len'. Lees verder op pagina 11. P. VISSER ZONEN rieerd aanbod van activiteiten te realiseren. De kennis zal worden naar oktober WADDINXVEEN - Het Histo risch Genootschap Waddinx veen houdt op dinsdag 11 okto ber om 20.00 uur een lezing met lichtbeelden in het Anne Frank- centrum aan het Jan Van Bijnen- pad. Jan de Bas, oud-inwoner van Waddinxveen, gaat tijdens deze lezing in op de mobiliteit in deze regio. Dit gekoppeld aan het leven van zijn opa, wieler kampioen Cees Erkelens (1889- 1959). Sport, economnie en religie zijn de belangrijkste ge bieden waarop in verband met het gebruik van de fiets gereflec teerd zal worden. Ook de staat van de wegen, de gevolgen van de bereikbaarheid en de regelge ving voor het verkeer komen ter sprake. Jan de Bas is de auteur van het boek 'Hervormd op wie len', dat medio dit jaar is uitge komen. Daarin worden anekdo tes van zijn opa beschreven. RTW FM is te beluisteren op 105.8 FM in de ether en op de ka bel in Waddinxveen op 103.4 FM en in Reeuwijk-Dorp en Gouda- Bloemendaal op 98.3 FM. WADDINXVEEN - De kermis van 5 tot en met 8 oktober is ge annuleerd. Het is voor de orga- parochie een viering in elkaar nisatie te kort dag om een geva- zetten. Kinderen die al him Eer ste Heilige Communie hebben gedaan, zijn vanaf 9 oktober van doorgeschoven harte welkom. Meer informatie bij Jeannette Heezen, tel 0182 - 610685 of e-mail jeannette.hee- zen@tiscali.nl. WADDINXVEEN - Jazzdans- en Turnvereniging TOOS ver zorgde zaterdag een aantal de monstraties op het gebied van turnen, jazzdans en acrogym- nastiek op de Passage. Ook Ron Boszhard kwam met zijn film ploeg langs om televisieopna mes voor zijn programma Z@pp Sport te maken. Deze op names zijn een vervolg op eer dere opnames op 3 september en zijn bedoeld om het belang van de Grote Clubactie te pro moten. De Grote Clubactie is een actie om verenigingen, stichtingen en instellingen die actief zijn op het gebied van sport, kunst, cultuur of andere vormen van geestelij- bijeenkomsten beginnen om 16.30 uur en duren een uurtje. De kinderen zullen samen met de werkgroep CatKids en Pastor Van der Helm van de St. Victor- WADDINXVEEN - De raad behandelde woensdagavond het voorstel van burgemeester en wethouders met betrekking tot de tervisielegging van het ontwerp intergemeentelijk Structuur plan Zuidplas. Dit structuurplan omvat het gebied tussen de ge meenten Gouda, Moordrecht, Rotterdam, Zoetermeer en Wad dinxveen. ke of lichamelijke ontwikkeling TOOS: Nathalie Knijnenburg en financieel te ondersteunen. De- Patricia Vergeer. ze ondersteuning wordt gereali- Het programma zal op zondag seerd door de verkoop van lo- 9 oktober van 18.10 tot 18.25 uur ten, waarbij een (groot) gedeelte uitgezonden worden. Op maan de opbrengst bestemd is dag 10, dinsdag 11, donderdag 13 en vrijdag 14 oktober om 12.50 uur en op zaterdag 15 ok- Vanuit de fracties werd veel kri tiek geuit op het plan, omdat geen rekening wordt gehouden met de problemen die in Wad dinxveen zullen ontstaan als er niet snel een besluit wordt geno men over de aanleg van de Wes telijke Randweg. Deze weg is absoluut nodig, omdat Wad dinxveen anders te maken krijgt met eén verkeerschaos. Dat is nu al het geval, maar de ellende is dan zeker niet te overzien. D'66 en ook de andere fracties brach ten de aanleg van deze weg ter sprake. De weg moet komen van rijksweg A 12 via de Onderweg tot de Hoogeveenseweg. Ook vonden alle fracties het nodig dat het gebied ten noorden van de 7e Tochtweg gehandhaafd blijft als een groen gebied, dus een groenstrook langs de Pias weg. De PvdA is er voorstander van dat de vijf gemeenten samen optrekken en de burgers nauw bij de uitvoering van de plannen betrokken worden en had juist felle kritiek op het feit dat alles door de Provincie er maar zon der meer doorgedrukt wordt: „De raden van de vijf gemeenten zijn alleen maar stemvee." De PvdA is er voorstander van dat wordt afgezien van mede werking aan de provinciale plannen en de verdere ontwik keling van dit gebied totdat er meer duidelijkheid over is. De gemeenten hebben geen keus. Het Intergemeentelijk Structuur Plan (ISP) gaat alleen maar over stenen en beton, maar houdt geen rekening met de mensen die in dit gebied wonen. De bur gers stemt dit cynisch. Het heeft er alle schijn van dat de plannen snel moeten worden doorge drukt voordat de nieuwe raden in 2007 aantreden en de kans dan bestaat dat de thans voor handen zijnde plannen worden getorpedeerd. De PCW het een ander geluid horen. Deze fractie ning vindt het nodig dat eerst een on derzoek wordt ingesteld naar de bouw van de 25000 tot 30000 wo ningen en naar wat voor wonin gen er dan zullen verrijzen. Een dergelijk onderzoek wordt van belang geacht voor de infrastruc tuur. De PCW wil het groene licht geven voor de tervisieleg ging met de uitdrukkelijke kant tekening dat de raden meer moeten samenwerken. De WD is van oordeel dat eerst de finan ciële zaken beter geregeld moe ten worden en dat er meer reke ning wordt gehouden met de vijf gemeenteraden. Gezien het aan tal te bouwen woningen, is een woonvisie noodzakelijk en die zal er eerst moeten komen. Dat plan is er nog steeds niet. De voor de verkopende vereniging. Presentator Ron Boszhard volg de de verrichtingen van de twee tober om 7.55 uur wordt deze beste loten-verkoopsters van uitzending herhaald. V.O.F. T. VAN DER SPEK ZN Leiderdorp: Meubelplein 10. Utrecht: Hollantlaan 22. Woerden: Straat van Gibraltar 4. DE GOEDKOOPSTE KEUKENZAAK VAN NEDERLAND ZIT 00K BU D IN DE BUURT! A: H Silco voor uw hele interieur Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder een ontspannen manier meer le ren over de achtergronden van hun geloof. De CatKids-bijeen- komsten zijn bedoeld voor kin deren die hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, maar nog niet bezig zijn met het Heilig Vormsel. Dat zijn meestal de kinderen van groep 5 tot en met 7. De eerste bijeenkomst is op zondag 9 oktober. Daarna zijn ze op 6 november en 12 februari, 19 maart en 23 april 2006. Alle VVD gaat akkoord met de tervi sielegging, maar zal bij de de finitieve vaststelling van het plan op verschillende onderde len nader terugkomen. Ook het CDA kon instemmen met de me ning van de Partij van de Arbeid. Er wordt te weinig rekening ge houden met de bewoners. Dat blijkt uit het feit dat zij te weinig weten van de plannen, omdat zij onvoldoende worden ingelicht. Naar de mening van het CDA komt er te veel glastuinbouw en daar zit Waddinxveen niet op te wachten en een groene zone van 400 meter is niet meer dan een farce. Ook het CDA eist een vol ledige aanleg van de Westelijke Rondweg en geen halve tot de Onderweg. Dat betekent voor Waddinxveen niets anders dan een dagelijkse verkeersellende. Mocht de Westelijke Randweg er niet komen in haar volle om vang, dan moet de raad geen verdere medewerking verlenen aan de uitvoering van de plan nen, „Een halve Randweg is géén Randweg," stelde WeWa en schaarde zich daarmee volledig achter de mening van het CDA. Deze fractie hekelde het feit dat de voorlopige tervisielegging al in de krant staat, terwijl het be sluit door de raad nog moet wor den genomen. WADDINXVEEN - Binnenkort Wethouder Dijksterhuis zei dat begint de St. Victorparochie hij zijn uiterste best heeft gedaan weer met een serie bijeenkom- om meer ruimte te krijgen voor sten voor kinderen. Het zijn ge- de gemeenteraden in het proces zelfige catechese-uurtjes op zon en dan wat Waddinxveen betreft dagmiddag, waarin telkens een voor de Westelijke Randweg onderwerp centraal staat. Op maar hiervoor geen medewer- een speelse manier wordt dit king kreeg. De raad krijgt echter thema behandeld, bijvoorbeeld door het maken van een knutsel werkje, met een diavoorstelling zwaren te maken. Dan is ook de of een toneelstukje. Het doel van inspraak van de burger bekend, deze uurtjes is, dat kinderen op Voor de burgers wordt het de hoogste tijd dat zij zich er mee gaan bemoeien. Het is een inte graal plan, waarvan de vereve- en ontwikkelingsorganisa tie nog niet zijn geregeld, maar wel grote gevolgen heeft voor Waddinxveen. Nu het groene licht is gegeven voor een tweede Maasvlakte bij Rotterdam, kan dit voor de woningbouw de no dige gevolgen hebben. Ook daarom moet er een regionale woonvisie komen. Voor de on dertekening van de Rijn-Gouwe- lijn heeft de gemeenteraad zich hard opgesteld om de Westelijke Randweg te krijgen. Waddinx veen wil best meebetalen aan de ze lijn, maar dan moet er wèl toestemming komen voor de Westelijke Randweg. En zo is het ook voor de medewerking aan de plannen van de Zuidplaspol- der, want de Westelijke Rand weg is onontbeerlijk.A.B. MET ^SSbRTlNGEN TeL°182- 399 355 I 9 TOTAALOPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN GROEP 186.000 EXEMPLAREN 2006. www.woontotaalservice.nl k 4 Her unieke be4e<ec syVeer>' VERS VAN ’T LAND :<jd -oor lezer- i I L'« 14 c»ss=».- Nefit-dealer/Lid van UNETO-VNI wij komen gratis bij u thuis de juiste maten opnemen UIT EIGEN BOOMGAARD HEERLIJKE 5 kg 5 kg 5 kg time jewel Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voorWaddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. Mercuriusweg 15 Waddinxveen tel. 01 82 634 324 Kerkweg Oost 185 2741 HD Waddinxveen Tel. 0182 - 64 00 72 Bij oankoop von een Pandoro collier met Pandora sluiting Bij oankoop van 3 Pondora bedek Ontdek het prentenboekje van de Kinderboekenweek! Van het wereldberoemde prentenboekenduo Martin Waddell en Barbara Firth. Slechts 2,50. öcrpürant 39 - Wcctónx veen www.burger-waddinxveen.nl Kinderboekenweek 2ÖÖ5 Kijk voor meer info op www.mini-motors.nl Noordeinde 51 A-by te Zevenhuizen (Langs de A-12 ingang Molenweg) Tel: 0180-328485 Centrale verwarmings- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen Tel. 0182 616878 www.silco.nl PANDOfiA Ul SPAARKAART ACTIE’ Hod w «r, d on» «"W ”0oS -arwoordto 57e JAARGANG nr. 2972 WADDINXVEEN -~| Loop even binnen bf£ Passage 234, Waddinxveen, tel. 0182-617868 www.robertdenhaag.nl Heb jij je Kinderboeken weekgeschenk al? Van de veel bekroonde Edward van de Vendel. Cadeau bij aankoop i t. van ten minste 9,99 - aan kinderboeken.' V zolang de voorraat! strekt van WOENSDAG 5 OKTOBER 2005 Goudreinette5kg I ,9Ï St. Remie stoofperen5 kg I ,9Ï Alkmene nieuwe appels5 kg I f9S Bildtstar25 kg 6,9S Paprika mix per kg O,” Sperziebonen Hollandse per kg O,79 Muskaat druivenper kg O,99 Heide div. soorten8 voor 6,9Ï NU GROTE PARTIJ BOLCHRYSANTEN!!!!!!!! tripte Z'UL, AARDAPPELEN-, GROENTE-, EN FRUITHANDEL EN TUINPLANTEN Bredeweg 116, Zevenhuizen, tel. (0180) 63 15 II Naast de opnt van de Al2 vindt U ons. Aanbiedingen geldig l/m 8 oktober Ook gevestigd in Almere. Alkmaar, Amstelveen, Arnhem, Baaile-Nassau. Barendrecht, Beuningen. Breda. Den Haag, Deventer, Groningen. Heerlen. Helmond, Hengelo, Boom, Kaatsheuvel, Numansdorp, Des, Roosendaal, Rotterdam, Behagen, Son, Wateringen, Zaandam en Zwolle, www.keukenconcurrent.nl m aiMji wu 51. WC Alr.ard.nm. I R>Wrr. -t 0KM201MM ii Goed advies Kwaliteitsproducten l Vakkundige installatie Onderhoud en service OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Weekblad voor Waddinx Vraag naar de voorwaarden in de showroom. Omdat U op de centen bent... lp-' wsj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1